Sorgu Tasarımcısı düzeni hakkında (ADP)

Not: Bu başlık altındaki bilgiler yalnızca Microsoft Access projelerine (.adp) uygulanabilir.

Sorgu Tasarımcısı üç bölmeden oluşur: Diyagram bölmesi, Kılavuz bölmesi ve  SQL bölmesi.

Sorgu Tasarımcısı'nın Üç Bölmesi

the diagram, grid, and sql panes of the query designer

 • Diyagram bölmesi Sorguladığınız tablo, görünüm ve bekleme fonksiyonlarını görüntüler. Her dikdörtgen bir tablo, görünüm veya bekleme fonksiyonunu gösterir ve her sütunun sorgudaki kullanımını gösteren simgelerin yanı sıra kullanılabilir veri sütunlarını da görüntüler. Birleştirmeler, dikdörtgenler arasında çizgilerle gösterilir.

 • Kılavuz bölmesi, görüntülenecek sütunlar, seçilecek satırlar ve satırların gruplandırılması gibi seçenekleri belirtebileceğiniz elektronik tablo benzeri bir kılavuz görüntüler.

 • SQL bölmesi, sorgunun SQL deyimini görüntüler. Sorgu Tasarımcısı tarafından oluşturulan SQL deyimini düzenleyebilir veya kendi SQL deyiminizi girebilirsiniz. Birleşim sorguları gibi, Diyagram ve Kılavuz bölmeleri kullanılarak oluşturulamayan SQL deyimlerinin girilmesinde özellikle kullanışlıdır.

Sorgularınızı yandaki bölmelerden birinde çalışarak oluşturabilirsiniz: görüntülenecek sütunu Çizim bölmesinde seçerek, Kılavuz bölmesine girerek veya SQL bölmesinde SQL deyiminin bir bölümü haline getirerek belirtebilirsiniz. Çizim, Kılavuz ve SQL bölmeleri eşitlenir (başka bir deyişle, bir bölmede değişiklik yaptığınızda, diğer bölmeler otomatik olarak değişikliği yansıtır).

Diyagram Bölmesi

Diyagram bölmesine genel bakış

Diyagram bölmesi sorgunuzdaki tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorguların grafik görüntüsünü sunar. Ayrıca, aralarında varolan birleştirme ilişkilerini de gösterir.

Diyagram bölmesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorgu ekleme ya da kaldırma ve çıktı için veri sütunları belirtme.

 • Sorguyu düzenleme için sütun belirtme.

 • Sonuç kümesinde satırları gruplandırmak istediğinizi belirtme.

 • Tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorgular arasında birleştirme oluşturma veya değiştirme.

Diyagram bölmesinde değişiklik yaptığınızda, Kılavuz bölmesi ve SQL bölmesi güncelleştirilerek değişikliğinizi yansıtır. Örneğin, Diyagram bölmesinde tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorgu penceresinde çıktı için bir sütun seçerseniz, Sorgu Tasarımcısı veri sütununu Kılavuz bölmesine ve SQL bölmesindeki SQL deyimine ekler.

Diyagram bölmesi simgeleri, onay kutuları ve simgeler hakkında

Diyagram bölmesinde her tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorgu ayrı bir pencere olarak görünür. Her dikdörtgenin başlık çubuğundaki simge, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dikdörtgenin gösterdiği nesne türünü belirtir.

Simge

Nesne türü

icon image

Tablo

icon image

Görünüm

icon image

Bekleme Fonksiyonu

icon image

Alt sorgu (FROM yan tümcesinde)


Her dikdörtgen tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı fonksiyonun veri sütunlarını gösterir. Onay kutuları ve simgeler sütun adlarının yanında görüntülenerek, sütunların sorgudaki kullanımını gösterir. Araç İpuçları, sütunların veri türü ve boyutu gibi bilgileri görüntüler.

Input source window

Aşağıdaki tabloda, her tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı fonksiyonun dikdörtgeninde kullanılan onay kutuları ve simgeleri listelenmiştir.

Onay kutusu veya simge

Açıklama

check box
icon image
icon image
icon image

Veri sütununun sorgu sonuç kümesinde (Seçme sorgusu) mi göründüğünü, yoksa bir Güncelleştirme, Ekleme, Tablo Yapma veya Değer Ekleme sorgusunda mı kullanıldığını belirtir. Sütunu, sonuçlara eklemek için seçin. (Tüm Sütunlar) seçiliyse, çıktıda tüm veri sütunları görüntülenir.

