Exchange 2007 posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürme

Aşamalı bir geçişi tamamladıktan sonra, posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürerek bulut posta kutusuna otomatik olarak bağlanabilmelerini sağlayın.

Posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürmenin avantajları

Kuruluşunuzdaki Exchange 2007 şirket içi posta kutularını Office 365’e geçirmek için aşamalı bir Exchange geçişi gerçekleştirdiyseniz ve bulut tabanlı kullanıcıları Active Directory kullanarak şirket içi kuruluşunuzdan yönetmek istiyorsanız, şirket içi posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara (MEU’lar) dönüştürmelisiniz. Neden mi? Posta kutusunun aşamalı bir Exchange geçişiyle buluta geçirilmesi sonucunda iki şey gerçekleşir:

 • Kullanıcının bir şirket içi posta kutusu ve bir bulut posta kutusu olur.

 • Kullanıcının şirket içi posta kutusuna gönderilen e-postalar, bulut posta kutusuna iletilir. Bunun nedeni, şirket içi posta kutusundaki TargetAddress özelliğinin, geçiş işlemi sırasında bulut posta kutusunun uzak yönlendirme adresiyle doldurulmasıdır. Bu nedenle, kullanıcıların e-postalarına erişmek için bulut posta kutularına bağlanması gerekir.

Bu davranışın sonucunda iki sorun ortaya çıkar:

 • Kullanıcı posta kutusunu açmak için Microsoft Outlook’u kullanıyorsa, Otomatik Bulma hizmeti hala şirket içi posta kutusuna bağlanmayı dener ve kullanıcı bulut posta kutusuna bağlanamaz. Buluta henüz geçirilmemiş kullanıcılar varsa, tüm kullanıcıların geçişi yapılana kadar Otomatik Bulma CNAME kaydınızı buluta yönlendiremezsiniz.

 • Tüm şirket içi posta kutuları buluta geçirildikten sonra kuruluş, Exchange’i kullanımdan kaldırırsa bulut posta kutusunda iletilerle ilgili kullanıcı bilgileri kaybolur. Şirket içi posta kutusu artık mevcut olmadığından ve Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracı (DirSync) tarafından ilgili bulut posta kutusu ile eşleştirilemediğinden DirSync, ara sunucu adresleri gibi verileri ilgili bulut posta kutusu nesnesinden kaldırır.

Bunun çözümü, kullanıcının posta kutusu buluta geçirildikten sonra, şirket içi posta kutusunu şirket içi kuruluşunuzda posta hesabı etkin bir kullanıcıya (MEU) dönüştürmektir. Şirket içi bir posta kutusunu bir MEU’ya dönüştürdüğünüzde:

 • Bulut tabanlı bir posta kutusunun ara sunucu adresleri yeni MEU’ya kopyalanır. Exchange’i kullanımdan kaldırsanız bile bu ara sunucu adresleri Active Directory’de tutulur.

 • MEU’nun özellikleri, DirSync’in MEU’yu ilgili bulut posta kutusuyla eşleştirmesine olanak tanır.

 • Kullanıcı yeni bir Outlook profili oluşturduğunda Otomatik Bulma hizmeti, MEU’yu kullanarak Outlook’u bulut posta kutusuna bağlar.

MEU oluşturmaya yönelik PowerShell betikleri

Aşağıdaki betikleri kullanarak bulut tabanlı posta kutuları hakkında bilgi toplayabilir ve Exchange 2007 posta kutularını MEU’lara dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki betik, bulut posta kutularınızdan bilgi toplar ve bunları bir CSV dosyasına kaydeder. İlk olarak bu betiği çalıştırın.

Aşağıdaki betiği kopyalayın ve bu dosyaya ExportO365UserInfo.ps1 adını verin.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession -Prefix "Cloud" $s
}
function Main
{
#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}
#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName
#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-CloudMailbox
$Users = @()
#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object
$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $user.ExchangeGUID
$Users += $UserInfo
}
#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green
}
O365Logon
Main

Aşağıdaki betik, şirket içi Exchange 2007 posta kutularını MEU’lara dönüştürür. Bulut posta kutularından bilgi toplayan betiği çalıştırdıktan sonra bu betiği çalıştırın.

Aşağıdaki betiği bir .txt dosyasına kopyalayıp dosyayı Exchange2007MBtoMEU.ps1 adıyla kaydedin.

