Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve sözdizimi

Access SQL: temel kavramlar, sözcük dağarcığı ve sözdizimi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veritabanından veri almak istediğiniz zaman, veriler için yapılandırılmış sorgu dili veya SQL kullanarak isteyin. SQL, İngilizce çok benzeyen ama veritabanı programlarını anlama bir bilgisayar dil olur. Çalıştırdığınız her sorgu arka planda SQL kullanır.

SQL nasıl çalışır yardımcı olabilecek anlama daha iyi sorgular oluşturma ve daha kolay istediğiniz sonuçları vermeyen bir sorgu nasıl düzeltildiği anlamak yapabilirsiniz.

Bu, Access SQL hakkında makaleleri kümesi biridir. Bu makalede verileri seçmek için SQL temel kullanımını açıklanır ve örnekler SQL sözdizimi göstermek için kullanır.

Bu makalede

SQL nedir?

Temel SQL yan tümceleri: SELECT, FROM ve yeri

Sonuçları sıralama: sipariş göre

Özetlenmiş verilerle çalışma: GRUPLAMA ölçütü ve HAVING

Sorgu sonuçlarını birleştiren: BİRLİĞİ

SQL nedir?

SQL kümesi olguları ve aralarındaki ilişkileri ile çalışmak için bir bilgisayar dil olur. İlişkisel veritabanından programlar, Microsoft Office Access gibi SQL verilerle çalışmak için kullanın. Birçok bilgisayar diller farklı olarak, SQL okunması ve anlaşılması, hatta deneyimsiz için zor değildir. Birçok bilgisayar diller gibi SQL gibi ISO ve ANSIstandartları gövdesi tarafından tanınan uluslararası bir standardıdır.

SQL soruları yanıtlayın yardımcı olabilecek veri kümelerini açıklamak için kullanın. SQL kullandığınızda, doğru sözdizimini kullanmanız gerekir. Söz dizimi kuralları tarafından bir dil öğelerini düzgün birleştirilir kümesidir. SQL sözdizimi İngilizce söz dizimine dayanır ve pek çok aynı öğeleri Visual Basic for Applications (VBA) sözdizimi için kullanır.

Örneğin, ilk adı Mary olan kişiler için son adlarının bir listesini alır basit bir SQL deyimi şuna benzeyebilir:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Not: SQL yalnızca verileri işlemek için aynı zamanda oluşturma veya değiştirme gibi tabloları veritabanı nesnelerinin tasarım için kullanılmaz. Veri tanımlama dili (DDL) oluşturma ve veritabanı nesnelerini değiştirme için kullanılan SQL parçası olarak adlandırılır. Bu konu DDL kapsamaz. Daha fazla bilgi için başlıklı makaleye bakın Oluştur veri tanımı sorgusunu kullanarak tablo veya dizin değiştirmek veya.

SELECT deyimleri

SQL kullanarak bir veri kümesi açıklamak için bir SELECT deyimi yazarsınız. Bir SELECT deyimi veritabanından almak istediğiniz veri kümesi eksiksiz bir açıklaması yer alır. Bu özellikler şunlardır:

  • Hangi tablo verileri içeriyor.

  • Farklı veri kaynaklarındaki verileri nasıl ilişkilidir.

  • Hangi alanların veya hesaplamalar verileri oluşturur.

  • Veri eklenmesi eşleşmelidir ölçütleri.

  • Olup olmadığını ve sonuçları sıralama yöntemini.

SQL yan tümceleri

Bir cümle gibi bir SQL deyimi yan tümceleri vardır. Her yan tümcesini bir işlev için SQL deyimini gerçekleştirir. Bir SELECT ifadesinde bazı yan tümceler gerekir. Aşağıdaki tabloda en sık kullanılan SQL yan tümceleri listeler.

SQL yan tümcesi

Yaptığı işlem

Gerekli

SELECT

İlgilenilen verileri içeren alanları listeler.

Evet

FROM

SELECT yan tümcesinde listelenen alanları içeren tabloları listeler.

Evet

WHERE

Her kaydın sonuçlara dahil edilebilmek için sağlaması gereken alan ölçütlerini belirtir.

Hayır

ORDER BY

Sonuçları sıralama yöntemini belirtir.

Hayır

GROUP BY

Toplama işlevleri içeren bir SQL deyiminde, SELECT yan tümcesinde özetlenmemiş alanları listeler.

Yalnızca bu tür alanlar varsa

HAVING

Toplama işlevleri içeren bir SQL deyiminde, SELECT deyiminde özetlenen alanlar için geçerli koşulları belirtir.

Hayır

SQL terimler

Her SQL yan tümcesi koşulları oluşan — bölümleri konuşma için karşılaştırılabilir. Aşağıdaki tabloda SQL terimleri türlerini listeler.

SQL terimi

Karşılaştırılabilir konuşma parçası

Tanım

Örnek

tanımlayıcı

isim

Bir alanın adı gibi bir veritabanı nesnesi tanımlamak için kullandığınız addır.

