Rapor için kayıt kaynağını ayarlama

Rapor için kayıt kaynağını ayarlama

Raporun veri kaynağını seçmek için, raporu Düzen görünümünde açın ve Alt + Enter tuşlarına basarak özellik sayfasını açın. Raporun tamamını seçmek için rapor nesnesi sekmesinin hemen altındaki kareyi tıklatın ve ardından özellik sayfasında, Veri sekmesinde, Kayıt Kaynağı'nı tıklatarak özelliği seçin. Bundan sonra, kayıt kaynağını ayarlamak için listeden bir öğe seçebilir veya Oluştur düğmesini Düğme resmi tıklatıp sorguyu Tasarım görünümünde açarak, buradan, herhangi bir sorguda yaptığınız gibi kayıt kaynağını oluşturabilirsiniz.

Bir raporun kayıt kaynağı, raporda veritabanınızdan gelen hangi alanların görüntülenebileceğini belirler. İlişkisel bir veritabanında, ilişkili veriler genellikle birden fazla tablo geneline yayılır. Örneğin, müşterilerle ilgili bilgiler bir tabloda depolanırken, siparişlerle ilgili bilgiler bir diğer tabloda depolanır. Raporlar, verileri "yeniden birleştirip" tam istediğiniz şekilde görüntülemeniz için esnek bir yöntem sağlar ve yazdırmak üzere en iyi duruma getirilebilirler. Rapor kayıt kaynakları hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin kalan kısımlarına bakın. Raporlara genel bakış için Access'te raporlara giriş makalesine bakın.

Not: Bu makale Access web uygulamaları (Access ile tasarladığınız ve çevirmiçi yayımladığınız veritabanları) için geçerli değildir. Daha fazla bilgi için bkz. Access uygulaması oluşturma.

Bu makalede

Farklı kayıt kaynağı türleri

Tablo

Adlandırılmış sorgu

Eklenmiş sorgu

Rapor araçları kayıt kaynaklarını nasıl oluşturur?

Kayıt kaynaklarıyla çalışma

Kayıt kaynağını eklenmiş sorguya dönüştürme

Yöntem 1: Oluştur düğmesine tıklama

Yöntem 2: Alan listesini kullanarak ilişkili bir tablodan alan ekleme

Yöntem 3: Adlandırılmış bir sorgudan SQL kopyalayıp yapıştırma

Yöntem 4: Bir başka form veya rapordan SQL kopyalayıp yapıştırma

Eklenmiş sorguyu düzenleme

Eklenmiş sorguyu adlandırılmış sorgu olarak kaydetme

Farklı kayıt kaynağı türleri

Tablo

Gerek duyduğunuz tüm alanlar tek bir tabloda bulunuyorsa, bu tabloyu raporun kayıt kaynağı olarak kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan alanlar iki veya daha fazla tablodaysa, bu tabloların belirli bir tür ortak değere göre mantıksal olarak birleştirilebildiğinden emin olmanız ve sonra da kayıt kaynağı olarak kullanmak üzere bir adlandırılmış sorgu veya eklenmiş sorgu oluşturmanız gerekir.

Adlandırılmış sorgu

Adlandırılmış sorgu (genellikle, yalnızca sorgu olarak anılır) bir veritabanı nesnesi olarak kaydedilmiş sorgudur. Adlandırılmış sorguyu, birden fazla form veya rapor için kayıt kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, sorgu tasarımındaki değişiklikler, kayıt kaynağı olarak bu sorguyu kullanan tüm formları ve raporları etkiler. Ayrıca, adlandırılmış bir sorguyu silmek oldukça kolaydır; böylece bu sorguyu kullanan tüm formların veya raporların bağlantısı kesilir.

Eklenmiş sorgu

Eklenmiş sorgu, bir başka nesnenin Kayıt Kaynağı özelliğinde depolanan sorgudur. Eklenmiş sorgu ayrı bir nesne olmadığından, sorgusunu yanlışlıkla silerek veya değiştirerek raporu bozma olasılığınız daha düşüktür. Sorgunun yalnızca rapora özel olmasını istiyorsanız (bir başka deyişle, sorguyu başka hiçbir nesneyle paylaşmak istemiyorsanız) eklenmiş sorgu oluşturmanız önerilir.

Bir sonraki bölümde açıklanan Rapor Tasarımı, Boş Rapor veya Etiketler araçlarını kullandığınızda eklenmiş sorgular varsayılan olarak oluşturulur. Raporunuz için birden fazla tablodan veri seçmeniz koşuluyla, eklenmiş sorgular Rapor Sihirbazı tarafından da oluşturulur. Yalnızca tek bir tablodan veri seçerseniz, Rapor Sihirbazı raporu doğrudan bu tabloya bağlar.

