Formüllere genel bakış

Formüller, çalışma sayfanızdaki değerler üzerinden hesaplama yapan denklemlerdir. Formül, eşittir imiyle (=) başlar. Örneğin, aşağıdaki formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Formüller aşağıdakilerden herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler.

Formülün parçaları

Formülün parçaları

1. İşlevler: PI() işlevi pi'nin değerini döndürür: 3,142...

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Formüle doğrudan girilen sayılar veya metin değerleri, örneğin 2.

4. İşleçler: ^ (şapka işareti) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir; * (yıldız işareti) ise işleci çarpar.

Bu makalede

Formüllerde sabitleri kullanma

Formüllerde hesaplama işleçlerini kullanma

Formüllerde işlevleri ve iç içe işlevleri kullanma

Formüllerde başvuruları kullanma

Formüllerde adları kullanma

Dizi formüllerini ve dizi sabitlerini kullanma

Formüllerde sabitleri kullanma

Bir sabit, hesaplanmayan değerdir. Örneğin, 10/9/2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazanç" metni sabittirler. Bir ifade veya ifadenin sonucu olan bir değer sabit değildir. Formülde hücrelerdeki değerlere başvuruda bulunanlar yerine sabit değerler kullanıyorsanız (örneğin, =30+70+110), sonuç yalnızca formülü kendiniz değiştirirseniz değişir.

Sayfanın Başı

Formüllerde hesaplama işleçlerini kullanma

İşleçler, bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Hesaplamaların gerçekleştiği varsayılan bir sıra vardır, ancak ayraç kullanarak bu sırayı değiştirebilirsiniz.

İşleç türleri

Dört farklı türde hesaplama işleci vardır: aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Aritmetik işleçleri

Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçlerini kullanın.

Aritmetik işleci

Anlamı

Örnek

+ (artı işareti)

Toplama

3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Olumsuzlama

3–1
–1

* (yıldız)

Çarpma

3*3

/ (eğri çizgi)

Bölme

3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

%20

^ (şapka karakteri)

Üs)

3^2

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında,

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek:

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Metin birleştirme işleci

Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler

"North"&"wind"

Başvuru işleçleri

Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek

: (iki nokta)

İki başvuru da dahil olmak üzere, iki başvuru arasındaki tüm hücrelere tek bir başvuru üreten aralık işleci

B5:B15

, (virgül)

Birden çok başvuruyu tek bir başvuru olarak bir araya getiren bileşen işleci

TOPLA(B5:B15;D5:D15)

(boşluk)

Her iki başvuru için ortak olan hücrelere başvuru oluşturan kesişim işleci

B7:D7 C6:C8

Excel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Bazı durumlarda, hesaplamanın yapıldığı sıra, formülün döndürülen değerini etkileyebilir. Bu nedenle, sıranın nasıl belirlendiği ve istenen sonuçları almak için sırayı nasıl değiştirebileceğinizi anlamak önemlidir.

Hesaplama sırası

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel'e onu izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğu bilgisini verir. Eşittir işaretinden sonra hesaplama işleçleri tarafından ayrılmış hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Excel formülleri, formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

İşleç önceliği

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

&

İki metin dizesini bağlar (art arda bağlama)

=
< >
<=
>=
<>

Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü, Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Tersi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3'le çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Sayfanın Başı

Formüllerde işlevler ve iç içe geçen işlevler kullanma

İşlevler, bağımsız değişken olarak adlandırılan özel değerleri belirli bir sırada veya yapıda kullanarak hesaplamaları gerçekleştiren, önceden tanımlanmış formüllerdir. İşlevler, basit veya karmaşık hesaplamalar yapmak için kullanılabilir.

İşlevlerin sözdizimi

YUVARLA işlevinin aşağıdaki örneğinde A10 hücresindeki bir sayının yuvarlanması, bir işlevin sözdizimini göstermektedir.

