PivotTable raporundaki değerlerini hesaplama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Tablo raporlarında, alttaki kaynak verilerdeğerlerden birleştirmek için değer alanlarında özet işlevlerini kullanabilirsiniz. Özet işlevleri ve özel hesaplama sonuçları sağlamaz varsa, istediğinizi, hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, her bölge için farklı satış komisyonu formülü ile hesaplanan bir öğe ekleyebilirsiniz. PivotTable raporunu sonra otomatik olarak komisyon alt toplamları ve genel toplamları içerecektir.

PivotTable raporları verileri hesaplamak için yollar sunar. Hesaplama hakkında kullanılabilir yöntemleri, kaynak veri türüne göre hesaplamalar nasıl etkilenir ve PivotTable ve PivotChart raporlarında formülleri kullanmayı öğrenin.

Kullanılabilir hesaplama yöntemleri

PivotTable raporundaki değerleri hesaplamak için hesaplama yöntemleri aşağıdaki türden bazılarını veya hepsini kullanabilirsiniz:

 • Özet işlevlerini değer alanları    PivotTable raporunu temel kaynak verilerdeki değerler alanına verilerde özetleyebilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kaynak veriler:

  Üst kısımda Fatura Dönemi, Görünüm Türü ve Fatura Geçmişi’nin seçileceği yerlerin ve orta kısma doğru ayrıntılar için plan adınızın tıklatılacağı yerin gösterildiği Office 365 faturanızın resmi

 • Aşağıdaki PivotTable ve PivotChart raporları üretir. Özet Tablo raporundaki verilerden PivotChart raporu oluşturursanız, bu PivotChart raporunun değerler ilişkili Özet Tablo raporuhesaplamalarda yansıtır.

  Microsoft Publisher’ı keşfedin

  ok işaretçisi bulunan küçük resim

 • PivotTable raporunda öğeleri Mart ve NisanAy sütun alanını sağlar. Bölge satır alanı Kuzey, Güney, Doğuve Batıöğelerini sağlar. Toplam satış geliri KuzeyNisan ve Bölge değerlerinin Ay değerlere sahip bulunan kaynak verilerdeki kayıtlardan Nisan sütunu ve Kuzey satırın kesişme noktasındaki değerdir.

 • Özet Grafik raporunda, Bölge alanı kategori olarak Kuzey, Güney, Doğuve Batı gösteren bir kategori alanı olabilir. Ay alanı Mart, Nisanve Mayıs öğelerini göstergede seri olarak gösteren bir seri alanı olabilir. Satış Toplamı adlı bir değerler alanı, her ay için her bölgedeki toplam geliri gösteren veri işaretçileri içerebilir. Örneğin, bir veri işaretçisi, dikey (değer) eksen konumuyla Kuzey bölgesindeki Nisan için toplam satışları temsil eder.

 • Değer alanları hesaplamak için aşağıdaki özet işlevlerini kaynak veri çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) kaynak verilerini dışında tüm türleri için kullanılabilir.

İşlev

Özetlenmektedir

Topla

Değerlerin toplamı. Bu, sayısal veriler için varsayılan işlevdir.

Say

Veri değerlerin sayısı. Say özet işlevi BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işleviyle aynı şekilde çalışır. Say işlevi, sayılar dışındaki veriler için varsayılan işlevdir.

Ortalama

Değerlerin ortalaması.

Mak

En büyük değer.

Min

En küçük değer.

Çarpım

Değerlerin çarpımı.

SATIRSAY

Sayı olan veri değerlerinin sayısı. SATIRSAY özetleme işlevini BAĞ_DEĞ_SAY işleviaynı şekilde çalışır.

StdSapma

Popülasyonun standart sapmasının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

StdSapmaS

Bir popülasyonun standart sapması, burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

Var

Popülasyonun varyansının tahmini; örnek tüm popülasyonun alt kümesidir.

VarS

Bir popülasyonun farkı; burada popülasyon özetlenecek tüm verilerdir.

 • Özel hesaplamalar    özel hesaplama diğer öğeleri veya hücreleri veri alanındaki dayalı değerleri gösterilir. Örneğin, Mart satış yüzdesi veya Ay alanındaki öğeleri toplamı olarak Satış Toplamı veri alanında değerleri görüntüleyebilirsiniz.

  Aşağıdaki işlevler değeri alanlarında özel hesaplamalar için kullanılabilir.