SQL Görünümü'nde açık bir adlandırılmış sorgudan SQL deyimini kopyalayıp bir raporun Kayıt Kaynağı özelliğine bu SQL deyimini yapıştırarak da eklenmiş sorgu oluşturabilirsiniz. Adlandırılmış sorguyu SQL Görünümü'nde açmak için:

 1. Gezinti Bölmesi'nde sorguyu sağ tıklatın ve ardından Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da SQL Görünümü'nü tıklatın.

Sayfanın Başı

Rapor araçları kayıt kaynaklarını nasıl oluşturur?

Access'te rapor oluşturmak için, Oluştur sekmesinin Raporlar grubundaki araçlardan birini tıklatırsınız. Araçları kullanma şeklinize bağlı olarak, her bir araç önceki bölümde açıklanan üç kayıt kaynağı türünden birini oluşturur.

Her bir rapor aracının yaptığı işlem ve varsayılan olarak oluşturulan kayıt kaynağı türleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır.

Araç

Açıklama

Varsayılan kayıt kaynağı türü

Rapor

Veri kaynağındaki tüm alanları içeren basit bir sekmeli rapor oluşturur.

Tablo veya adlandırılmış sorgu; aracı tıklatmadan önce bunu Gezinti Bölmesi'nden seçmeniz gerekir.

Rapor Tasarımı

Tasarım görünümünde, yalnızca istediğiniz alanları ve denetimleri ekleyebileceğiniz boş bir rapor açar.

Eklenmiş sorgu (alanları, Alan Listesi görev bölmesinden rapora sürüklerseniz). Ayrıca, Özellik Sayfası'ndaki Kayıt Kaynağı açılan listesinden bir tablo veya adlandırılmış sorgu da seçebilirsiniz.

Boş Rapor

Düzen görünümünde boş bir rapor açar ve Alan Listesi görev bölmesini görüntüler. Alan Listesinden rapora alanlar sürüklenirken, Access eklenmiş bir sorgu oluşturur ve bunu raporun Kayıt Kaynağı özelliğine depolar.

Eklenmiş sorgu (alanları, Alan Listesi görev bölmesinden rapora sürüklerseniz). Ayrıca, Özellik Sayfası'ndaki Kayıt Kaynağı açılan listesinden bir tablo veya adlandırılmış sorgu da seçebilirsiniz.

Rapor Sihirbazı

Alanları, gruplandırma/sıralama düzeylerini ve düzen seçeneklerini belirtmenizi sağlayan çok adımlı bir sihirbazı görüntüler. Bu sihirbaz, yaptığınız seçimler temelinde rapor oluşturur.

Eklenmiş sorgu (birden fazla tablodan alan seçerseniz). Yalnızca tek bir tablodan alan seçerseniz, Access kayıt kaynağı olarak bu tabloyu kullanır.

Etiketler

Standart veya özel etiket boyutlarının yanı sıra hangi alanların görüntülenmesini ve bunların nasıl sıralanmasını istediğinizi seçmenizi sağlayan bir sihirbaz görüntüler. Sihirbaz, etiket raporunu yaptığınız seçimler temelinde oluşturur.

Tablo veya adlandırılmış sorgu; bunu, aracı tıklatmadan önce seçmeniz gerekir.

Not: Rapor Tasarımı, Rapor Sihirbazı ve Etiketler araçlarının üçü de web veritabanlarıyla uyumlu olmayan “İstemci” raporları oluşturur. Web veritabanları hakkında daha fazla bilgi için, SharePoint'te web veritabanı sitesi düzenleme ve yayımlama makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Kayıt kaynaklarıyla çalışma

Kayıt kaynağını eklenmiş sorguya dönüştürme

Bir tabloya veya adlandırılmış sorguya bağlı her raporda, bunun yerine eklenmiş bir sorguya bağlanacak şekilde değişiklik yapılabilir. Daha önce belirtildiği gibi, bu sayede raporların daha kendi başına olması ve diğer nesnelere daha az bağımlı olması sağlanarak veritabanının bakımı kolaylaşabilir. Geçerli kayıt kaynağınızın türüne göre, kayıt kaynağını eklenmiş bir sorguya dönüştürmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Yöntem 1: Oluştur düğmesini tıklatma

Kayıt Kaynağı özelliği bir tablo adıysa, Kayıt Kaynağı özellik kutusunda Oluştur düğmesini tıklatarak hızlı bir şekilde eklenmiş sorgu oluşturabilirsiniz.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Raporun herhangi bir yerini sağ tıklatın ve sonra Rapor Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özellik kutusunu tıklatın ve ardından da Oluştur düğmesini Düğme resmi tıklatın.