İşlevin yapısı

Fonksiyonun yapısı

1. Yapı. İşlevin yapısı eşittir (=) işaretiyle başlar, ardından işlevin adı, bir açma parantezi, virgüllerle ayrılan işlev bağımsız değişkenleri ve kapatma parantezi gelir.

2. İşlev adı. Kullanılabilen işlevlerin listesi için bir hücreye tıklayıp SHIFT+F3 tuşlarına basın.

3. Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenler sayı, metin, DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler, diziler, #YOK gibi hata değerleri veya hücre başvuruları olabilir. Belirttiğiniz bağımsız değişken, bu bağımsız değişken için geçerli bir değer üretmelidir. Bağımsız değişkenler aynı zamanda sabitler, formüller veya başka işlevler olabilir.

4. Bağımsız değişken araç ipuçları. Söz dizimini ve bağımsız değişkenleri içeren bir araç ipucu, işlevi yazdığınızda gösterilir. Örneğin, =YUVARLA( yazdığınızda araç ipucu görünür. Araç ipuçları yalnızca yerleşik işlevler için gösterilir.

İşlev girme

İşlev içeren bir formül oluşturduğunuzda, İşlev Ekle iletişim kutusu çalışma sayfasında işlevleri girmenize yardımcı olur. Formüle bir işlev girdiğinizde, İşlev Ekle iletişim kutusunda işlevin adı, bağımsız değişkenlerinin her biri, işlevin ve her bağımsız değişkenin açıklaması, işlevin geçerli sonucu ve tüm formülün geçerli sonucu görüntülenir.

Formülleri oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmak ve yazım, sözdizimi hatalarını en aza indirmek için, formül otomatik tamamlamayı kullanın. = (eşittir işareti) ve başlangıç harflerini veya bir görüntü tetiğini yazmaya başladıktan sonra, Microsoft Office Excel hücrelerin altında, geçerli işlevler, bağımsız değişkenler ve tetik veya harflerle eşleşen adlardan oluşan dinamik bir açılır liste görüntüler. Böylece, açılır listedeki bir öğeyi formüle ekleyebilirsiniz.

İç içe geçen işlevler

Belirli durumlarda, başka bir fonksiyonun bağımsız değişkenlerinden biri olarak fonksiyon kullanmanız gerekebilir. Örneğin, aşağıdaki formül iç içe geçen ORTALAMA fonksiyonunu kullanır ve 50 değeriyle sonucu karşılaştırır.

İç içe işlevler

1. ORTALAMA ve TOPLA işlevleri, EĞER işlevinin içine yerleştirilmiştir.

Geçerli sonuçlar      İç içe geçen bir fonksiyon, bağımsız değişken olarak kullanıldığında, bağımsız değişkenin kullandığı değer türüyle aynı türde bir değer vermesi gerekir. Örneğin, bağımsız değişken DOĞRU veya YANLIŞ değeri verirse, iç içe geçmiş fonksiyon DOĞRU veya YANLIŞ değerlerinden birini vermelidir. Vermezse, Microsoft Excel #DEĞER! hata değerini görüntüler.

İç içe geçen düzey sınırları      Bir formül, en çok yedi içe içe geçen fonksiyon düzeyi içerebilir. Fonksiyon B, Fonksiyon A'da bir bağımsız değişken olarak kullanıldığında, Fonksiyon B, ikinci düzey bir fonksiyondur. Örneğin, ORTALAMA ve TOPLAM fonksiyonlarının her ikisi de EĞER fonksiyonunun bağımsız değişkenleri oldukları için, ikinci düzey fonksiyonlardır. ORTALAMA fonksiyon içinde iç içe geçmiş bir fonksiyon üçüncü düzey bir bağımsız değişken olur, vb.