İşlev

Sonuç

Hesaplama Yok

Alana girilen değeri görüntüler.

Genel Toplam %

Tüm rapordaki değerlerin veya veri noktalarının genel toplamının yüzdesi olarak değerlerini görüntüler.

Sütun Toplamı %

Tüm değerleri her sütun veya serideki sütun veya seri için toplamın yüzdesi olarak görüntüler.

Satır Toplamı %

Değer satır veya kategori için toplamın yüzdesi olarak her satır veya kategorideki görüntüler.

%

Değerleri temel öğetemel alandeğerini yüzdesi olarak görüntüler.

Üst Satır Toplamı %

Değerleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

(öğe için değer) / (satırlardaki üst öğe için değer)

Üst Sütun Toplamı %

Değerleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

(öğe için değer) / (sütunlardaki üst öğe için değer)

Üst Toplam %

Değerleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

(öğe için değer) / (seçili Temel alanınüst öğesi için değer)

Fark

Temel alan temel öğe değerinden fark olarak değerler görüntüler.

% Farkı

Temel alan temel öğe değerinden yüzde farkı olarak değerler görüntüler.

Değişen Toplam

Ardışık öğeler için değer temel alan içinde bir toplam olarak görüntüler.

Değişen Toplam %

Değişen Toplam yüzde olarak görüntülenen ardışık öğeler temel alan içinde değerini hesaplar.

En Küçükten En Büyüğe Sırala

Alandaki en küçük öğeyi 1 ve her daha büyük bir değeri daha yüksek bir sıra değeri olacağından listeleyen belirli bir alanda, seçili değerler derecesini görüntüler.

En Büyükten En Küçüğe Sırala

Alandaki en büyük öğeyi 1 ve her küçük değeri daha yüksek bir sıra değeri olacağından listeleme belirli bir alanda, seçili değerler derecesini görüntüler.

Dizin

Değerleri aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

((Value in Cell) (genel toplam, genel toplamlar) x) / ((Grand Row Total) x (Genel sütun toplamı))

 • Formüller    Özet işlevleri ve özel hesaplama sonuçları sağlamaz varsa, istediğinizi, hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, her bölge için farklı satış komisyonu formülü ile hesaplanan bir öğe ekleyebilirsiniz. Raporu sonra otomatik olarak komisyon alt toplamları ve genel toplamları içerecektir.

Veri kaynağı türü hesaplamaları nasıl etkiler

Hesaplamalar ve bir raporda sağlanan seçenekler kaynak verileri bir OLAP veritabanından veya bir OLAP olmayan veri kaynağından gelen bağlıdır.

 • OLAP kaynak verileri hesaplamalar esas    Alınan OLAP küpleri oluşturulan PivotTable raporları için Excel sonuçları görüntülemeden önce özetlenmiş değerleri OLAP sunucusunda önceden hesaplanır. PivotTable raporunda bu önceden hesaplanmış değerleri nasıl hesaplandığını değiştiremezsiniz. Örneğin, veri alanlarını veya alt toplamları hesaplamak için kullanılan özet işlevini değiştirme veya hesaplanan alanlar veya hesaplanan öğeler ekleme yapamazsınız.

  Ayrıca, hesaplanan alanlar, hesaplanan üyeler olarak bilinen OLAP sunucusu sağlıyorsa, bu alanları PivotTable Alan listesini görürsünüz. Herhangi bir hesaplanan alanlar ve bir Visual Basic for Applications (VBA) yazılmış ve çalışma kitabınızda saklanan makroları tarafından oluşturulan hesaplanan öğeler de görürsünüz, ancak bu alanlar veya öğeler değiştirmek kullanamazsınız. Ek hesaplama türlerine gerekiyorsa, OLAP veritabanı yöneticinize başvurun.

  OLAP kaynak verileri için içerebilir veya alt toplamları ve genel toplamları hesaplarken gizli öğelerinin değerlerini çıkarma.

 • Hesaplamalar OLAP olmayan kaynak verilerini temel alan    Diğer dış veri türlerini veya çalışma sayfası verilerini temel PivotTable raporlarında Excel'in sayısal veri içeren değer alanları hesaplamak için TOPLA özet işlevini ve metin içeren veri alanlarını hesaplamak için Say özet işlevini kullanır. Örneğin, ortalama, MAK veya Min, daha fazla çözümleme ve verilerinizi özelleştirmek için farklı bir özet işlevini seçebilirsiniz. Ayrıca, bir hesaplanan alan veya bir hesaplanmış bir alan içinde oluşturarak öğelerini raporu veya diğer çalışma sayfası verilerini kullanan kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz.

