Access Sözlüğü

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

K

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Sayfanın Başı

mutlak veya sabit konumlandırma

Öğeyi öğenin üst göre yerleştirir veya yoksa, gövde. Öğenin Sol ve üst özellikleri değerleri öğenin üst sol üst köşesine göre olur.

Access çalışma alanı

Bir veri kaynağına erişmek için Access database engine kullanan çalışma alanıdır. Veri kaynağı bir Access veritabanı dosyası, bir Paradox gibi bir ODBC veritabanı veya Microsoft SQL Server veritabanı veya ISAM veritabanı olabilir.

eylem

Makro temel yapı taşını; görevleri otomatikleştirmek için diğer eylemleriyle birleştirilebilir kendi başına yönerge. Diğer makro dillerinde komut olarak da adlandırılır.

eylem bağımsız değişkeni

Bazı makro eylemleri için gereken ek bilgiler. Örneğin, altında eylemi gerçekleştirildiği eylem veya özel koşullara göre etkilenen nesne.

eylem listesi

Makro nesne sekmesinin Eylem sütunundaki oku tıklattığınızda görüntülenen listede.

eylem sorgusu

Verileri kopyalayan veya değiştiren sorgu. Eylem sorguları dahil ekleme, silme, tablo oluşturma ve güncelleştirme sorguları. Gezinti Bölmesi'nde kullanıcıların adlarının yanındaki bunlar bir ünlem işareti (!) tanımlanır.

eylem satırı

Makro adları, Eylemler, bağımsız değişkenleri ve belirli makro veya makro grubu ile ilişkili açıklamaları girin makro nesne sekmesi üst tarafını bir satırda.

ADE dosyası

Access projesi (.adp dosyası) ile tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi

Bir pencere içinde filtre sıfırdan oluşturabilirsiniz. Açık bir form veya veri sayfası kayıtların alt kümesini ölçütlere uyan kayıtları için kısıtlamak için filtre tasarım kılavuzunda ölçüt deyimleri girin.

toplama işlevi

Topla, Say, Ortalamaveya toplamları hesaplamak için kullandığınız Var, gibi bir işlev.

Anonim yineleme

Access veritabanında (yalnızca .mdb dosyası biçimi), özel bir içinde tek tek kullanıcılar izlemek yoksa yinelemesini yazın. Anonim yineleme yinelemeler indirmek için çok sayıda kullanıcı beklediğiniz yerde bir Internet durumda yararlıdır.

ANSI SQL sorgu modu

İki tür SQL sözdizimi birini: ANSI-89 (Microsoft Jet SQL ve ANSI SQL olarak da adlandırılır), geleneksel Jet SQL sözdizimi; olan SQL, ve ANSI-92 SQL, yeni ve farklı ayrılmış sözcükler, söz dizimi kuralları ve joker karakterler bulunur.

ekleme sorgusu

Varolan bir tablonun sonuna bir sorgunun sonuç kayıtlarını ekler eylem sorgusunu ayarlayın.

Uygulama arka planı

Bir uygulama penceresinin arka plan alanı.

ASCII

Harfleri göstermek için kullanılan bilgileri değişimi (ASCII) 7 bit karakter kümesi ve Standart ABD klavyede bulunan simgeler için Amerikan Standart kodu.

uygulama otomatik filtre uygulama

PivotTable veya PivotChart görünümünde veri filtreleme sağlayan bir alan içinde bir veya daha fazla öğeleri seçerek filtre uygulama.

otomatik biçim

Denetimleri ve form veya rapora bölümlerinde görünümünü belirleyen biçimler topluluğu.

Otomatik bağlantı

Access'te OLE nesnesi bağlantıdan bir OLE sunucusuna nesne dosyadaki bilgileri değiştiğinde, nesnenin Access'te otomatik olarak güncelleştirir.

OtomatikSayı veri türü

Access veritabanında, otomatik olarak her kayıt için benzersiz bir sayı olarak depolayan alanın veri türü tabloya eklenir. Üç tür sayı oluşturulabilir: ardışık, rasgele ve Yineleme Kimliği.

B

Sayfanın Başı

temel tablo

Access veritabanında bulunan bir tablo. DAO nesneleri veya veri tanımı (DDL) SQL deyimleri kullanarak temel bir tablo yapısını değiştirebilir ve Recordset nesneleri veya eylem sorguları kullanarak temel bir tablodaki verileri değiştirebilirsiniz.

büyük iç veri türü

Access projesinde,-2'in aralığındaki depolayan bir veri türü 8 bayt (64 bit) ^ 63 (-9,223,372,036,854,775,808) ile 2 ^ 63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

ikili veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 bayt ikili veri içeren bir sabit uzunluklu veri türü.

bit veri türü

Access projesinde, 1 veya 0 değerini depolayan veri türü. 1 veya 0 dışında tamsayı değerleri kabul edilir, ancak her zaman 1 olarak değerlendirilir.

bit maskesi

Bit tabanlı işleçlerle kullanılan bir değer (ve, Eqv, Imp değil, veya ve Özelveya) test edin, ayarlama veya tek tek bit bir bit tabanlı alanı değer olarak durumunu sıfırlama.

bit düzeyinde karşılaştırma

Özdeş olarak konumlandırılmış bit iki sayısal ifadelerde arasında bir bit bit karşılaştırma.

Yer işareti

Kayıt kümesi nesnesi veya geçerli kaydı tanımlayan ikili dize içeren bir form özelliğidir.

ilişkili sütun

Bir liste kutusu, birleşik giriş kutusu veya denetimin Denetim Kaynağı özelliği tarafından belirtilen alana bağlı açılan liste kutusu sütun.

ilişkili denetim

Form, rapor veya veri erişim sayfası görüntülemek veya tablo, sorgu veya SQL deyiminin verileri değiştirmek için kullanılan denetim. Denetimin Denetim Kaynağı özelliğini, denetimin bağlı olduğu alanın adını içerir.

ilişkili köprü denetimi

Veri erişim sayfası üzerinde bir temel metin alanı için bir bağlantı, intranet adresi veya Internet adresi bağlamak için kullanılan bir denetimi. Hedef konuma gitmek için köprüyü tıklatabilirsiniz.

ilişkili nesne çerçevesi

Bir denetimi bir form veya rapor tablolarda depolanan OLE nesneleri işleme ve görüntülemek için kullanılır.

bağlı resim

Form, rapor veya veri erişim sayfası OLE nesnesi alanı Access veritabanındaki veya Access projesi resim sütununda bir görüntü bağlamak için kullanılan bir denetim.

ilişkili aralık denetimi

Veri erişim sayfası üzerinde bir metin veya Not alanına Access veritabanındaki veya Access projesi text, ntext veya varchar sütundaki HTML kodu bağlamak için kullanılan denetim. İlişkili aralık denetimi içeriğini düzenleyemezsiniz.

Oluşturucusu

Bir görevi basitleştiren Access aracı. Örneğin, İfade Oluşturucusu'nu kullanarak karmaşık ifade hızla oluşturabilirsiniz.

yerleşik araç çubuğu

Bilgisayarınızda yüklü olduğunda Access 2003 ve önceki sürümlerinde, araç çubuğunu parçası Access kullanıcı arabirimi olan. Bunun aksine, özel araç çubuğu kendi veritabanı uygulamanız için oluşturduğunuz biridir. Access 2007'de sekmelerindeki ilgili gruplardaki komutların düzenler Şerit araç çubukları değiştirilir. Ayrıca, sık kullandığınız komutları hızlı erişim araç çubuğu'na ekleyebilirsiniz.

Bayt veri türü

0 ile 255 arasında küçük pozitif tamsayıları tutmak için kullanılan bir Access veritabanı veri türü.

C

Sayfanın Başı

hesaplanmış denetim

Denetim bir form, rapor veya veri erişim sayfası bir ifadenin sonucu görüntülemek için kullanılır. Sonuç ifade dayandığı değerlerin herhangi bir değişiklik her zaman yeniden hesaplanır.

hesaplanmış alan

Depolanan verileri görüntüleyen yerine bir ifadenin sonucunu görüntüleyen bir sorguda tanımlı bir alan. Değer her zaman bir değer ifade değiştiğinde yeniden hesaplanır.

ağaç arama

Herhangi bir yordam kodu geçerli durumda çalışan modülünde tarafından aranmak tüm modüller.

Resim yazısı bölümü

Bölüm gruplandırılmış veri erişim sayfasında veri sütunlarının resim yazıları görüntüler. Grup üstbilgisi hemen önce görünür. Bir resim yazısı bölümüne ilişkili denetim ekleyemezsiniz.

Kartezyen çarpım

Bir SQL SELECT deyimi, ancak hiç NEREYE FROM yan tümcesinde iki veya daha fazla tablo içerir veya tabloları nasıl atanacağı gösteren JOIN yan tümcesi yürütme sonucu.

Art arda

Başka bir eylem tetikleyen bir eylemin işlemidir. Örneğin, için iki veya daha fazla tablo basamaklı güncelleştirme ilişki tanımladığınızda, birinci tabloda birincil anahtar için bir güncelleştirme yabancı tablo değişiklikler otomatik olarak tetikleyen.

basamaklı silme

İlişkili tablo veya tabloları birincil tablodaki bir kayıt silindiğinde, tüm ilgili kayıtların silinmesini tablolar arasında bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiler.

Basamaklı Olay

Doğrudan veya dolaylı olarak kendisini çağırma olay yordamı tarafından kaynaklanan olayların sırasını; Olay basamaklama veya özyineleme olarak da bilinir. Genellikle yığın taşmasına veya başka çalışma zamanı hatalara neden için basamaklı olayları kullanarak dikkat edin.

basamaklı güncelleştirme

Birincil tablodaki bir kayıt değiştirildiğinde ilişkili tablo veya tabloların tüm ilişkili kayıtlar güncelleştirilmesi tablolar arasında bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için ilişkiler.

Kategori alanı

PivotChart görünümü Kategori alanında görüntülenen bir alan. Bir kategori alanı öğeler kategori eksen etiketleri olarak görünür.

kanal numarası

Açık bir dinamik veri değişimi (DDE) kanalı karşılık gelen bir tamsayı. Kanal numaraları Microsoft Windows 95 tarafından atanan veya daha sonra DDEInitiate işlevi kullanılarak oluşturulan ve diğer DDE işlevleri ve deyimleri tarafından kullanılır.

Damga veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 ANSI karakter içeren bir sabit uzunluklu veri türü.

karakter kodu

Karakter kümesi ANSI gibi bir kümesindeki belirli bir karakteri temsil eden bir sayı.

grafik

Form, rapor veya veri erişim sayfası verileri grafik gösterimi.

Onay kutusu

Bir seçenek seçili olduğunu gösteren bir denetim. Bu seçenek belirlendiğinde, onay işareti kutusunda görüntülenir.

ONAY sınırlama

Birden çok tablo yayılan iş kurallarını sağlar. Örneğin, sipariş tablosu Müşteri tablosunda müşteri için tanımlanan kredi sınırını aşan gelen bir müşterinin siparişleri önleyen denetim kısıtlamasını olabilir.

sınıf modülü

Yeni bir nesnenin tanımını içeren bir modül. Bir sınıf her örneğini yeni bir nesne oluşturur. Modülde özellikleri ve yöntemlerinden birini tanımlanan yordamlar. Sınıf modülleri tek başına veya formlar ve raporlarla bulunabilir.

sınıf ad

Bir sınıf modülü başvurmak için kullanılan adı. Sınıf modülü bir form veya rapor modülü ise, sınıf ad modülü türüyle başında vardır — örneğin, Form_SiparişFormu.

sınıf ad (OLE)

Visual Basic OLE nesnesi başvurmak için kullanılan bir önceden tanımlı ad. OLE nesnesi oluşturmak için kullanılan uygulamanın adını oluşur nesnenin türü ve isteğe bağlı olarak, uygulamanın sürüm numarasını. Örnek: Excel.Sheet.

kod saplama

Başında ve sonunda bir yordam tanımlayan Visual Basic kodunu kısmına.

Çakışma

Toplu güncelleştirme sırasında ortaya çıkan bir çakışma. Bir istemci sunucu ve sonra bu verileri bir toplu güncelleştirme değiştirmeye çalıştığında veri okur, ancak başka bir istemci güncelleştirme girişimi çalıştırılmadan önce özgün sunucu verileri değiştirir.

sütun

Belirli bir veri türü depolayan bir veritabanı tablosu içindeki bir konuma. Veri sayfasında ve Access veritabanı, sorgu tasarım kılavuzunda veya filtre tasarım kılavuzunda bir alan görsel temsilini de olabilir.

sütun alanı

Sütun alanlarını içeren PivotTable görünümü bölümü.

sütun alanı

PivotTable görünümü'nün sütun alanındaki bir alan. Özet Tablo listesinin üst kısmında sütun alanlarındaki öğeleri listelenir. İç sütun alanları ayrıntı alanına en yakın; Dış sütun alanları iç sütun alanlarının üstünde görüntülenir.