Sayfanın Başı

Formüllerde başvuruları kullanma

Başvuru, çalışma sayfası üzerindeki bir hücreyi veya hücre aralığını tanımlar ve Microsoft Excel'e formülde kullanmak istediğiniz değerleri nerede araması gerektiğini bildirir. Başvurular sayesinde, tek bir formül içinde çalışma sayfasının farklı bölümlerinde bulunan verileri kullanabilirsiniz veya bir hücrede bulunan değeri birçok formülde kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki hücrelere ve diğer çalışma kitaplarına da başvuru yapabilirsiniz. Diğer çalışma kitaplarında bulunan hücrelere yapılan başvurular, bağlantı veya dış başvuru olarak adlandırılır.

A1 başvuru stili

Varsayılan başvuru stili     Varsayılan olarak, Excel sütunlara harflerle (A'dan XFD'ye kadar toplam 16.384 sütun), satırlara ise numaralarla (1'den 1.048.576'ya kadar) başvuru yapan, A1 başvuru stilini kullanır. Bu harfler ve sayılar sütun ve satır başlıkları olarak adlandırılır. Bir hücreye başvuru yapmak için, sütun harfinin ardından satır numarasını girin. Örneğin B2, B sütunuyla 2. satırın kesişiminde bulunan hücreye başvurur.

Buraya başvurmak için

Bunu kullanın

A sütununda ve 10. satırda bulunan hücre

A10

A sütununda ve 10. ile 20. satırlar arasında bulunan hücre aralığı

A10:A20

15. satırda ve B sütunuyla E sütunu arasında bulunan hücre aralığı

B15:E15

Satır 5'teki tüm hücreler

5:5

5. satırla 10. satır arasında bulunan tüm hücreler

5:10

H sütununda bulunan tüm hücreler

H:H

H sütunuyla J sütunu arasında bulunan bütün hücreler

H:J

A sütunuyla E sütunu arasında ve 10. satırla 20. satır arasında bulunan bütün hücreler

A10:E20

Başka bir çalışma sayfasına başvuru yapma     Aşağıdaki örnekte, ORTALAMA çalışma sayfası işlevi, aynı çalışma kitabındaki Pazarlama adlı çalışma sayfasında, B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplar.

Sayfa başvurusu örneği

Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan bir hücre aralığına başvuru

1. Pazarlama adlı çalışma sayfasına başvurur

2. B1 ve B10 arasındaki hücre aralığına (B1 ve B10 hücreleri de dahil olmak üzere) başvurur

3. Çalışma sayfası başvurusunu, hücre aralığı başvurusundan ayırır

Mutlak, göreli ve karma başvurular arasındaki fark

Göreli başvurular     Formüldeki göreli başvurularda (örneğin, A1), formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumu temel alınır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, başvuru da değişir. Formülü satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Yeni formüller, varsayılan olarak göreli başvurular kullanır. Örneğin, B2 hücresindeki bir göreli başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A1 olan formül otomatik olarak =A2'ye dönüşür.

Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül

Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül

Mutlak başvurular     Formüldeki mutlak başvurular (örneğin, $A$1), her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile, mutlak başvuru aynı kalır. Formülü satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz. Yeni formüller varsayılan olarak göreli başvurular kullanır, gerekiyorsa mutlak başvuruya geçmeniz gerekir. Örneğin, B2 hücresindeki bir mutlak başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =$A$1 olan formül her iki hücrede de değişmeden kalır.

Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül

Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül

Karma başvurular     Karma başvurular, mutlak bir sütun ve göreli bir satırdan veya mutlak bir satır ve göreli bir sütundan oluşur. Mutlak sütun başvuruları, $A1, $B1, vb. biçimindedir. Mutlak satır başvuruları ise, A$1, B$1, vb. biçimde olur. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, göreli başvuru değişir, ancak mutlak başvuru aynı kalır. Formülü satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, göreli başvurular otomatik olarak ayarlanır, mutlak başvurular ise ayarlanmaz. Örneğin, A2 hücresindeki bir karma başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A$1 olan formül =B$1 olarak değişir.

Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül

Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül

3-B başvuru stili

Birden fazla çalışma sayfasına kolayca başvuruda bulunma    Çalışma kitabındaki birden fazla çalışma sayfasında aynı konumda bulunan bir hücredeki veya hücre aralığındaki verileri çözümlemek isterseniz, 3-B başvurusu kullanın. 3-B başvuruları, çalışma sayfası aralığından ve bunu izleyen hücre veya hücre aralığı başvurusundan oluşur. Excel, başvurudaki başlangıç ve bitiş çalışma sayfası adları arasında depolanmış olan sayfaları kullanır. Örneğin, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa13!B5) formülü, 2 - 13 arasındaki tüm sayfaların (2. ve 13. sayfa da içinde olmak üzere) B5 hücresindeki değerleri toplar.

 • 3-B başvuruları, başka sayfalardaki hücrelere başvurmak, adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller oluşturmak için kullanabilirsiniz: TOPLA, ORTALAMA, ORTALAMAA, SAY, SAYA, MAK, MAKA, MIN, MINA, ÇARPIM, STDSAPMA, STDSAPMAA, STDSAPMAS, STDSAPMASA, VAR, VARA, VARS ve VARSA.

 • 3-B başvurular, dizi formüllerinde kullanılamaz.

 • 3-B başvurular, kesişimle işleç (tek bir boşluk) birlikte veya örtük kesişim kullanan formüllerde kullanılamaz.

Çalışma sayfaları taşındığında, kopyalandığında, eklendiğinde veya silindiğinde ne olur     Aşağıdaki örnekler, bir 3-B başvuruda bulunan hücreleri taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Örneklerde, 2'den 6'ya kadar olan çalışma sayfalarındaki A2 ile A5 arasındaki hücreleri toplamak için, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülü kullanılmıştır.

 • Ekleme veya kopyalama     Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız, Microsoft Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri, hesaplamalara ekler.

 • Silme     Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları silerseniz, Excel bu sayfaların değerlerini hesaplamadan kaldırır.

 • Taşıma     Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları, başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız, Excel bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

 • Uç nokta taşıma     Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız, Excel hesaplamayı, aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

 • Uç nokta silme     Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı silerseniz, Excel hesaplamayı aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

R1C1 başvuru stili

Ayrıca, hem satırların hem de sütunların numaralandırıldığı bir başvuru stili kullanabilirsiniz. R1C1 başvuru stili, makrolarda satır ve sütun konumlarının hesaplanması konusunda kullanışlıdır. R1C1 stilinde, bir hücrenin konumu Excel tarafından yanında satır numarasının yazılı olduğu bir "R" ve yanında sütun numarasının bulunduğu bir "C" ile gösterilir.

Başvuru

Anlamı

R[-2]C

Aynı sütunda iki satır yukarıda bulunan hücreye göreli başvuru

R[2]C[2]

İki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreli bir başvuru

R2C2

İkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye mutlak başvuru

R[-1]

Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreceli bir başvuru

R

Geçerli satıra göreceli bir başvuru

Bir makroyu kaydettiğinizde, Excel bazı komutları R1C1 başvuru stilini kullanarak kaydeder. Örneğin, bir aralıktaki hücrelerin toplamını alan bir formülü araya eklemek için, Otomatik Toplam düğmesini tıklatma komutunu kaydederseniz, Excel formülü, A1 stilindeki başvuruları değil, R1C1 stilindeki başvuruları kullanarak kaydeder.

