Office 365 PowerShell için kullanıcı yönetimi senaryoları

Bu PowerShell senaryolarını kullanarak bir dosyadan kullanıcı hesaplarını hızla ekleyin, lisansları atayın, dağıtım grubu üyeliğini yönetin ve parolaları ayarlayın.

Birden çok kullanıcıyı içeri aktarma işlemini otomatikleştirme

Birden çok kullanıcıyı Office 365’e aktarma işlemini otomatik hale getirebilir ve çok zaman kazanabilirsiniz. Çok fazla sayıda kullanıcıyı içeri aktarmak için, önce ilgili kullanıcı bilgilerini içeren bir virgülle ayrılmış değer (CSV) dosyası hazırlamanız gerekir. Kullanıcı hesabı oluşturmak için en azından Görünen Ad ve Kullanıcı Asıl Adı (UPN) bilgileri gerekir.

UPN, kullanıcının e-posta adresi biçimindeki adıdır. Kullanıcı adından sonra "adres işareti" ve sonra da Office 365 aboneliğinizin İnternet etki alanı adı gelir. UPN adı örneği: zeynepk@contoso.com. Ayrıca konum, iletişim numaraları ve adresler gibi yazılabilir kullanıcı hesabı özellikleri için de veri sağlayabilirsiniz.

UPN ve görünen ad gibi temel kullanıcı hesabı özellikleri için, aşağıdaki iki sütun başlığını içeren bir CSV dosyası hazırlayın:

 • UserPrincipalName, DisplayName

Ardından, birbirinden virgülle ayırarak UPN’yi ve görünen adı yazıp CSV’nin her satırına yeni bir kullanıcı hesabı ekleyin.

Not: Her yeni hesap için parola belirtmediğinizden, Office 365 bunları oluşturur.

CSV dosyasını erişebileceğiniz bir konuma, örneğin C:\O365Admin\NewUsers.CSV yoluna kaydedin. Artık kullanıcı hesaplarını oluşturmaya hazırsınız.

Başlamak için, Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü’yle Office 365’e bağlanmanız gerekir. Yönergeler için bkz. Office 365 PowerShell’e bağlanma.

Ardından, yönerge metnini ve < ile > karakterlerini kaldırıp çift tırnak içinde yolu ve dosya adını doldurun.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -DisplayName $_.DisplayName }

Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü penceresinden sonuç komutlarını çalıştırın.

Daha ayrıntılı kullanıcı hesabı bilgileri için, aşağıdaki sütun başlıklarıyla bir CSV dosyası hazırlayın ve gereken sayıda kullanıcı satırını doldurun:

 • UserPrincipalName,DisplayName,FirstName,LastName,Title,Password,UsageLocation,Office,Department,MobilePhone,StreetAddress,City,State,PostalCode,Country

Not: Sütun başlıklarında boşluk olmamalıdır, çünkü bunlardan her birine Import-Csv komutunun $_. öğesi tarafından başvurulması gerekir. Yalnızca UserPrincipalName ve DisplayName alanları gereklidir ve boş değerler atlanır. UsageLocation kodu, kullanıcının bölgesine ait iki karakterlik ISO kodudur.

CSV dosyasını erişebileceğiniz bir konuma, örneğin C:\O365Admin\NewUsers.CSV yoluna kaydedin. Artık bunları kullanıcı hesapları olarak içeri aktarmaya hazırsınız.

CSV dosyanızın dosya adını doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example C:\O365Admin\NewUsers.CSV>"
Import-Csv $fileName | ForEach { New-MsolUser -UserPrincipalName  $_.UserPrincipalName -FirstName $_.FirstName -LastName $_.LastName -DisplayName $_.DisplayName -Title $_.Title -Department $_.Department -Office $_.Office -MobilePhone $_.MobilePhone -StreetAddress $_.StreetAddress -City $_.City -State $_.State -PostalCode $_.PostalCode -Country $_.Country -Password $_.Password }

Office 365’te lisansları atama

Kullanıcıların Office 365’e tam erişimi olması için, onlara birer Office 365 lisansı atanmalıdır. Bu senaryoda, kullanıcı hesaplarına lisans atarsınız.

Başlamak için, Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü’yle Office 365’e bağlanmanız gerekir. Yönergeler için bkz. Office 365 PowerShell’e bağlanma.

