Exchange 2003 posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürme

Aşamalı bir geçişi tamamladıktan sonra, posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürerek bulut posta kutusuna otomatik olarak bağlanabilmelerini sağlayın.

Posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara dönüştürmenin avantajları

Kuruluşunuzdaki Exchange 2003 şirket içi posta kutularını Office 365’e geçirmek için aşamalı bir Exchange geçişi gerçekleştirdiyseniz ve bulut tabanlı kullanıcıları Active Directory kullanarak şirket içi kuruluşunuzdan yönetmek istiyorsanız, şirket içi posta kutularını posta hesabı etkin kullanıcılara (MEU’lar) dönüştürmelisiniz.

Bu makalede, bulut tabanlı posta kutularından bilgi toplayan bir Windows PowerShell betiği ve Exchange 2003 posta kutularını MEU’lara dönüştürmek için çalıştırabileceğiniz bir Visual Basic (VB) betiği yer almaktadır. Bu betiği çalıştırdığınızda bulut tabanlı posta kutusundaki ara sunucu adresleri, Active Directory'de bulunan MEU’ya kopyalanır. Ayrıca, MEU’nun özellikleri Microsoft Online Services Dizin Eşitleme aracının (DirSync), MEU’yu ilgili bulut posta kutusuyla eşleştirmesine olanak sağlar.

Geçiş toplu işlemleri için şirket içi posta kutularını MEU’lara dönüştürmeniz önerilir. Aşamalı bir Exchange geçiş toplu işlemi tamamlandıktan, toplu işlemdeki tüm posta kutularının başarıyla geçirildiği doğrulandıktan ve posta kutusu öğelerinin bulut ile ilk eşitlenmesi tamamlandıktan sonra geçiş toplu işlemindeki posta kutularını MEU’lara dönüştürün.

Bulut posta kutularından veri toplamaya yönelik PowerShell betiği

Aşağıdaki betikleri kullanarak bulut tabanlı posta kutuları hakkında bilgi toplayabilir ve Exchange 2007 posta kutularını MEU’lara dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdaki betik, bulut posta kutularınızdan bilgi toplar ve bunları bir CSV dosyasına kaydeder. İlk olarak bu betiği çalıştırın.

Aşağıdaki betiği bir .txt dosyasına kopyalayıp dosyayı ExportO365UserInfo.ps1 olarak kaydedin.

Param($migrationCSVFileName = "migration.csv")
function O365Logon
{
#Check for current open O365 sessions and allow the admin to either use the existing session or create a new one
$session = Get-PSSession | ?{$_.ConfigurationName -eq 'Microsoft.Exchange'}
if($session -ne $null)
{
$a = Read-Host "An open session to Office 365 already exists. Do you want to use this session? Enter y to use the open session, anything else to close and open a fresh session."
if($a.ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Using existing Office 365 Powershell Session." -ForeGroundColor Green
return
}
$session | Remove-PSSession
}
Write-Host "Please enter your Office 365 credentials" -ForeGroundColor Green
$cred = Get-Credential
$s = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$importresults = Import-PSSession $s
}

function Main
{

#Verify the migration CSV file exists
if(!(Test-Path $migrationCSVFileName))
{
Write-Host "File $migrationCSVFileName does not exist." -ForegroundColor Red
Exit
}

#Import user list from migration.csv file
$MigrationCSV = Import-Csv $migrationCSVFileName

#Get mailbox list based on email addresses from CSV file
$MailBoxList = $MigrationCSV | %{$_.EmailAddress} | Get-Mailbox
$Users = @()

#Get LegacyDN, Tenant, and On-Premise Email addresses for the users
foreach($user in $MailBoxList)
{
$UserInfo = New-Object System.Object

$CloudEmailAddress = $user.EmailAddresses | ?{($_ -match 'onmicrosoft') -and ($_ -cmatch 'smtp:')}
if ($CloudEmailAddress.Count -gt 1)
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress[0].ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
Write-Host "$user returned more than one cloud email address. Using $CloudEmailAddress" -ForegroundColor Yellow
}
else
{
$CloudEmailAddress = $CloudEmailAddress.ToString().ToLower().Replace('smtp:', '')
}