 4. Access, tabloyu temel alan bir sorgu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Devam etmek için Evet'i tıklatın.

  Access, Sorgu Oluşturucusu'nu açar ve aslında Denetim Kaynağı özelliğinde bulunan tabloyu ekler.

 5. Raporda olmasını istediğiniz alan adlarının her birini sağ tıklatarak alanları sorgu kılavuzuna ekleyin. Bu işlem, raporda gösterilmesini istediğiniz tüm alanlar için yapılmalıdır.

 6. İlişkili tablolardan veya sorgulardan alan eklemek için:

  1. Tasarım sekmesinin Sorgu Ayarı grubunda Tabloyu Göster'i tıklatın.

  2. Tabloyu Göster iletişim kutusunda, eklemek istediğiniz tabloyu veya sorguyu seçip Ekle'yi tıklatın.

  3. Tabloyu Göster iletişim kutusunu kapatmak için Son'u tıklatın.

  4. Eklediğiniz tabloların ve sorguların mantıksal bir biçimde birleştirildiğinden emin olun. Örneğin, büyük bir olasılıkla, Müşteri tablosunun No alanında bu alanı Siparişler tablosunun MüşteriNo alanına bağlayan bir birleşim çizgisi olmalıdır. Birleşim çizgilerini, bir tablo veya sorgudaki alan adını diğer bir tablo veya sorgudaki alan adına sürükleyerek oluşturabilirsiniz.

   Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Sorgulara giriş makalesine bakın.

  5. Raporda olmasını istediğiniz alan adlarının her birini sağ tıklatarak alanları sorgu kılavuzuna ekleyin. Bu işlem, raporda gösterilmesini istediğiniz tüm alanlar için yapılmalıdır.

 7. Sorgunuzu sınamak için:

  1. Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

  2. Tasarım görünümüne geri dönmek için, Tasarım sekmesinin Sonuçlar grubunda Görünüm'ü ve ardından da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 8. Sorgunun döndürdüğü verilerin raporunuzda bulunmasını istediğiniz veriler olduğu konusunda tatmin olduğunuzda, Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kapat'ı tıklatın.

 9. SQL deyiminde yapılan değişikleri kaydetmek ve özelliği güncelleştirmek için Evet'i tıklatın.

Not: Yeni sorgu raporda kullanılan tüm alanları içermezse, Access eksik her alan için sizden bir parametre değeri ister. Rapordaki alana yönelik başvuruyu kaldırabilir ya da eksik alanları sorguya eklemek için Eklenmiş sorguyu düzenleme bölümündeki yordamı kullanabilirsiniz.

Yöntem 2: Alan listesini kullanarak ilişkili bir tablodan alan ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Alan Listesi görev bölmesi zaten görüntülenmiyorsa, Tasarım sekmesinin Araçlar grubunda Varolan Alanları Ekle'yi tıklatın.

 3. Alan listesinin en üstünde Tüm tabloları göster ifadesi görüntüleniyorsa, ilişki tablolardaki ve diğer tablolardaki alanları görüntülemek için bu ifadeyi tıklatın.

 4. İlgili tablolardaki kullanılabilir alanlar'ın altında, bir tabloyu genişletin ve alanlarından birini rapora sürükleyin.

  Access, kayıt kaynağını, eklediğiniz alanı içeren eklenmiş sorgu olarak değiştirir. Bu şekilde alanları eklemeye devam edebilir veya Eklenmiş sorguyu düzenleme konusundaki yordamı kullanarak eklenmiş sorguyu düzenleyebilirsiniz.

Yöntem 3: Adlandırılmış bir sorgudan SQL kopyalayıp yapıştırma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kopyalamak istediğiniz SQL deyiminin yer aldığı sorguyu sağ tıklatın ve sonra da Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, Görünümler grubunda Görünüm'ü, ardından SQL Görünümü'nü tıklatın.

 3. SQL bölmesinde metni kopyalayın ve sonra kaydetmeden sorguyu kapatın.

 4. Gezinti Bölmesi'nde, eklenmiş sorguyu eklemek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 5. Özellik sayfası görünmüyorsa, görüntülenmesi için F4 tuşuna basın.

 6. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özelliğindeki metni seçin ve sonra, CTRL+P tuşlarına basarak SQL deyimini özellik kutusuna yapıştırın.