Sütun Seçici

Bir sütunun en üstündeki yatay çubuğunda. Sorgu Tasarım kılavuzunda veya filtre tasarım kılavuzunda bir sütunun tamamını seçmek için Sütun seçiciyi tıklatabilirsiniz.

birleşik giriş kutusu

Birleşik liste kutusu ve metin kutusu işlevlerini sağlayan bir formda kullanılan denetim. Bir birleşik giriş kutusuna bir değer yazabilirsiniz veya denetim listesi görüntülemek ve sonra bu listeden bir öğe seçin'i tıklatın.

komut düğmesi

Bir makroyu çalıştıran bir denetimi bir Visual Basic işlevi çağıran veya olay yordamı çalışır. Komut düğmesi bazen başka programlarda bir düğme olarak adlandırılır.

karşılaştırma işleci

İki değeri veya ifadeyi karşılaştırmak için kullanılan bir işleç. Örneğin, < (sıfırdan), > (büyüktür) ve = (eşittir).

Bileşik denetimi

Bir denetim ve etiket eklenmiş bir metin kutusu gibi iliştirilmiş bir etiketi.

koşullu filtre uygulama

İlk veya son bir toplama dayalı n öğeleri gösterme için filtre uygulama. Örneğin, en çok satış veya en düşük karlı beş ürün üç şehir için filtre uygulayabilirsiniz.

koşullu biçimlendirme

Form veya rapordaki bir veya birden çok koşula dayalı bir denetimin içeriğini biçimlendirme. Bir koşul denetimin odağı veya kullanıcı tanımlı bir Visual Basic for Applications işlevi ile başka bir denetime başvuruda bulunabilir.

Çakışma

İki yineleme kümesi aynı kaydında veriler değiştiğinde oluşan bir koşul. Çakışma oluştuğunda, bir kazanan değişiklik seçilir ve tüm yinelemelere uygulanır ve kaybetme değişiklik içindeki tüm yinelemelere çakışma olarak kaydedilir.

bağlantı dizesi

Dış bir veritabanını açmak için kullanılan bir dize ifadesi.

kısıtlama

Bir sütun veya satıra girilebilecek değere bir kısıtlama çaldırır. Örneğin, yaş sütundaki değerler 0'den küçük ya da 110'dan büyük olamaz.

sürekli form

Form görünümünde ekranda birden çok kayıt görüntüleyen form.

Köprü içeren denetim

Bir belge, Web sayfası veya nesne için bir kullanıcı atlamak mümkün kılan denetim. Köprü içeren bir alana bağlı bir metin kutusu örneğidir.

çapraz sekme sorgusu

Toplam, ortalama, count veya başka tür toplama kayıtlarında hesaplayan ve sonra iki tür bilgiye göre sonuç grupları sorgu: bir veri sayfası ve diğeri ise üstte sol tarafındaki aşağı.

Para Birimi veri türü

Access veritabanında, doğruluğu çok önemli olduğu sabit noktalı hesaplamalar veya ilgili hesaplamalar için kullanışlı bir veri türü.

geçerli kayıt

İçinden değiştirme veya veri alma bir kayıt kümesindeki kaydı. Tek bir geçerli kayıt olabilir bir kayıt kümesindeki herhangi bir zamanda, ancak bir kayıt kümesi geçerli kayıt olabilir; örneğin, dinamik küme türünde kayıt kümesinden bir kayıt silindikten sonra.

İmleci veri türü

Access projesinde, imleci değişken yalnızca oluşturmak için kullanabileceğiniz bir veri türü. Bu veri türü tablodaki sütunlar için kullanılamaz. İmleç bir SELECT deyiminin sonuç kümesindeki bir kerede bir satır ile çalışmak için kullanılan bir düzeneği olur.

Özel grup

Özel grup alanı bir öğeyi. Özel bir gruba bir satır veya sütun alanından iki veya daha fazla öğe içerir.

Özel grup alanı

Bir alanındaki alan öğeleri olarak özel grupları içeren satırı veya sütunu.

özel sıralama

Kullanıcı tanımlı sıralama düzeni. Örneğin, başlığı 's Kıdem temel alınarak ÇalışanUnvanı sütunundaki değerleri görüntülemek için özel bir sıralama düzeni tanımlayabilirsiniz.

Özel Özellikler iletişim kutusu

ActiveX denetimi özelliklerini ayarlamak kullanıcıların sağlayan özel özellik sayfası.

özel araç çubuğu

Access 2003 ve önceki sürümlerinde, uygulamanız için oluşturduğunuz bir araç çubuğu. Bilgisayarınızda yüklü olduğunda aksine, yerleşik araç erişim bölümüdür.

D

Sayfanın Başı

DAO nesne

Veri erişim nesneleri (DAO) kitaplığı tarafından tanımlanan bir nesne. Kodunda DAO nesneleri, veritabanı, TableDefve Recordset, düzenlemek ve verileri işlemek için kullanılan nesneleri temsil etmek üzere gibi tabloları ve sorguları, gibi kullanabilirsiniz.

Veri erişim nesneleri

Erişim ve veritabanı nesnelerini işlemek için kullanabileceğiniz bir programlama arabirimi.

Veri Erişim Nesneleri (DAO)

veri erişim sayfası

Bir Web sayfasını görüntüleme ve Internet veya intranet verilerle çalışmak için tasarlanmıştır. Verilerini genellikle Access veritabanında depolanır.

Veri erişim sayfası özellikleri

Öznitelikler bir veri erişim sayfası sayfanın bağlı olduğu veritabanını belirleyin ve sayfanın görünüşünü ve davranışını tanımlayın.

veri alanı

Özet verileri içeren PivotTable veya PivotChart görünümü bölümü. Veri alanındaki değerleri PivotTable görünümü'nde kayıtların ve PivotChart Görünümü'deki veri noktalarının olarak görüntülenir.

veri toplama

Gönderip HTML form veya InfoPath 2007 formlar Access 2007'den tarafından kullanıcılardan bilgileri toplayarak bir yöntem. Access'te, bir veri koleksiyonu isteği oluşturun ve kullanıcılara e-posta iletisinde bulunan bir formda gönderin. Kullanıcılar bir formu doldurun ve size döndürülür.

veri tanımı

Temel tabloları ve sorguları ve ifadeleri alanları, bu veri erişim sayfası için kayıt kaynağını oluşturur.

veri tanımlama dili (DDL)

Bir veritabanını, özellikle de tabloları, alanlar, dizinler ve depolama stratejisi özniteliklerini açıklamak için kullanılan dili. ANSI bu belirteçleri oluşturun, açılan ve ALTER erişmesini tanımlar. DDL yapılandırılmış sorgu dili (SQL) alt kümesidir.

veri tanımı sorgusu

Oluşturma, değiştirme, veya bir tabloyu silmek veya oluşturabilir veya dizin veritabanında silme SQL'e özel sorgu. ANSI DDL sorgular ve belirteçleri oluşturun, açılan ve ALTER kullanır gibi bunlar tanımlar.

veri alanı

PivotTable veya PivotChart görünümünde özetlenmiş verileri içeren bir alan. Bir veri alanı genellikle sayısal veriler içerir.

veri öğesi

Uygulamaya özel parça (dinamik veri değişimi) DDE kanalı üzerinden aktarılabilir veri.

veri etiketi

Tek bir veri noktası veya değerini gösteren bir veri işaretçisi hakkında ek bilgi sağlayan bir etiket.

veri işleme dili (DML)

Almak için kullanılan dili ekleme, silme ve veritabanındaki verileri güncelleştirin. DML yapılandırılmış sorgu dili (SQL) alt kümesidir.

veri işaretleyici

Çubuk, alan, nokta, dilim veya başka bir simge tek bir veri noktası veya değerini gösteren grafik. İlgili veri işaretçileri bir grafikteki bir veri serisini oluşturur.

veri serisi

Grafikte çizilen ilgili veri noktaları. Her bir grafikteki veri serisini benzersiz renk veya desen bulunur. Bir grafikteki bir veya daha fazla veri serisi çizebilirsiniz.

veri kaynağı denetimi

Veri erişim sayfaları ve veri kaynağındaki bağlantı yöneten Microsoft Office Web Components arkasına altyapısı. Veri kaynağı denetimi görsel gösterimi bulunmaz.

veritabanı uygulaması

Tabloları, sorguları, formları, raporları, makroları içerir ve veritabanını kullanmayı kolaylaştırmak üzere birlikte çalışacak şekilde tasarlanan modülleri kodu nesneler kümesine. Bir veritabanı uygulaması genellikle bir kullanıcı grubuna dağıtılır.

veritabanı çizimi

Bir veritabanı şeması herhangi bir bölümünü grafik gösterimi. Ya da tam veya kısmi resmini veritabanının yapısını olabilir. Tabloları, sütunları ve tablolar arasındaki ilişkileri ekler.

Veritabanı Belgeleyicisi

Veritabanındaki nesneleri ilgili ayrıntılı bilgileri içeren bir rapor oluşturur aracı.

veritabanı nesneleri

Access veritabanı tabloları, sorguları, formları, raporları, sayfaları, makrolar ve modüller gibi nesneleri içermektedir. Access projesi formları, raporları, sayfaları, makrolar ve modüller gibi nesneleri içermektedir.

veritabanı çoğaltma

İki veya daha fazla özel kopyasını (Yineleme) Access veritabanı oluşturma işlemi. Yinelemeler eşitlenebilecek, verileri bir kopya veya tasarım şablonu, yaptığınız tasarım değişikliklerini yapılan değişiklikleri diğer yinelemelere gönderilir.

Veritabanı penceresi

Bir Access veritabanını veya Access projesi açtığınızda, Access 2003 ve önceki sürümlerinde pencere görüntülenir. Yeni veritabanı nesneleri oluşturma ve var olan nesneleri açmanız için kısayollar görüntüler. Access 2007'de veritabanı penceresine Gezinti Bölmesi'ni değiştirilir.

veri tanımı sorgusu

Veri tanımlama dili (DDL) deyimleri içeren bir SQL sorgusu. Bu deyimleri veritabanındaki nesneleri oluşturmak veya değiştirmek izin.

veri sayfası

Bir tablo, form, sorgu, görünüm veya satır ve sütun biçiminde görüntülenen saklı yordam verilerden.

Veri Sayfası görünümü

Bir tablo, form, sorgu, görünüm veya saklı yordam verileri satır ve sütun biçiminde görüntüleyen bir görünüm. Veri Sayfası görünümünde alanları düzenleme, ekleme ve veri silme ve veri aramak. Access 2007'de, değiştirme ve veri sayfası görünümünde tablo alanları ekleyin.

veri ifadesi

Bir tarihi tarih rakamlarını, tarihler gibi görünür numaraları dahil olmak üzere, tarihler ve tarih gibi görünüm dizeler olarak yorumlanabilir herhangi bir ifade işlevlerden döndürdü.

tarih dizisi

Bir dizi sayı işaretleriyle çevrelenmiş geçerli bir biçim ile karakteri (#). Geçerli biçimler kodunuzu veya evrensel tarih biçimini yerel ayarları tarafından belirtilen tarih biçimini içerir.

tarih ayırıcılar

Gün, ay ve yıl tarih değerlerini ne zaman biçimlendirildiği ayırmak için kullanılan karakterleri. Karakterleri, sistem ayarları veya Format işlevi kullanılarak belirlenir.

Tarih/Saat veri türü

Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan bir Access veritabanı veri türü.

tarih/saat veri türü

Access, 1 Ocak 1753 ile 31 Aralık 9999, üç salise 3,33 milisaniyelik bir doğruluğunu değişen project, bir tarih ve saat veri türü.

DBCS

1 veya 2 bayt gösterilemeyecek kadar çok 256 karakter izin vererek bir karakteri temsil etmek için kullandığı bir karakter kümesi.

Ondalık veri türü (Access veritabanı)

-10 değerleri içeren bir tam sayı veri türü ^ 28-1 ile 10 ^ 28-1. Ölçek (basamak sayısı) ve duyarlık (toplam ondalık noktanın sağındaki basamak sayısı) belirtebilirsiniz.

