Power Pivot'ta Toplamalar

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Toplamalar verileri daraltmanın, özetlemenin veya gruplandırmanın bir yoludur. Tablolardaki veya diğer veri kaynaklarındaki ham verilerle başladığınızda veriler genellikle düzdür; yani çok ayrıntı vardır ancak herhangi bir şekilde düzenlenmemiş ve gruplandırılmamıştır. Bu özet veya yapı eksikliği verilerdeki kalıpları bulmayı zorlaştırabilir. Veri modellemenin önemli bir parçası, işle ilgili belirli bir soruya yanıt olarak ilgili kalıpları basitleştiren, soyutlayan ve özetleyen toplamaların tanımlanmasıdır.

Ortalama, Say, DISTINCTCOUNT, Mak, MINveya Toplam kullanarak olanlar gibi en yaygın toplamalar otomatik toplam kullanarak içinde bir ölçüsü otomatik olarak oluşturulabilir. AVERAGEX, COUNTX, COUNTROWSveya SUMXgibi toplamalar başka tür bir tablo dönün ve Veri çözümleme ifadeleri (DAX)kullanılarak oluşturulan bir formül gerektirir.

Power Pivot'ta Toplamaları Anlama

Toplama İçin Grupları Seçme

Verileri toplarken, verileri ürün, fiyat, bölge veya tarih gibi özniteliklere göre gruplandırırsınız ve sonra gruptaki tüm veriler üzerinde çalışan bir formül tanımlarsınız. Örneğin, bir yıl için toplamı oluşturduğunuzda bir toplama oluşturmuş olursunuz. Ardından bu yılın önceki yıla göre oranını oluşturur ve bu yüzdeleri görüntülerseniz, bu farklı bir toplama türü olur.

Verilerin nasıl gruplandırılacağına dair kararı işle ilgili soru yönlendirir. Örneğin, toplamalar aşağıdaki soruların yanıtını verebilir:

Sayımlar   Bir ayda kaç işlem gerçekleşti?

Ortalamalar    Satış elemanına göre bu ayki ortalama satış neydi?

En küçük ve en büyük değerler    Hangi satış bölgeleri satılan birim sayısına göre ilk beşte yer almaktaydı?

Bu soruları yanıtlayan bir hesaplama oluşturmak için, sayılacak veya toplanacak sayıları içeren ayrıntılı verilere sahip olmanız ve bu sayısal verilerin sonuçları düzenlemek için kullanacağınız gruplarla bir şekilde ilişkili olması gerekir.

Verileri gruplandırma için kullanabileceğiniz değerleri zaten içermiyorsa, ürün kategorisi veya mağaza bulunduğu coğrafi adı gibi kategoriler ekleyerek verilerinize grupları tanıtma isteyebilirsiniz. Excel'de gruplar oluşturduğunuzda, el ile yazın veya çalışma sayfanızdaki sütunlar arasından kullanmak istediğiniz grupları seçmeniz gerekir. Bununla birlikte, bir ilişkisel sistemindeki hiyerarşileri ürünleri için kategorileri gibi genellikle bir olgu farklı tablo veya değer tablosu depolanır. Kategori tabloyu genellikle anahtar bazı tür tarafından ÇARPINIM verilere bağlı. Örneğin, verilerinizi ürün kimlikleri, ancak değil ürünleri veya kendi kategorisi adlarını içeren bulma varsayalım. Kategori düz bir Excel çalışma sayfasına eklemek için kategori adlarını içeren sütunda kopyalama gerekir. Power Pivotile ürün kategorisi tablosundaki veri modelinizi içeri aktarma, sayı verileri içeren tabloyu ve ürün kategorisi listesi arasında bir ilişki oluşturun ve sonra verileri gruplandırmak için kategorileri kullanın. Daha fazla bilgi için tablolar arasında ilişki oluşturmakonusuna bakın.