$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name LegacyExchangeDN -Value $user.LegacyExchangeDN
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name CloudEmailAddress -Value $CloudEmailAddress
$UserInfo | Add-Member -Type NoteProperty -Name OnPremiseEmailAddress -Value $user.PrimarySMTPAddress.ToString()

$Users += $UserInfo
}

#Check for existing csv file and overwrite if needed
if(Test-Path ".\cloud.csv")
{
$delete = Read-Host "The file cloud.csv already exists in the current directory. Do you want to delete it? Enter y to delete, anything else to exit this script."
if($delete.ToString().ToLower() -eq 'y')
{
Write-Host "Deleting existing cloud.csv file" -ForeGroundColor Red
Remove-Item ".\cloud.csv"
}
else
{
Write-Host "Will NOT delete current cloud.csv file. Exiting script." -ForeGroundColor Green
Exit
}
}
$Users | Export-CSV -Path ".\cloud.csv" -notype
(Get-Content ".\cloud.csv") | %{$_ -replace '"', ''} | Set-Content ".\cloud.csv" -Encoding Unicode
Write-Host "CSV File Successfully Exported to cloud.csv" -ForeGroundColor Green

}

O365Logon
Main

Aşağıdaki Visual Basic betiği, şirket içi Exchange 2003 posta kutularını MEU’lara dönüştürür. Bulut posta kutularından bilgi toplayan betiği çalıştırdıktan sonra bu betiği çalıştırın.

Aşağıdaki betiği bir .txt dosyasına kopyalayıp dosyayı Exchange2003MBtoMEU.vbs olarak kaydedin.

'Globals/Constants
Const ADS_PROPERTY_APPEND = 3

Dim UserDN
Dim remoteSMTPAddress
Dim remoteLegacyDN
Dim domainController
Dim csvMode
csvMode = FALSE
Dim csvFileName
Dim lastADLookupFailed


Class UserInfo
public OnPremiseEmailAddress
public CloudEmailAddress
public CloudLegacyDN
public LegacyDN
public ProxyAddresses
public Mail
public MailboxGUID
public DistinguishedName

Public Sub Class_Initialize()
Set ProxyAddresses = CreateObject("Scripting.Dictionary")
End Sub
End Class

'Command Line Parameters
If WScript.Arguments.Count = 0 Then
'No parameters passed
WScript.Echo("No parameters were passed.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 And WScript.Arguments.Count = 2 Then
WScript.Echo("Missing DC Name.")
ShowHelp()
ElseIf StrComp(WScript.Arguments(0), "-c", vbTextCompare) = 0 Then
'CSV Mode
csvFileName = WScript.Arguments(1)
domainController = WScript.Arguments(2)
csvMode = TRUE
WScript.Echo("CSV mode detected. Filename: " & WScript.Arguments(1) & vbCrLf)
ElseIf wscript.Arguments.Count <> 4 Then
'Invalid Arguments
WScript.Echo WScript.Arguments.Count
Call ShowHelp()
Else
'Manual Mode
UserDN = wscript.Arguments(0)
remoteSMTPAddress = wscript.Arguments(1)
remoteLegacyDN = wscript.Arguments(2)
domainController = wscript.Arguments(3)
End If

Main()

'Main entry point
Sub Main

'Check for CSV Mode
If csvMode = TRUE Then
UserInfoArray = GetUserInfoFromCSVFile()
Else
WScript.Echo "Manual Mode Detected" & vbCrLf
Set info = New UserInfo
info.CloudEmailAddress = remoteSMTPAddress
info.DistinguishedName = UserDN
info.CloudLegacyDN = remoteLegacyDN
ProcessSingleUser(info)
End If