Kullanıcıya lisans atayabilmeniz için, önce bu kullanıcının bölgesinin iki karakterlik ISO kodunu temel alarak Kullanım Konumu’nu ayarlamanız gerekir. Kullanım Konumu hizmetin kullanılacağı ülkeyi belirtir ve söz konusu bölgede hangi lisanslı özelliklerin sağlandığını belirler. Örneğin US, Amerika Birleşik Devletleri için kullanılır. Aşağıda, kullanıcı hesabının UPN’si temelinde Kullanım Konumu’nu ayarlama örneği gösterilmektedir:

Set-MsolUser -UserPrincipalName user@contoso.com -UsageLocation US

Kullanılabilir lisansların listesini, onların hesap SKU’larını ve atama için kalan miktarı görüntülemek için, aşağıdaki komutu çalıştırın:

Get-MsolAccountSku

Ardından, kullanıcı hesabının lisansını ve UPN’sini doldurun ve Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü penceresinden sonuç komutlarını çalıştırın.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
UserLicense -UserPrincipalName $userUPN -AddLicenses $license

Birden çok kullanıcıya lisans atama

Önceki senaryoda, tek bir kullanıcı hesabına lisans atadınız. Birden çok kullanıcıya lisans atamak için birkaç adım daha gerekir, ama çok fazla sayıda kullanıcı hesabı için uygulandığında harcanan zamana değer.

Başlamak için, Windows PowerShell için Windows Azure Active Directory Modülü’yle Office 365’e bağlanmanız gerekir. Yönergeler için bkz. Office 365 PowerShell’e bağlanma.

İlk olarak, bu komutla kullanılabilir lisansların listesini, onların hesap SKU’larını ve atama için kalan miktarı görüntüleyin:

Get-MsolAccountSku

Lisanssız kullanıcıların listesini görüntülemek için şu komutu kullanın:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly

Lisanssız kullanıcıların listesini bir CSV dosyasına kaydetmek için, yolu ve dosya adını doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın. Daha sonra bu dosyayı kullanarak lisans atanacak kullanıcı hesaplarını seçebilirsiniz.

$fileName="<path and file name of the CSV file, example: c:\reports\Unlicensed_Users.CSV>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName

Ayrıca, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcılar gibi daha belirgin ölçütler temelinde lisanssız kullanıcı hesaplarının listesini görüntülemek için Where komutunu da kullanabilirsiniz. Örnek:

Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.Country -eq "United States"}

Kullanıcı hesabı özelliğini ve özelliğin gereken değerini belirtmek ve lisanssız kullanıcıların belirli bir kümesini görüntülemek için şu komutları kullanın, sonra da sonuç komutlarını çalıştırın:

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kullanıcı hesabı özelliklerinin listesini almak için, herhangi bir kullanıcı hesabı UPN’sini doldurun ve sonra sonuç komutlarını çalıştırın.

$userUPN="<the UPN of any user account>"
Get-MsolUser -UserPrincipalName $userUPN | Select * | More

Aşağıdaki örnek, Londra şehrindeki tüm lisanssız kullanıcıları görüntüler:

$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue}

Kullanıcı hesapları kümesini tanımladıktan sonra, her birine lisans atamak için bu kümeyi Set-MsolUserLicense cmdlet’iyle birleştirirsiniz. Lisansı, özellik adını ve değerini doldurun, sonra da sonuç komutlarını çalıştırın.

$license="<the appropriate value of AccountSkuId from the Get-MsolAccountSku command>"
$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Buradaki örnekte, Londra şehrindeki tüm lisanssız kullanıcı hesaplarına Contoso'nun Office 365 E5 lisansı atanır:

$license="contoso:ENTERPRISEPACK"
$userPropertyName="City"
$userPropertyValue="London"
Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Set-MsolUserLicense -AddLicenses $license

Dağıtım grubu alıcılarını yönetme

Dağıtım gruplarını kullanarak e-posta dağıtım listeleri oluşturabilirsiniz. Dağıtım grupları yalnızca Microsoft Outlook gibi e-posta uygulamaları tarafından kullanıcı gruplarına e-posta iletileri göndermek için kullanılabilir. Bu senaryoda, PowerShell'i kullanarak dağıtım grubunun alıcılarını yönetiyorsunuz.

