Kaynak Değiştirme Sihirbazı

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Office Project otomatik olarak Kurumsal projelerinizi projeler, beceriler kaynakları Kurumsal kaynak havuzuna ve kullanılabilirlik görevler için gerekli becerilere göre personel için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanma Bu kaynaklar. Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı tanımlı kaynak çözümleme yapısı (KÇY) ile birlikte çalışır. KÇY göre sunucu yönetimsel kapanış ayarlama ve sonra tüm kurumsal kaynaklara uygulanır. KÇY alanında Görev Kullanımı görünümüne ekleyin ve ardından kaynaklar bulmak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı istediğiniz her atama için uygun KÇY kodunu girin. Şunları yapabilirsiniz:

  • genel kaynaklar gerçek kaynaklarla değiştirme.

  • Varolan kaynakları diğer kaynaklarla değiştirme.

  • Uygun nitelikte ve kullanılabilir kaynakları bulma ve bu kaynakları görevlere atama.

  • Seçili projeler veya tüm kurumsal kaynak havuzuna içinde kaynaklardan bulun.

İletişim kutusunun konumu

Araçlar menüsünde Kaynakları Değiştir seçeneğini tıklatın. Tanıtım sayfasında İleri düğmesini tıklatın.

Ayrıntılar

Adım 1. Projeleri Seç

Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı kullanarak personel ataması yapılacak olan kurumsal projeyi (projeleri) seçin.

Onay kutusu     Bu projeye, Kaynak Değiştirme Sihirbazı kullanılarak personel atanacağını belirtir.

Proje Adı     Kullanıcının bilgisayarında o anda açık olan tüm kurumsal projelerin adlarını gösterir.

Sürüm     Projenin sürüm adını belirtir, örneğin, Yayımlanmış veya Arşiv. Aynı anda birden çok projeye personel ataması yapmayı seçtiğinizde, tüm projelerin aynı sürümde olmaları gerekir. Kaydedilmemiş yeni projeler tüm sürümlerle kullanılabilir.

Adım 2. Kaynakları seçin

Seçili projelere personel atamak için kullanmak istediğiniz kaynak grubunu seçin.

Seçili projelerdeki kaynaklar     Bu projelere personel atamak için sihirbazın Adım 1. Projeleri Seç sayfasında seçilen projelerdeki kaynakların kullanılacağını belirtir. Bu kaynakların o anda herhangi bir göreve atanmış olması gerekmez. Bu seçenek varsayılan olarak seçilmiştir.

Aşağıda belirtilen kaynaklar     Seçili projelere personel atamak için tabloda listelenen kaynakların kullanılacağını belirtir. Ekle seçeneğini tıklattığınızda ve tüm kullanılabilir kurumsal kaynakları görüntüleyebilen Kaynak Değiştirme için Havuz Oluştur iletişim kutusundan kaynakları seçtiğinizde, kaynaklar tabloda listelenir.

Ekle    Kaynak Değiştirme için Havuz Oluştur iletişim kutusunu açar. Beceri veya kullanılabilirlik ölçütlerinizi karşılayan kurumsal kaynaklar bulmak için gerekirse filtreler uygulayın. Soldaki Filtre uygulanan kurumsal kaynaklar tablosundan kaynakları seçin ve Ekle öğesini tıklatın. Kaynaklar sağdaki Proje ekip kaynakları tablosuna eklenir. Bittiğinde Tamam düğmesini tıklatın. Proje ekip kaynakları tablosundaki kaynaklar, Kaynak Seçme Sihirbazı sayfasındaki tabloya eklenir.

Kaldır     Seçili kaynağı tablodan kaldırır. Bunu, Aşağıda belirtilen kaynaklar seçeneğini belirlediğinizde ve kaynak değiştirme için kullanılacak kaynak listesi oluştururken ve bu listenin ince ayarını yaparken kullanın.

Görevlere atanan önerilen kayıt türü kaynaklarla izin ver     Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı önerilen kaynakların yanı sıra, kabul edilmiş olanlar atamasını belirtir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu temizlenir.

Kaynak yatay dondurma     Görevlerin, kaynakların atanması başlamak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı istediğiniz başlangıç tarihini belirtir. Bunlar yakın gelecekte olsa da, daha ayrıntılı atamaları gelecekte personel istediğiniz gibi atamalarınızı korumak istediğinizde yararlı olur. Varsayılan olarak, kaynak dondurma yatay geçerli tarih olarak ayarlanır.

Adım 3. İlgili Projeler'i seçin

Tüm ilgili projeleri gözden geçirin ve bu projelerin sihirbaz tarafından personel ataması yapılan proje kümesine eklenip eklenmeyeceğini belirtin. İlgili projeler, projeler arası bağlantılara sahip olan, seçili projelerinizle kurumsal kaynakları paylaşan veya Adım 2'de seçilen kaynaklardan herhangi birini kullanan projelerdir. Bu sayfadaki tabloda yalnızca diğer projelerle ilişki içeren projeler listelenir.

