GetObject İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Not: Microsoft Jet ifade hizmeti güvenli olmayabilecek deyimleri engeller korumalı alan modunda çalışıyorsa işlevi, yöntemi, nesne veya bu konuda açıklanan özelliğini devre dışı bırakılır. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu için" arayın.

ActiveX bileşeni tarafından sağlanan bir nesneye bir başvuru verir.

Söz dizimi

GetObject ([yol adı ] [, sınıf ] )

GetObject işlevi sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

yol adı

İsteğe bağlı. Değişken (Dize). Tam yolunu ve almak için nesneyi içeren dosyanın adı. Yol belirtilmezse, sınıf gereklidir.

sınıf

İsteğe bağlı. Değişken (Dize). Nesnenin sınıf gösteren bir dize.


Sınıf bağımsız değişken. sözdizimi UygAdıkullanır NesneTürü ve bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

UygAdı

Gerekli. Değişken (Dize). Nesneyi sağlayan uygulama adı.

NesneTürü

Gerekli. Değişken (Dize). Tür veya nesnenin sınıf oluşturmak için.


Notlar

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Dosyadan bir ActiveX nesnesi erişmek ve nesne için bir nesne değişkeniatamak için GetObject işlevini kullanın. Nesne değişkeni GetObject tarafından döndürülen nesne atamak için Ayarla deyimini kullanın. Örneğin:

Dim CADObject As Object
Set CADObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD")

Bu kodu yürütüldüğünde, belirtilen yol adı ile ilişkilendirilmiş uygulama başlatılır ve belirtilen dosyayı nesnesinde etkinleştirilir.

Yol adı sıfır uzunlukta dize olup olmadığını (""), belirtilen türde yeni bir nesne örneği GetObject verir. GetObjectyol adı bağımsız değişkeni atlanırsa, belirtilen türde şu anda etkin bir nesneyi döndürür. Belirtilen türde hiçbir nesne varsa, hata oluşur.

Bazı uygulamalar dosyasının parçası etkinleştirme olanak tanır. Dosya adının sonuna bir ünlem işareti (!) ekleyin ve etkinleştirmek istediğiniz dosyanın parçası tanımlayan bir dize içeren izleyin. Bu dizeyi oluşturma hakkında daha fazla bilgi için nesneyi oluşturan uygulama belgelerine bakın.

Örneğin, bir çizim uygulamasında, bir dosyada depolanan bir çizime birden çok katmanları olabilir. Katman SCHEMA.CADadlı bir çizim içinde etkinleştirmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

Set LayerObject = GetObject("C:\CAD\SCHEMA.CAD!Layer3")

Nesnenin sınıfbelirtmezseniz, Otomasyon başlatmak için uygulama ve etkinleştirmek için nesneyi, sağladığınız dosya adına göre belirler. Bazı dosyaları, ancak, birden fazla sınıf nesnesinin destekleyebilir. Örneğin, üç farklı türlerdeki nesneler çizim destekleyebilir: Uygulama nesnesi, Çizim nesnesi ve tümü aynı dosyanın bir parçası olan bir araç çubuğu nesnesi. Etkinleştirmek istediğiniz bir dosyadaki hangi nesne belirtmek için isteğe bağlı sınıf bağımsız değişkenini kullanın. Örneğin:

Dim MyObject As Object
Set MyObject = GetObject("C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW", _
"FIGMENT.DRAWING")

Örnekte, FIGMENT bir çizim uygulama ve DRAWING desteklediği nesne türlerinden birini adıdır.

Bir nesneyi etkinleştirildikten sonra tanımladığınız nesne değişkeni kullanarak kodunda başvuru. Yukarıdaki örnekte, özellikleri ve yeni yöntemlerinden birini nesne değişkeni MyObjectkullanarak erişin. Örneğin:

MyObject.Line 9, 90
MyObject.InsertText 9, 100, "Hello, world."
MyObject.SaveAs "C:\DRAWINGS\SAMPLE.DRW"

Not: Geçerli bir nesnenin örneği olduğunda veya nesne zaten yüklenmiş olan dosya oluşturmak isterseniz GetObject işlevini kullanın. Geçerli örneği yok ve yüklü olan dosya çalışmaya nesneyi istemiyorsanız, CreateObject işlevini kullanın.