Not: Yeni sorgu raporda kullanılan tüm alanları içermezse, Access eksik her alan için sizden bir parametre değeri ister. Rapordaki alana yönelik başvuruyu kaldırabilir ya da eksik alanları sorguya eklemek için Eklenmiş sorguyu düzenleme bölümündeki yordamı kullanabilirsiniz.

Yöntem 4: Bir başka form veya rapordan SQL kopyalayıp yapıştırma

Eklenmiş bir sorguyu, doğrudan bir nesnenin Kayıt Kaynağı özelliğinden diğer bir nesneye kopyalayabilirsiniz. Bu sayede, başka bir form veya raporda istediğiniz verileri döndüren bir eklenmiş sorgu varsa, bu sorguyu üzerinde çalıştığınız raporda yeniden kullanmak kolay olur.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, kopyalamak istediğiniz eklenmiş SQL deyiminin yer aldığı formu veya raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Formda veya raporda herhangi bir yeri sağ tıklatın ve ardından Form Özellikleri'ni ya da Rapor Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özellik kutusundaki SQL deyimi metninin tamamını seçin ve sonra da kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 4. Formu veya raporu kaydetmeden kapatın.

 5. Gezinti Bölmesi'nde, eklenmiş sorguyu eklemek istediğiniz raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 6. Raporun herhangi bir yerini sağ tıklatın ve sonra Rapor Özellikleri'ni tıklatın.

 7. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özelliğindeki metni seçin ve sonra, CTRL+P tuşlarına basarak SQL deyimini özelliğe yapıştırın.

Not: Yeni sorgu raporda kullanılan tüm alanları içermezse, Access eksik her alan için sizden bir parametre değeri ister. Rapordaki alana yönelik başvuruyu kaldırabilir ya da eksik alanları sorguya eklemek için aşağıdaki yordamı (Eklenmiş sorguyu düzenleme) kullanabilirsiniz.

Eklenmiş sorguyu düzenleme

Veritabanınız büyüdükçe, örneğin rapora daha çok alan eklemek gibi nedenlerle raporun kayıt kaynağını değiştirmeniz gerekebilir. Kayıt kaynağını Sorgu Oluşturucusu'nda açmak için bu yordamı kullanın.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, düzenlemek istediğiniz eklenmiş sorgunun yer aldığı raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Raporun herhangi bir yerini sağ tıklatın ve sonra Rapor Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özellik kutusunu seçin ve sonra Oluştur düğmesini Düğme resmi tıklatın.

  Access sorguyu Sorgu Oluşturucusu'nda açar.

 4. Sorguyu gerektiği gibi düzenleyin ve sonra Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kapat'ı tıklatın.

 5. Değişiklikleri kaydetmek ve özelliği güncelleştirmek için Evet'i tıklatın.

  Access Sorgu Oluşturucusu'nu kapatır. Sorgu Oluşturucusu'nda yaptığınız tüm değişiklikler, Kayıt Kaynağı özelliğinde SQL deyimine yansıtılır.

Sorgu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, Sorgulara giriş makalesine bakın.

Eklenmiş sorguyu adlandırılmış sorgu olarak kaydetme

Rapor için kayıt kaynağı olarak kullanılan eklenmiş sorgunun bazı diğer amaçlar için de yararlı olabileceğine karar verebilirsiniz. Bu durumda, sorguyu adlandırılmış sorgu olarak kaydedebilirsiniz; böylece, sorgu başka nesneler tarafından da kullanılabilir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, eklenmiş sorgunun yer aldığı raporu sağ tıklatın ve sonra da Düzen Görünümü'nü tıklatın.

 2. Raporun herhangi bir yerini sağ tıklatın ve sonra Rapor Özellikleri'ni tıklatın.

 3. Tümü sekmesinde, Kayıt Kaynağı özellik kutusunu seçin ve sonra Oluştur düğmesini Düğme resmi tıklatın.

  Access sorguyu Sorgu Oluşturucusu'nda açar.

 4. Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Farklı Kaydet'i tıklatın.

 5. Farklı Kaydet iletişim kutusunda, üstteki kutuya bir sorgu adı yazın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

  Access, sorguyu adlandırılmış sorgu olarak Gezinti Bölmesi'ne kaydeder.

 1. Tasarım sekmesinin Kapat grubunda Kapat'ı tıklatın.

  Hiçbir değişiklik yapmamış olsanız bile, Access, eklenmiş sorguda yapılan değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar. Çoğu durumda, Sorgu Oluşturucusu'nu kapatmak için Hayır'ı tıklatmanız yeterlidir. Ancak, raporun eklenmiş sorgusuna yansıtılmasını istediğiniz değişiklikler yaptıysanız, Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×