Toplama İçin İşlev Seçme

Kullanılacak gruplandırmaları belirledikten ve ekledikten sonra, toplama için hangi matematiksel işlevleri kullanacağınıza karar vermeniz gerekir. Genellikle, toplama sözcüğü değer toplamı, ortalama, en küçük değer veya sayım gibi toplamalarda kullanılan matematiksel veya istatistiksel işlemler anlamında olarak kullanılır. Bununla birlikte Power Pivot, hem Power Pivot'ta hem de Excel'de bulunan standart toplamalara ek olarak, toplama için özel formüller oluşturmanıza olanak tanır.

Örneğin, önceki örneklerde kullanılanlarla aynı değerler ve gruplandırmalar ele alındığında, aşağıdaki soruları yanıtlayan özel toplamalar oluşturabilirsiniz:

Filtrelenmiş sayımlar   Ay sonundaki bakım aralığı hariç olmak üzere bir ayda kaç işlem gerçekleşti?

Zaman içindeki ortalamaları kullanan oranlar    Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında satışlardaki artış veya düşüş yüzdesi neydi?

Gruplandırılmış en küçük ve en büyük değerler    Her bir ürün kategorisi veya satış kampanyası için en yüksek satış bölgeleri hangisiydi?

Formüllere ve PivotTable'lara Toplama Ekleme

Verilerinizin nasıl anlamlı şekilde gruplandırılacağına ve çalışmak istediğiniz verilere dair genel bir fikriniz oluştuğunda, bir PivotTable mı oluşturacağınıza yoksa bir sütun içinde hesaplamalar mı oluşturacağınıza karar verebilirsiniz. Power Pivot, Excel'in toplama, sayım veya ortalama gibi toplamalar oluşturmaya yönelik yerel yeteneğini genişletir ve geliştirir. Power Pivot uygulamasında, Power Pivot penceresinde ya da Excel PivotTable alanında özel toplamalar oluşturabilirsiniz.

  • Hesaplanan sütunda, başka bir tablodan ilişkili satırları almak için geçerli satır bağlamını hesaba katan toplamalar oluşturabilirsiniz ve sonra ilişkili satırlardaki bu değerleri toplayabilir, sayabilir veya ortalamasını alabilirsiniz.

  • Bir Ölçüiçinde hem formül içinde tanımlanan filtreler ve PivotTable tasarımını ve dilimleyiciler, sütun başlıkları ve satır başlıkları seçimini tarafından uygulanan filtreler kullanan dinamik toplamalar oluşturabilirsiniz. Otomatik Toplam'ı kullanarak veya formül oluşturarak standart toplamalar kullanarak ölçüler Power Pivot içinde oluşturulabilir. Örtük ölçüler Excel'de PivotTable'da standart toplamalar kullanarak da oluşturabilirsiniz.

PivotTable'a Gruplandırmalar Ekleme

PivotTable tasarlarken, verileri gruplandırmak için gruplandırmaları, kategorileri veya hiyerarşileri temsil eden alanları PivotTable'ın sütunlar ve satılar bölümlerine sürüklerseniz. Ardından sayma, ortalama alma veya toplama işlemleri uygulanabilmesi için sayısal değer içeren alanları değerler alanına sürüklersiniz.

PivotTable'a kategori eklerseniz ancak kategori verileri olgu verileriyle ilişkili değilse, hata iletisi veya garip sonuçlar alabilirsiniz. Power Pivot genellikle ilişkileri otomatik olarak algılayıp önererek sorunu düzeltmeye çalışır. Daha fazla bilgi için bkz. PivotTable'larda İlişkilerle Çalışma.

Görüntüleme amacıyla belirli grupları seçmek için alanları Dilimleyicilere de sürükleyebilirsiniz. Dilimleyiciler, PivotTable'daki sonuçları etkileşimli olarak gruplandırmanızı, sıralamanızı ve filtrelemenizi sağlar.

Formülde Gruplandırmalarla Çalışma

Tablolar arasında ilişkiler oluşturarak ve sonra ilişkili değerleri aramak için bu ilişkilerden yararlanan formüller oluşturarak tablolarda depolanan verileri toplamak için gruplandırmaları ve kategorileri de kullanabilirsiniz.