End Sub

'Process a single user (manual mode)
Sub ProcessSingleUser(ByRef UserInfo)

userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & UserInfo.DistinguishedName
WScript.Echo "Processing user " & userADSIPath
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)
proxyCounter = 1
For Each address in MyUser.Get("proxyAddresses")
UserInfo.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
UserInfo.OnPremiseEmailAddress = GetPrimarySMTPAddress(UserInfo.ProxyAddresses)
UserInfo.Mail = MyUser.Get("mail")
UserInfo.MailboxGUID = MyUser.Get("msExchMailboxGUID")
UserInfo.LegacyDN = MyUser.Get("legacyExchangeDN")
ProcessMailbox(UserInfo)

End Sub

'Populate user info from CSV data
Function GetUserInfoFromCSVFile()

CSVInfo = ReadCSVFile()
For i = 0 To (UBound(CSVInfo)-1)
lastADLookupFailed = false
Set info = New UserInfo
info.CloudLegacyDN = Split(CSVInfo(i+1), ",")(0)
info.CloudEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(1)
info.OnPremiseEmailAddress = Split(CSVInfo(i+1), ",")(2)
WScript.Echo "Processing user " & info.OnPremiseEmailAddress
WScript.Echo "Calling LookupADInformationFromSMTPAddress"
LookupADInformationFromSMTPAddress(info)
If lastADLookupFailed = false Then
WScript.Echo "Calling ProcessMailbox"
ProcessMailbox(info)
End If
set info = nothing
Next

End Function

'Populate user info from AD
Sub LookupADInformationFromSMTPAddress(ByRef info)

'Lookup the rest of the info in AD using the SMTP address
Set objRootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE")
strDomain = objRootDSE.Get("DefaultNamingContext")
Set objRootDSE = nothing
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
BaseDN = "<LDAP://" & domainController & "/" & strDomain & ">"
adFilter = "(&(proxyAddresses=SMTP:" & info.OnPremiseEmailAddress & "))"
Attributes = "distinguishedName,msExchMailboxGUID,mail,proxyAddresses,legacyExchangeDN"
Query = BaseDN & ";" & adFilter & ";" & Attributes & ";subtree"
objCommand.CommandText = Query
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
On Error Resume Next
Set objRecordSet = objCommand.Execute

'Handle any errors that result from the query
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error encountered on query " & Query & ". Skipping user."
lastADLookupFailed = true
return
End If

'Handle zero or ambiguous search results
If objRecordSet.RecordCount = 0 Then
WScript.Echo "No users found for address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf objRecordSet.RecordCount > 1 Then
WScript.Echo "Ambiguous search results for email address " & info.OnPremiseEmailAddress
lastADLookupFailed = true
return
ElseIf Not objRecordSet.EOF Then
info.LegacyDN = objRecordSet.Fields("legacyExchangeDN").Value
info.Mail = objRecordSet.Fields("mail").Value
info.MailboxGUID = objRecordSet.Fields("msExchMailboxGUID").Value
proxyCounter = 1
For Each address in objRecordSet.Fields("proxyAddresses").Value
info.ProxyAddresses.Add proxyCounter, address
proxyCounter = proxyCounter + 1
Next
info.DistinguishedName = objRecordSet.Fields("distinguishedName").Value
objRecordSet.MoveNext
End If

objConnection = nothing
objCommand = nothing
objRecordSet = nothing
On Error Goto 0

End Sub

'Populate data from the CSV file
Function ReadCSVFile()

'Open file
Set objFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objTextFile = objFS.OpenTextFile(csvFileName, 1, false, -1)

'Loop through each line, putting each line of the CSV file into an array to be returned to the caller
counter = 0
Dim CSVArray()
Do While NOT objTextFile.AtEndOfStream
ReDim Preserve CSVArray(counter)
CSVArray(counter) = objTextFile.ReadLine
counter = counter + 1
Loop

'Close and return
objTextFile.Close
Set objTextFile = nothing
Set objFS = nothing
ReadCSVFile = CSVArray

End Function

'Process the migration
Sub ProcessMailbox(User)