Onay kutusuyla kullanılan simge, oluşturduğunuz sorgunun türüne uygun olarak değişir. Silme sorgusu oluştururken sütunları tek tek seçemezsiniz.

icon image
icon image

Veri sütununun sorgu sonuçlarını sıralamak için kullanıldığını (ORDER BY yan tümcesinin parçası olduğunu) gösterir. Sıralama düzeni artansa, simge A-Z olarak, azalansa Z-A olarak görüntülenir.

icon image

Veri sütununun, toplam sorgusunda gruplandırılmış bir sonuç kümesi oluşturmak için kullanıldığını (GROUP BY yan tümcesinin parçası olduğunu) gösterir.

icon image

Veri sütununun sorgu için bir arama koşulunda yer aldığını (WHERE veya HAVING yan tümcesinin parçası olduğunu) gösterir.

icon image

Veri sütununun içeriğinin çıktı için özetlendiğini (SUM, AVG veya başka bir toplam işlevinde yer aldığını) gösterir.

Not: Bir tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı fonksiyona yeterli erişim hakkınız yoksa veya veri tabanı sürücüsü bunlar hakkında bilgi veremiyorsa, Sorgu Tasarımcısı tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı fonksiyonun veri sütunlarını görüntülemez. Bu tür durumlarda, Sorgu Tasarımcısı tablo, görünüm veya kullanıcı tanımlı fonksiyonun yalnızca başlık çubuğunu görüntüler.

Diyagram bölmesinde bulunan birleştirilmiş tablolar

Sorguda birleştirme varsa, birleştirmede yer alan veri sütunları arasında bir birleştirme çizgisi görünür. Birleştirilen veri sütunları görüntülenmezse, (örneğin, tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorgu penceresi simge durumuna küçültülmüşse veya birleştirme bir ifade içeriyorsa), Sorgu Tasarımcısı, birleştirme çizgisini, tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı  işlev veya alt sorguyu gösteren dikdörtgenin başlık çubuğuna yerleştirir. Sorgu Tasarımcısı her birleştirme koşulu için bir birleştirme çizgisi görüntüler.

A single join line between two tables

Birleştirme çizgisinin ortasındaki simgenin şekli, tabloların veya tablo yapılı nesnelerin birleştirilme şeklini gösterir. Birleştirme yan tümcesi eşitlik (=) dışında bir işlem kullanıyorsa, işleç, birleştirme çizgisi simgesinde görüntülenir. Aşağıdaki tabloda, birleştirme çizgisinde görüntülenebilecek simgeler listelenmiştir.

Birleştirme çizgisi simgesi

Açıklama

icon image

İç birleştirme (eşit işareti kullanılarak oluşturulur).

Symbol for an inner join based on the "greater than" operator

İç birleştirme "büyüktür" işlecini temel alır. (Birleştirme çizgisi simgesinde görüntülenen işleç, birleştirmede kullanılan işleci gösterir.)

icon image

Tablodan alınan tüm satırların solda gösterildiği ve ilişkili tabloda eşleştirmeleri olmasa bile, birleştirmeye dahil edildiği dış birleştirme.

icon image

Tablodan alınan tüm satırların sağda görüntülendiği ve ilişkili tabloda eşleştirmeleri olmasa bile, birleştirmeye dahil edildiği dış birleştirme.

icon image

Her iki tablodan alınan tüm satırların, ilişkili tablo, görünüm, kullanıcı tanımlı fonksiyon veya alt sorguda eşleştirmeleri olmasa bile, birleştirmeye dahil edildiği tam dış birleştirme.


Birleştirme çizgisinin bitiş noktalarındaki simgeler birleştirme türünü gösterir. Aşağıdaki tablo, birleştirme türlerini ve birleştirme çizgisinin bitiş noktalarında görüntülenebilecek simgeleri listeler .

Birleştirme çizgisinin bitiş noktalarındaki simge

Açıklama

icon image

Bir-bir birleştirme

icon image

Bir-çok birleştirme

icon image

Sorgu Tasarımcısı birleştirme türünü belirleyemez

Kılavuz Bölmesi

Kılavuz bölmesine genel bakış

Kılavuz bölmesi, görüntülenecek veri sütunları, sonuçların sıralanması ve seçilecek satırlar gibi sorgu seçeneklerini, seçimlerinizi elektronik tablo benzeri bir kılavuza girerek belirlemenize olanak tanır. Kılavuz bölmesinde şunları belirleyebilirsiniz:

 • Görüntülenecek sütunlar ve sütun diğer adları.