PivotTable raporlarında formülleri kullanma

Bir OLAP olmayan kaynak verileri esas raporlarında formüller oluşturabilirsiniz. Raporlardaki bir OLAP veritabanına bağlı formülleri kullanamazsınız. PivotTable raporlarında formülleri kullandığınızda, aşağıdaki formül söz dizimi kuralları ve formül davranışı hakkında bilmeniz gerekenler:

 • PivotTable formül öğeleri    Oluşturduğunuz formüllerde hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler için diğer çalışma sayfası formüllerinde olduğu gibi işleçleri ve ifadeleri kullanabilirsiniz. Sabitleri ve verilere rapordan başvurmak kullanabilirsiniz, ancak tanımlanan adlar veya hücre başvurularını kullanamazsınız. Hücre başvuruları veya gerektiren bağımsız değişken olarak tanımlanan adlar çalışma sayfası işlevleri kullanamazsınız ve dizi işlevleri kullanamazsınız.

 • Alan ve öğe adları    Excel formülleri raporunun söz konusu öğeleri tanımlamak için alan ve öğe adlarını kullanır. Aşağıdaki örnekte, C3: C9 aralığındaki veriler Sütalan adı kullanıyor. Süt dayalı yeni bir ürün satışları tahmin eden türü alanında hesaplanan bir öğe gibi bir formül kullanabilir = Süt * %115.

  Koşul ekle simgesi

  Not : PivotChart raporu, alan adları PivotTable alan listesinde görüntülenir ve her alanın açılır listedeki öğe adları görülebilir. Bu adları seri ve veri noktası adlarını yansıtan grafik ipuçlarında gördüklerinizle karıştırmayın.

 • Formüller değil tek tek kayıtları genel toplamlar üzerinde işlem yapar    Hesaplanan alanların formülleri formül alanlarla temelindeki verileri toplamı üzerinde işlem yapar. Örneğin, hesaplanan alan formülü = Satış * 1.2 her tür ve bölge için satış toplamı; 1,2 ile çarpar Her bir satışı 1,2 ile çarpıp, sonra çarpılan miktarları toplamaz.

  Hesaplanan öğe formülleri tek tek kayıtlarda işlem görür. Örneğin, hesaplanan öğe formülü = Süt * %115 her bir satışı, sonra çarpılan miktarları, değerler alanında özetlenir %115 Süt çarpar.

 • Boşluklar, sayılar ve adlarında simgeleri    Birden fazla alanı içeren bir adı içinde herhangi bir sırada alanları olabilir. Yukarıdaki örnekte, hücreler C6: D6' Nisan Kuzey ' veya 'Kuzey Nisan'olabilir. Birden fazla sözcük adları tek tırnak içine alın veya sayıların veya simgelerin içerir.

 • Toplamlar    Formüller (örneğin, Toplam Mart, Nisan Toplamıve Genel toplam örnekte) toplamları için başvuruda bulunamaz.

 • Öğe başvurular alan adları    Bir öğe için bir başvurudaki alan adını ekleyebilirsiniz. Öğe adının köşeli ayraç içinde olması gerekir; Örneğin, [Kuzey] bölgesinin. #NAME önlemek için bu biçimi kullanın? iki öğe rapordaki iki farklı alanlarda aynı ada sahip olduğunda hataları. Örneğin, bir rapor türü alanında Et adlı bir öğe varsa ve Kategori alanında Et adlı başka bir öğe varsa, #NAME engelleyebilir miyim? hataları öğelere türü [Et] ve [Et] kategoribaşvuruda bulunabilir.

 • Konuma göre öğelere başvurma    Bir öğeyi rapordaki konumuna göre görüntülenen ve şu anda sıralanmış olarak başvuruda bulunabilirsiniz. [1] yazınsüt ürünlerive Tür [2]Deniz ürünleri. Bu yolla başvurulan öğenin öğeleri veya farklı öğeler konumlarını görünür veya gizli zaman değiştirebilirsiniz. Gizli öğeleri bu dizinde sayılmaz.