Ondalık veri türü (Access projesi)

-10 değerleri içeren bir tam sayı veri türü ^ 38-1 ile 10 ^ 38-1. Ölçek (toplam basamak sayısı) ve duyarlık (ondalık noktanın sağındaki basamak sayısı) belirtebilirsiniz.

bildirim

Bir sabit, değişken veya yordam adlar ve veri türü gibi kendi özelliklerini belirtir yürütülemeyen kodu. DLL yordamlar için adları, kitaplıklar ve bağımsız değişkenler bildirimleri belirtin.

Tanımlamalar bölümü

Modülünde her yordam için uygulama bildirimlerini içeren bir modül bölümü. Dinamik bağlantı kitaplığında değişkenler, sabitler, kullanıcı tanımlı veri türleri ve dış yordamlar için bildirimleri dahil edebilirsiniz.

varsayılan denetim stili

Bir denetim türünü varsayılan özellik ayarını. Tek tek her denetimi özelleştirmeye kaçınmak için iki veya daha çok benzer denetimleri oluşturmadan önce denetim türünü özelleştirebilirsiniz.

Varsayılan özelliği

Denetim için ayarlayabilirsiniz ve böylece her zaman bu türde yeni bir denetim oluşturulur bir özellik özelliği aynı değere sahip olur.

varsayılan değer

Otomatik olarak bir alana girilen veya yeni bir kayıt eklediğinizde denetim bir değer. Varsayılan değeri kabul etmek veya bir değer yazarak geçersiz kılabilirsiniz.

silme sorgusu

Bir veya daha fazla tablodan belirttiğiniz ölçüte uyan satırları kaldırır sorgu (SQL deyimi).

tasarım kılavuzu

Bir sorgu veya filtre sorgu Tasarım görünümünde veya Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi tasarlamak için kullandığınız kılavuzun. Sorguları için bu kılavuz, daha önce QBE kılavuzu olarak biliniyordu.

Tasarım şablonu

Yineleme tek üyesi ayarlama yapabileceğiniz içindeki diğer yinelemelere yayılan veritabanı yapısını değiştirir.

Tasarım görünümü

Veritabanı nesnelerinin tasarım bu gösteren bir görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım Görünümü'nde, yeni veritabanı nesneleri oluşturma ve varolan nesnelerin tasarımını değiştirin.

Ayrıntı alanı

Ayrıntı ve toplam alanlarını içeren PivotTable görünümü bölümü.

Ayrıntı alanı

Satırları veya kayıtlarını, temel kayıt kaynağındaki tüm görüntüleyen alan.

ayrıntı bölümü

Bir form veya raporun ana gövdesini içeren için kullanılır. Bu bölümde genellikle kayıt kaynağındaki alanlara denetimleri içeren ancak bir alanın içeriğini belirten etiketleri gibi ilişkisiz denetimler de içerebilir.

doğrudan eşitleme

Doğrudan yerel ağa bağlı ve paylaşılan ağ klasörleri üzerinden kullanılabilen yinelemeler arasında verileri eşitlemek için kullanılan bir yöntem.

devre dışı bırakılmış denetimi

Bir formda soluk görünüyor denetim. Devre dışı denetim etkinleştirilemez ve fare tıklatmaları yanıt vermez.

Belge özellikleri

Başlık gibi özellikleri konu ve yazar, her veri erişim sayfası ile depolanması gerekir.

etki alanı

Bir tablo, sorgu veya SQL ifade tarafından tanımlanan bir kayıt kümesi. Etki alanı toplama işlevlerini belirli bir etki alanı veya kayıt kümesi hakkında istatistik bilgi dönün.

etki alanı toplama işlevi

DAvg veya (etki alanı) kayıt kümesi üzerinde istatistikleri hesaplamak için kullanılan VSEÇMAKgibi bir işlev.

çift Duyarlığı

İki kez tutarındaki (iki sözcük; normalde 8 bayt) bir daha az kesin (tek duyarlıklı) sayı depolamak için gereken bilgisayar bellek depolanan sayıyı özelliğidir. Kayan nokta formdaki bir bilgisayar tarafından sık gerçekleştirilen.

bırakma alanı

Alanı PivotTable görünümü veya PivotChart görünümü içinde alanları alandaki verileri görüntülemek için alan listesinden silebilirsiniz. Bırakma alanındaki etiketleri görünümde oluşturabileceğiniz alan türlerini gösterir.

aşağı açılır liste kutusu

Bir veri erişim sayfası denetiminden, tıklatıldığında, içinden seçebilirsiniz bir değer listesi görüntülenir. Bir açılan liste kutusuna bir değer yazamazsınız.

dinamik bağlantı kitaplığı

Visual Basic yordamlardan adlı ve yüklenir ve çalışma zamanında uygulamanıza bağlı yordamlar kümesi.

E

Sayfanın Başı

yankı

Güncelleştirme veya makro çalışırken ekran yeniden çizerken erişimi işlemidir.

düzenleme denetimi

Olarak da bilinen bir metin kutusu düzenleme denetimi içinde bir kullanıcı girebilir ve metin düzenleme bir dikdörtgen bölgedir.

ekleme

Başka bir uygulamadan bir kopyasını OLE nesnesi eklemek için. Kaynak OLE sunucu olarak adlandırılan nesnenin, nesne bağlama ve katıştırma destekleyen herhangi bir uygulama olabilir. Katıştırılmış nesne değişiklikler özgün nesneye yansıtılmaz.

etkin veritabanı

Access 2000 veya biçimi dönüştürülmeden daha sonra açılmış bir önceki sürüm veritabanı. Veritabanı tasarımını değiştirmek için bunu oluşturulduğu Access sürümünde açmanız gerekir.

hata numarası

Bir tamsayı aralıktaki 0 - 65.535 sayı özelliği ayarına hata nesnesinin karşılık gelir. Açıklama özelliği ayarı hata nesnesinin ile birlikte kullanılırsa, bu numarayı belirli bir hata iletisi temsil eder.

özel kullanım

Bir ağ üzerinden paylaşılan veritabanında verilere erişim modu. Veritabanını özel kullanım modunda açtığınızda, siz başkalarının veritabanını açmasını engelleyin.

Denetim genişletme

Bir denetim veri erişim sayfası, tıklatılan, genişletir veya daraltır gruplandırılmış bir kaydı ayrıntı kayıtlarını gösterme veya gizleme.

genişlet göstergesi

Genişletme veya daraltma kayıt grupları için kullanılan düğme; artı görüntüler (+) veya eksi işareti (-).

verme

Veri ve veritabanı nesnelerini başka bir veritabanına, elektronik tablo dosyası, kopyalamak veya başka bir veritabanı veya program veri veya veritabanı nesnelerini kullanabilmesi için dosya biçimi için. Desteklenen veritabanları, programları ve dosya biçimleri için çeşitli veri aktarabilirsiniz.

İfade Oluşturucusu

Bir ifade oluşturmak için kullanabileceğiniz Access aracı. Bu seçim yapabileceğiniz yaygın ifadeler listesini içerir.

dış veritabanı

Bağlanılacak ve geçerli veritabanı veya dışarı aktarılacak olan bir tablonun hedef alınan tablonun kaynağını.

dış tablo

Açık durumdaki Access veritabanı veya Access projesi dışında bir tablo.

F

Sayfanın Başı

alan veri türleri

Ne tür verileri depolamak belirleyen bir alan bir özelliğidir. Örneğin, metin veri türü olan bir alan metin veya sayısal karakterlerden veriyi saklayabilir, ancak bir sayı alanı yalnızca sayısal veriler bulunabilir.

Alan Listesi bölmesi

Temel alınan nesnedeki kayıt kaynağı veya veritabanı tüm alanları listeler bölmesi.

Alan Seçicisi

Bir küçük kutu veya çubuk veri sayfasındaki bir sütunun tamamını seçmek için tıklatın.

dosya numarası

Bir dosyayı açmaya açma deyiminde kullanılan bir sayı. Dosya numaraları 1-255, dahil, aralıktaki diğer programlara erişilebilir olmayan dosyalar için kullanın. Dosya numaraları 256 511 aralıktaki başka programlar tarafından erişilebilir dosyalar için kullanın.

Dolgu

Genişliğini veya yüksekliğini raporu dikey veya yatay yönde olmasına bağlı olarak, sayfa sığdırma göre rapor anlık penceresini kaplayacak bir rapor büyütme.

filtre

Veri alt kümesini görüntülemek veya verileri sıralamak için verilere uygulanan ölçüt kümesi. Access'te, verilere filtre seçime göre filtre uygula ve forma göre filtre uygula gibi filtre yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Filtre alanı

Bir PivotTable görünümü veya filtre alanlarını içeren bir PivotChart görünümü bölümü.

Forma göre filtre uygulama

Filtre uygulanmış kayıtların içermesini istediğiniz değerleri girin boş alanlar içeren bir sürümünü geçerli form veya veri kullanan verilere filtre uygulama için bir teknik.

Seçime göre filtre uygulama

Bir form veya yalnızca seçilen değer içeren kayıtlar aldığınız veri sayfasındaki kayıtlara filtre uygulama için bir teknik.

Seçimi hariç filtre uygulama

Bir form veya seçilen değer içermeyen kayıtları almak için veri sayfası kayıtları filtre uygulama yöntemi.

Filtre alanı

PivotTable veya PivotChart görünümünde görüntülenen verileri filtrelemek için kullanabileceğiniz filtre alanındaki bir alan. Filtre alanlarını Microsoft Excel Özet Tablo raporlarındaki sayfa alanları aynı işlevleri.

Filtre uygulamak için giriş

Bir değer veya değer içeren veya ifadeyi kayıtları bulmak için girdiğiniz ifade kullanan bir kayıtlara filtre uygulama tekniği.

sabit genişlikte metin dosyası

Her alanın sabit genişlikte bulunduğu veri içeren bir dosya.

kayan noktalı sayı veri türü

Access projesinde 15 basamak duyarlıklı ile yaklaşık bir sayısal veri türü. Veri türü tutun pozitif kayan yaklaşık - 308 ile 1, 79E + 308, negatif değerler yaklaşık - 2.23E - 2.23E gelen değerleri 308 ile - 1, 79E + 308 veya sıfır.

Kayan

Serbestçe kendi penceresinde taşımak kullanabilirsiniz. Kayan pencere her zaman üstte olur. İfade Oluşturucusu'nu, Veritabanı Belgeleyicisi, araç kutusu ve paletleri kaydırabilirsiniz.

yabancı anahtar

Birincil anahtar alanı veya başka bir tablodaki alanların başvuran bir veya daha fazla tablo alanları (sütunlar). Yabancı anahtar tabloların nasıl ilişkili olduğunu belirtir.

yabancı tablo

Veritabanında (örneğin, Müşteriler) başka bir tabloda birincil anahtar alanı olan bir yabancı anahtar alanını (örneğin, MüşteriNo) içeren ve genellikle bir-çok ilişkinin "çok" tarafında olan bir tablo (örneğin, müşteri siparişleri)

form

Access veritabanı nesnesi, girme, görüntüleme ve düzenleme verilerini alanlarda veya eylemlerini almak için denetimleri yerleştirdiğiniz.

form altbilgisi

Form, komut düğmeleri veya ilişkisiz denetimleri giriş kabul edecek şekilde kullanmak için yönergeler görüntülemek için kullanılır. Alt kısmındaki formu Form görünümünde ve çıktı sonundaki görüntülenir.

Sayfa üstbilgisi

Form, form veya ilişkili formları açın veya diğer görevleri gerçekleştiren komut düğmeleri kullanma yönergeleri için bir başlık görüntülemek için kullanılır. Form başlığındaki formu Form görünümünde üstündeki ve çıktı başında görüntülenir.

form modülü

Visual Basic for Applications (VBA) kodu için belirli bir form veya kendi denetimlerinde gerçekleşen olayları tarafından tetiklenen tüm olay yordamlarını içeren bir modül.

Form nesne sekmesi

Tasarım görünümünde, Form görünümünde, veri sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme formlarıyla iş bir nesne sekmesi.

form özellikleri

Görünüşünü veya davranışını etkileyen özniteliklerini form. Örneğin, DefaultView özelliği Form görünümü veya veri sayfası görünümünde bir form otomatik olarak açılacağını belirleyen bir form özelliğidir.

Form seçici

Cetvelleri, Tasarım görünümünde bir form sol üst köşesindeki Buluştuğu kutusu. Formu seçmek gibi form düzeyi işlemlerini gerçekleştirmek için kutusunu kullanın.

