Veri kaynaklarına giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede

Veri kaynaklarına genel bakış

Ana veri kaynağı

İkincil veri kaynakları

Veri kaynağı ve XML Şeması arasındaki ilişkiyi anlama

Veri kaynaklarına genel bakış

Tüm bir formda, bu liste kutusu, aşağı açılan liste kutusu veya birleşik giriş kutusu içinde bir kullanıcı seçebilir verileri veya forma, bir kullanıcının eklediği verileri olup olmadığını görüntülenen veriler formun veri kaynaklarında depolanır. Veri kaynağı alanları ve gruplarından oluşur. Sabit diskinizde klasörleri içeren ve dosyalarınızı düzenleme aynı şekilde, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan formlar içine girin ve grupları içeren ve bu alanları düzenleme veri alanları içerir. Kullanıcının veri formdaki denetimler ekler ve bu denetimler bu alanlara bağlıdır. Örneğin, bir gider raporu için bir form şablonu tasarlama düşünün. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtığında, bunlar ilk, ikinci ad ve Soyadı adlarını üç metin kutusu denetimleri yerleştirebilirsiniz — her metin kutusu bir alan adı için bir alan için ikinci ad ve soyadı için bir alan bağlıdır. Bu ad alanları "ad" adlı bir grupta yer alır

Veri Kaynağı görev bölmesinde, form şablonunuzun veri kaynağında alan ve grupları görüntüleyebilir, bunlarla çalışabilirsiniz.

InfoPath'te veri kaynağı görev bölmesi

1. Alan

2. Grup

Veri kaynağı yapısını form şablonunuzu düzenini her zaman eşleşmez olsa da, benzerlikler, özellikle grupları ve yinelenen tablolar, bölümler, bölümler, yinelenen ve isteğe bağlı bölümler ile ilişkili olan alanlar için ortak olan. Örneğin, bir tablo veya bölüm veri kaynağındaki bir gruba bağlıdır ve tüm denetimleri tablo veya bölümünde bu grubun bir parçası olan alanlara bağlıdır. Aşağıdaki çizimde, listelenmiş Masraf raporu formundaki yinelenen giderler bir tarihi tarih seçici, bir açıklama metin kutusuna ve maliyet metin kutusu içeren üç sütundan oluşur. Bu denetimler bir tarih alanı, bir açıklama alanı ve bir tutar alanı için sırasıyla bağlıdır. Tablo öğe grubuna bağlıdır.

Veri kaynağındaki grup ve alanlara bağlı yinelenen tablo

Form şablonu iki veri kaynağı türüne sahip olabilir;  bunlardan birincisi tek, ana veri kaynağı, ikincisi ise isteğe bağlı ikincil düzeyde bir veya daha fazla veri kaynağıdır.

Sayfanın Başı

Ana veri kaynağı

Ana veri kaynağı aşağıdakileri içermektedir:

 • Kullanıcıların, metin kutusuna girdikleri veriler gibi, form şablonunu esas alan bir formu doldururken girdikleri veriler. Örneğin kullanıcılar ana veri kaynağındaki alanlara bağlı metin kutularına adlarını, diğer adlarını ve soyadlarını yazarlar.

 • Bir veritabanı veya web servisine olan veri bağlantısı elde edilen ve form şablonunun veri kaynağını tanımlamak üzere kullanılan veriler.

Ana veri kaynağındaki veriler, kullanıcıların formu doldururken kaydettikleri veya gönderdikleri verilerdir. Kullanıcılar bir formu daha sonra göndermek üzere kaydettiklerinde, söz konusu verileri ana veri kaynağına kaydetmiş olurlar.