  Öğelere başvurmak için göreli konumları kullanabilirsiniz. Konumlar, formülü içeren hesaplanan öğeye göre belirlenir. Güney geçerli bölge Bölge-[1]Kuzeyise, Geçerli bölge Kuzey ise, + [1]Güneybölgedir. Örneğin, bir hesaplanan öğe formülü kullanabilir = Bölge-[1] * %3. Size konumunu ilk öğeyi önce veya sonra son öğeyi alanında ise, formülü bir #REF sonuçları! bir hata oluştu.

PivotChart raporlarında formülleri kullanma

Bir PivotChart raporunda formülleri kullanmak için burada yaptığınız tek tek değerleri verilerinizi yedeklemek görebilir ve sonra sonuçları grafik olarak PivotChart raporunda görüntüleyebilirsiniz ilişkili Özet Tablo raporunda, formüller oluşturun.

Örneğin, aşağıdaki PivotChart raporu her satış görevlisinin bölgedeki gösterir:

Ana form ve Açık Sorunlar sekmesi

Yüzde 10 artırılmış varsa satış neye benzediğini görmek için aşağıdaki gibi bir formül kullanan ilişkili Özet Tablo raporunda bir hesaplanan alan oluşturabiliyordunuz = Satış * % 110.

Sonuç hemen Özet Grafik raporunda, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi görünür:

Satışların bölge başına yüzde 10 arttığını gösteren PivotChart raporu

Ayrı bir veri işaretçisi eksi yüzde 8 taşımacılık maliyet Kuzey bölgesinde Satışlar görmek için hesaplanan öğe bölge alanında bir formülle gibi oluşturabilirsiniz Kuzey – = (Kuzey * % 8).

Sonuçta elde edilen grafiği şöyle görünebilir:

Alt simge metni resmi

Bununla birlikte, satış görevlisi alanında oluşturulan hesaplanmış öğe göstergede bir seri olarak görünür ve grafikte, her kategoride bir veri noktası olarak görünür.

Özet Tablo raporunda formüller oluşturma

Önemli : PivotTable raporunda bir çevrimiçi çözümsel işleme (OLAP) veri kaynağına bağlı olan formülleri oluşturamazsınız.

Başlamadan önce bir hesaplanan alan veya bir hesaplanmış bir alan içinde isteyip istemediğinize karar verin. Bir hesaplanan alan formülü başka bir alandaki verileri kullanmak istediğinizde kullanın. Hesaplanmış öğe bir alan içinde bir veya birden çok belirli öğeleri verilerini kullanmak için formülünüzü istediğinizde kullanın.

Hesaplanan öğeler için farklı formülü hücreye girebilirsiniz. Örneğin, OrangeCounty adlı bir hesaplanan öğe varsa, formül bulunur portakallar = *.25 tüm ay, formülü portakallar *.5 = Haziran, Temmuz ve Ağustos değiştirebilirsiniz.

Birden çok hesaplanan öğeler veya formülleri varsa, hesaplama sırasını ayarlayabilirsiniz.

Hesaplanan alan ekleme

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra Hesaplanan alan' ı tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Ad kutusuna, alan için bir ad yazın.

 4. Formül kutusunda, alanın formülünü girin.

  Formülü başka bir alandaki verileri kullanmak için alanlar kutusunda alanı tıklatın ve ardından Alanı Ekle'yetıklayın. Örneğin, % 15 komisyon satış alanındaki her değer üzerinde hesaplamak için her girebilirsiniz = Satış * % 15.

 5. Ekle'ye tıklayın.

Hesaplanmış öğe için bir alan ekleme

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, alandaki öğeler gruplandırılmıştır Grup grubunda Grubu Çöz'ütıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Hesaplanan öğeyi eklemek istediğiniz alanı tıklatın.

 4. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra da Hesaplanan öğe' yi tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 5. Ad kutusuna, hesaplanan öğe için bir ad yazın.

 6. Formül kutusunda, öğenin formülünü girin.

  Formülde bir öğe verilerini kullanmak için öğeler listesinde istediğiniz öğeye tıklayın ve sonra Öğe ekleme (madde hesaplanan öğe olarak aynı alandan olmalıdır) tıklatın.

 7. Ekle'ye tıklayın.

Hesaplanan öğeler için farklı formülü hücreye girin

 1. Formülü değiştirmek istediğiniz bir hücreyi tıklatın.

  Birçok hücrenin formülünü değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve ek hücreleri tıklatın.