Başka bir deyişle, değerleri kategoriye göre gruplandıran bir formül oluşturmak istiyorsanız, önce ayrıntı verilerini içeren tabloyu ve kategorileri içeren tabloları bağlamak için bir ilişki kullanırsınız, sonra formülü oluşturursunuz.

Arama kullanan formüllerin nasıl oluşturulacağı hakkında daha fazla bilgi için, bkz. PowerPivot Formüllerinde Aramalar.

Toplamalarda Filtre Kullanma

Yeni Power Pivot içinde özelliği, yalnızca kullanıcı arabiriminde ve Özet Tablo veya grafik içinde aynı zamanda toplamalar hesaplamak için kullandığınız çok formüllerde veri tabloları ve sütunları filtre uygulamak için bir özelliktir. Hesaplanan sütunlar hem de s formüllerinde filtreler kullanılabilir.

Örneğin, yeni DAX toplama işlevlerinde, toplamı veya sayımı hesaplanacak değerleri belirtmek yerine bağımsız değişken olarak bir tablonun tamamını belirtebilirsiniz. Söz konusu tabloya herhangi bir filtre uygulamadıysanız, toplama işlemi tablonun belirtilen sütunundaki tüm değerler üzerinde çalışır. Ancak, DAX'ta tablo üzerinde dinamik ya da statik bir filtre oluşturabilirsiniz, böylece toplama işlemi filtre koşuluna ve o anki bağlama göre verilerin farklı bir alt kümesi üzerinde çalışır.

Formüllerde koşulları ve filtreleri birleştirerek formüllerde sağlanan değerlere bağlı olarak değişen veya PivotTable'daki sütun başlıkları ve satır başlıkları seçimlerine göre değişen toplamalar oluşturabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Formüllerdeki Verileri Filtreleme.

Excel Toplama İşlevleri ile DAX Toplama İşlevlerinin Karşılaştırılması

Aşağıdaki tabloda Excel tarafından sağlanan standart toplama işlevlerinden bazıları listelenmiş ve bu işlevlerin Power Pivot'a uyarlamalarının bağlantıları sağlanmıştır. Bu işlevlerin DAX sürümü Excel sürümleriyle hemen hemen aynı davranır, ancak sözdizimlerinde ve belirli veri türlerinin işlenmesinde ufak farklar vardır.

Standart Toplama İşlevleri

İşlev

Kullanım

AVERAGE

Sütundaki tüm sayıların ortalamasını (aritmetik ortalamasını) verir.

AVERAGEA

Sütundaki tüm değerlerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir. Metne ve sayısal olmayan değerlere işlem yapar.

COUNT

Bir sütundaki sayısal değerlerin sayısını sayar.

COUNTA

Bir sütundaki boş olmayan değerlerin sayısını sayar.

MAX

Sütundaki en büyük sayısal değeri döndürür.

MAXX

Bir tablo üzerinde hesaplanan ifade kümesinden en büyük değeri döndürür.

MIN

Sütundaki en küçük sayısal değeri döndürür.

MINX

Bir tablo üzerinde hesaplanan ifade kümesinden en küçük değeri döndürür.

TOPLAM

Sütundaki tüm sayıları toplar.

DAX Toplama İşlevleri

DAX, üzerinde toplamanın gerçekleştirilebileceği tabloyu belirtmenizi sağlayan toplama işlevleri içerir. Bu nedenle, bu işlevler, bir sütundaki değerleri sadece toplamak veya ortalamasını almak yerine, toplanacak verileri dinamik olarak tanımlayan bir ifade oluşturulmasına olanak tanır.

Aşağıdaki tabloda, DAX'ta bulunan toplama işlevleri listelenmiştir.

İşlev

Kullanım

AVERAGEX

Bir tablo üzerinden değerlendirilen ifade kümesinin ortalamasını alır.

COUNTAX

Bir tablo üzerinden değerlendirilen ifade kümesini sayar.

COUNTBLANK

Bir sütundaki boş değerlerin sayısını sayar.

