Formüllere genel bakış

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Excel Online'te yeniyseniz, bu uygulamanın yalnızca sütunlara veya satırlara sayı girmekten ibaret olmadığını yakında keşfedeceksiniz. Bir sayı sütununda veya satırında toplamları bulmak için tabi ki Excel Online'i kullanabilirsiniz; ancak bunun yanı sıra kredi ödemelerini hesaplayabilir, matematik ve mühendislik problemlerini çözebilir ya da girdiğiniz değişken sayılara dayalı olarak en iyi durum senaryosunu bulabilirsiniz.

Excel Online bunları, hücrelerde formülleri kullanarak yapar. Formüller, çalışma sayfanızdaki veriler üzerinde hesaplamalar yapar veya diğer eylemleri gerçekleştirir. Bir formül her zaman eşittir işareti (=) ile başlar ve bunu, sayılar, matematik işleçleri (artı veya eksi işareti gibi) ve işlevler izleyebilir; tüm bunlar formülün gücünü gerçek anlamda artırır.

Örneğin, aşağıdaki formülde 2 ile 3 çarpılıyor ve bu sonuca 5 eklenerek 11 yanıtı bulunuyor.

=2*3+5

Sıradaki bu formülde, 200.000 TL tutarında bir borç için 30 yıllık dönem (360 ay) boyunca yüzde 5 faiz oranına (%5'in 12'ye bölümü aylık faiz oranına eşittir) dayalı bir kredi ödemesini (1.073,64 TL) hesaplamak için DEVRESEL_ÖDEME işlevi kullanılmaktadır.

=DEVRESEL_ÖDEME(0,05/12;360;200000)

Aşağıda, çalışma sayfasına girebileceğiniz birkaç formül örneği daha verilmektedir.

 • =A1+A2+A3    A1, A2 ve A3 hücrelerine değer ekler.

 • =KAREKÖK(A1)    A1 hücresindeki değerin karekökünü döndürmek için KAREKÖK işlevini kullanır.

 • =BUGÜN()    Günün tarihini döndürür.

 • =BÜYÜKHARF("merhaba")     BÜYÜKHARF çalışma sayfası işlevini kullanarak "merhaba" sözcüğünü "MERHABA" olarak değiştirir.

 • = Eğer (A1>0)    Hücrede 0'dan büyük bir değer olup olmadığını saptamak için A1 hücresini sınar.

Formülün parçaları

Bir formül, şunların herhangi birini veya tümünü de içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler.

Formülün parçaları

1. İşlevler: Pİ() işlevi pi: 3,142... değerini döndürür.

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Bir formüle doğrudan girilen, 2 gibi, sayılar veya metin değerleridir.

4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

Formüllerde sabit kullanma

Sabit, hesaplanmayan değerdir; hep aynı kalır. Örneğin, 10/9/2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazanç" metni sabittir. Bir ifade veya ifadenin sonucu olan bir değer sabit değildir. Formülde hücrelerdeki değerlere başvurma yerine sabit kullanıyorsanız (örneğin, =30+70+110), sonuç yalnızca formülü siz değiştirirseniz değişir.

Formüllerde hesaplama işleçleri kullanma

İşleçler, formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Hesaplamaların yapıldığı varsayılan bir sıra vardır (genel matematik kuralları izlenir), ancak bu sırayı parantezleri kullanarak değiştirebilirsiniz.

