PrtDevMode Özelliği

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama

Form Nesnesi

Rapor Nesnesi

PrtDevMode özelliğini kullanarak Yazdır iletişim kutusunda form veya rapor için belirtilen yazdırma aygıt modu bilgilerini ayarlayabilir veya döndürebilirsiniz. Okunur/yazılır Değişken.

ifade.PrtDevMode

ifade Gerekli. Uygulandığı Yerler listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Açıklamalar

PrtDevMode, PrtDevNames ve PrtMip özellikleriyle ilgili belgelerin tamamı için Win32 Yazılım Geliştirme Seti'ne başvurmanız önerilir.

PrtDevMode özelliği ayarı, Win32 Yazılım Geliştirme Seti'nde tanımlanan DEVMODE yapısını yansıtan bir 94-bayt yapısıdır. PrtDevMode özelliği üyeleri hakkındaki bilgilerin tamamı için Win32 Yazılım Geliştirme Seti'ne başvurun.

PrtDev modu özelliği aşağıdaki üyeleri kullanır.

Üye

Açıklama

AygıtAdı

Sürücünün desteklediği aygıtın adını belirten en fazla 32 baytlık bir dize — örneğin, belirtilen yazıcı Hewlett-Packard LaserJet IIISi ise, "HP LaserJet IIISi". Her yazıcı sürücüsü için benzersiz bir dize vardır.

SpecVersion

Bir Win32 Yazılım Geliştirme Seti aygıt MODUNDAN yapısını sürüm numarasını belirten tamsayı.

SürücüSürümü

Yazıcı sürücü geliştiricisi tarafından atanan yazıcı sürücüsü sürüm numarasını belirten bir Tamsayı.

Boyut

DEVMODE yapısı boyutunu bayt cinsinden belirten bir Tamsayı. (Bu değer, bu yapıya uyan aygıta özel veriler için isteğe bağlı dmDriverData üyesini içermez.) Bir uygulama yalnızca verilerin sürücüden bağımsız kısmını denetlediğinde, farklı sürümlere bağlı olmak zorunda kalmadan, bu üyeyi kullanarak bu yapının uzunluğunu bulabilirsiniz.

SürücüEk

Bu yapıya uyan aygıta özel veriler için isteğe bağlı dmDriverData üyesi boyutunu bayt cinsinden belirten bir Tamsayı. Bir uygulama aygıta özel bilgiler kullanmadığında, bu üyeyi 0 olarak ayarlayın.

Alanlar

A kalan üyeleri hangisinin aygıt MODUNDAN yapısında belirten uzun değeri başlatılmış.

Yönlendirme

Kağıt yönlendirmesini belirten bir Tamsayı. Bu sayı 1 (dikey) veya 2 (yatay) olur.

KağıtBoyutu

Üzerine yazdırılacak kağıdın boyutunu belirten bir Tamsayı.Bu üyeyi 0 veya 256 olarak ayarladığınızda, kağıt uzunluğu ve genişliği sırasıyla KağıtUzunluğu ve KağıtGenişliği üyeleri tarafından belirtilir. Diğer durumlarda, KağıtBoyutu üyesini önceden tanımlanmış bir değere ayarlayabilirsiniz.

KağıtUzunluğu

Kağıt uzunluğunu milimetrenin 1/10'u cinsinden belirten bir Tamsayı. Bu üye, özel kağıt boyutları için ya da çeşitli boyutlardaki kağıtlara yazdırabilen nokta vuruşlu yazıcılar gibi aygıtlar için KağıtBoyutu üyesi tarafından belirtilen kağıt uzunluğunu geçersiz kılar.

KağıtGenişliği

Kağıt genişliğini milimetrenin 1/10'u cinsinden belirten bir Tamsayı. Bu üye, KağıtBoyutu üyesi tarafından belirtilen kağıt genişliğini geçersiz kılar.

Ölçek

Yazdırılan çıktının hangi etkene göre ölçeklendirileceğini belirten bir Tamsayı. Görünür kağıt boyutu fiziki kağıt boyutundan ölçek/100 etkenine göre ölçeklenir. Örneğin, Ölçek değeri 50 olan 8,5'e 11 inç (letter boyutu) boyutlarında bir kağıtta bulunan veri miktarı, 17'ye 22 inç boyutlarındaki bir kağıtta bulunanla aynı olur; çünkü çıktı metni ve grafiklerin yüksekliği ve genişliği özgün yükseklik ve genişliklerinin yarısı olur.

Kopya

Yazdırma aygıtının birden çok sayfa kopyasını desteklemesi durumunda yazdırılacak kopya sayısını belirten bir Tamsayı.

VarsayılanKaynak

Kağıt beslemesinin yapıldığı varsayılan bölmeyi belirten bir Tamsayı.

BaskıKalitesi

Yazıcı çözünürlüğünü belirten bir Tamsayı. Değerler şunlardır: –4 (yüksek), –3 (orta), –2 (düşük) ve –1 (taslak).

Renk

Bir Tamsayı. Renkli yazıcılarda çıktının renkli yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Değerler şunlardır: 1 (renkli) ve 2 (tek renkli).

Çift Yönlü

Bir Tamsayı. Çift yönlü yazdırabilen bir yazıcıda, çıktının sayfanın her iki tarafına da yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtir. Değerler şunlardır: 1 (simpleks), 2 (yatay) ve 3 (dikey).

YÇözünürlük

Yazıcının y-çözünürlüğünü nokta/inç (dpi) cinsinden belirten bir Tamsayı. Yazıcı bu üyeyi başlattığında, BaskıKalitesi üyesi yazıcının x-çözünürlüğünü dpi cinsinden belirtir.

TTSeçeneği

TrueType yazı tiplerinin nasıl yazdırılacağını belirten bir Tamsayı.