 2. İçinde formül çubuğudeğişiklikleri formülü yazın.

Birden fazla hesaplanan öğeler veya formülleri hesaplama sırasını ayarlama

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra Çözüm Sırası' ı tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Bir formül'e tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ıtıklatın.

 4. Devam formülleri hesaplanmasını istediğiniz sırada oluncaya kadar.

PivotTable raporunda kullanılan tüm formülleri görüntüleme

Geçerli PivotTable raporunda kullanılan tüm formüllerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve Liste formüller' i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

PivotTable formülü düzenleme

Formülü düzenleme önce bu formül hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe olup olmadığını belirleyin. Formül bir hesaplanan öğe ise, ayrıca formülü hesaplanan öğe için tek olup olmadığını belirleyin.

Hesaplanan öğeler için hesaplanan bir öğenin belirli hücreleri tek tek formülleri düzenleyebilirsiniz. Hesaplanmış öğe OrangeCalc adında bir formül, örneğin, yoktur portakallar = *.25 tüm ay, formülü portakallar *.5 = Haziran, Temmuz ve Ağustos değiştirebilirsiniz.

Formül bir hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe olup olmadığını belirleme

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve Liste formüller' i tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Formülleri listesinde, değiştirmek istediğiniz formülü hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe bölümünde listelenen bulun.

  Birden çok hesaplanan öğe formülleri olduğunda, öğe oluşturulduğunda girilmiş olan varsayılan formülü b sütunundaki hesaplanan öğe adının bulunur. Hesaplanmış öğe diğer formüller için B sütununu hem hesaplanan öğe adı hem de kesişen öğelerin adlarını içerir.

  Örneğin, bir hesaplanan öğe Öğe1ve başka bir formül Öğe1 Ocak satışlarıolarak tanımlanan bu öğenin adlı için varsayılan formül olabilir. Özet Tablo raporunda, bu formülü satış hücrede Öğe1 satır ve sütun Ocak için bulursunuz.

 4. Düzenleme aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak devam edin.

Hesaplanan alan formülü düzenleme

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

  Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra Hesaplanan alan' ı tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Ad kutusuna, formülü değiştirmek istediğiniz hesaplanan alanı seçin.

 4. Formül kutusunda, formülü düzenleyin.

 5. Değiştir'i tıklatın.

Hesaplanmış öğe için tek bir formülü düzenleme

 1. Hesaplanmış öğe içeren alanı tıklatın.

 2. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra da Hesaplanan öğe' yi tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 3. Ad kutusuna, hesaplanan öğeyi seçin.

 4. Formül kutusunda, formülü düzenleyin.

 5. Değiştir'i tıklatın.

Belirli bir hücre hesaplanan bir öğe için ayrı bir formülü düzenleme

 1. Formülü değiştirmek istediğiniz bir hücreyi tıklatın.

  Birçok hücrenin formülünü değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve ek hücreleri tıklatın.

 2. İçinde formül çubuğudeğişiklikleri formülü yazın.

  İpucu : Birden çok hesaplanan öğeler veya formülleri varsa, hesaplama sırasını ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: birden çok hesaplanan öğeler veya formülleri hesaplama sırasını ayarlama.

PivotTable formülü silme

Not : PivotTable formül silme, kalıcı olarak kaldırılır. Formül kalıcı olarak kaldırmak istemiyorsanız, alanı veya PivotTable raporu dışında by sürüklemek yerine öğeyi gizleyebilirsiniz.

 1. Formülü bir hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe olup olmadığını belirleyin.

  PivotTable alan listesinde hesaplanan alanlar görüntülenir. Hesaplanan öğeler diğer alanları içindeki öğeleri olarak görünür.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir hesaplanan alan silmek için herhangi bir PivotTable raporunu tıklatın.

  • PivotTable'da, hesaplanan bir öğeyi silmek için silmek istediğiniz öğenin bulunduğu alanı tıklatın.

   Bu PivotTable Araçları Çözümle ve Tasarla sekmeleri ekleyerek, görüntüler.

 3. Çözümle sekmesinde, hesaplamalar grubunda alanlar, öğeler ve kümeler'itıklatın ve sonra Hesaplanan alan veya Hesaplanmış öğe' yi tıklatın.