İşleç türleri

Dört tür hesaplama işleci vardır: Aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

Aritmetik işleçler

Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için, sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleç

Anlamı

Örnek

+ (artı işareti)

Toplama

3+3

– (eksi işareti)

Çıkarma
Olumsuzlama

3–1
–1

* (yıldız işareti)

Çarpma

3*3

/ (ileri eğri çizgi)

Bölme

3/3

% (yüzde işareti)

Yüzde

%20

^ (şapka işareti)

Üs

3^2

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek

= (eşit işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Metin birleştirme işleci

Bir ya da daha çok metin dizisini birleştirerek (veya bir araya getirerek) tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

Metin işleci

Anlamı

Örnek

& (ve işareti)

Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler

"Diyar"&"bakır" metinleri "Diyarbakır" olur

Başvuru işleçleri

Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci

Anlamı

Örnek

: (iki nokta üst üste)

İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü

B5:B15

, (virgül)

Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim operatörü

TOPLA(B5:B15;D5:D15)

(boşluk)

Her iki başvuru için ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim operatörü

B7:D7 C6:C8

Excel Online'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Bazı durumlarda hesaplamanın gerçekleştirildiği sıra, formülün hesapladığı değeri etkileyebilir; dolayısıyla istediğiniz sonucu elde etmek için sıranın nasıl saptandığını anlamak ve sıranın nasıl değiştirilebileceğini bilmek önemlidir.

Hesaplama sırası

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Excel Online, eşittir işaretini izleyen karakterleri formül olarak yorumlar. Eşittir işaretinden sonra sabit veya hücre başvurusu gibi hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Bunlar hesaplama işleçleri tarafından ayrılmıştır. Excel Online, formülleri formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

İşleçlerin önceliği

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel Online, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel Online, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç

Açıklama

: (iki nokta üst üste)

(tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri

Olumsuzlama (-1'deki gibi)

%

Yüzde

^

Üs

* ve /

Çarpma ve bölme

+ ve –

Toplama ve çıkarma

ve

İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)

=
< >
<=
>=
<>

Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü Excel Online, çarpma işlemini toplama işleminden önce gerçekleştirir. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Tersi durumda, söz dizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel Online 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3 ile çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel Online'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

Formüllerde işlevler ve iç içe geçen işlevler kullanma

İşlevler, bağımsız değişken olarak adlandırılan özel değerleri belirli bir sırada veya yapıda kullanarak hesaplamaları gerçekleştiren önceden tanımlanmış formüllerdir. İşlevler, basit veya karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için kullanılabilir.

İşlevlerin söz dizimi

YUVARLA işlevinin aşağıdaki örneğinde A10 hücresindeki bir sayının yuvarlanması, bir işlevin söz dizimini göstermektedir.

İşlevin yapısı

1. yapı. İşlevin yapısı, eşittir (=) işaretiyle başlar, ardından işlevin adı, bir açma parantezi, virgüllerle ayrılan işlev bağımsız değişkenleri ve kapatma parantezi gelir.

2. İşlev adı. Kullanılabilen işlevlerin listesi için bir hücreye tıklayıp SHIFT+F3'e basın.

3. Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenler sayı, metin, DOĞRU veya YANLIŞ gibi mantıksal değerler, diziler, #YOK gibi hata değerleri veya hücre başvuruları olabilir. Belirttiğiniz bağımsız değişken, bu bağımsız değişken için geçerli bir değer üretmelidir. Bağımsız değişkenler aynı zamanda sabitler, formüller veya başka işlevler de olabilir.

4. Bağımsız değişken araç ipuçları. Bir araç ipucu, söz dizimi ve bağımsız değişkenleri ile birlikte, işlevi yazdığınızda görünür. Örneğin, =YUVARLA( yazdığınızda araç ipucu görünür. Araç ipuçları yalnızca yerleşik işlevler için görünür.

İşlev girme

İşlev içeren bir formül oluşturduğunuzda, çalışma sayfası işlevlerini girmenize yardımcı olacak İşlev Ekle iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Formüle bir işlev girdiğinizde, İşlev Ekle iletişim kutusu işlevin adını, bağımsız değişkenlerinin her birini, işlevin ve her bağımsız değişkenin bir açıklamasını, işlevin geçerli sonucunu ve tüm formülün geçerli sonucunu görüntüler.