Microsoft Office Düğmesi'nden düğme resmi görüntülediğiniz Excel Ayarları iletişim kutusunun Formüller kategorisinde yer alan Formüllerle çalışma bölümünün altındaki R1C1 başvuru stili onay kutusunu seçerek veya temizleyerek R1C1 başvuru stilini açıp kapatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Formüllerde adları kullanma

Hücreleri, hücre aralıklarını, formülleri veya sabit değerleri veya Excel tablolarını temsil edecek tanımlı adlar oluşturabilirsiniz. Ad, ilk bakışta anlaşılması güç olabilecek bir hücre başvurusu, sabit, formül veya tablonun amacının daha kolay anlaşılabilmesini sağlayan anlamlı bir kısaltmadır. Aşağıdaki bilgiler, adlara ve adların netlik ve anlamayı nasıl kolaylaştırdığına dair yaygın örnekler içerir.

Örnek Türü

Adsız örnek

Adı olan örnek

Başvuru

=TOPLA(C20:C30)

=TOPLA(İlkÜçAylıkSatışlar)

Sabit

=ÜRÜN(A5,8.3)

=ÜRÜN(Fiyat,WASatışVergisi)

Formül

=TOPLA(DÜŞEYARA(A1,B1:F20,5,YANLIŞ), —G5)

=TOPLA(Stok_Düzeyi,—Sipariş _Miktarı)

Tablo

C4:G36

=EnFazlaSatış06

Ad türleri

Oluşturabileceğiniz ve kullanabileceğiniz çeşitli ad türleri vardır.

Tanımlı ad     Hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değeri temsil eden ad. Kendi tanımlı adınızı kendiniz oluşturabilirsiniz, Excel de bazen, örneğin bir yazdırma alanı belirlediğinizde, sizin için tanımlı ad oluşturur.

Tablo adı     Kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) içinde depolanan belirli bir konu hakkında veri koleksiyonu olan Excel tablosu için ad. Her Excel tablosu eklediğinizde Excel "Tablo1", "Tablo2" gibi varsayılan bir Excel tablo adı oluşturur, ancak siz bunu daha anlamlı bir adla değiştirebilirsiniz. Excel tabloları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel tablolarıyla yapılandırılmış başvurular kullanma

Ad oluşturma ve girme

Ad oluşturmak için şunları kullanabilirsiniz:

 • Formül çubuğundaki ad kutusu     Bu kutunun en iyi kullanım alanı, seçili bir aralık için çalışma kitabı düzeyi adı oluşturmaktır.

 • Seçimden ad oluşturma    Çalışma sayfasında bir hücre seçimi kullanarak varolan satır ve sütun etiketlerinden kolayca ad oluşturabilirsiniz.

 • Yeni Ad iletişim kutusu     Bu en çok ad oluştururken daha fazla esnekliğe ihtiyacınız olduğunda, örneğin yerel çalışma sayfası düzeyi kapsamı belirtirken veya bir ad açıklaması oluştururken işinize yarar.

Not : Varsayılan olarak, adlar mutlak hücre başvurularını kullanır.

Şunları yaparak ad girebilirsiniz:

 • Yazarak    Adı, örneğin bir formüle bağımsız değişken olarak yazın.

 • Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanarak     Geçerli adların sizin için otomatik olarak listelendiği Formülü Otomatik Tamamlama açılır listesini kullanın.

 • Formülde Kullan komutundan seçerek    Formül sekmesinde Tanımlı Adlar grubundaki Formülde Kullan komutunda bulabileceğiniz listeden tanımlı ad seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Formülleri açıklamak için ad kullanma.

Sayfanın Başı

Dizi formüllerini ve dizi sabitlerini kullanma

Dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç döndürebilir. Dizi formülleri, dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. Her dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu olması gerekir. Formülü girmek için CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basmadığınız sürece, dizi formüllerini de diğer formülleri oluşturduğunuz biçimde oluşturursunuz. Yerleşik işlevlerin bazıları dizi formülleridir ve doğru sonuçlar elde etmek için dizi olarak girilmeleri gerekir.

Her sabit değeri çalışma sayfasındaki ayrı bir hücreye girmek istemediğiniz zaman, dizi sabitleri başvuruların yerine kullanılabilir.