Simge resmi

Verileri göstermek veya almak için kullandığınız form görüntüleyen bir görünüm. Form görünümünde, ekleme ve tablodaki verileri değiştirme, birincil yoludur. Bu görünümde bir formun tasarımını de değiştirebilirsiniz.

format

Verilerin nasıl görüntülenmesini ve yazdırılmasını belirtir. Access projesi eşdeğer SQL veri türleri için yaptığı gibi Access veritabanı için belirli veri türleri, standart biçimler sağlar. Özel biçimler de oluşturabilirsiniz.

ön uç/arka uç uygulaması

Tabloları içeren bir "arka uç" veritabanı dosyasının oluşan bir veritabanı uygulaması ve diğer tüm veritabanı nesnelerini "arka uç" tablolar bağlantılarını içeren "ön uç" veritabanı dosyası kopyalarını.

işlev

Giriş parametreleri alır ve saklı yordam gibi bir sonuç veren bir sorgu. Türleri: skalar (çok deyimli; tek bir değer verir), satır içi (tek bir ifade; güncelleştirilebilir Tablo değeri) ve tablo (çok deyimli; tablo).

İşlev yordamı

Visual Basic for Applications (VBA), bir ifadede ve, bir değer döndüren bir yordam kullanılabilir. İşlev deyimi kullanarak bir işlev bildirin ve son işlev deyimi kullanarak sonlandırma.

G

Sayfanın Başı

Genel sıralama düzeni

Varsayılan sıralama düzeni karakterleri veritabanınızın tamamını gibi tabloları, sorguları ve raporlar sıralanma yöntemini belirler. Birden çok dil sürümleri Access ile bir veritabanını kullanmayı planlıyorsanız, Genel sıralama düzenini tanımlamanız gerekir.

genel menü çubuğu

Access'te 2003 ve önceki, form veya rapor için bir özel menü çubuğu nerede belirttiğiniz dışında veritabanı uygulamanızdaki tüm windows yerleşik menü çubuğunda değiştirir bir özel menü çubuğu.

Genel yineleme

Değişiklikleri tam olarak izlenir ve değiştirilebilir bir yineleme ile genel yinelemeleri ayarlayın. Genel yineleme de değişiklikler hub dönüşür yerel veya anonim yinelemeler ile alışverişinde bulunabilirsiniz.

genel kısayol menüsü

Aşağıdaki nesneler için yerleşik kısayol menüsünü yerleştiren özel kısayol menüsü: sayfalarında; tablo ve sorgu alanları formlara ve form denetimleri Form görünümünde, veri sayfası görünümü ve Baskı Önizleme; ve Baskı Önizleme'de raporlar.

genel benzersiz tanımlayıcı (GUID)

Access veritabanında yineleme için benzersiz bir tanımlayıcı kurmak için kullanılan 16 baytlık bir alandır. Guid yinelemeler, yineleme kümelerini, tabloları, kayıtları ve diğer nesneleri tanımlamak için kullanılır. Access veritabanında, GUID Yineleme Kimliği olarak adlandırılmaktadır.

Kılavuz (veri sayfası görünümü)

Görsel olarak satırları ve sütunları verilerin bir tablo, sorgu, form, görünüm veya saklı yordam hücrelerde bölmek dikey ve yatay çizgiler. Gösterme ve kılavuz çizgilerini gizleme.

Kılavuz (Tasarım görünümü)

Yardım yatay ve dikey noktalı ve düz çizgilerden oluşan bir düzenleme denetimleri tam olarak bir form veya raporu tasarlarken konumlandırın.

Grup hesabı

Grup adı ve kişisel kimlik (PID) tarafından tanımlanan çalışma alanındaki kullanıcı hesapları topluluğudur. Bir gruba atanan izinleri grubunda tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Grup filtre denetimi

Bir açılan liste kutusu denetimi bir veri erişim sayfasında, listeden seçtiğiniz değeri temelinde bir alttaki kayıt kümesindeki kayıtları alır. Gruplandırılmış bir sayfada, belirli bir kayıt grubunun denetimi alır.

grup alt bilgisi

Grup adını veya Grup toplamı, gibi bilgileri kayıt grubunun sonunda yerleştirmek için kullanılır.

grup üst bilgisi

Grup adını veya Grup toplamı, gibi bilgileri kayıt grubunun başında yerleştirmek için kullanılır.

grup düzeyi

Bir rapor veya veri erişim sayfası grubunda diğer gruplardaki iç içe derinlik. Birden fazla alanı, ifade veya grup kayıt kaynağı bir kayıt kümesi gruplandırıldığında grupları yuvalanmış.

Gruplandırılmış denetimleri

Tek bir birim olarak, form veya raporu tasarlarken işlenebilir iki veya daha fazla denetim. Denetimleri düzenleme gibi her denetimi seçme veya özellikleri ayarlama yerine grubu seçebilirsiniz.

Gruplandırılmış veri erişim sayfası

İki veya daha fazla grup düzeyi içeren veri erişim sayfası.

GUID veri türü

Uzaktan yordam çağrıları ile kullanılan benzersiz bir tanımlama dizesidir. Her arabirim ve nesne sınıfı GUID (genel benzersiz tanımlayıcı) için kimlik kullanır. Bir GUID 128 bit değerdir.

H

Sayfanın Başı

ana bilgisayar uygulaması

Visual Basic for Applications destekler herhangi bir uygulama.

hub

Genel yineleme için yaptıkları değişiklikleri Kopya kümesindeki tüm yinelemeleri eşitleyin. Hub üst yineleme işlevi görür.

köprü adresi

Bir nesneyi, belgeye veya Web sayfası gibi bir hedef yolu. Köprü adresi (adres Internet veya Intranet'te bir site için) bir URL veya bir UNC yolu (yerel ağ üzerindeki bir dosyaya adresi) olabilir.

Köprü veri türü

Köprü adreslerini depolayan Access veritabanı alanı için bir veri türü. Bir adresi en çok dört alana sahip olabilir ve aşağıdaki biçimde yazılır: #address görüntülememetni #subaddress #.

Hyperlink alanı

Köprü adreslerini depolayan bir alan. Access veritabanında, Köprü veri türüne sahip bir alandır. Access projesi içinde bunu IsHyperlink özelliği Trueolarak ayarlanmış bir alandır.

Köprü görüntü denetimi

Veri erişim sayfası bir dosyaya veya Web sayfasına köprüyü temsil eden ilişkisiz bir resim görüntülemek için kullanılan denetim. Gözat modunda, hedef konuma gitmek için resmi tıklatabilirsiniz.

I

Sayfanın Başı

IDC/HTX dosyaları

Microsoft Internet Information Server bir ODBC veri kaynağından verileri almak ve HTML belgesi olarak biçimlendirmek için bir IDC ve dosyası HTX kullanır.

tanıtıcı (ifadeler)

Bir alan, denetim veya özellik değere başvuruda bulunan ifadenin öğesi. Örneğin, formlar! [Siparişler]! [SiparişNo] Siparişler formu SiparişNo denetiminin değere başvuran bir tanımlayıcı olur.

tanımlayıcı (Visual Basic)

Visual Basic kodunu modülünde veri üyesi. Tanımlayıcı bir Sub, işlevi veya özelliği yordam, bir değişken, sabit, DECLARE deyimini veya kullanıcı tanımlı veri türü olabilir.

resim denetimi

Resim bir form veya raporu görüntülemek için kullanılan bir denetim.

Resim veri türü

Access projesinde, en çok 2 barındırabilir değişken uzunlukta veri türü ^ 31-1 (2.147.483.647) bayt ikili veri. Resimler, belgeleri, sesler gibi ikili büyük nesneler (BLOB) depolamak için kullanılır ve derlenmiş kodu.

içeri aktar

Access tablosunu veri metin dosyasının, elektronik tablo dosyası veya veritabanı tablosu kopyalamak için. İçeri aktarılan verileri yeni bir tablo oluşturmak için kullanabileceğiniz veya (Ekle) eklemek için aynı veri yapısındaki olan var olan bir tablo.

İçeri/Dışarı Aktar belirtimi

Access çalıştırma alma veya verme işlemini sabit genişlikli veya sınırlandırılmış metin dosyasına için gereken bilgileri depolayan belirtim.

dizin

Arama ve bir tablodaki sıralama hızlandırır bir özellik anahtar değerleri temel alarak ve bir tablodaki satırların üzerinde benzersizlik zorunlu kılabilirsiniz. Bir tablonun birincil anahtarı otomatik olarak dizine alınır. Bazı alanlar için kendi veri türü, OLE nesnesi veya ek gibi nedeniyle dizin oluşturulamaz.

Dizinler penceresi

Access veritabanında, bir pencere içinde görüntüleme veya bir tablonun dizinlerini düzenleyebilir veya birden çok alanlı dizinler oluşturun.

dolaylı eşitleme

Ne zaman Taşınabilir bilgisayarla seyahat gibi bağlantısız bir ortamda kullanılan eşitleme yöntemi. Dolaylı eşitleme yapılandırmak için Yineleme Yöneticisi'ni kullanmanız gerekir.

yerinde etkinleştirme

OLE nesnesinin OLE sunucudan içinde bir alan veya denetimi etkinleştirme. Örneğin, denetimi çift tıklatarak bir denetimde bulunan bir dalga ses (.wav) dosyası yürütebilirsiniz.

giriş maskesi

Hazır bilgi görüntü karakterleri (örneğin, parantez, dönem ve tireleri) oluşan bir biçim ve veri ne tür veriler silmenize girilmesi nerede belirtmek maske karakterlerinin ve kaç karakter izin verilir.

yüklenebilir ISAM

DBASE, Excel ve Paradox gibi dış veritabanı biçimlerine erişimine izin veren, belirttiğiniz bir sürücü. Microsoft Access veritabanı alt yapısı (uygulamanız tarafından başvurulan, bu ISAM sürücülerini yükler).

örnek

Nesne tanımına içeren sınıf oluşturulur. Örneğin, bir form sınıf birden çok örneğini aynı kod paylaşabilir ve form sınıf tasarımında kullanılan denetimlerle yüklenir.

tamsayı veri türü

Access projesinde,-2'in aralığındaki depolayan bir veri türü 4 baytlık (32 bit) ^ 31 (-2.147.483.648) ile 2 ^ 31-1 (2,147,483,647).

Tamsayı veri türü

Tamsayı tutan temel bir veri türüdür. Bir tamsayı değişkeni değeri-32,768 ile 32,767 16 bitlik (2 bayt) olarak depolanır.

Internet eşitlemesi

Bir Internet sunucusu yapılandırıldığı bağlı olmadığınız yinelemelere eşitlemek için kullanılır. Internet eşitlemesi yapılandırmak için Yineleme Yöneticisi'ni kullanmanız gerekir.

İç sabit

Access, VBA, ADO veya DAO tarafından sağlanan sabit. Bu sabitlerin her bu kitaplıklara genel tıklatarak Nesne Tarayıcısı'nda kullanılabilir.

öğe

Bir alandaki verilerin benzersiz bir öğe. Bir alt düzey öğeler bir Özet Tablo listesinde veya alan listesini görüntülemek için kullanılabilir duruma geldiğinde, genişletme göstergesi (+) öğenin yanında görünür.

J

Sayfanın Başı

Jet ve yineleme nesneleri

Microsoft Jet veritabanlarına belirli eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz Otomasyon arabirimleri kümesi. JRO kullanarak, veritabanlarını sıkıştırın, önbellek gelen verileri yenileme ve oluşturabilir ve yinelenen veritabanları korumak.

K

Sayfanın Başı

klavye işleyicisi

Belirler ve tuş ve kullanıcı tarafından basılan tuş bileşimlerinin yanıtlar kodu.

L

Sayfanın Başı

etiket

Bir form veya rapor gibi bir başlık, resim yazısı veya yönergeler, açıklayıcı metin görüntüleyen bir denetim. Etiketleri olabilir veya başka bir denetime bağlı değil.

Düzen görünümü

Access 2007'de, birçok türde tasarım yapabileceğiniz bir görünüm formlarına değiştirir ve canlı verileri görüntülerken raporları.

sol dış birleşim

Sorgunun SQL deyiminde LEFT JOIN işleminin sol tarafındaki tüm kayıtları bir dış birleştirme için sorgunun sonuçlarını, vardır bile eklendiği hiçbir eşleşen değerleri birleştirilmiş alanda sağ taraftaki tablo.

gösterge

Atanan desenleri veya veri serilerine veya kategorilere grafikteki renkleri tanımlayan bir kutudur.

kitaplık veritabanı

Yordamlar ve herhangi bir uygulamadan çağırabilirsiniz veritabanı nesnelerini topluluğudur. Kitaplıktaki öğeleri kullanmak için önce kitaplık veritabanında geçerli veritabanından bir başvuru oluşturmanız gerekir.

bağla (tablolar)

Bir eylem görüntüleyebilir ve hem özgün programında ve Access verileri düzenlemek ve böylece başka bir programdan verilere bağlantı kurar.

bağlantılı tablo

Access'in kayıtlarına erişebildiği açık veritabanı dışındaki bir dosyada depolanan bir tablo. Ekleme, silme ve bağlantılı bir tabloda kayıtları düzenleme, ancak yapısını değiştiremezsiniz.