Onay kutusu ekle     İlgili projenin, Kaynak Değiştirme Sihirbazı kullanılarak personel ataması yapılacak olan projeler listesine ekleneceğini belirtir. Bu sayfadaki bir proje için onay kutusunu seçtiğinizde, bu proje kaynak değiştirme aracılığıyla yeniden personel ataması yapılabilecek projelere eklenir. İlgili projeleri seçseniz de seçmeseniz de, sihirbaz her zaman bir kaynağın kalan kullanılabilirliğini hesaplamak için ilgili projelerdeki atamaları dikkate alır.

Ad     İlgili projenin adını gösterir.

İlişki     Seçili proje ile ilgili proje arasındaki ilişkinin yapısını belirtir; örneğin, paylaşılan kaynaklar veya bağlantılı görevler.

İlgili Proje     İlgili projenin adını, kaynak havuzunu paylaşıp paylaşmadığını veya Adım 2'de seçilen kaynaklardan birini kullanıp kullanmadığını gösterir.

Adım 4. Zamanlama seçenekleri seçme

Personel ataması yapılacak her proje için öncelik belirtin ve personel ataması için hangi kaynak grubunun kullanılacağını belirtin.

Ad     Sihirbaz tarafından personel ataması yapılacak olan seçili projenin adını gösterir.

Öncelik     Projelere personel atamasının hangi göreli önceliğe göre yapılacağını belirtir. Varsayılan olarak, tüm projelerin önceliği 0 ile 1000 arası bir ölçekte orta derece önceliği gösteren 500'dür. Daha yüksek sayıdaki projeler personel ataması için daha yüksek önceliğe sahip olur ve projelere hangi sırayla personel atanacağını belirler.

Seçenekler     Seçili projeye personel atamak için hangi kaynakların kullanılacağını belirtir. Seçenekler, projenin içerisindeki kaynaklar veya Adım 2'de seçilen kaynak havuzundaki kaynaklardan oluşmaktadır.

Önerilen kayıt türüyle Kaynakları Seviyelendir     Önerilen kaynakların kabul edilen kaynakları birlikte kendisine olduğunu gösterir. Kaynak değiştirme işlemi tamamlandıktan sonra projenizin düzey iyi bir fikirdir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu temizlenir.

Adım 5. YERİNEKOY kaynaklar

Bu noktaya kadar yaptığınız seçimlerin özetini gözden geçirin. Ayarları değiştirmek isterseniz ihtiyaç duyduğunuz sayfaya gitmek için Geri düğmesini tıklatın.

Yapılandırma özeti     Personel ataması yapılacak projelerin adını, belirlenen kaynak seçeneklerini, kullanılmakta olan kaynak havuzunu ve kaynak dondurma ufkunu belirten tarihi gösterir.

Çalıştır     Seçili projelerdeki, seçili havuzundan kaynak ve atama atama bulması için Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı çalıştırır. İşlem tamamlandığında İleri düğmesini tıklatın.

Adım 6. Sonuçları gözden geçir

Kaynak değiştirme işleminin sonuçlarını gözden geçirin. Bu sayfada, beceri profillerini temel alan atamalar için bulunan kaynakları ve atamaları gösterilir. Atamalar gerçekte henüz değiştirilmemiştir; bunlar önerilen sonuçlardır. Ayrıca, bir görünümdeki değişiklikleri sıralayabilir, filtreleyebilir ve gruplandırabilirsiniz.

Görev     Kendisi için bir kaynağın bulunduğu görevi gösterir.

Beceri Profili     KÇY veya Kurumsal Kaynak Anahat kodu tanımlandığı şekilde beceriler, listesini gösterir. Görev Kullanımı görünümünde veya atanan genel kaynakları kullanılarak atamaların ayarlama ve uygun kaynaklar bulmak için Kaynak Değiştirme Sihirbazı tarafından kullanılan becerileri alanlarıdır.

Atanmış Kaynak     Sihirbazın göreve personel atamak için bulduğu kaynağın adını görüntüler.

İstenilen Kaynak     Başlangıçta Kaynak Atama iletişim kutusu kullanılarak göreve atanan kaynağın adını görüntüler.

İstek/Talep     Kaynağın, Kaynak Atama iletişim kutusunda istendiğini mi yoksa talep edildiğini mi belirtir.

Adım 7. Güncelleştirme Seçenekleri'ni seçin

Projeleri, sihirbazın sonuçları temelinde güncelleştirmek isteyip istemediğinizi belirtin. Sihirbaz yapılandırmasını ve değiştirme sonuçlarını daha sonra kullanmak üzere bir dosyaya kaydedebilirsiniz. Projeleriniz, siz bu sayfadaki sonuçları uygulayana kadar güncelleştirilmez.