Başlamak için, Exchange Online’a bağlanmalısınız. Bir hesabın kullanıcı adı ve parolasıyla Exchange Online’a bağlanmak için, bkz. Exchange Online PowerShell’e bağlanma. Microsoft Exchange Online Uzak PowerShell Modülü’nü yüklemek ve MFA ile bağlanmak için bkz. Multi-Factor Authentication kullanarak Exchange Online PowerShell’e bağlanma.

Dağıtım grubuna alıcı eklemek için, dağıtım grubu adını ve kullanıcı hesabının UPN'sini doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Add-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Dağıtım grubundan alıcı kaldırmak için, dağıtım grubu adını ve kullanıcı hesabının UPN'sini doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

$distName="<name of the distribution group>"
$userUPN="<the UPN of the user account>"
Remove-DistributionGroupMember -Identity $distName -Member $userUPN

Birden çok kullanıcı hesabının parolasını ayarlama

Bu senaryoyu kullanarak bir grup kullanıcı hesabına senaryo ayarlayın. Örneğin, size yardımcı olmak için haftada bir gelen bir grup gönüllünüz olabilir veya konferansta kullanılmak üzere tanıtım iş istasyonları sağlıyor olabilirsiniz.

Yeniden kullanılabilir hesapların parolalarını düzenli olarak sıfırlamak için toplu parola değişikliği yararlı olabilir. Bölümlerine göre veya başka bir ölçütle bir grup kullanıcıyı belirleyerek, söz konusu ölçüt temelinde parolaları toplu olarak sıfırlayabilirsiniz. İlk adım, Office 365 kullanıcı hesabı adlarını bir CSV dosyasına aktarmaktır.

Listeyi kullanıcı adı özelliğine ve belirli bir değere göre CSV dosyasına aktarmak için, özellik adını, değerini ve CSV'nin dosya adını yazın, sonra da sonuç komutlarını çalıştırın.

$userPropertyName="<name of the user property>"
$userPropertyValue="<value of the user property>"
$fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Buradaki örnekte, Gönüllüler bölümünün tüm üyeleri c:\O365admin\volunteerslist.csv adlı dosyaya aktarılır:

$userPropertyName="Department"
$userPropertyValue="Volunteers"
$fileName="c:\O365admin\volunteerslist.csv"
Get-MsolUser | Where {$_.$userPropertyName -eq $userPropertyValue} | Select UserPrincipalName | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Herhangi bir parolayı sıfırlamadan önce doğru kullanıcıları tanımladığınızdan emin olmak için CSV dosyasındaki adları gözden geçirin. CSV biçiminde, doğrulanmış bir kullanıcı listemiz olduğunda, her kullanıcıya yeni bir parola oluşturmak ve atamak için üç basit yöntem vardır.

 1. Yeni parolayı belirtin ve CSV dosyasındaki tüm kullanıcılara aynı parolayı atayın.

  Yeni parolayı ve CSV'nin dosya adını doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

  $pass="<the new password>"
  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $pass -ForceChangePassword $True}
 2. CSV dosyasındaki her kullanıcı için el ile yeni bir parola tanımlayın.

  Bu seçenek için, CSV dosyasında değişiklik yapmanız gerekir. UserPrincipalName sütununun yanına Password etiketli bir sütun ekleyin ve ardından listedeki tüm kullanıcılara parola atayın. CSV'nin dosya adını doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -NewPassword $_.Password -ForceChangePassword $True}
 3. Office 365'in CSV dosyasındaki her kullanıcı hesabı için otomatik olarak bir parola oluşturmasını sağlayın.

  CSV'nin dosya adını doldurun ve ardından sonuç komutlarını çalıştırın.

  $fileName="<path and file name of the CSV file, example c:\O365Admin\userlist.csv>"
  Import-Csv $fileName | ForEach {[string[]]$a+= $_.UserPrincipalName + " " + (Set-MsolUserPassword -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -ForceChangePassword $True)} ;$a

Not: Bu üç seçenek de, kullanıcının ilk kez kullanıcı hesabıyla oturum açarken parolayı değiştirmesini zorunlu tutar. Bunu önlemek için, Set-MSolUserPassword komutundan -ForceChangePassword $True parametresini kaldırın.

Ayrıca Bkz:

Office 365 yöneticileri için PowerShell

Office 365 PowerShell senaryoları

Office 365 PowerShell için kurulum senaryoları

Office 365 PowerShell için raporlama senaryoları

Office 365 PowerShell için diğer işlevlerin senaryoları

Office 365 PowerShell topluluk kaynakları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×