Formülleri oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmak ve yazım, söz dizimi hatalarını en aza indirmek için, Formülü Otomatik Tamamlama'yı kullanın. = (eşittir işareti) ve başlangıç harflerini veya bir görüntü tetiğini yazmaya başladıktan sonra Excel Online, hücrelerin altında, geçerli işlevler, bağımsız değişkenler ve tetik veya harflerle eşleşen adlardan oluşan dinamik bir açılır liste görüntüler. Böylece, öğeyi açılır listeden formüle ekleyebilirsiniz.

İç içe geçen işlevler

Belirli durumlarda, başka bir işlevin bağımsız değişkenlerinden biri olarak işlev kullanmanız gerekebilir. Örneğin, aşağıdaki formül iç içe geçen ORTALAMA işlevini kullanır ve 50 değeriyle sonucu karşılaştırır.

iç içe geçen işlevler

1. ORTALAMA ve TOPLA işlevleri EĞER işlevinin içinde iç içe geçirilir.

Geçerli sonuçlar    İç içe geçen bir işlev, bağımsız değişken olarak kullanıldığında, iç içe geçen işlevin bağımsız değişkenin kullandığı değer türüyle aynı türde bir değer vermesi gerekir. Örneğin, bağımsız değişken DOĞRU veya YANLIŞ değeri verirse, iç içe geçen işlev de DOĞRU veya YANLIŞ değerlerinden birini vermelidir. Vermezse, Excel Online #DEĞER! hata değerini görüntüler.

İç içe geçen düzey sınırları    Bir formül, en çok yedi iç içe geçen işlev düzeyi içerebilir. Bir işlev (buna İşlev B adını vereceğiz) başka bir işlev (buna da İşlev A adını vereceğiz) içinde bağımsız değişken olarak kullanıldığında, İşlev B ikinci düzey bir işlev gibi davranır. Örneğin, ORTALAMA işlevi ve TOPLA işlevinin ikisi birden EĞER işlevinin bağımsız değişkeni olarak kullanıldığında bu işlevler ikinci düzeyden işlevler olur. İç içe ORTALAMA işlevi içinde iç içe geçmiş işlev daha sonra üçüncü düzey vb. olur.

Formüllerde ad kullanma

Başvuru, çalışma sayfası üzerindeki bir hücre veya bir hücre aralığını tanımlar ve Excel Online’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri nerede araması gerektiğini bildirir. Tek bir formül içinde çalışma sayfasının farklı bölümlerinde bulunan verileri kullanmak veya bir hücrede bulunan değeri birçok formülde kullanmak için başvuruları kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki hücrelere ve diğer çalışma kitaplarına da başvuru yapabilirsiniz. Diğer çalışma kitaplarında bulunan hücrelere yapılan başvurular bağlantı veya dış başvuru olarak adlandırılır.

A1 başvuru stili

Varsayılan başvuru stili    Varsayılan olarak, Excel Online, sütunlar (Toplam 16.384 sütunu için a-XFD) içeren sütunlara başvuruda bulunan a1 başvuru stilini kullanır ve sayılar içeren satırları (1-1.048.576) gösterir. Bu harflere ve numaralara satır ve sütun başlıkları denilir. Bir hücreye başvurmak Için, sütun harfini ve ardından satır numarasını girin. Örneğin, B2, B sütununun kesişme noktasındaki hücreye ve satır 2 ' ye başvurur.

Buraya başvurmak için

Kullanım

A sütununda ve 10. satırda bulunan hücre

A10

A sütununda ve 10. ile 20. satırlar arasında bulunan hücre aralığı

A10:A20

15. satırda ve B sütunuyla E sütunu arasında bulunan hücre aralığı

B15:E15

5. satırdaki tüm hücreler

5:5

5. satırla 10. satır arasında bulunan bütün hücreler

5:10

H sütununda bulunan bütün hücreler

H:H

H sütunu ile J sütunu arasında bulunan bütün hücreler

H:J

A sütunu ile E sütunu arasında ve 10. satır ile 20. satır arasında bulunan bütün hücreler

A10:E20

Başka bir çalışma sayfasına başvuru yapma    Aşağıdaki örnekte, ORTALAMA çalışma sayfası işlevi, aynı çalışma kitabındaki Pazarlama adlı çalışma sayfasında B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır.