Ana veri kaynağını oluşturma

Bir form şablonu oluşturduğunuzda, Microsoft Office InfoPath ana veri kaynağını sizin için otomatik olarak oluşturur. Tek ve ana veri kaynağı tüm InfoPath form şablonlarını içerir. Alanlar ve gruplar oluşturduğunuz form şablonunu türüne bağlı olarak ana veri kaynağına eklenebilir:

Boş form şablonu    Veri Kaynağı görev bölmesini kullanarak veya denetimi Denetimler görev bölmesinden form şablonundaki bir görünüme sürükleyerek ana veri kaynağına alan veya gruplar ekleyebilirsiniz. Bir denetimi bir görünüme sürüklediğinizde, InfoPath eklemekte olduğunuz denetim türüne göre ana veri kaynağına alan veya gruplar ekler. Örneğin form şablonunuza bir metin kutusu denetimi sürüklerseniz, InfoPath ana veri kaynağına bir alan ekler. Form şablonunuza yinelenen bölüm denetimi sürüklerseniz, InfoPath ana veri kaynağına grup ekler. Form şablonunuza yinelenen tablo denetimi sürüklerseniz, InfoPath ana veri kaynağına yinelenen tablo için iki grup ve tablodaki her sütun için bir alan ekler.

XML belgesini esas alan form şablonu    InfoPath, şemada tanımlanan öğelerle veya belgedeki öğelerle eşleşen alanlar ve gruplar ekler.

Microsoft Office Access veya Microsoft SQL Server veritabanını esas alan form şablonu     InfoPath, veritabanının veri depolama yöntemine bağlı olarak ana veri kaynağına alan ve gruplar ekler.

Web Hizmeti'ni esas alan form şablonu    InfoPath, Web hizmetinin sağladığı şema ile eşleşen alanlar ve gruplar ekler.

Veri kaynağı (Web hizmeti veya veritabanı gibi) form şablonunda yer almıyorsa, buna dış veri kaynağı olarak başvuruda bulunulur. InfoPath formları söz konusu dış veri kaynaklarına veri bağlantısı ile bağlantı kurar.

Ana veri kaynağını değiştirme

Ana veri kaynağındaki mevcut alanlara veya gruplara bağlı olarak, ana veri kaynağına başka alanlar ve gruplar ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda Veri Kaynağı görev bölmesinde görüntülenen simgelere bağlı olarak mevcut alan veya gruplara neleri ekleyebileceğiniz açıklanmaktadır.

Simge

Ne ekleyebilirsiniz

Grup simgesi

Grup simgesi    Bu gruba grup veya alanlar ekleyebilirsiniz. Bu simge Veri Kaynağı görev bölmesi kullanılarak ana veri kaynağına eklenen bir grubu veya Denetimler görev bölmesinden boş form şablonundaki bir görünüme sürüklenen ve bu grupla ilişkilendirilmiş bir denetimi temsil etmektedir.

Simge görüntüsü

Alan simgesi    Bu alana, sadece alan ekleyebilirsiniz. Bu simge, Veri Kaynağı görev bölmesi kullanılarak ana veri kaynağına eklenen bir grubu veya Denetimler görev bölmesinden boş form şablonundaki bir görünüme sürüklenen ve bu grupla ilişkilendirilmiş bir denetimi temsil etmektedir.

Kilitli grup simgesi

Kilitli grup simgesi    Bu gruba, alan veya gruplar ekleyemezsiniz. Bu grup, dış veri kaynağına atanan bir veri bağlantısını esas almaktadır.

Kilitli alan simgesi

Kilitli alan simgesi    Bu gruba alan ekleyemezsiniz. Bu alan, dış veri kaynağına atanan bir veri bağlantısını esas almaktadır.

Bir denetimi form şablonundaki bir görünüme sürüklerseniz ve söz konusu form şablonunda veri bağlantısını esas alan gruplar ve alanlar bulunuyorsa, bu denetimi ana veri kaynağındaki varolan alanlarla ve gruplarla bağlamalısınız. InfoPath, dış veri bağlantılarını esas alan grup ve alanlara sahip bir form şablonuna otomatik olarak grup ve alan eklememektedir. Alan ve grup ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Not : Kullanıcılar, form şablonunuzu esas alan formları zaten doldurmuşsa, form şablonunun ana veri kaynağında yapılacak aşağıdaki türden değişiklikler veri kaybına yol açacaktır:

 • Bir alan veya grubu taşıma, silme veya yeniden adlandırma

 • Yinelenen bir alanı veya grubu yinelenmeyen bir alan veya grupla değiştirme

 • Zengin Metin veri türünü farklı bir veri türü ile değiştirme

Değiştirebileceğiniz alanlar ve gruplarda aşağıdaki özellikleri değiştirebilirsiniz:

Ad    Alan veya grubun adı.