 • Bir sütunun ait olduğu tablo.

 • Hesaplanan sütunlar için ifadeler.

 • Sorgu için sıralama düzeni.

 • Arama koşulları.

 • Özet raporları için kullanılacak toplam işlevlerinin dahil olduğu gruplandırma ölçütü.

 • Güncelleştirme veya Ekleme Değeri sorguları için yeni değerler.

 • Ekleme sorguları için hedef sütun adları.

Kılavuz bölmesinde yaptığınız değişiklikler, otomatik olarak Diyagram bölmesi ile SQL bölmesine yansıtılır. Benzer şekilde, Kılavuz bölmesi de diğer bölmelerde yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak güncelleştirilir.

Kılavuz bölmesi sütunları hakkında

Kılavuz bölmesinde bulunan satırlar sorgunuzda kullanılan veri sütunlarını, sütunlar ise sorgu seçeneklerini görüntüler.

Grid pane

Kılavuz bölmesinde görüntülenen belirli bilgiler, oluşturduğunuz sorgunun türüne bağlıdır. Seçme sorgusu oluşturuyorsanız, Kılavuz bölmesi, Güncelleştirme sorgusu oluşturduğunuzda içereceği sütunlardan farklı sütunlar içerir.

Aşağıdaki tabloda, Kılavuz bölmesinde görünebilecek kılavuz sütunlarının listesi verilmiştir.

Sütun

Sorgu türü

Açıklama

Sütun

Tümü

Sorgu için kullanılan veri sütununun adını veya hesaplanan bir sütunun ifadesini görüntüler. Bu sütun, her zaman yatay kaydırma yapılırken görünür olacak şekilde kilitlidir.

Diğer ad

Seç, Ekle, Güncelleştir, Tablo Oluştur

Bir sütunun diğer adını veya hesaplanan bir sütun için kullanabileceğiniz adı belirler.

Tablo

Seç, Ekle, Güncelleştir, Tablo Oluştur

İlişkili veri sütunu için, tablo, görünüm ve kullanıcı tanımlı işlevin adını veya alt sorguyu belirler. Bu sütun, hesaplanan sütunlar için boştur.

Çıkış

Seç, Ekle, Tablo Oluştur

Bir veri sütununun, sorgu çıkışında görünüp görünmeyeceğini belirler.

Not:  Veritabanı izin veriyorsa, bir veri sütununu, sonuç kümesinde görüntülemeden, sıralama veya arama yan tümceleri için kullanabilirsiniz.

Sıralama Türü

Seç, Ekle

İlişkili veri sütununun sorgu sonuçlarının sıralaması için kullanılacağını ve sıralamanın artan düzende mi, yoksa azalan düzende mi olacağını belirler.

Sıralama Düzeni

Seç, Ekle

Sonuç kümesini sıralamak için kullanılan veri sütunları sıralama önceliğini belirler. Bir veri sütununun sıralama düzenini değiştirdiğinizde, tüm diğer sütunların sıralama düzeni de buna göre güncelleştirilir.

Gruplandır

Seç, Ekle, Tablo Oluştur

Toplama sorgusu oluşturmada ilişkilendirilmiş veri sütununun kullanıldığını belirler. Bu kılavuz sütunu yalnızca Araçlar menüsünden Gruplandır'ı seçmişseniz veya SQL bölmesine bir GROUP BY yan tümcesi eklediyseniz görünür.

Varsayılan olarak, bu sütunun değeri Gruplandır olarak ayarlanmıştır ve sütun GROUP BY yan tümcesinin parçası olur.

Bu sütunda bir hücreye giderek, ilişkilendirilmiş veri sütununa uygulamak üzere bir toplam işlevi seçtiğinizde, varsayılan olarak sonuçta elde edilen ifade, sonuç kümesi için bir çıkış sütunu olarak eklenir.

Ölçüt

Tümü

İlişkilendirilmiş veri sütunu için bir arama koşulu (filtre) belirler. Bir işleç (varsayılan "="dir) ve aranacak değeri girin. Metin değerlerini tek tırnak işaretleri arasına alın.

İlişkilendirilmiş veri sütunu bir GROUP BY yan tümcesinin parçasıysa, girdiğiniz ifade bir HAVING yan tümcesi için kullanılır.