Liste dizini

Bir listede öğe ile başlayarak ilk öğe için 0, ikinci için 1 öğesi, vb. sayıların sırasını.

yerel nesne

Bir tablo, sorgu, form, rapor, makro veya modülü kopya veya tasarım şablonu, oluşturulduğu kalır. Nesne ne nesneyi değişiklikler yineleme kümesinin diğer üyelerine kopyalanır.

yerel yineleme

Veri hub veya genel yineleme ile ancak yineleme kümesindeki diğer yinelemelerle değil alışverişinde bulunduğu bir yineleme.

yerel

Verilen dil ve ülke karşılık gelen bilgi kümesi.

kilitli

Bir kaydı, recordset veya öğe üzerinde değişiklik kullanıcı dışında tüm kullanıcılar için salt okunur yapar veritabanı durumu.

Arama alanı

Form veya rapora bir tablodan veya sorgudan alınan verilerin listesini görüntüler veya statik değer kümesi depolayan bir Access veritabanını, kullanılan bir alan.

M

Sayfanın Başı

ACCDE dosyası

Access 2007 veritabanı (.accdb) dosyası tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Access veritabanı altyapısı

Alır ve kullanıcı ve sistem veritabanlarında verileri depolayan Access veritabanı sistem bölümü. Altyapısı bir veri Yöneticisi veritabanı sistemleri, Access gibi yerleşik olan düşünülen.

makro

Bir eylem veya görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz eylemleri kümesini.

Makro Oluşturucusu

Nesne kapısı oluşturmak ve değiştirmek makroları sekmesi. Makro Oluşturucusu'nu yerler, form veya rapor gibi çeşitli veya doğrudan Şerit üzerindeki Oluştur sekmesinden başlatabilirsiniz.

makro grubu

Tek bir makro adı birlikte depolanan ilgili makroların topluluğudur. Koleksiyon genellikle yalnızca makro olarak adlandırılır.

ana form

Bir veya daha fazla alt form içeren bir form.

tablo yapma sorgusu

Yeni bir tablo oluşturur ve sonra var olan bir tablo veya sorgu sonuçlarında kayıtları kopyalayarak kayıtları (satırlar), bir tablodaki oluşturur Sorgu (SQL deyimi).

el ile bağlantı

Veri kaynağı belge değişikliklerini sonra verilerinizi güncelleştirmek için eylem gerektiren bir bağlantı.

çok-çok ilişkisi

Her iki tablodaki bir kayıt içinde diğer tablodaki birçok kayıtlara ilişkilendirebilirsiniz iki tablo arasında ilişki. Çok-çok ilişkisi oluşturmak üzere üçüncü bir tablo oluşturun ve bu tabloya diğer iki tablodan birincil anahtar alanlarını ekleyin.

Kayan yazı

Veri erişim sayfası üzerinde belirli bir sayfa öğesini, başlık veya önemli bir duyuru gibi kullanıcının dikkatini çekmek için kullanılan metin taşıma. Kayan bir sayfaya yerleştirmek için kayan metin denetimi oluşturun.

en fazla kayıt sınırı

Performansı artırmak için form veya Access projesinde veri sayfası için bir Microsoft SQL Server veritabanından alınacaktır kayıtları sayısı üst sınırı belirtebilirsiniz.

MDE dosyası

Access 2003 veya önceki veritabanı (.mdb) dosyasıyla tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Kısa Not veri türü

Access veritabanında, bu bir alan veri türüdür. Not alanları en çok 65.535 karakter içerebilir.

Microsoft Access veri dosyası

Access veritabanı veya Access projesi dosyası. Access 2007 veritabanını .accdb dosyasında veritabanı nesnelerini ve verilerini depolar ve Access'in önceki sürümlerinden .mdb biçimini kullanın. Proje dosyasını veri içermiyor ve Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.

Microsoft Access veritabanı

Bir belirli bir konu veya amaçla ilgili veri ve nesneler (örneğin, tablolar, sorgular veya formlar) topluluğudur.

Microsoft Access nesnesi

Access, kendi arabirimi veya uygulama formlar ve raporlar için ilişkili Access tarafından tanımlanan bir nesne. Ayrıca, bir Microsoft Access nesnesi girme ve verileri görüntülemek için kullanılan arabirimi öğelerini program için kullanabilirsiniz.

Microsoft Access projesi

Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için kullanılan Access dosyası. Proje dosyasını herhangi bir veri veya tabloları ve görünümleri gibi veri tanımı tabanlı nesneler içermez.

Microsoft Veri Altyapısı

Tek kullanıcı bilgisayar veya küçük çalışma grubu sunucusu gibi daha küçük bir bilgisayar sistemine yerel veri depolama sağlayan ve Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 ve SQL Server 2000 ile uyumlu bir istemci/sunucu veri altyapısı.

Microsoft SQL Server veritabanı

Microsoft SQL Server veritabanında, tablolar, görünümler, dizinler, saklı yordamları, işlevleri ve Tetikleyicileri oluşur. Access veritabanı ODBC kullanarak veya Access projesi oluşturmak için SQL Server veri bağlanabilirsiniz (* .adp) dosyası.

Modül düzeyi

Herhangi bir değişken veya sabit tanımlamalar bölümüne bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde veya bir yordam dışında bildirilen açıklanmaktadır. Değişken veya sabitleri Modül düzeyinde bildirilen Modül içindeki tüm yordamlar için kullanılabilir.

Modül düzeyi değişkeni

Visual Basic bildirimleri bölümünde Applications (VBA) modülünde için Özel anahtar sözcüğü kullanılarak bildirilen değişken. Bu değişkenler modülünde tüm yordamlar kullanılabilir.

para veri türü

Access projesinde,-922.337.203.685.477,5707 para birimi ile 922.337.203.685.477,5807-922,337,203,685,477.5707 aralıktaki parasal değerleri depolayan bir veri türü.

taşıma tutamacı

Sol üst köşesinin Seçili denetim veya Tasarım görünümünde veya Düzen görünümü denetim düzeni görüntülenen büyük kare. Denetim veya denetim düzeni başka bir konuma taşımak için tutamacını sürükleyebilirsiniz.

Taşıma modu

Mod içinde bir sütunun veri sayfası görünümünde sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak taşıyabilirsiniz.

birden çok değerli alan

Birden fazla değer depolanabilir bir arama alanı.

çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı

Birden fazla kullanıcının erişme ve aynı anda aynı veri kümesini değiştirme izin veren bir veritabanı.

N

Sayfanın Başı

Otomatik Ad Düzeltme

Formları, raporları, tabloları, sorguları, alanları veya formlarda ve raporlarda denetimleri yeniden adlandırdığınızda oluşan genel yan etkileri otomatik olarak düzeltir özelliği. Bununla birlikte, Otomatik Ad Düzeltme yeniden adlandırılan nesnelere tüm başvurular onarma yapamazsınız.

gezinti düğmeleri

Kayıtlarda gezinmek için düğmeleri. Bu düğmeler, veri sayfası görünümü ve Form görünümünde, sol alt köşesinde yer alır. Böylece, belgenizin sayfaları arasında taşıyabilirsiniz düğmeleri de Baskı Önizleme'de kullanılabilir.

Gezinti Bölmesi

Bir Access veritabanını veya Access projesi açtığınızda görüntülenen bölmenin. Veritabanında nesneleri Gezinti Bölmesi'ni görüntüler ve sıralamak için özelleştirilebilir ve Grup nesnelerini farklı yollarla.

nchar veri türü

Access projesinde, maksimum 4.000 Unicode karakter uzunluğunda sabit uzunluklu veri türü. Unicode karakterler ve uluslararası tüm karakterleri destek karakter başına 2 bayt kullanın.

normalleştirme

Etkili tablo tasarımı aracılığıyla ilişkisel veritabanındaki bilgilerin yinelenmesini en aza indirmek için. Veritabanınızı normalleştirme için Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

ntext veri türü

Access projesinde, en çok 2 barındırabilir değişken uzunlukta veri türü ^ 30-1 (1.073.741.823) karakterleri. Sütunları ntext veri türüyle 16 baytlık bir gösterge veri satırı depolamak ve verileri ayrı olarak depolanır.

Null

Bir değer bir alana girin veya ifadeleri ya da sorgularda eksik veya bilinmeyen verileri göstermek için kullanın. Visual Basic uygulamasında Null anahtar sözcüğü Null değerini gösterir. Birincil anahtar alanlarını gibi bazı alanlarda boş değer içeremez.

null alan

Boş değer içeren bir alan. Null alan sıfır uzunluklu dize içeren bir alan aynı değildir ("") veya 0 değerini içeren bir alan.

Sayı veri türü

Access veritabanında, bir alanın veri türü matematiksel hesaplamalarda kullanılan sayısal veri için tasarlanmıştır. Para birimi veri türü, Bununla birlikte, görüntülemek veya para birimi değerleri hesaplamak için kullanın.

sayısal veri türü

Access projesinde,-10 değerleri içeren bir tam sayı veri türü ^ 38-1 ile 10 ^ 38-1. Ölçek (toplam basamak sayısı) ve duyarlık (ondalık noktanın sağındaki basamak sayısı) belirtebilirsiniz.

nvarchar(n) veri türü

Access projesinde, maksimum 4.000 Unicode karakter içeren bir değişken uzunlukta veri türü. Unicode karakterler ve uluslararası tüm karakterleri destek karakter başına 2 bayt kullanın.

O

Sayfanın Başı

Nesne veri türü

Visual Basic tarafından tanınan herhangi bir nesneyi gösteren temel veri türü. Nesne türü olarak herhangi bir nesne değişkeni bildirebilirsiniz, ancak bunların belirli türlerini nesne değişkenlerini bildirmek en iyisidir.

Nesne bağımlılıkları bölmesi

Seçili nesneyi ve ayrıca seçili nesnenin üzerinde bağımlılıkları olduğu nesneleri bağımlılığı olan nesneleri gösterir.

Nesne Kitaplığı

Nesneleri ve yöntemler ve Özellikler tanımları içeren bir dosyayı. Tipik bir nesne kitaplığını içeren dosyayı dosya adı uzantısı .olb bulunur.

nesne türü

Otomasyon aracılığıyla bir program tarafından sunulan nesne türünü; Örneğin, uygulama, dosya, aralık ve sayfa. Visual Basic Düzenleyicisi'nde nesne tarayıcısı kullanın veya programınızın belgelerine kullanılabilir nesnelerinin tam listesi için başvurun.

nesne değişkeni

Bir nesneye bir başvuru içeren değişken.

ODBC bağlantı dizesi Oluşturucusu

Doğrudan sorgu oluştururken SQL veritabanına bağlanmak için kullanabileceğiniz Access aracı. Sorguyu kaydederseniz, bağlantı dizesini sorguyla birlikte depolanır.

ODBC veri kaynağı

Veri ve programları ve açık veritabanı bağlantısı (ODBC) protokolünü destekleyen veritabanlarından bu verilere erişmek için gereken bilgiler.

ODBC veritabanı

Kendisi için bir veritabanı açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüsü — alırken, bağlama veya veri verme için kullanabileceğiniz bir sürücüsü — sağlanır.

ODBCDirect

Doğrudan Microsoft Jet veritabanı alt atlamayı DAO özelliklerini kullanarak ODBC veri kaynakları erişmenizi sağlayan bir teknolojisi.

OLE kapsayıcısı

Başka bir programdan bağlı veya eklenmiş OLE nesnesi içeren bir program. Örneğin, OLE nesnesi Access veritabanındaki bir Excel çalışma sayfasına içeriyorsa, Access OLE kapsayıcısı olur.

OLE DB

Etkili ağ ve Internet erişimi için veri kaynakları, ilişkisel verileri, posta dosyaları, düz dosyalar ve elektronik tablolar gibi birçok türde sağlayan bileşen veritabanı mimarisi.

OLE DB sağlayıcısı

Bir program OLE DB mimarisinde verilere verilere erişmek için Dış yollar sıralanmıştır ODBC veya IISAM sürücülerini kullanarak verilere erişmek yerine yerel erişim sağlar.