Müşteriler. [Telefon numarası]

işleç

fiil veya zarfı

Bir eylemi temsil eden veya bir eylemi değiştiren bir anahtar sözcük.

AS

sabit

isim

Sayı veya NULL gibi değişmeyen bir değer.

42

ifade

sıfat

Tanımlayıcılar, işleçler, sabitler ve işlevlerden oluşan ve tek bir değer üreten birleşim.

>= Products.[Unit Price]

Sayfanın Başı

Temel SQL yan tümceleri: SELECT, FROM ve yeri

Bir SQL deyiminin genel biçimi alır:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Notlar: 

  • Access bir SQL deyiminde satır sonlarını yoksayar. Bununla birlikte, kendiniz ve başkaları için SQL deyimlerini okunabilirliğini artırmak için her yan tümcesi için bir çizgi kullanmayı düşünün.

  • Her SELECT deyimi noktalı virgülle (;) ile biter. Üst üste veya satırında son yan tümcenin sonunda kendi başına SQL deyiminin sonunda görünebilir.

Access'te bir örnek

Basit bir seçme sorgusu için SQL deyimi Access'te nasıl görünebileceğini göstermektedir:

Bir SELECT deyimi gösteren SQL nesne sekmesi

1. SELECT yan tümcesi

2. FROM yan tümcesi

3. WHERE yan tümcesi

Bu örnekte SQL deyimini okur "e-posta adresi ve şirket kişiler, özellikle alanı Şehir değerini Seattle olduğu kayıtlar adlı bir tablodan adlı alanlardaki depolanan verileri seçin."

SQL sözdizimi nasıl çalıştığını görmek için bir kerede bir tümce örneğe bakalım.

SELECT yan tümcesi

SELECT [E-mail Address], Company

SELECT yan tümcesini budur. İki tanımlayıcı göre ve ardından bir işleç (seçim) oluşan ([e-posta adresi] ve şirket).

Tanımlayıcı boşluk veya özel karakterler (örneğin, "e-posta adresi") içeriyorsa, köşeli ayraçlar içine alınmalıdır.

SELECT yan tümcesi alanları hangi tabloların içerdiğini varsayalım zorunda değildir ve bunu dahil edilecek verileri tarafından karşılanması gereken koşulları belirtin.

SELECT yan tümcesini, SELECT deyiminde FROM yan tümcesini önüne her zaman görünür.

FROM yan tümcesi

FROM Contacts

FROM yan tümcesi budur. Bir tanımlayıcı (kişiler) ve ardından bir işleç (Kimden) oluşur.

FROM yan tümcesi seçilmesine izin alanları listelenmez.

WHERE yan tümcesi

WHERE City="Seattle"

WHERE yan tümcesini budur. Bir işlecinin oluşur (burada ve ardından bir ifadeyle) (Şehir = "Ankara").

Not: Farklı olarak seçin ve yan tümceleri, WHERE yan tümcesini değil gerekli bir SELECT deyiminin öğedir.

SQL kullanarak yapmanıza olanak tanıyan eylemleri birçoğunu gerçekleştirebileceğiniz seçin, Kimden ve WHERE yan tümceleri. Bu yan tümceler kullanma hakkında daha fazla bilgi bu ek makalelerde verilmiştir:

Sayfanın Başı

Sonuçları sıralama: sipariş göre

Microsoft Excel gibi Access, sorgu sonuçlarını veri sayfasında sıralamanızı sağlar. Sorgu çalıştırıldığında ORDER BY yan tümcesi kullanarak sonuçlarını sıralamak istediğiniz nasıl sorguda de belirtebilirsiniz. ORDER BY yan tümcesi kullanırsanız, son yan tümce SQL deyiminde olur.

ORDER BY yan tümcesi, sıralama işlemi uygulamak istediğiniz sırayla sıralamak için kullanmak istediğiniz alanların listesini içerir.

Örneğin, ilk şirket alanının değeri, azalan şekilde sıralanmış sonuçlarınızı istediğinizi varsayalım ve — kayıtları şirket için aynı değere sahip olup olmadığını — sonraki e-posta adresi alanında değerlerin artan düzende sıralanır. ORDER BY yan aşağıdakine benzer:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Not: Varsayılan olarak, Access değerler artan sırada (A-Z, Büyükten Küçüğe) sıralar. Değerleri yerine azalan düzende sıralamak için DESC anahtar sözcüğünü kullanın.

ORDER BY yan tümcesi hakkında daha fazla bilgi için Sipariş BY yan tümcesikonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Özetlenmiş verilerle çalışma: GRUPLAMA ölçütü ve HAVING

Bazen, bir ay toplam Satışlar veya stoka en pahalı öğeler gibi özetlenmiş verileri çalışmak istediğiniz. Bunu yapmak için bir toplama işlevi bir alana SELECT yan tümcenizde uygulanır. E-posta adreslerini her şirket için listelenen sayısını göstermek için sorgunuzu isterseniz, örneğin, SELECT yan şöyle olabilir:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Kullanabileceğiniz toplama işlevleri alanı ya da kullanmak istediğiniz ifadeyi veri türüne göre değişir. Kullanılabilir toplama işlevleri hakkında daha fazla bilgi için SQL toplama işlevleribaşlıklı makaleye bakın.