param($DomainController = [String]::Empty)
function Main
{
#Script Logic flow
#1. Pull User Info from cloud.csv file in the current directory
#2. Lookup AD Info (DN, mail, proxyAddresses, and legacyExchangeDN) using the SMTP address from the CSV file
#3. Save existing proxyAddresses
#4. Add existing legacyExchangeDN's to proxyAddresses
#5. Delete Mailbox
#6. Mail-Enable the user using the cloud email address as the targetAddress
#7. Disable RUS processing
#8. Add proxyAddresses and mail attribute back to the object
#9. Add msExchMailboxGUID from cloud.csv to the user object (for offboarding support)
if($DomainController -eq [String]::Empty)
{
Write-Host "You must supply a value for the -DomainController switch" -ForegroundColor Red
Exit
}
$CSVInfo = Import-Csv ".\cloud.csv"
foreach($User in $CSVInfo)
{ Write-Host "Processing user" $User.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress" -ForegroundColor Green
$UserInfo = LookupADInformationFromSMTPAddress($User)
#Check existing proxies for On-Premise and Cloud Legacy DN's as x500 proxies. If not present add them.
$CloudLegacyDNPresent = $false
$LegacyDNPresent = $false
foreach($Proxy in $UserInfo.ProxyAddresses)
{
if(("x500:$UserInfo.CloudLegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$CloudLegacyDNPresent = $true
}
if(("x500:$UserInfo.LegacyDN") -ieq $Proxy)
{
$LegacyDNPresent = $true
}
}
if(-not $CloudLegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.CloudLegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
if(-not $LegacyDNPresent)
{
$X500Proxy = "x500:" + $UserInfo.LegacyDN
Write-Host "Adding $X500Proxy to EmailAddresses" -ForegroundColor Green
$UserInfo.ProxyAddresses += $X500Proxy
}
#Disable Mailbox
Write-Host "Disabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Disable-Mailbox -Identity $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -DomainController $DomainController -Confirm:$false
#Mail Enable
Write-Host "Enabling Mailbox" -ForegroundColor Green
Enable-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -ExternalEmailAddress $UserInfo.CloudEmailAddress -DomainController $DomainController
#Disable RUS
Write-Host "Disabling RUS" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddressPolicyEnabled $false -DomainController $DomainController
#Add Proxies and Mail
Write-Host "Adding EmailAddresses and WindowsEmailAddress" -ForegroundColor Green
Set-MailUser -Identity $UserInfo.Identity -EmailAddresses $UserInfo.ProxyAddresses -WindowsEmailAddress $UserInfo.Mail -DomainController $DomainController
#Set Mailbox GUID. Need to do this via S.DS as Set-MailUser doesn't expose this property.
$ADPath = "LDAP://" + $DomainController + "/" + $UserInfo.DistinguishedName
$ADUser = New-Object -TypeName System.DirectoryServices.DirectoryEntry -ArgumentList $ADPath
$MailboxGUID = New-Object -TypeName System.Guid -ArgumentList $UserInfo.MailboxGUID
[Void]$ADUser.psbase.invokeset('msExchMailboxGUID',$MailboxGUID.ToByteArray())
Write-Host "Setting Mailbox GUID" $UserInfo.MailboxGUID -ForegroundColor Green
$ADUser.psbase.CommitChanges()
Write-Host "Migration Complete for" $UserInfo.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Green
Write-Host ""
Write-Host ""
}
}
function LookupADInformationFromSMTPAddress($CSV)
{
$Mailbox = Get-Mailbox $CSV.OnPremiseEmailAddress -ErrorAction SilentlyContinue
if($Mailbox -eq $null)
{
Write-Host "Get-Mailbox failed for" $CSV.OnPremiseEmailAddress -ForegroundColor Red
continue
}
$UserInfo = New-Object System.Object
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $CSV.OnPremiseEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CSV.CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudLegacyDN -Value $CSV.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyDN -Value $Mailbox.LegacyExchangeDN
$ProxyAddresses = @()
foreach($Address in $Mailbox.EmailAddresses)
{
$ProxyAddresses += $Address
}
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name ProxyAddresses -Value $ProxyAddresses
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Mail -Value $Mailbox.WindowsEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name MailboxGUID -Value $CSV.MailboxGUID
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name Identity -Value $Mailbox.Identity
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name DistinguishedName -Value (Get-User $Mailbox.Identity).DistinguishedName
$UserInfo
}
Main

Şirket içi posta kutularının MEU’lara dönüştürülmesini ayarlama adımları

Süreci tamamlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. ExportO365UserInfo.ps1 ve Exchange2007MBtoMEU.ps1 dosyaları ile geçiş toplu işlemini çalıştırmak için kullanılan CSV dosyasını, şirket içi sunucunuzda aynı dizine kopyalayın.

 2. Geçiş CSV dosyasını, migration.csv olarak yeniden adlandırın.

 3. . Exchange Yönetim Kabuğu’nda aşağıdaki komutu çalıştırın. Betikte, CSV dosyasının aynı dizinde yer aldığı ve adının migration.csv olduğu varsayılmaktadır.

  .\ExportO365UserInfo.ps1

  Mevcut bir oturumu kullanma veya yeni bir oturum açma istemi sunulur.

 4. n yazıp Enter tuşuna basarak yeni bir oturum açın.

  Betik çalıştırılır ve sonra Cloud.csv dosyasını geçerli çalışma dizinine kaydeder.

 5. Bulut tabanlı kuruluşunuza ait yönetici kimlik bilgilerini girin ve Tamam’a tıklayın.

 6. Yeni bir Exchange Yönetim Kabuğu oturumunda aşağıdaki komutu çalıştırın. Bu komutta, ExportO365UserInfo.ps1 ve Cloud.csv dosyalarının aynı dizinde bulunduğu varsayılmaktadır.

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 <FQDN of on-premises domain controller>

  Örneğin:

  .\Exchange2007MBtoMEU.ps1 DC1.contoso.com

  Betik, Cloud.csv dosyasında yer alan tüm kullanıcıların şirket içi posta kutularını MEU’lara dönüştürür.

 7. Yeni MEU’ların oluşturulmuş olduğunu doğrulayın. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları’nda aşağıdakileri yapın:

  1. Eylem > Bul’a tıklayın.

  2. Exchange sekmesine tıklayın.

  3. Yalnızca Exchange alıcılarını göster’i ve sonra Dış e-posta adresi olan kullanıcılar’ı seçin.

  4. Şimdi Bul’a tıklayın.

  Arama sonuçları altında MEU’lara dönüştürülmüş olan posta kutuları listelenir.

 8. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları, ADSI Düzenleme veya Ldp.exe dosyasını kullanarak aşağıdaki MEU özelliklerinin doğru bilgilerle doldurulduğunu doğrulayın.

  • legacyExchangeDN

  • posta

  • msExchMailboxGuid

  • proxyAddresses

  • targetAddress

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×