COUNTX

Tablodaki toplam satır sayısını sayar.

COUNTROWS

Filtre işlevi gibi bir iç içe tablo işlevinden döndürülen satırların sayısını sayar.

TOPLAMX

Bir tablo üzerinden hesaplanan ifade kümesinin toplamını döndürür.

DAX ve Excel Toplama İşlevleri Arasındaki Farklar

Bu işlevler, Excel'deki araçlara aynı adları sahip olsalar da Power Pivotalanınızın bellek içi analitik altyapısı yararlanan ve tablolarla ve sütunlarla çalışacak şekilde taşınması. Bir DAX formülü kullanamazsınız Excel çalışma kitabındaki ve tersi. Bunlar yalnızca Power Pivot penceresinde ve Power Pivot verilerini temel alan PivotTable'larda kullanılabilir. Ayrıca, işlevleri benzer adlara sahip olsalar da, davranışı biraz farklı olabilir. Daha fazla bilgi için tek tek işlevi başvuru konularına bakın.

Bir toplamada sütunların değerlendirilmesi de Excel'in toplamaları işleme yönteminden farklıdır. Bir örnek bunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Sales tablosundaki Amount sütununda bulunan değerlerin toplamını almak istediğinizi ve bunun için aşağıdaki formülü oluşturduğunuzu varsayalım:

=SUM('Sales'[Amount])

En basit durumda, işlev değerleri tek bir filtrelenmemiş sütundan alır ve sonuç, her zaman yalnızca Tutar sütunundaki değerleri toplayan Excel ile aynıdır. Öte yandan Power Pivot uygulamasında, formül "Satış tablosundaki her satır için Tutar değerini al ve sonra bu değerleri tek tek topla" şeklinde yorumlanır. Power Pivot, toplamanın gerçekleştirildiği her satırı değerlendirir ve her satır için tek bir skaler değer hesaplar ve sonra da bu değerler üzerinden toplama işlemini gerçekleştirir. Bu nedenle, tabloya uygulanmış filtreler varsa veya değerler filtre uygulanmış olabilecek diğer toplamalar temel alınarak hesaplanıyorsa formülün sonucu farklı olabilir. Daha fazla bilgi için, bkz. DAX Formüllerinde Bağlam.

DAX Akıllı Zaman Gösterimi İşlevleri

Önceki bölümde anlatılan tablo toplama işlevlerine ek olarak, DAX'ta belirttiğiniz tarih ve saatlerle çalışan ve yerleşik akıllı zaman gösterimi sağlayan toplama işlevleri vardır. Bu işlevler ilişkili değerleri almak ve değerleri toplamak için tarih aralıklarını kullanır. Değerleri tarih aralıkları boyunca da karşılaştırabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda toplama için kullanılabilecek akıllı zaman gösterimi işlevleri listelenmiştir.

İşlev

Kullanım

CLOSINGBALANCEMONTH

CLOSINGBALANCEQUARTER

CLOSINGBALANCEYEAR

Verilen dönemin son takvim gününde bir değer hesaplar.

OPENINGBALANCEMONTH

OPENINGBALANCEQUARTER

OPENINGBALANCEYEAR

Verilen dönemden önceki dönemin son takvim gününde bir değer hesaplar.

TOTALMTD

TOTALYTD

TOTALQTD

Bir değeri dönemin ilk günü başlayan ve belirtilen tarih sütunundaki son tarihte sona eren aralıkta hesaplar.

Akıllı Zaman Gösterimi işlevi bölümündeki (Akıllı Zaman Gösterimi İşlevleri) diğer işlevler, bir toplamada kullanılacak tarihleri veya özel tarih aralıklarını almak için kullanılabilen işlevlerdir. Örneğin, DATESINPERIOD işlevini kullanarak bir tarih aralığı döndürebilir ve yalnızca bu tarihler için özel bir toplama hesaplamak amacıyla bu tarih kümesini başka bir işlemin bağımsız değişkeni olarak kullanabilirsiniz.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×