Ölçüt kılavuz sütununda birden çok hücreye değer girerseniz, sonuçta elde edilen arama koşulları otomatik olarak bir mantıksal AND ile bağlanır.

Tek bir veritabanı sütununda birden çok arama koşulu ifadeyi belirtmek için (örneğin, (iad > 'A') AND (iad < 'M'), veri sütununu Kılavuz bölmesine iki kez ekleyin ve veri sütununun her bir örneği için Ölçüt kılavuz sütununa ayrı değerler girin.

Veya …

Tümü

Veri sütunu için, önceki ifadelere mantıksal OR ile bağlı olan ek bir arama koşulu ifadesi belirler. En sağdaki Veya … sütununda bulunan SEKME tuşuna basarak diğer Veya … kılavuz sütunlarını ekleyebilirsiniz.

Ekle

Ekle

İlişkilendirilmiş veri sütunu için hedef veri sütununun adını belirler. Ekleme sorgusu oluşturduğunuzda, Sorgu Tasarımcısı kaynağı uygun hedef veri sütunuyla eşleştirmeye çalışır. Sorgu Tasarımcısı bir eşleşme seçemezse, sütun adını sağlamanız gerekir.

Yeni Değer

Güncelleştir, Değer Ekle

İlişkilendirilmiş sütuna yerleştirilecek değeri belirler. Hazır bilgi değeri veya ifade girin.

SQL Bölmesi

SQL bölmesine genel bakış

SQL bölmesi geçerli sorgu için SQL deyimini görüntüler. Sorgunuz oluşturulurken, SQL bölmesi kolay okunabilmesi için otomatik olarak güncelleştirilir ve yeniden biçimlendirilir.

SQL bölmesinde şunları yapabilirsiniz:

 • SQL deyimleri girerek yeni sorgular oluşturma.

 • Sorgu Tasarımcısı tarafından oluşturulan SQL deyimini, Diyagram ve Kılavuz bölmelerinde yaptığınız ayarları temel alarak değiştirme.

 • Microsoft SQL Server'a özgü özelliklerden yararlanan deyimler girme.

SQL bölmesindeki deyimler

Geçerli sorguyu doğrudan SQL bölmesinde düzenleyebilirsiniz. Başka bir bölmeye gittiğinizde, Sorgu Tasarımcısı deyiminizi otomatik olarak güncelleştirir ve Diyagram ve Kılavuz bölmelerini deyiminizle eşleşecek şekilde değiştirir.

Not:  SQL deyimleri için en iyi duruma getirme ipuçları girebilirsiniz, ancak Sorgu Tasarımcısı bunları yeniden biçimlendirebilir.

Deyiminiz, Diyagram ve Kılavuz bölmelerinde gösterilemiyorsa ve bu bölmeler görünür durumdaysa, Sorgu Tasarımcısı bir hata görüntüleyerek size iki seçenek sunar:

 • SQL bölmesine geri dönün ve deyimi düzenleyin.

 • Değişikliklerinizi atın ve SQL deyiminin en son sürümüne dönün.

SQL bölmesine geri dönerek deyimi düzenlemeye devam ederseniz, Sorgu Tasarımcısı SQL bölmesinin içeriğini artık yansıtmadıklarını belirtmek üzere diğer bölmeleri karartır.

SQL bölmesini, Sorgu Tasarımcısı'nda grafik olarak temsil edilemeyen SQL deyimlerini girmek için de kullanabilirsiniz. Bu tür durumlarda, Sorgu Tasarımcısı, bir hata algıladığında sergilediği davranışı yerine getirir ve geçerli deyimi göstermediklerini belirtmek için Çizim ve Kılavuz bölmelerini karartır. Deyimi düzenlemeye devam edebilir ve herhangi bir SQL deyiminde olduğu gibi yürütebilirsiniz.

Not:  Bir SQL deyimi girdikten sonra, Diyagram ve Kılavuz bölmelerini değiştirerek sorguda değişiklikler yaparsanız, Sorgu Tasarımcısı SQL deyimini yeniden oluşturur ve yeniden görüntüler. Bazı durumlarda, bu eylem (her zaman aynı sonuçları vermesine karşın) ilk olarak girdiğinizden farklı şekilde oluşturulmuş bir SQL deyimiyle sonuçlanır. Bu fark, özellikle AND ve OR ile bağlanmış birkaç yan tümce içeren arama koşullarıyla çalışırken ortaya çıkabilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×