Harmanla

Birden çok kopya yazdırılırken harmanlama kullanılıp kullanılmayacağını belirten bir Tamsayı. Harmanlanmamış kopya kullanıldığında çıktılar daha hızlı ve daha verimli yazdırılır; çünkü veriler yazıcıya yalnızca bir kez gönderilir.

FormAdı

Kullanılacak kağıt boyutunu belirten, en fazla 16 karakterden oluşan bir dize; örneğin, "Letter" veya "Legal".

Doldurma

Boşlukları, karakterleri veya değerleri ileriki sürümler için uzatmak üzere kullanılan Uzun değeri.

Bit

Görüntü aygıtının renk çözünürlüğünü bit/piksel cinsinden belirten bir Uzun değeri.

PW

Görünür aygıt yüzeyinin (ekran ya da yazıcı) genişliğini piksel cinsinden belirten bir Uzun değeri.

PH

Görünür aygıt yüzeyinin (ekran ya da yazıcı) yüksekliğini piksel cinsinden belirten bir Uzun değeri.

DFI

Aygıtın görüntü modunu belirten bir Uzun değeri.

DFR

Belirli bir modda görüntü aygıtının frekansını hertz (devir/saniye) cinsinden belirten bir Uzun değeri.


Not : Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak PrtDevMode özelliği ayarlayabilirsiniz.

Bu özellik ayarı, Tasarım görünümü ve Yerleşim görünümünde okunur/yazılır, diğer görünümlerde ise salt okunurdur.

Yazıcı sürücüleri, DEVMODE yapısının 94 baytını hemen ardından, aygıta özgü veriler ekleyebilirler. Bu nedenle, yukarıda anahatlarıyla tanımlanan DEVMODE verilerinin 94 baytı aşmaması, önemlidir.

Yalnızca, ExtDeviceMode işlevini veren yazıcı sürücüleri DEVMODE yapısını kullanırlar.

Bir uygulama, DeviceCapabilities işlevini çağıran DC_PAPERS, DC_PAPERSIZE ve DC_PAPERNAMES değerlerini kullanarak yazıcının desteklediği kağıt boyutlarını ve adları alabilir.

TTSeçeneği üyesi değerini ayarlamadan önce uygulamalar, bir yazıcı sürücüsünün, DeviceCapabilities işlevini çağıran DC_TRUETYPE değerini kullanarak TrueType yazı tiplerini nasıl kullanabileceğini bulmalıdır.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, bir raporun kullanıcı tanımlı sayfa boyutunu denetlemek için PrtDevMode özelliği kullanılır:

Private Type str_DEVMODE
RGB As String * 94
End Type
Private Type type_DEVMODE
strDeviceName As String * 32
intSpecVersion As Integer
intDriverVersion As Integer
intSize As Integer
intDriverExtra As Integer
lngFields As Long
intOrientation As Integer
intPaperSize As Integer
intPaperLength As Integer
intPaperWidth As Integer
intScale As Integer
intCopies As Integer
intDefaultSource As Integer
intPrintQuality As Integer
intColor As Integer
intDuplex As Integer
intResolution As Integer
intTTOption As Integer
intCollate As Integer
strFormName As String * 32
lngPad As Long
lngBits As Long
lngPW As Long
lngPH As Long
lngDFI As Long
lngDFr As Long
End Type
Public Sub CheckCustomPage(ByVal rptName As String)
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
Dim intResponse As Integer
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport rptName, acDesign
Set rpt = Reports(rptName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
' Gets current DEVMODE structure.
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
If DM.intPaperSize = 256 Then
' Display user-defined size.
intResponse = MsgBox("The current custom page size is " & _
DM.intPaperWidth / 254 & " inches wide by " & _
DM.intPaperLength / 254 & " inches long. Do you want " & _
"to change the settings?", vbYesNo + vbQuestion)
Else
' Currently not user-defined.
intResponse = MsgBox("The report does not have a custom page size. " & _
"Do you want to define one?", vbYesNo + vbQuestion)
End If
If intResponse = vbYes Then
' User wants to change settings. Initialize fields.
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intPaperSize Or _
DM.intPaperLength Or DM.intPaperWidth
' Set custom page.
DM.intPaperSize = 256
' Prompt for length and width.
DM.intPaperLength = InputBox("Please enter page length in inches.") * 254
DM.intPaperWidth = InputBox("Please enter page width in inches.") * 254
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Aşağıdaki örnekte raporun yönlendirmesinin nasıl değiştirileceği gösterilmektedir. Bu örnek, raporun geçerli yönlendirmesine bağlı olarak, yönlendirmeyi dikeyden yataya veya yataydan dikeye çevirir. .

Public Sub SwitchOrient(ByVal strName As String)
Const DM_PORTRAIT = 1
Const DM_LANDSCAPE = 2
Dim DevString As str_DEVMODE
Dim DM As type_DEVMODE
Dim strDevModeExtra As String
Dim rpt As Report
' Opens report in Design view.
DoCmd.OpenReport strName, acDesign
Set rpt = Reports(strName)
If Not IsNull(rpt.PrtDevMode) Then
strDevModeExtra = rpt.PrtDevMode
DevString.RGB = strDevModeExtra
LSet DM = DevString
DM.lngFields = DM.lngFields Or DM.intOrientation
' Initialize fields.
If DM.intOrientation = DM_PORTRAIT Then
DM.intOrientation = DM_LANDSCAPE
Else
DM.intOrientation = DM_PORTRAIT
End If
' Update property.
LSet DevString = DM
Mid(strDevModeExtra, 1, 94) = DevString.RGB
rpt.PrtDevMode = strDevModeExtra
End If
Set rpt = Nothing
End Sub

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×