Ad gereklilikleri

 • Ana veri kaynağındaki her ad benzersiz olmalıdır. Aynı adı birden fazla alan veya grup için kullanmanız gerekirse, söz konusu alan veya grup için bir başvuru oluşturun. Bir alan veya gruba başvuru oluşturduğunuzda, InfoPath özellikleri, ilk alan veya gruptaki özelliklere bağlı olan yeni, benzer bir alan veya grup oluşturur. Bir alan veya grupta yapılan her tür değişiklik otomatik olarak diğer, başvuruda bulunulan alan veya grubu güncelleştirir. Başvuru alanlarında olduğu gibi başvuru grupları da aynı alanları ve grupları içerir ve aynı özellikleri paylaşır.

 • Adlarda boşluk bulunamaz.

 • Bir alfabe karakteriyle veya alt çizgiyle ("_") başlamalıdır ve yalnızca alfasayısal karakterler, alt çizgiler, tire işaretleri ("-") ve noktalar (".") içerebilir.

Tüm bu gerekliliklere ek olarak, alan veya grubun içeriğini açıklayan bir adın kullanılması da faydalı olacaktır. Örneğin gider kalemlerinin ayrıntılarını içeren bir grubunuz varsa bu grubu GiderKalemleri olarak adlandırabilirsiniz. Grupta, gider miktarını içeren bir alan için gider adını kullanabilirsiniz.

Tür    ana veri kaynağındaki bir öğenin bir grup veya alan olduğunu tanımlar. Alan benzersiz değere sahiptir, grup ise başka alanlar içerir.

Alan ve grup türleri

Tür

Kullanma zamanı

Alan (öznitelik)

Aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlası geçerli olduğunda bir alan için bu türü kullanın:

 • Alan, diğer grupları veya alanları içeremez.

 • Alan, bir öğe alanı olmalıdır.

 • Alan yinelenmez.

 • Alanda her zaman bir değer bulunması gerekir.

 • Alan, Zengin Metin (XHTML) dışında her veri türüne sahip olabilir.

 • Veritabanı veya Web hizmeti için bir öznitelik alanı gerekmektedir.

Alan (öğe)

Aşağıdaki durumlardan bir veya daha fazlası geçerli olduğunda bir alan için bu türü kullanın:

 • Alan, başka öznitelik alanlarını içerebilir.

 • Alan, bir grubun parçasıdır.

 • Alan, bir grupta yinelenmektedir.

 • Veritabanı veya Web hizmeti için bir öğe alanı gerekmektedir.

Öğe alanları herhangi bir veri türü olabilir ve varsayılan bir değere sahiptir veya değildir.

Grup

Bu türü, başka alan veya gruplar içeren bir grup için kullanabilirsiniz.

Grup (seçim)

Bu türü, bir grup sadece farklı alan türlerinden veya alan gruplarından sadece birini içerdiğinde kullanabilirsiniz.

Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ndeki ülke ve bölgelerde yer alan üreticilerin kullanacağı bir form şablonu tasarladığınızı ve form şablonunuzda bir adres seçim grubunun bulunduğunu varsayalım. Adres seçim grubunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir adres için alanlara sahip bir grup veya Avrupa Birliği'ndeki ülke ve bölgedeki bir adres için alanlara sahip bir grup yer alıyor. Kullanıcı bu form şablonunu esas alan formu açtığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir adresi veya başka bir ülke veya bölgedeki bir adresi girmeyi seçebilir. İlgili gruptaki alanlara bağlı olan denetimler formda görüntülenir.