OLE nesnesi

Nesne Bağlama ve katıştırma için OLE protokolünü destekleyen nesne. OLE nesnesi (örneğin, Windows Paint resmi veya bir Excel çalışma sayfasına) OLE sunucusundan bağlı veya eklenmiş bir alanı, form veya rapor.

OLE Nesnesi veri türü

Bağlı veya eklenmiş diğer programlarda (Access veritabanında eklenen) oluşturulan nesneler için kullandığınız bir alan veri türü.

OLE sunucusu

Bir program veya başka bir programa bağlı veya eklenmiş bir OLE nesnesi sağlayan DLL. Örneğin, OLE nesnesi Access veritabanındaki bir Excel çalışma sayfasına içeriyorsa, Excel OLE sunucu olur.

OLE/DDE bağlantısı

OLE nesnesi ile OLE sunucusu arasında ya da bir dinamik veri değişimi (DDE) kaynak belgeyi ve bir hedef arasındaki bağlantı.

bir-çok ilişkisi

Birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri eşleşen alanı veya alanları ilişkili tablodaki çeşitli kayıtların değere karşılık gelen iki tablo arasında ilişki.

bir-bir ilişkisi

Birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri eşleşen alan veya alanların, tek bir kaydın ilişkili tablodaki değeri karşılık gelen iki tablo arasında ilişki.

seçenek düğmesi

Bir seçenek grubunun bir parçası olarak genellikle bir form veya rapordaki alternatifler sunmak için kullanılan bir radyo düğmesi olarak da bilinen bir denetim. Bir kullanıcı birden fazla seçeneğini belirleyemezsiniz.

seçenek grubu

Onay kutuları, iki durumlu düğmeleri ve form veya raporda seçenek düğmeleri içeren bir çerçeve. Bir seçenek grubu, kullanıcının tek bir seçenek seçebileceği alternatifler göstermek için kullanın.

dış birleşim

Her iki tablodan kayıt eşleşen bir sorgunun sonuçlarını kaydında halinde birleştirilmiş ve tüm kayıtlarını, birleştirilen alan değerleri diğer tablodakilerle eşleşmiyor bile, en az bir tablo katkı birleştirme.

sahibi

Güvenlik ne zaman kullanılıyor, bir veritabanı veya veritabanı nesnesi üzerinde denetimi olan kullanıcı hesabının. Varsayılan olarak, bir veritabanı veya veritabanı nesnesi oluşturulan kullanıcı hesabının sahibi olur.

P

Sayfanın Başı

sayfa (veri depolama)

Kayıt verilerin depolandığı veritabanı dosyasını bir kısmını. Kayıtların boyutuna bağlı olarak, bir sayfa (4 KB boyutunda) birden fazla kayıt içerebilir.

sayfa alt bilgisi

Form veya rapordaki her sayfanın sonundaki sayfa özetini, tarih veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Bir formda, sayfa altbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.

sayfa üst bilgisi

Form veya rapordaki her bir sayfanın üstündeki başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Bir formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.

parametre sorgusu

Sorgu içinde bir kullanıcı bir veya daha fazla ölçüt değeri etkileşimli olarak belirtir. Parametre sorgusu sorgu ayrı bir tür değildir; daha çok sorgu esnekliği genişletir.

Kısmi yineleme

Yalnızca tam yineleme kayıt kümesini içeren bir veritabanı. Kısmi bir kopya ile filtreler ayarlamak ve hangi kayıtların alt kümesini tam yineleme veritabanında bulunacağını tanımlayan ilişkiler tanımlayabilirsiniz.

doğrudan sorgu

Bir SQL'e özel sorgu komutları doğrudan bir ODBC veritabanı sunucuna göndermek için kullanın. Doğrudan sorgular kullanarak doğrudan tablolarla Access veritabanı altyapı tarafından işlenen veri yerine sunucuda çalışın.

izinler

Veri veya veritabanındaki nesnelere ne tür bir kullanıcı erişimi belirleyen öznitelikler kümesi bulunur.

kalıcı nesne

Veritabanında depolanan bir nesne; Örneğin, bir veritabanı tablosu veya QueryDef nesnesi. Gerektiği gibi bellekte oluşturuldukları çünkü dinamik küme türünde veya anlık görüntü türü Recordset nesneleri kalıcı nesneleri dikkate alınmaz.

kişisel kimliği

4-20 karakter uzunluğunda ve erişim hesap adı ile birlikte bir kullanıcı veya Access çalışma grubu tanımlamak için kullandığı olan büyük küçük harf duyarlı bir alfasayısal dize.

Kötümser

Kilitleme türüdür, bir veya daha fazla kayıt içeren sayfayı düzenlenen, kaydı dahil olmak üzere düzenleme yöntemi kullandığınızda diğer kullanıcılara kullanılamıyor ve Update yöntemini kullanmak kadar kullanılamaz.

Yürüt’e tıklayın

Yaklaşık 3.1415926535897932 bir matematik sabiti eşittir.

PivotChart görünümü

Bir grafik çözümleme veri sayfası veya form içinde gösteren bir görünümü. Alanlar ve öğeler sürükleyerek veya alanları için açılan listelerinde öğeleri görüntüleyip gizleyerek Düzen belirtmek veya farklı ayrıntı düzeyleri konusuna bakın.

Özet Tablo formu

Seçtiğiniz biçimlendirme ve hesaplama yöntemleri kullanarak büyük miktarda veriyi özetleyen etkileşimli bir tablo. Farklı yollarla bir Excel PivotTable raporuna benzer verileri görüntülemek için kendi satır ve sütun başlıklarını döndürebilirsiniz.

Özet Tablo listesi

Bir Web sayfasında etkileşimli verileri çözümlemek için kullanılan Microsoft Office Web bileşeni. Bir satırda görüntülenen veriler ve sütun biçimi taşınmış, filtrelenebilir, sıralanmış ve izleyicileriniz için anlamlı olacak şekilde hesaplanır.

PowerPoint İsyanı: Bir Profesörün Öncülüğünde Yapılan Etkileşim Deneyimi

Özetlenir ve veri sayfası veya form analiz görünümü. Alanlar ve öğeler sürükleyerek veya alanları için açılan listelerinde öğeleri görüntüleyip gizleyerek verileri düzenlemek veya farklı ayrıntı düzeyleri kullanın.

artı işaretçisi

Veri sayfasında bir alan sol kenarına işaretçiyi tıklattığınızda görüntülenen işaretçi. Artı işaretçisi görüntülendiğinde, alanın tamamını seçmek için tıklatabilirsiniz.

açılan form

Form diğer pencerelerin üstünde kalır. Açılan form kalıcı veya geçici olabilir.

birincil anahtar

Bir tablodaki her kaydın değerleri tanıtan bir veya daha fazla alanları (sütunlar). Birincil anahtar Null değerlere izin verilmez ve her zaman benzersiz bir dizine sahip olmalıdır. Birincil anahtar için diğer tablolardaki yabancı anahtarlar tablo ilişkilendirmek için kullanılır.

birincil tablo

Bir-çok ilişkisi iki ilişkili tablolarda "bir" tarafındaki. Birincil tablonun birincil anahtar olmalıdır ve her bir kaydı benzersiz olması gerekir.

özel yordam

Sub veya işlev yordamı bir Declare deyiminde Özel anahtar sözcüğü kullanarak özel olarak bildirilir. Özel yordamlar yalnızca aynı modülü içindeki diğer yordamlar tarafından kullanılabilir.

yordam

Bildirimler ve bir birim olarak çalıştırılan deyimleri modülde dizisi. Visual Basic for Applications (VBA) modülünde yordamları Sub hem işlevi yordamlar içerir.

yordam düzeyi

Herhangi bir değişken veya bir yordamda bildirilen sabitleri açıklanmaktadır. Bu yordamı yalnızca değişkenler ve sabitler bir yordamda bildirilen kullanılabilir.

yordam düzeyi değişkeni

Bir yordamda bildirilen değişken. Yordam düzeyi değişkenler her zaman bildirilen yordama özel.

proje

Veritabanında, standart modüller ve sınıf modülleri dahil olmak üzere tüm kod modülleri ayarlayın. Varsayılan olarak, project veritabanı aynı ada sahip.

özellik sayfası

Tabloları, sorguları, alanları, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları ve denetimleri gibi çeşitli nesnelerin özelliklerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılan bir bölme.

sahte dizin

Düzenlenmek üzere benzersiz bir dizin olmaksızın bir ODBC tablosunun (sunucu tablosu) izin veren bir veya daha fazla tablo veri alanları (sütunlar) dinamik çapraz başvuru.

genel değişken

Değişken Applications (VBA) modülünde için Visual Basic bildirimleri bölümündeki Genel anahtar sözcüğü ile bildirin. Genel değişken veritabanında her modülde yordamlar tarafından paylaşılabilir.

Yayını

Access projesinde yayın içerebilir veya daha fazla tabloları yayımlanmış veya saklı yordam makaleleri bir kullanıcı veritabanından. Her kullanıcı veritabanı bir veya daha fazla yayınlar olabilir. Bir birim olarak çoğaltılan verilerin gruplandırma makalesidir.

yayımlama

Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu gibi bir belge yönetim sunucusu veritabanını kaydetmek için.

Q

Sayfanın Başı

sorgu

Tablolarınızı veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirmek için isteği depolanan verileri hakkında soru. Sorgu, form veya rapor için veri kaynağı olarak sunmak için birden çok tablodan veri birlikte getirebilirsiniz.

Sorgu penceresi

Sorgu Tasarım görünümünde, veri sayfası görünümü, SQL görünümünde veya Baskı Önizleme ile çalıştığınız pencere.

QueryDef

depolanmış bir Access veritabanında sorgu tanımını veya ODBCDirect çalışma sorguda geçici tanımı.

R

Sayfanın Başı

gerçek veri türü

Access projesinde yedi basamaklı duyarlıklı yaklaşık bir sayısal veri türü. Yaklaşık 1.18E - 38 3.40E + 38, yaklaşık - 1.18E negatif değerler ile - pozitif değerler barındırabilir 38 aracılığıyla - 3.40E + 38 veya sıfır.

kayıt gezinti denetimi

Bir denetimi bir veri erişim sayfasında kayıt gezinti araç çubuğunu görüntülemek için kullanılır. Gruplandırılmış bir sayfada, her grup düzeyi için bir gezinti araç ekleyebilirsiniz. Kayıt gezinti denetimi özelliklerini değiştirerek özelleştirebilirsiniz.

kayıt numarası kutusu

Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde sol alt köşesinde geçerli kayıt sayısını görüntüler küçük bir kutu. Belirli bir kayda gitmek için kayıt numarasını yazın ve ENTER tuşuna basın.

kayıt seçici

Küçük bir kutu veya veri sayfası görünümü ve Form görünümünde kaydın tamamını seçmek için tıklatabileceğiniz bir kaydı solunda çubuğu.

kayıt kaynağı

Temel bir form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı. Access veritabanında, bir tablo, sorgu veya SQL deyimi olabilir. Access projesi, bu tablo, görünüm, SQL deyimi olabilir veya saklı yordam.

kayıt kümesi

Tablo, dinamik ve nesneleri olarak davranan kayıtları gruplarıdır anlık görüntü türü Recordset nesneleri için ortak adı.

Başvurulan veritabanı

Access veritabanı için kullanıcı geçerli veritabanından bir başvuru oluşturmuştur. Kullanıcı başvuru bir veritabanı oluşturabilir ve sonra bu veritabanında yordamları standart modüller içinde arama.

Veritabanı başvurma

Kullanıcı bir başvuru başka bir Access veritabanı oluşturdu mu geçerli Access veritabanı. Kullanıcı başvuru bir veritabanı oluşturabilir ve sonra bu veritabanında yordamları standart modüller içinde arama.

başvuru bütünlüğü

Tanımlı eklediğinizde, tablolar arasındaki ilişkileri korumak için takip ettiğiniz kuralları güncelleştirme veya kayıtları silin.

yenileme

Bir form veya diğer kullanıcıların yaptığı değişiklikleri yansıtmak üzere kayıtları yeniden görüntülemek için Access veritabanında. Form veya veri sayfası değişiklikleri yansıtmak üzere etkin temel aldığı sorguyu yeniden çalıştırmak için Access projesinde kaydeder.

ilişki

İki tablodaki ortak alanlar (sütunlar) arasında kurulan bir ilişki. İlişki bire bir, bir-çok veya çok-çok olabilir.