Projeleri sihirbazın sonuçları ile güncelleştir     Sihirbazın sonuçlarının projeyi güncelleştireceğini belirtir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu seçilidir.

Sihirbazın sonuçlarını kaydet     Sihirbazın sonuçlarının seçili projelere uygulanmayıp rapor olarak bir dosyaya kaydedileceğini belirtir. Bu sonuçlar, HTML dosyası olarak kaydedilir ve projeleri, seçili kaynakları, kaynak dondurma ufkunu, zamanlama seçeneklerini ve sihirbaz tarafından bulunan kaynakları içerir. Varsayılan olarak, bu onay kutusu temizdir.

Hem Sihirbazın sonucuna göre projeleri güncelleştir onay kutusu hem de Sihirbazın sonuçlarını kaydet onay kutusu temizlenirse, sihirbazın getirdiği sonuçlar çıkarılır. Ayrıca, bu iki onay kutusunu birlikte seçebilirsiniz.

Klasör     Sihirbazın kaydedilen sonuçları içeren dosyasının hangi klasöre kaydedileceğini belirtir. Bu kutu, yalnızca Sihirbazın sonuçlarını kaydet onay kutusu seçili olduğunda kullanılabilir.

Göz At     Sihirbazın sonuçlarını içeren dosyayı kaydetmek istediğiniz klasörü bulmak için kullanabileceğiniz Gözat iletişim kutusunu açar. İstediğiniz klasörü bulduğunuzda, klasörü seçin ve sonra Tamam düğmesini tıklatın. İletişim kutusu kapanır ve Klasör kutusunda klasör yolu görünür. Bu düğme, yalnızca Sihirbazın sonuçlarını kaydet onay kutusu seçildiğinde kullanılabilir.

Adım 8. Bitiş

Bu sayfadaki önerileri gözden geçirin. Bitir düğmesini tıklattığınızda, sihirbazın sonuçlarıyla projeleriniz güncelleştirilir veya bilgiler bir dosyaya kaydedilir.

Projelerinizi sihirbazın sonuçlarıyla güncelleştirme     Sihirbaz tarafından bulunan kaynak değiştirmelerini seçili projelere uygular veya sonuçları seçtiğiniz klasörde bir HTML dosyasına kaydeder.

İlerleme çubuğu     Güncelleştirmenin geçerli durumunu gösterir. Bittiğinde, sihirbazın işlemi bitirdiğini belirten bir ileti görünür.

Durdurma     Proje güncelleştirmeleri iptal eder.

Bitir     Kaynak değiştirme işlemini tamamlar ve sihirbazı kapatır. Şimdi, atama değişikliklerinin sonuçlarını gözden geçirebilirsiniz.

Not: 

  • Bitirme ve Sihirbazı kapattıktan sonra Görev Kullanımı görünümünün veya Kaynak Kullanımı görünümünde kullanarak atamaları gözden geçirin. Ayrıca, kaynak sayfası görünümünde değiştirilen kaynak bilgileri gözden geçirebilirsiniz. Değişiklikleriniz varsa, bunları projeler kaydederek kalıcı yapın. Değişiklikleri atmak için projeleri kaydetmeden kapatın. Ayrıca, projeleri Kaydet komutunu kullanarak ayrı project dosyaları olarak kaydedebilirsiniz.

  • Bitirdikten ve sihirbazı kapattıktan sonra, projelerinizi seviyelendirme için kafa yorun. Bu, sihirbazın kaynak atamalarının kaynak yükleme ve proje bitiş tarihlerinizi nasıl etkilediğini görmenize yardımcı olur.

  • Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nı çalıştırmadan önce, sunucu yöneticinizin kurumsal kaynak havuzunu ayarlaması ve KÇY'yi veya benzeri iş becerileri kod düzeni oluşturması gerekir. Bunun yanı sıra sunucu yöneticisinin, KÇY kodunu kurumsal kaynaklara uygulaması gerekir.

  • Projenizdeki kaynaklara uygulanan KÇY'yi gözden geçirebilirsiniz. Kaynak Sayfası görünümünde veya Kaynak Kullanımı görünümünde, KÇY alanını ekleyin. Bir sütun başlığını tıklatın ve sonra Ekle menüsünde Sütun seçeneğini tıklatın. Sunucu yöneticiniz tarafından oluşturulan KÇY alanının adını tıklatın ve sonra Tamam düğmesini tıklatın. Kaynak Değiştirme Sihirbazı'nın personel ataması yapmasını istediğiniz her atama için uygun KÇY kodunu uygulayın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×