Tam XML Şeması veya XML belgesi

Veri kaynağında belirli bir konuma başka XML Şeması veya XML belgesi eklemek için bu öğe türünü kullanabilirsiniz.

Veri türü    Bir alanda depolanabilecek veri türünü tanımlar.

Kullanılabilir veri türleri listesi

Veri türü

Kullanma zamanı

Metin

Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

Rich Text

Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

Whole Number

Bu veri türünü, ondalık değer içermeyen sayılara sahip öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Decimal

Bu veri türünü, ondalık değerlere sahip para birimi veya sayı içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Doğru/Yanlış

Bu veri türünü, sadece doğru veya yanlış olabilecek veriler içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Hyperlink

Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

Date

Bu veri türünü, bir takvim tarihi içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Saat

Bu veri türünü, 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Tarih ve Saat

Bu veri türünü, hem takvim tarihi hem de 24 saatlik zaman içeren öğe veya öznitelik alanları için kullanın.

Resim veya Dosya Eki

Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

Custom

Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

Not : This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

Veri ad alanı    Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (özel veri türü için bir ad alanı eklemek için URI) tanımlar. Bu özellik, Özel veri türü özelliği ile öğe veya öznitelik alanları için kullanılabilir. Form şablonuna özel bir denetim eklediğinizde, bu özellik genellikle bir alana bağlı olan özel denetimin yazar tarafından tanımlanan bir değer içerir.

Varsayılan değer    Form bir kullanıcı tarafından ilk kez açıldığında bir öğe veya öznitelik alanın başlangıç değerini tanımlar. Geçerli tarihi, matematiksel hesaplama veya başka bir alana başvuru gibi varsayılan değerleri, formülleri ekleyebilirsiniz.

Yinelenen    Öğe alanı, özniteliği alan veya grup birden çok kez formda oluşabilir olup olmadığını tanımlar. Yinelenen Tablo ve yinelenen bölüm parçası olan denetimler yinelenen veya tablo bağlı yinelenen alanlar ve gruplar yinelenen yinelenen bölümler, denetimleri, listeleyin.

Boş olamaz    Öğe veya öznitelik alanının bir değer içermek zorunda olup olmadığını belirler. Alanda bir değer bulunmuyorsa, bu alana bağlı olan denetim kırmızı yıldızla veya bazı denetim türlerinde kesik çizgili kırmızı kenarlıkla işaretlenir. Bu özellik sadece alanlar için geçerlidir. Gruplarda kullanılamaz.

Sayfanın Başı

İkincil veri kaynakları

İkincil veri kaynakları, dış veri kaynaklarına olan diğer veri bağlantılarından sağlanan verilere sahip formdaki veri kaynaklarıdır. Örneğin, bir gider raporuna yönelik form şablonu oluşturduğunuzu ve bu form şablonunu esas alan formların diğer para birimlerindeki giderleri kabul etmesini istediğinizi varsayalım. Ancak para birimi verisi bir veritabanında depolanıyor. Para birimi verisini görüntülemek için söz konusu veritabanına bir veri bağlantısı ekleyebilirsiniz. Bundan sonra para birimi verisi ikincil veritabanında depolanacak ve form şablonunuzdaki bir liste kutusu denetiminde görüntülenecektir.

Ek veri bağlantılarından gelen veriler ikincil veri kaynaklarında depolanır ve liste kutusu, açılan kutu veya açılan liste kutusu denetimi gibi çeşitli denetimlerde görüntülenir; bu denetimleri kullanıcılar bir form doldururken seçebilir. Kullanıcı ikincil veri kaynağından bir öğe seçtiğinde, bu seçim ana veri kaynağındaki bir alana kopyalanır.

İkincil veri kaynakları ve ana veri kaynağı arasındaki farklılıklar şunlardır:

 • İkincil veri kaynakları bir form şablonunda isteğe bağlı olarak yer alır. Ancak tüm form şablonlarında bir ana veri kaynağının bulunması gerekir.

 • Bir form şablonunda, bir veya birden fazla ikincil veri kaynağı bulunabilirken, tek bir ana veri kaynağı vardır.