İlişkiler nesne sekmesi

Bir nesneyi kapısı, görüntüleme, oluşturma ve tabloları ve sorguları arasındaki ilişkileri değiştirme sekmesi.

göreli veya satır içi konumlandırma

Öğeyi belgenin doğal HTML akış içinde yerleştirir ancak önceki içeriğe göre öğenin konumunu kaydırır.

yeniden boyama

Ekranı yeniden çizmek için. Yeniden boyama yöntemi belirlenen formda ekran güncelleştirmelerini tamamlar.

Yineleme

Bir yinelemeyi üyesi olan bir veritabanının bir kopyası ayarlama ve diğer yinelemelerle ayarlayın eşitlenemez. Yinelenen Tablo içindeki bir kopya verilerdeki değişiklikleri gönderilir ve diğer yinelemeleri uygulanır.

yineleme kümesi

Tasarım şablonu ve aynı veritabanı tasarımını ve benzersiz yineleme paylaşan tüm yinelemeleri tanımlayıcısı ayarlayın.

yineleme kümesi topolojisi

Sıra değişiklikler yineleme yineleme dağıtılır. Topoloji nasıl hızlı bir şekilde başka bir çoğaltma değişiklikleri, yineleme içinde görüneceğini belirler.

Çoğaltma

İki veya daha fazla kopya güncelleştirmeleri veri alışverişi yapabilirsiniz veya çoğaltılmış nesne böylece veritabanı kopyalama işlemi. Bu exchange eşitleme adı verilir.

rapor

Access veritabanı nesne, biçimlendirilmiş ve düzenli bilgi içeren göre belirtimleri yazdırabilirsiniz. Satış özetleri, telefon listeleri ve posta etiketleri raporları örneklerindendir.

rapor alt bilgisi

Sayfanın alt kısmındaki, sayfa numaralarını, tarihlerini ve toplamlar gibi normal olarak görüntülenen bilgileri yerleştirmek için kullanılan bir rapor bölümü.

rapor üst bilgisi

Raporun başında bilgileri (örneğin, başlık, tarih veya rapor giriş) yerleştirmek için kullanılan rapor bölümü.

rapor modülü

Visual Basic for Applications (VBA) kodu için belirli bir rapor veya kendi denetimlerinde gerçekleşen olayları tarafından tetiklenen tüm olay yordamlarını içeren bir modül.

Raporu nesne sekmesi

Bir nesneyi Tasarım görünümünde, Yerleşim Önizleme veya Baskı Önizleme raporlarıyla çalışma sekmesi.

Rapor Seçici

Cetvelleri raporu Tasarım görünümünde sol üst köşesindeki Buluştuğu kutusu. Raporu seçme gibi rapor düzeyindeki işlemlerini gerçekleştirmek için kutusunu kullanın.

Rapor anlık görüntüsü

Access raporu her sayfanın yüksek kalitede bir kopyasını içeren bir dosyayı (.snp dosya adı uzantısı). Bu iki boyutlu düzenini, grafikler ve diğer nesnelerini raporun korur.

yeniden sorgulama

Etkin form veya veri sayfası kayıtları değişiklikleri yansıtmak üzere temel aldığı sorguyu yeniden çalıştırmak için görüntü yeni eklenen kayıtları ve silinen kayıtları elemek.

özel amaçlı sözcük

Visual Basic gibi bir dilin parçası olan bir word. Özel amaçlı sözcükleri deyimleri, önceden tanımlanmış işlevleri ve veri türleri, yöntemleri, işleçleri ve nesneleri adlarını ekleyin.

sağ dış birleşim

Sorgunun SQL deyiminde sağ birleştirme işleminin sağ tarafında tüm kayıtları bir dış birleştirme için sorgunun sonuçlarını, vardır bile eklendiği hiçbir eşleşen değerleri birleştirilmiş alanda sol taraftaki tablo.

geri alma

Değişiklikleri kaydetmeden bekleyen hareketi iptal etme veya sonlandırma işlemi.

satır alanı

Satır alanlarını içeren PivotTable görünümü bölümü.

satır alanı

PivotTable görünümü'nün satır alanındaki bir alan. Satır alanlarındaki öğeler, görünümün sol tarafındaki listelenir. İç satır alanları ayrıntı alanına en yakın; Dış satır, iç satır alanlarının soluna alanlardır.

satır seçici

Küçük bir kutu veya çubuk tıklatıldığında seçer tüm tablo veya makro satırı, tasarım görüntülemek veya ne zaman sıralayabilir ve rapor Tasarım'nda kayıtları gruplandırma görüntüleyin.

S

Sayfanın Başı

bölüm

Form veya rapor, üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü gibi bir bölümü.

bölüm başlığı

Tasarım görünümünde bir form veya rapor bölümüne üstündeki yatay çubuk. Bölüm çubuğunu bölümün adını ve türünü görüntüler. Bölümün özellik sayfası erişmek için kullanılır.

Bölüm Seçici

Nesneyi Tasarım görünümünde açık olduğunda çubuğu bir bölümünün kutusunun sol tarafında. Bölüm seçilmesi gibi bölüm düzeyinde işlemlerini gerçekleştirmek için kutusunu kullanın.

güvenli çalışma grubu

Belirli bir kullanıcı hesapları ve gruplara izin verilen izinler göre içinde kullanıcıların hangi veritabanı nesnelerine erişim ve kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açma Access çalışma kısıtlıdır.

çekirdek

Pseudorandom numara oluşturmak için kullanılan bir başlangıç değeri. Örneğin, rastgele deyimi benzersiz pseudorandom numara serileri oluşturmak için Rnd işlevi tarafından kullanılan çekirdek sayı oluşturur.

seçme sorgusu

Tablolarınızdaki depolanan veriler hakkında soru soran ve sonuç veren bir sorgu verileri değiştirmeden bir veri sayfası formunda ayarlayın.

seçim dikdörtgeni

Şu anda seçili satırlara (kayıtlar) ve veri sayfası görünümünde sütun (alan) tarafından oluşturduğu dikdörtgen.

kendi kendine birleşim

Bir birleşim tablo kendisine katıldığı içinde. Birleştirilen alanlarda eşleşen değerler olduğunda tablodaki kayıtları aynı tablodaki diğer kayıtlarla birleştirilir.

ayırıcı

Metin veya sayı birimlerini ayıran karakter.

seri alanı

Grafiğin seri alanında görüntülenir ve seri öğeleri içeren bir alan. Bir serinin ilgili veri noktaları grubudur.

Seri noktası

Grafikte çizilen ve bir sütun, çubuk, çizgi, pasta veya halka dilim veya başka türde veri işaretçisi tarafından gösterilen ayrı veri değeri.

Sunucu Forma Göre Filtre Uygula

Filtre uygulanmış kayıtların içermesini istediğiniz değerleri girin boş alanlar içeren bir sürümünü geçerli form veya veri kullanan bir teknik. Veritabanından alınmadan önce veri sunucusu tarafından filtrelenir.

Sunucu tarafından oluşturulan HTML

Tablo, sorgu veya formu çıkışını Active Server Pages (ASP) veya IDC/HTX dosyası bir ODBC veri kaynağına bağlı ve dinamik olarak salt okunur HTML dosyaları oluşturmak üzere Internet Information Server tarafından işlenen.

Sunucu tarafından oluşturulan HTML: bir Active Server Pages

oturumu

Bir kullanıcı oturum açar ve kullanıcı oturumu kapatıldığında sona erdiğinde, Access veritabanı altyapısı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin dizisini başlar. Oturumu sırasında tüm işlemler bir işlem kapsamı form ve kullanıcının oturum açma izinleri tabi olur.

smalldatetime veri türü

Datetime veri türünü hassas daha az olan bir Access projesi, tarih ve saat veri türü. Veri 1 Ocak 1900 ile 6 Haziran 2079 doğru bir dakika olarak için değerleri.

küçük tamsayı veri türü

Access projesinde,-2'in aralığındaki depolayan bir veri türü 2 baytlık (16 bit) ^ 2 ile 15 (-32.768) ^ 15-1 (32.767).

Smallmoney veri türü

Access projesinde,-922.337.203.685.477,5707 para birimi ile-214,748.3648 214.748,3647, parasal değerleri depolayan bir veri türü. Smallmoney değerler görüntülenirken, bunlar iki ondalık basamak yukarı yuvarlanır.

anlık görüntüsü

Sorgu sonucunda görüntülenen kayıtlar gibi bir veri kümesinin statik bir görüntüsünü. Anlık görüntü türü Recordset nesneleri temel bir tablo, sorgu veya başka bir kayıt oluşturulabilir.

Anlık Görüntü Görüntüleyicisi

Görüntülemek için kullanabileceğiniz bir programı yazdırma veya rapor anlık görüntüsünü gibi bir anlık posta. Anında Görüntüleyici bağımsız yürütülebilir bir programı, Anında Görüntüleyici denetimi (Snapview.ocx) ve diğer ilgili dosyalardan oluşur.

Anlık Görüntü Görüntüleyicisi denetimi

Microsoft Internet Explorer 3.0 veya üstü anlık görüntü raporunu görüntülemek için kullanın veya ActiveX destekleyen herhangi bir programdan ActiveX denetimi (Snapview.ocx), Access veya Microsoft Visual Basic gibi denetler.

SQL veritabanı

Yapılandırılmış sorgu dili (SQL) dayalı bir veritabanı.

SQL dizesi/deyimi

SELECT, güncelleştirme veya DELETE gibi bir SQL komutunu tanımlar ve gibi WHERE yan tümcesi içeren bir ifade ve ORDER BY. SQL dizeleri/deyimleri genellikle sorgularda ve toplama işlevleri kullanılır.

SQL variant veri türü

Access projesi, metin, ntext, görüntü, zaman damgası, dışında çeşitli veri türünde değerler depolayan veri türü ve sql_variant veri türleri. Sql variant veri türü bir sütun, parametre, değişken kullanılır veya kullanıcı tanımlı işlev değeri döndürür.

SQL görünümü

Geçerli sorgu için SQL deyimini görüntüleyen veya bir SQL'e özel sorgu (birleşim, doğrudan veya veri tanımı) oluşturmak için kullanılan bir nesne sekmesi. Sorgu Tasarım Görünümü'nde oluşturduğunuzda, Access SQL Görünümü'nde eşdeğer SQL oluşturur.

SQL'e özel sorgu

Bir SQL deyiminden oluşan bir sorgu. Alt sorguları ve doğrudan, birleşim ve veri tanımı sorguları SQL'e özel sorgu şunlardır.

standart sapma

Parametre bir olasılık işlevinin ortası çevresinde ortalanmış ve kısa süre içinde sapma Kare kare kökünü eşit olan biçimini gösterir.

standart modül

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, veritabanınızı diğer yordamlarda kullanılabilir olmasını istediğiniz Sub ve işlevi yordamları yerleştirebilirsiniz.

depolanmış yordam

SQL ifadeleri ve ad altında depolanan ve bir birim olarak işlenen isteğe bağlı denetim akışı ifadeleri derlenmiş topluluğudur. Toplama bir SQL veritabanında depolanır ve bir programdan bir arama ile çalıştırabilirsiniz.

dize sınırlayıcı

Bir dize ayırabilir ayarlama metin karakterlerini bir dizenin içine yerleştirilmiş. Dize sınırlayıcı olarak tek tırnak işareti (') ve çift tırnak işaretleri (") kullanılır.

Sub yordamı

Visual Basic for Applications (VBA) yordamı işlemi gerçekleştiren taşıyan. İşlev yordamı farklı olarak, bir alt yordam bir değer döndürmez. Siz Sub ifadesiyle Sub yordamı başlatmadan ve bir End Sub deyimini kullanabilirsiniz.

alt veri sayfası

Başka bir veri sayfasının içinde yer alan ve ilgili veya birleştirilmiş ilk veri sayfasına veri içeren bir veri sayfası.

alt form

Başka bir form veya rapor yer alan bir form.

alt form/alt rapor denetimi

Alt form, form veya raporda alt rapor içinde görüntüleyen denetim.

alt sorgu

Başka bir seçin veya eylem sorgusu içinde olan bir SQL SELECT deyimi.

alt rapor

Başka bir raporda yer alan bir rapor.

abone olma

Access veritabanı veya Access projesi yayını almayı kabul etme. Abone veritabanı çoğaltılmış veri için publisher veritabanından abone olur.

abonelik

Tablolar ve Access projesinde bir publisher veritabanından çoğaltılan verileri alır veritabanı.

eşitleme

İki yineleme tüm güncelleştirilmiş kayıtları ve her üyesine nesneleri değiştirerek kümesinin üyeleri güncelleştirme işlemi. İki yineleme kümesi, her değişiklikleri diğerine uygulandığında eşitlenir.

sysname veri türü

Access projesi bir özel sistem tarafından sağlanan, tablo sütunları, değişkenleri ve nesne adları depolamak saklı yordam parametreleri için kullanılan kullanıcı tanımlı veri türü.

sistem nesnesi

Veritabanı nesnelerini MSysIndexes, tablo gibi sistem veya kullanıcı tarafından tanımlanır. Nesne adı ilk dört karakter olarak USys nesne adlandırma sistem nesnesi oluşturabilirsiniz.