Bir veya birden çok sonuç hesaplamak için bir dizi formülü kullanma

Bir dizi formülü girdiğinizde, Microsoft Excel formülü otomatik olarak, { } (küme ayraçları) içine yerleştirir.

Tek bir sonucu hesaplama      Bu tür dizi formülü, birkaç farklı formülü tek bir dizi formülü ile değiştirerek çalışma sayfası modelini basitleştirebilir.

Örneğin aşağıdaki formül, her hisse senedi için ayrı ayrı değerleri hesaplayıp görüntülemek için hücrelerden oluşan bir satırı kullanmadan, senet fiyatları ve hisseler dizisinin toplam değerini hesaplar.

Tek bir sonuç üreten dizi formülü

Tek bir sonuç üreten dizi formülü

Dizi formülü olarak ={TOPLA(B2:D2*B3:D3)} formülünü girdiğinizde, her hisse senedi için Hisseleri ve Fiyatı çarpar ve bu hesaplamaların sonuçlarını bir araya getirir.

Birden çok sonucu hesaplama      Bazı çalışma sayfası fonksiyonları, değer dizilerini geri döndürür veya bağımsız değişken olarak bir değer dizisi gerektirir. Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için diziyi, dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satır ve sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir.

Örneğin, üç aylık bir seri için (sütun A'da), üç satış rakamı (sütun B'de) verilmiştir ve EĞİLİM fonksiyonu, satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için, sütun C'deki üç hücreye (C1:C3) girilir.

Birden çok sonuç üreten dizi formülü

Birden çok sonuç üreten dizi formülü

=EĞİLİM(B1:B3,A1:A3) formülünü dizi formülü olarak girerseniz, bu, üç satış rakamı ve üç aya bağlı olarak üç ayrı sonuç (22196, 17079 ve 11962) üretir.

Dizi sabitlerini kullanma

Normal bir formülde, değer içeren bir hücreye başvuru veya sabit olarak da adlandırılan değerin kendisini girebilirsiniz. Benzer şekilde, dizi formülünde diziye bir başvuru veya hücrelerin içinde bulunan, dizi sabiti olarak da adlandırılan değerler dizisi girebilirsiniz. Dizi formülleri, sabitleri, dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul eder; ancak dizi sabitlerini belirli bir biçimde girmeniz gerekir.

Dizi sabitleri sayılar, metin, DOĞRU ya da YANLIŞ gibi mantıksal değerler veya #YOK gibi hata değerleri içerebilir. Farklı değer türleri aynı dizi sabitinde bulunabilir (örneğin, {1,3,4;DOĞRU,YANLIŞ,DOĞRU}). Dizi sabitlerindeki sayılar, tamsayı, ondalık veya bilimsel biçimde olabilir. Metinlerin, çift tırnak imi içine yerleştirilmesi gerekir (örneğin, "Salı").

Dizi sabitlerinde hücre başvuruları, farklı uzunluklarda sütun veya satırlar, formüller veya $ (dolar işareti), parantez veya % (yüzde işareti) gibi özel karakterler bulunamaz.

Dizi sabitlerini biçimlendirdiğiniz zaman, şunları yapın:

 • Kaşlı ayraçlar ( { } ) içine yerleştirin.

 • Farklı sütunlardaki değerleri virgüllerle (,) ayırın. Örneğin, 10, 20, 30 ve 40 değerlerini göstermek için {10,20,30,40} girin. Bu dizi sabiti, 1 x 4 dizi olarak bilinir ve 1 satır x 4 sütun başvurusuyla eşdeğerdir.

 • Farklı satırlardaki değerleri, noktalı virgüllerle (;) ayırın. Örneğin, 10, 20, 30 ve 40 değerlerini bir satırda ve 50, 60, 70 ve 80 değerlerini hemen altındaki satırda göstermek için, bir 2 x 4 dizi sabiti girilir: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×