Sayfa başvurusu örneği

1. Pazarlama adlı çalışma sayfasına başvurur

2. B1 ve B10 arasındaki hücre aralığına (B1 ve B10 hücreleri de dahil olmak üzere) başvurur

3. Çalışma sayfası başvurusunu, hücre aralığı başvurusundan ayırır

Mutlak, göreli ve karma başvurular arasındaki fark

Göreli başvurular    Bir formüldeki göreli başvurular (örneğin, A1), formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumuna dayalıdır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, başvuru da değişir. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Yeni formüller, varsayılan olarak göreli başvurular kullanır. Örneğin, B2 hücresindeki bir göreli başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A1 olan formül otomatik olarak =A2'ye dönüşür.

Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül

Mutlak başvurular    Bir formüldeki mutlak başvurular (örneğin, $A$1), her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile, mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz. Yeni formüller varsayılan olarak göreli başvurular kullanır, bu nedenle gerekiyorsa mutlak başvuruya geçmeniz gerekir. Örneğin, B2 hücresindeki bir mutlak başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =$A$1 olan formül her iki hücrede değişmeden kalır.

Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül

Karma başvurular    Karma başvurular, mutlak bir sütun ve göreli bir satırdan veya mutlak bir satır ve göreli bir sütundan oluşur. Mutlak sütun başvuruları, $A1, $B1, vb. biçimindedir. Mutlak satır başvuruları ise, A$1, B$1, vb. biçimdedir. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, göreli başvuru değişir, ancak mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, göreli başvurular otomatik olarak ayarlanır, mutlak başvurular ise ayarlanmaz. Örneğin, A2 hücresindeki bir karma başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A$1 olan formül =B$1 olarak değişir.

Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül

3-B başvuru stili

Birden çok çalışma sayfasına kolayca başvurma    Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasında aynı hücre veya hücre aralığındaki verileri çözümlemek istiyorsanız, 3-B başvuru kullanın. 3-B başvurusu, bir çalışma sayfası adları aralığından önce hücre veya Aralık başvurusunu içerir. Excel Online, başvurunun başlangıç ve bitiş adları arasında depolanan tüm çalışma sayfalarını kullanır. Örneğin, = topla (Sheet2: Sheet13! B5), 2 ve sayfa 13 dahil olmak üzere tüm çalışma sayfalarındaki B5 hücresinde yer alan tüm değerleri toplar.

 • 3-B başvuruları, başka sayfalardaki hücrelere başvurmak, adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller oluşturmak için kullanabilirsiniz: TOPLA, ORTALAMA, ORTALAMAA, SAY, SAYA, MAK, MAKA, MIN, MINA, ÇARPIM, STDSAPMA.P, STDSAPMA.S, STDSAPMAA, STDSAPMASA, VAR.P, VAR.S, VARA ve VARSA.

 • 3-B başvuruları dizi formüllerinde kullanılamaz.

 • 3-B başvurular, kesişim işleç ile (tek bir boşluk) birlikte veya örtük kesişim kullanan formüllerde kullanılamaz.

Çalışma sayfaları taşındığında, kopyalandığında, eklendiğinde veya silindiğinde ne oluşur    Aşağıdaki örnekler, bir 3-B başvuruda bulunan hücreleri taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Örnekler, 2'den 6'ya kadar olan çalışma sayfalarındaki A2 ile A5 arasındaki hücreleri toplamak için, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır.

 • Ekleme veya kopyalama    Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız, Excel Online eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri, hesaplamalara ekler.