  Excel Şerit resmi

 4. Ad kutusuna, alan veya silmek istediğiniz öğeyi seçin.

 5. Sil'i tıklatın.

Sayfanın Başı

PivotTable raporunda kullanılan tüm formülleri görüntüleme

Geçerli PivotTable raporunda kullanılan tüm formüllerin listesini görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

 1. PivotTable raporuna tıklayın.

 2. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra Liste formüller' i tıklatın.

PivotTable formülü düzenleme

 1. Formülü bir hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe olup olmadığını belirleyin. Formül bir hesaplanan öğe ise, aşağıdakileri yaparak formülü hesaplanan öğe için tek olup olmadığını belirleme:

  1. PivotTable raporuna tıklayın.

  2. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra Liste formüller' i tıklatın.

  3. Formülleri listesinde, değiştirmek istediğiniz formülü hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe bölümünde listelenen bulun.

   Birden çok hesaplanan öğe formülleri olduğunda, öğe oluşturulduğunda girilmiş olan varsayılan formülü b sütunundaki hesaplanan öğe adının bulunur. Hesaplanmış öğe diğer formüller için B sütununu hem hesaplanan öğe adı hem de kesişen öğelerin adlarını içerir.

   Örneğin, bir hesaplanan öğe Öğe1ve başka bir formül Öğe1 Ocak satışlarıolarak tanımlanan bu öğenin adlı için varsayılan formül olabilir. Özet Tablo raporunda, bu formülü satış hücrede Öğe1 satır ve sütun Ocak için bulursunuz.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hesaplanan alan formülü düzenleme   

  1. PivotTable raporuna tıklayın.

  2. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra da Hesaplanan alan' ı tıklatın.

  3. Ad kutusuna, formülü değiştirmek istediğiniz hesaplanan alanı seçin.

  4. Formül kutusunda, formülü düzenleyin.

  5. Değiştir'i tıklatın.

   Hesaplanmış öğe için tek bir formülü düzenleme   

  6. Hesaplanmış öğe içeren alanı tıklatın.

  7. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra da Hesaplanan öğe' yi tıklatın.

  8. Ad kutusuna, hesaplanan öğeyi seçin.

  9. Formül kutusunda, formülü düzenleyin.

  10. Değiştir'i tıklatın.

   Hesaplanan bir öğenin belirli hücreleri tek tek formülleri düzenleme   

   Hesaplanmış öğe OrangeCalc adında bir formül, örneğin, yoktur portakallar = *.25 tüm ay, formülü portakallar *.5 = Haziran, Temmuz ve Ağustos değiştirebilirsiniz.

  11. Formülü değiştirmek istediğiniz bir hücreyi tıklatın.

   Birçok hücrenin formülünü değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutun ve ek hücreleri tıklatın.

  12. İçinde formül çubuğudeğişiklikleri formülü yazın.

 3. Birden çok hesaplanan öğeler veya formülleri varsa, aşağıdakileri yaparak hesaplama sırasını ayarlayın:

  1. PivotTable raporuna tıklayın.

  2. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra Çözüm Sırası' ı tıklatın.

  3. Bir formül'e tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı'ıtıklatın.

  4. Devam formülleri hesaplanmasını istediğiniz sırada oluncaya kadar.

PivotTable formülü silme

İpucu : Formül kalıcı olarak silmek istemiyorsanız, alanı veya öğeyi gizleyebilirsiniz. Bir alanı gizlemek için raporun dışına sürükleyin.

 1. Formülü bir hesaplanan alan veya hesaplanmış öğe olup olmadığını belirleyin.

  PivotTable alan listesinde hesaplanan alanlar görüntülenir. Hesaplanan öğeler diğer alanları içindeki öğeleri olarak görünür.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Hesaplanan alanı silme   

  1. PivotTable raporuna tıklayın.

  2. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra da Hesaplanan alan' ı tıklatın.

  3. Ad kutusunda, silmek istediğiniz alanı seçin.

  4. Sil'i tıklatın.

   Hesaplanmış öğe silme   

  5. Silmek istediğiniz öğenin bulunduğu alanı tıklatın.

  6. Seçenekler sekmesinde, Araçlar grubunda formüller' i tıklatın ve sonra da Hesaplanan öğe' yi tıklatın.

  7. Ad kutusunda, silmek istediğiniz öğeyi seçin.

  8. Sil'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×