 • İkincil veri kaynağındaki alanlar ve gruplar, verinin dış veri kaynağında depolanma biçimini esas alır; dış veri kaynağı forma bir dış veri kaynağı üzerinden bağlanmaktadır. Bu alan veya gruplar InfoPath kullanılarak değiştirilemez.

 • Ana veri kaynağından farklı olarak ikincil veri kaynakları form ile birlikte kaydedilmez.

 • Kullanıcı bir doldurulmuş formu gönderirken ikincil veri kaynaklarındaki veriler genellikle gönderilmez. Ancak, ikincil veri kaynağınızdaki verileri kurallardan faydalanarak bir Web hizmetine veya özel kod kullanarak bir e-posta alıcısına gönderecek şekilde form şablonunuzu yapılandırabilirsiniz.

İkincil veri kaynakları oluşturma

Forma veri döndüren dış veri kaynağına bir veri bağlantısı eklediğinizde InfoPath otomatik olarak ikincil veri kaynağı oluşturur. Alan veya grupların ana veri kaynağına eklendiği şekilde InfoPath alan veya grupları ikincil veri kaynağına ekler. Alan veya gruplar, dış veri kaynağında verilerin depolanma yöntemiyle eşleşecek şekilde ikincil veri kaynağına eklenir. Aşağıdakiler için ikincil veri kaynağı bağlantısı oluşturabilirsiniz:

 • Web hizmeti

 • XML dosyası

 • Microsoft Office Access veritabanı veya Microsoft SQL Server veritabanı

 • Microsoft Windows SharePoint Services çalıştıran bir sitede listeleme

Form şablonunuza bir veri bağlantısı eklediğinizde ve ikincil veri kaynağı oluşturduğunuzda, ikincil veri kaynağındaki alan veya grupları Veri Kaynağı görev bölmesinde görüntüleyebilirsiniz. İkincil veri kaynaklarının her biri, veri bağlantısının adı ve ardından parantez içinde İkincil ibaresi ile birlikte bu görev bölmesinde gösterilir.

Veri Kaynağı görev bölmesinde ikincil veri kaynağı

İkincil veri kaynaklarını değiştirme

İkincil veri kaynaklarındaki alan veya gruplar, dış veri kaynaklarına olan veri bağlantılarını esas aldığından, ikincil veri kaynaklarındaki alan veya grupları değiştiremezsiniz. Veri Kaynağı görev bölmesinde ikincil veri kaynağı görüntülediğinizde alanlarda kilitli alan simgesi Kilitli alan simgesi gruplarda ise kilitli grup simgesi Kilitli grup simgesi görüntülenir; bu simgeler, bunları değiştiremeyeceğiniz anlamına gelir.

Sayfanın Başı

Veri kaynağı ve XML Şeması arasındaki ilişkiyi anlama

Kullanıcı, form şablonunu esas alan bir form doldurduğunda, formun ana veri kaynağı ve ikincil veri kaynakları kullanıcının bilgisayarında XML belgeleri olarak depolanır. XML belgesinin yapısı, bir XML Şeması tarafından tanımlanır. XML Şeması bir XML belgesinin (bu örnekte form) yapısını ve öğelerini, ayrıca bu öğelerin içerebileceği verileri tanımlar.

Bir form şablonu oluşturduğunuzda, InfoPath otomatik olarak, kullanıcıların dolduracağı formların yapısını tanımlamada kullanılan bir XML Şeması oluşturur. Veri kaynağındaki her alan ve grup, XML şemasında bir öğeye karşılık gelir. veri kaynağındaki her aşan ve grubun özellikleri, ortaya çıkan XML belgesinde ilgili öğenin yapısını ve her öğenin içerebileceği verileri tanımlar. Veri Kaynağı görev bölmesinde alanı veya grubu çift tıklatarak açabileceğiniz Alan veya Grup Özellikleri iletişim kutusunda Ayrıntılar sekmesinde şemalarla ilgili diğer bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×