 • Silme     Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları silerseniz, Excel Online bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

 • Taşıma    Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları, başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız, Excel Online bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

 • Uç nokta taşıma    Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız, Excel Online hesaplamayı, aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

 • Uç nokta silme    Sayfa2 veya Sayfa6'yı silerseniz, Excel Online hesaplamayı, aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

R1C1 başvuru stili

Ayrıca hem satırların hem de sütunların numaralandırıldığı bir başvuru stili kullanabilirsiniz. R1C1 başvuru stili, makrolardaki satır ve sütun konumlarının hesaplanması konusunda kullanışlıdır. R1C1 stilinde, bir hücrenin konumu Excel Online tarafından yanında satır numarasının yazılı olduğu bir "R" ve yanında sütun numarasının bulunduğu bir "C" ile gösterilir.

Başvuru

Anlamı

R[-2]C

Aynı sütunda iki satır yukarıda bulunan hücreye göreli başvuru

R[2]C[2]

İki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreli bir başvuru

R2C2

İkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye mutlak bir başvuru

R[-1]

Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreli bir başvuru

S

Geçerli satıra göreli bir başvuru

Bir makroyu kaydettiğinizde, Excel Online bazı komutları R1C1 başvuru stilini kullanarak kaydeder. Örneğin, bir aralıktaki hücrelerin toplamını alan bir formülü araya eklemek için, Otomatik Toplam düğmesine tıklayma komutunu kaydederseniz, Excel Online formülü, A1 stilindeki başvuruları değil, R1C1 stilindeki başvuruları kullanarak kaydeder.

Formüllerde ad kullanma

Hücreleri, hücre aralıklarını, formülleri veya sabitleri veya Excel Online tablolarını temsil edecek tanımlı adlar oluşturabilirsiniz. Ad, ilk bakışta anlaşılması güç olabilecek bir hücre başvurusu, sabit, formül veya tablonun amacının daha kolay anlaşılabilmesini sağlayan anlamlı bir kısaltmadır. Aşağıdaki bilgiler adlara ve formüllerde bunları kullanarak netliği geliştirdiğine ve formüllerin anlamayı nasıl kolaylaştırdığına dair yaygın örnekler içerir.

Örnek Türü

Örnek, adların yerine aralıkları kullanarak

Örnek, adları kullanarak

Başvuru

=TOPLA(A16:A20)

=TOPLA(Satışlar)

Sabit

=ÇARPIM(A12;9,5%)

=ÇARPIM(Fiyat;VergiOranı)

Formül

=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(A16;A20);A16:B20;2;YANLIŞ),"a/gg/yyyy")

=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(Satışlar);SatışBilgileri;2;YANLIŞ);"a/gg/yyyy")

Tablo

A22:B25

=ÇARPIM(Fiyat;Tablo1[@Vergi Oranı])

Ad türleri

Oluşturabileceğiniz ve kullanabileceğiniz çeşitli ad türleri vardır.

Tanımlı ad    Hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değeri temsil eden ad. Kendi tanımlı adınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Excel Online de bazen, örneğin bir yazdırma alanı belirlediğinizde, sizin için tanımlı ad oluşturur.

Tablo adı    Kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) içinde depolanan belirli bir konu hakkında veri koleksiyonu olan Excel Online tablosu için ad. Her Excel Online tablosu eklediğinizde Excel Online "Tablo1", "Tablo2" gibi varsayılan bir Excel Online tablo adı oluşturur, ancak siz bu adları daha anlamlı bir adla değiştirebilirsiniz.

Ad oluşturma ve girme

Seçimden ad oluşturöğesini kullanarak bir ad oluşturabilirsiniz. Çalışma sayfasında bir hücre seçimi kullanarak varolan satır ve sütun etiketlerinden kolayca ad oluşturabilirsiniz.

Not: Varsayılan olarak, adlar mutlak hücre başvurularıdır.

Şunları yaparak ad girebilirsiniz:

 • Yazmayı    Adı, örneğin bir formüle bağımsız değişken olarak yazarak.