Kullanılmayan alanları bulunan bir toplama işlevi belirtme: GROUP BY yan tümcesi

Toplama işlevlerini kullandığınızda, genellikle GROUP BY yan tümcesi da oluşturmalısınız. GROUP BY yan tümcesi, bir toplama işlevi uygulandığı değil tüm alanları listeler. Toplama işlevlerini sorgudaki tüm alanlar için geçerli değilse, GROUP BY yan tümcesi oluşturma gerekmez.

Hiçbir WHERE yan tümcesini ise GROUP BY yan tümcesi hemen WHERE yan tümcesini veya FROM yan tümcesi izler. SELECT yan tümcesinde göründükleri gibi bir GROUP BY yan tümcesi alanları listeler.

SELECT yan [e-posta adresi] bir toplama işlevi geçerliyse önceki örnekte, örneğin, devam etmeden ancak şirket, alanınızı GROUP BY yan tümcesi, aşağıdakine benzer:

GROUP BY Company

GROUP BY yan tümcesi hakkında daha fazla bilgi için Grup BY yan tümcesikonusuna bakın.

Grup ölçütleri kullanarak toplam değerleri sınırlama: HAVING yan tümcesi

Sonuçlarınızı, ancak toplama işlevi kullanılır için ölçütleri uygulamak istediğiniz alanı sınırlamak için ölçüt kullanmak istiyorsanız, bir WHERE tümcesi kullanamazsınız. Bunun yerine, HAVING yan tümcesi kullanın. HAVING yan tümcesi bir WHERE tümcesi gibi çalışır, ancak toplanan veriler için kullanılır.

Örneğin, ilk SELECT yan alanıyla (ortalama bir değer hesaplar) ortalama işlevini kullanmak varsayalım:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Bu Say işlevini değerine dayalı sonuçları sınırlamak için sorguyu isterseniz, WHERE yan tümcesinde o alan için bir ölçüt kullanamazsınız. Bunun yerine, HAVING yan tümcesinde ölçüt koyun. Örneğin, yalnızca satır yoksa şirketin ile ilişkilendirilmiş bir e-posta adresleri birden fazla sorgunun istiyorsanız, HAVING yan tümcesi aşağıdaki benzeyebilir:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Not: Sorgu bir WHERE tümcesi ve HAVING yan tümcesi bulunabilir; bir toplama işlevi'te kullanılmayan alanları için ölçüt WHERE yan tümcesinde gidin ve toplama işlevleri ile kullanılan alanları için ölçüt HAVING yan tümcesinde gidin.

HAVING yan tümcesi hakkında daha fazla bilgi için Yan tümcesi YAŞIYORSUNUZkonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Sorgu sonuçlarını birleştiren: BİRLİĞİ

Tarafından benzer birkaç seçme sorgusunun birleştirilmiş bir küme olarak birlikte döndürülür tüm verileri gözden geçirmek istediğinizde, birleşim işlecini kullanın.

UNION işleci tek bir iki SELECT deyimleri birleştirmenize olanak sağlar. Aynı sırada ve aynı veya uyumlu veri türleri olan, bir arada SELECT deyimleri çıkış alanlarını aynı sayıda olması gerekir. Sorguyu çalıştırdığınızda, sorgu çıktısı alanları her select deyimleri olarak aynı sayıda olmasını her ayarla ilgili alanların verilerinden bir çıkış alanına birleştirilir.

Not: Bir birleşim sorgusunun amacına uygun olarak, Sayı ve Metin veri türleri uyumludur.

UNION işleci kullandığınızda, tüm anahtar sözcüğü kullanılarak geçerliyse, sorgu sonuçlarını yinelenen satırları dahil de belirtebilirsiniz.

İki SELECT deyimleri birleştiren birleşim sorgusu için SQL sözdizimi aşağıdaki gibidir:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Örneğin, ürünler adlı bir tablo ve Hizmetleri adlı başka bir tablo olduğunu varsayalım. Her iki tabloda ürün veya hizmetin fiyatını garanti adını içeren veya kullanılabilirliği, garanti alanınız ve sunma ürün veya hizmet kullanımda isteyip. Ürünler tablosunu garanti bilgileri depolar ve bilgi hizmetleri tablosunu mağazalar garanti olsa da, temel bilgileri (belirli bir ürün veya hizmet kalitesinin bir taahhüt bile olsa) aynıdır. İki tablodan dört alanları birleştirmek için aşağıdaki gibi bir birleşim sorgusu kullanabilirsiniz:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

SELECT deyimleri, UNION işleci kullanarak birleştirme hakkında daha fazla bilgi için birleşim sorgusu kullanarak, birkaç seçme sorgusunun sonuçlarını birleştirmekonusuna bakın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×