T

Sayfanın Başı

sekme denetimi

Birkaç sayfaları, her biri bir sekme ve her metin kutuları veya seçenek düğmeleri gibi benzer denetimler içeren içeren tek bir form veya iletişim kutusu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir denetim. Bir kullanıcı sekmeyi tıklattığında, bu sayfa etkin olur.

tablo

Kayıtları (satırlar) ve alanları (sütunlar) verileri depolayan bir veritabanı nesnesidir. Verileri belirli bir kategoriye çalışanlar veya siparişler gibi şeyleri genellikle ilgilidir.

Tablo veri türü

Access projesi içinde bir sonuç depolamak için kullanılan özel veri türü daha sonra işlenmek kullanıcı tanımlı işlev yerel değişken veya dönüş değerini ayarlayın. Tempdb veritabanında depolanan geçici tablosu yerine kullanılabilir.

Tablo nesne sekmesi

Access veritabanında, Tasarım görünümü veya veri sayfası görünümünde tablolarıyla çalışma bir nesne sekmesi.

tablo özellikleri

Access veritabanında, bir bütün olarak tablo davranışını veya görünümünü etkiler tablo özniteliklerini. Alan özellikleri gibi tablo Tasarım görünümünde tablo özellikleri ayarlanır.

metin kutusu

Bir denetimi bir form veya rapor üzerinde metin görüntüleme veya veri girişini kabul etmek için kullanılan bir düzenleme alanı da denir. Metin kutusu iliştirilmiş bir etiket olabilir.

metin veri türü

Access projesinde, en çok 2 barındırabilir değişken uzunlukta veri türü ^ 31-1 (2.147.483.647) karakter; varsayılan uzunluğu 16'dır.

(Metin veri türü

Access veritabanında, bu bir alan veri türüdür. Metin alanları 255 karakter veya AlanBoyutu özelliği tarafından belirtilen karakterlerin sayısını içerebilir, küçüktür.

zaman damgası veri türü

Access projesi içinde her seferinde bir satır otomatik olarak güncelleştirilen veri türü eklendiğinde veya. Zaman damgası sütunlarındaki değerler datetime veri binary(8) veya veri değişiklikleri sırasını gösteren varbinary(8) olmayan.

tinyint veri türü

Access projesinde, 0 ile 255 aralığını tamsayılar depolar 1 bayt (8 bit) veri türünde.

geçiş düğmesi

Denetim açma/kapama bir form veya rapor seçenekleri sağlamak için kullanılır. Metin veya resim görüntüleyebilir ve tek başına veya bir seçenek grubu parçası olabilir.

Araç kutusu

Tasarımda kullanıma hazır bir dizi aracı görüntüleme denetimleri bir form veya rapora eklemek için.

Araç ipuçları

Komutlar ve Şeritteki düğmeleri adlarını kısa açıklamaları. Fare işaretçisini bu komutlarının ve düğmelerinin üzerinde bekletildiğinde bir araç ipucu görüntülenir.

Topoloji

Sıra değişiklikler yineleme yineleme dağıtılır. Topoloji önemlidir çünkü nasıl hızlı bir şekilde başka bir çoğaltma değişiklikleri, yineleme içinde görünmesini belirler.

Toplam alanı

Temel kayıt kaynağında verilerinden özetleyen bir alan. Toplam alanı Topla veya Saygibi bir özet işlevini kullanabilir veya Özet değerleri hesaplamak için bir ifade kullanın.

Toplam satırı

Alandaki verilerin türüne göre her alan için özet bilgileri seçiminizin görüntüleyen veri sayfasında satırı.

toplamlar sorgusu

Ortalama veya bir tablo veya tablolardaki çeşitli alanlarındaki değerler için toplam gibi bir Özet hesaplama görüntüleyen sorgu. Toplamlar sorgusu sorgu ayrı bir tür değildir; Bunun yerine, seçme sorgusunun esnekliği genişletir.

işlem

Bir veritabanının veri veya şema yapılan değişiklikler serisi. Herhangi bir öğe işlem başarısız olursa, tüm işlemi başarısız olur ve veri "döndürülüyor."

tetikleyici

Belirtilen tablodaki verileri değiştirildiğinde otomatik olarak uygulanacak bir saklı yordam özel şeklidir. Mantıksal olarak ilgili farklı tablolardaki verileri arasında tutarlılık veya tetikleyicileri genellikle bilgi tutarlılığını zorunlu kılmak için oluşturulur.

U

Sayfanın Başı

bağlantısı çözülmüş denetim

Bir temel tablo, sorgu veya SQL deyiminin bir alana bağlı olmayan bir denetim. İlişkisiz bir denetim genellikle bilgilendirici metin veya dekoratif resimleri görüntülemek için kullanılır.

İlişkisiz bir form veya rapor

Form veya raporu bir tablo, sorgu veya SQL deyimi gibi bir kayıt kaynağına bağlı değil. (Formun veya raporun kayıt kaynağı özelliği boştur.)

İlişkisiz nesne çerçevesini

Bir formda getirin veya ilişkisiz nesne içerecek şekilde rapor denetim. Değeri bir tabloda depolanan verilerden türetilen değil, bir resim gibi bir nesneyi bir ilişkisiz nesnesidir.

bileşim sorgusu

İki veya daha fazla seçme sorgusunun sonuçlarını birleştirmek için birleşim işleci kullanan bir sorgu.

benzersiz dizin

Bir alanın sıralı özelliği Evet (yineleme yok)belirleyerek tanımlanan dizin. Benzersiz bir dizin dizinli alan yinelenen girişler izin vermez. Bir alanı birincil anahtar olarak otomatik olarak ayarlama alanı benzersiz olarak tanımlar.

uniqueidentifier veri türü

Access projesinde, 16 baytlık genel benzersiz tanımlayıcı (GUID).

güncelleştirme

Bir kayıttaki verilerde değişiklikleri kabul etmek için. Değişiklikleri, form veya veri sayfası üzerinde başka bir kayda taşıdığınızda veya kaydı açıkça kaydettiğinizde veritabanına kaydedilir.

güncelleştirme sorgusu

Belirlediğiniz ölçütlere (arama koşulları) göre kayıt kümesi değiştiren eylem sorgusunu (SQL deyimi).

güncelleştirilebilir anlık görüntüsü

İstemcideki verileri önbelleğe alma ve veri erişimi ve update sunucuya biçimde en aza bir istemci/sunucu ortamında verimli bir şekilde çalıştığını kayıt türü.

kullanıcı hesabı

Bir kullanıcı adı ve kişisel kimlik (Access çalışma'nde veritabanı nesnelerini erişmek için kullanıcı izinlerini yönetmek için oluşturulan PID) tarafından tanımlanan hesap.

Kullanıcı tanımlı veri türü

Microsoft SQL Server veritabanı içinde bir sütunun veri türünü tanımı içerebilir. Bu kullanıcı tarafından tanımlanan ve varolan SQL Server veri türlerine dayalı. Kurallar ve Varsayılanları yalnızca kullanıcı tanımlı veri türlerine bağlanabilir.

Kullanıcı tanımlı tür

Visual Basic for Applications (VBA), herhangi bir veri türü tanımlanmış tipi ifadesi kullanarak. Kullanıcı tanımlı veri türleri herhangi bir veri türünde bir veya daha fazla öğeler içerebilir. Kullanıcı tanımlı ve diğer veri türlerinin diziler Dim deyimi kullanılarak oluşturulmuş.

Kullanıcı tanımlı koleksiyonu

Bir koleksiyonu nesnesine nesneler ekleyerek oluşturduğunuz koleksiyonu. 1'den başlayarak öğeleri koleksiyonu nesnesi tarafından tanımlanan koleksiyonundaki dizine alınır.

kullanıcı tanımlı işlev

Giriş parametrelerini alıp bir saklı yordam için benzer bir sonuç döndüren sorgu. Türleri: skalar (çok deyimli; tek bir değer verir), satır içi (tek bir ifade; güncelleştirilebilir Tablo değeri) ve tablo (çok deyimli; tablo).

Kullanıcı tanımlı nesne

Bir form veya rapor sınıf modülünde tanımlanmış özel bir nesne. Sınıf modülünde, özellikleri ve yöntemleri yeni nesnesi oluşturma, nesneyi yeni bir örneğini oluşturun ve bu özellikleri ve yöntemleri kullanarak nesne işlemek.

Kullanıcı düzeyi güvenliği

Kullanıcı düzeyi güvenliğini Access veritabanında kullanırken, veritabanı yöneticinize veya bir nesnenin sahibi tek tek kullanıcılar veya kullanıcı grupları tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar belirli izinler verebilirsiniz.

Kullanıcı grubu

Tüm kullanıcı hesaplarını grup hesabı. Oluşturduğunuzda, access kullanıcılar grubuna kullanıcı hesapları otomatik olarak ekler.

V

Sayfanın Başı

geçerlilik

Girilen verilerin belirli koşul ve sınırlamalara uygun olup olmadığını denetleme işlemi.

geçerlilik kuralı

Geçerli tanımlayan bir özellik değerleri bir formdaki bir denetime veya alan veya tablodaki kayıt için giriş. Access girildiğinde ValidationText özelliğinde belirtilmiş iletiyi görüntüler.

Grup veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 bayt ikili veri içeren bir değişken uzunlukta veri türü.

varchar

Access projesinde, en çok 8.000 ANSI karakter içeren bir değişken uzunluklu veri türü.

fark

Standart sapma karesini. Birimlerin grubunun ortalama değerden gruptaki tüm değerler farklılık tutarın bir ölçüsüdür.

değişken ifade

Sayısal, dize veya özel yanı sıra tarih veri değerlendirebilirsiniz herhangi bir ifade Empty ve Null değerleri.

görünüm

Access projesinde, bir SQL SELECT deyimi temel bir sanal tablodur bir sorgu. Örneğin, bir görünüm belirli verilere erişimi sınırlamak üzere iki tablodan birleştirme yalnızca 3 / 10 kullanılabilir sütunlar içerebilir.

görünürlük

Bir özellik olan üyeleri çoğaltma ayarlayın gösteren bir çoğaltma eşitleme yapabilir ve çakışma çözümleme kurallarını uygulayın. Yinelemeler için üç görünürlük türe ayrılabilir: Genel, yerel ve anonim.

W

Sayfanın Başı

WHERE yan tümcesi

Almak için hangi kayıtların belirten bir SQL deyimi bölümü.

joker karakterler

Sorguları ve ifadeleri tüm kayıtları, dosya adları veya diğer öğeler eklemek için kullanılan karakterleri, belirli bir karakterle başlayan veya, belirli bir modele uyan.

X

Sayfanın Başı

XML özniteliği

Etiket hakkında daha fazla bilgi sağlamak üzere etikete eklenen bilgi < tarifi miktar "2" Birim = "Bardak" = > un < / tarifi >. Bu örnekte, miktar ve birim öznitelikleri olur.

XML öğesi

Genişletilmiş Biçimlendirme Dili (XML) belgesindeki bir başlangıç ve bitiş etikete göre ayrılmış bilgiler. Bir XML öğesi < Soyadı > Mersin örneğidir < / Soyadı >.

XML varlıkları

Karakter ve bir XML belgesi diğer karakterlerin yerini simgeleri birleşimleri ayrıştırılmış, genellikle diğer anlamları XML içinde olanlar. Örnek & lt; temsil < etiket için sol köşeli parantez olan simgesi.

E

Sayfanın Başı

Yes/No veri türü

Evet veya Hayır ve doğru veya yanlış gibi iki değerden birini içeren alanlar için kullandığınız bir alanın veri türü. Null değerleri izin verilmez.

Z

Sayfanın Başı

sıfır uzunlukta dize

Herhangi bir karakter içeren bir dize. Bir alan için hiçbir değerin var bildiğiniz belirtmek için sıfır uzunlukta dize kullanabilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize aralarında hiç boşluk iki çift tırnak işaretleriyle yazarak girin ("").

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×