 • Formülü Otomatik Tamamlama'yı Kullanma    Geçerli adların sizin için otomatik olarak listelendiği Formülü Otomatik Tamamlama açılır listesini kullanarak.

Dizi formüllerini ve dizi sabitlerini kullanma

Excel Online, dizi formülleri oluşturmayı desteklemez. Excel masaüstü uygulamasında oluşturulmuş dizi formüllerinin sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz, ancak bunları düzenleyemez veya yeniden hesaplayamazsınız. Excel masaüstü uygulamanız varsa, dizilerle çalışmak için Excel’de Aç’a tıklayın.

Aşağıdaki dizi örneği, her hissenin değerlerini ayrı ayrı hesaplamak ve görüntülemek için hücrelerden oluşan bir satır kullanmadan, hisse senedi fiyatları ve hisselerden oluşan bir dizinin toplam değerini hesaplar.

Tek bir sonuç üreten dizi formülü

Dizi formülü olarak ={TOPLA(B2:D2*B3:D3)} formülünü girdiğinizde, her hisse senedi için Hisseleri ve Fiyatı çarpar ve bu hesaplamaların sonuçlarını bir araya getirir.

Birden çok sonucu hesaplama    Bazı çalışma sayfası işlevleri, değer dizilerini geri döndürür veya bağımsız değişken olarak bir değer dizisi gerektirir. Bir dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için diziyi, dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satır ve sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir.

Örneğin, üç aylık bir seri için (sütun A), üç satış rakamı (sütun B) verilmiştir ve EĞİLİM işlevi, satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için, formül C sütunundaki üç hücreye (C1:C3) girilir.

Birden çok sonuç üreten dizi formülü

=EĞİLİM(B1:B3,A1:A3) formülünü dizi formülü olarak girerseniz, bu, üç satış rakamı ve üç aya bağlı olarak üç ayrı sonuç (22196, 17079 ve 11962) üretir.

Dizi sabitlerini kullanma

Normal bir formülde, değer içeren bir hücreye başvuru veya sabit de denilen değerin kendisini girebilirsiniz. Benzer şekilde, bir dizi formülünde, diziye bir başvuru veya hücrelerin içinde bulunan, dizi sabiti de denilen değerler dizisi girebilirsiniz. Dizi formülleri, sabitleri, dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul eder; ancak dizi sabitlerini belirli bir biçimde girmeniz gerekir.

Dizi sabitleri sayı, metin, YANLIŞ veya DOĞRU gibi mantıksal değerler veya #YOK gibi hata değerleri içerebilir. Aynı dizi sabitinde farklı türde değerler yer alabilir;  örneğin, {1,3,4;DOĞRU,YANLIŞ,DOĞRU}. Sabit dizilerindeki sayılar tamsayı, ondalık kesir veya bilimsel biçimde olabilir. Metnin çift tırnak içinde yazılması gerekir; örneğin, "Salı".

Dizi sabitlerinde hücre başvuruları, farklı uzunluklarda sütun veya satırlar, formüller veya $ (dolar işareti), parantez veya % (yüzde işareti) gibi özel karakterler bulunamaz.

Dizi sabitlerini biçimlendirdiğiniz zaman, şunları yapın:

 • Küme ayraçları ( { } ) içine alın.

 • Farklı sütunlardaki değerleri virgül (,) kullanarak ayırın. Örneğin, 10, 20, 30, ve 40 değerlerini göstermek için {10,20,30,40} girin. Bu dizi sabiti 1 x 4 dizisi olarak bilinir ve 1 satırda 4 sütunluk bir başvuruya denktir.

 • Farklı satırlardaki değerleri noktalı virgül (;) ayırın. Örneğin, 10, 20, 30 ve 40 değerlerini bir satırda ve 50, 60, 70 ve 80 değerlerini hemen altındaki satırda göstermek için 2 x 4'lük bir dizi sabiti girin: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×