Bir nesne kendisini tek örnek nesne olarak kaydedildiyse, tek bir nesne örneği oluşturulur, hiçbir önem kaç kez CreateObject yürütülür. Bir tek örnek nesne ile GetObject her zaman sıfır uzunlukta dize ile adlı aynı örneğini verir ("") söz dizimi ve yol adı bağımsız değişkeni atlanırsa, hataya neden. Visual Basic ile oluşturulan sınıf başvuru sağlamak için GetObject kullanamazsınız.

Örnek

Bu örnekte, bir başvuru (MyXL) belirli Microsoft Office Excel 2007 çalışma sayfasına ulaşmak için GetObject işlevi kullanılmaktadır. Çalışma sayfasının Uygulama özelliği kapatmak için görünür ve vb. Excel sağlamak için kullanır. İki API çağrıları kullanarak, DetectExcel Sub yordamı, Excel için görünür ve çalışıyorsa, çalışan nesne tablosunda girer. Microsoft Excel zaten çalışmıyorsa GetObject ilk aramayı hataya neden oluyor. Örnekte, True olarak ayarlanmış olması için ExcelWasNotRunning bayrağı hataya neden olur. GetObject ikinci aramayı açmak için dosya belirtir. Excel zaten çalışmıyorsa, ikinci aramayı başlar ve belirtilen dosyayı tarafından gösterilen çalışma sayfasına başvuru verir mytest.xls. Dosya belirtilen konumda bulunması gerekir; Aksi takdirde, Visual Basic hata Otomasyon hata oluşturulur. Ardından, örnek kodu Excel hem de görünür belirtilen çalışma içeren pencereyi yapar. Son olarak, hiçbir önceki sürümünü çalıştıran Excel varsa, kod Excel kapatmak için Uygulama nesnenin Quit yöntemini kullanır. Uygulama zaten çalışıyorsa, herhangi bir deneme kapatmak için yapılır. Başvuru hiçbir şeyolarak ayarlayarak yayımlanır.

' Declare necessary API routines:
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias _
"FindWindowA" (ByVal lpClassName as String, _
ByVal lpWindowName As Long) As Long
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias _
"SendMessageA" (ByVal hWnd as Long,ByVal wMsg as Long, _
ByVal wParam as Long, _
ByVal lParam As Long) As Long
Sub GetExcel()
Dim MyXL As Object ' Variable to hold reference
' to Microsoft Excel.
Dim ExcelWasNotRunning As Boolean ' Flag for final release.
' Test to see if there is a copy of Microsoft Excel already running.
On Error Resume Next ' Defer error trapping.
' GetObject function called without the first argument returns a
' reference to an instance of the application. If the application isn't
' running, an error occurs.
Set MyXL = GetObject(, "Excel.Application")
If Err.Number <> 0 Then ExcelWasNotRunning = True
Err.Clear ' Clear Err object in case error occurred.
' Check for Microsoft Excel. If Microsoft Excel is running,
' enter it into the Running Object table.
DetectExcel
' Set the object variable to reference the file you want to see.
Set MyXL = GetObject("c:\vb4\MYTEST.XLS")
' Show Microsoft Excel through its Application property. Then
' show the actual window containing the file using the Windows
' collection of the MyXL object reference.
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Do manipulations of your file here.
' ...
' If this copy of Microsoft Excel was not running when you
' started, close it using the Application property's Quit method.
' Note that when you try to quit Microsoft Excel, the
' title bar blinks and a message is displayed asking if you
' want to save any loaded files.
If ExcelWasNotRunning = True Then
MyXL.Application.Quit
End IF
Set MyXL = Nothing ' Release reference to the
' application and spreadsheet.
End Sub
Sub DetectExcel()
' Procedure dectects a running Excel and registers it.
Const WM_USER = 1024
Dim hWnd As Long
' If Excel is running this API call returns its handle.
hWnd = FindWindow("XLMAIN", 0)
If hWnd = 0 Then ' 0 means Excel not running.
Exit Sub
Else
' Excel is running so use the SendMessage API
' function to enter it in the Running Object Table.
SendMessage hWnd, WM_USER + 18, 0, 0
End If
End Sub
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×