'Get user properties
userADSIPath = "LDAP://" & domainController & "/" & User.DistinguishedName
Set MyUser = GetObject(userADSIPath)

'Add x.500 address to list of existing proxies
existingLegDnFound = FALSE
newLegDnFound = FALSE

'Loop through each address in User.ProxyAddresses
For i = 1 To User.ProxyAddresses.Count
If StrComp(address, "x500:" & User.LegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.LegacyDN & " already exists"
existingLegDNFound = true
End If
If StrComp(address, "x500:" & User.CloudLegacyDN, vbTextCompare) = 0 Then
WScript.Echo "x500 proxy " & User.CloudLegacyDN & " already exists"
newLegDnFound = true
End If
Next

'Add existing leg DN to proxy list
If existingLegDnFound = FALSE Then
WScript.Echo "Adding existing legacy DN " & User.LegacyDN & " to proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.LegacyDN)
End If

'Add new leg DN to proxy list
If newLegDnFound = FALSE Then
'Add new leg DN to proxy addresses
WScript.Echo "Adding new legacy DN " & User.CloudLegacyDN & " to existing proxy addresses"
User.ProxyAddresses.Add (User.ProxyAddresses.Count+1),("x500:" & User.CloudLegacyDN)
End If

'Dump out new list of addresses
WScript.Echo "Original proxy addresses updated count: " & User.ProxyAddresses.Count
For i = 1 to User.ProxyAddresses.Count
WScript.Echo " proxyAddress " & i & ": " & User.ProxyAddresses(i)
Next

'Delete the Mailbox
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailboxStore object"
Set Mailbox = MyUser
Wscript.Echo "Deleting Mailbox"
On Error Resume Next
Mailbox.DeleteMailbox

'Handle any errors deleting the mailbox
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo "Error " & Err.number & ". Skipping User." & vbCrLf & "Description: " & Err.Description & vbCrLf
Exit Sub
End If
On Error Goto 0

'Save and continue
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refeshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo
Set Mailbox = nothing

'Mail Enable the User
WScript.Echo "Opening " & userADSIPath & " as CDOEXM::IMailRecipient"
Set MailUser = MyUser
WScript.Echo "Mail Enabling user using targetAddress " & User.CloudEmailAddress
MailUser.MailEnable User.CloudEmailAddress
WScript.Echo "Disabling Recipient Update Service for user"
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "msExchPoliciesExcluded", Array("{26491CFC-9E50-4857-861B-0CB8DF22B5D7}")
WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Refreshing ADSI Cache"
MyUser.GetInfo

'Add Legacy DN back on to the user
WScript.Echo "Writing legacyExchangeDN as " & User.LegacyDN
MyUser.Put "legacyExchangeDN", User.LegacyDN

'Add old proxies list back on to the MEU
WScript.Echo "Writing proxyAddresses back to the user"
For j=1 To User.ProxyAddresses.Count
MyUser.PutEx ADS_PROPERTY_APPEND, "proxyAddresses", Array(User.ProxyAddresses(j))
MyUser.SetInfo
MyUser.GetInfo
Next

'Add mail attribute back on to the MEU
WScript.Echo "Writing mail attribute as " & User.Mail
MyUser.Put "mail", User.Mail

'Add msExchMailboxGUID back on to the MEU
WScript.Echo "Converting mailbox GUID to writable format"
Dim mbxGUIDByteArray
Call ConvertHexStringToByteArray(OctetToHexString(User.MailboxGUID), mbxGUIDByteArray)
WScript.Echo "Writing property msExchMailboxGUID to user object with value " & OctetToHexString(User.MailboxGUID)
MyUser.Put "msExchMailboxGUID", mbxGUIDByteArray

WScript.Echo "Saving Changes"
MyUser.SetInfo
WScript.Echo "Migration Complete!" & vbCrLf

End Sub

'Returns the primary SMTP address of a user
Function GetPrimarySMTPAddress(Addresses)
For Each address in Addresses
If Left(address, 4) = "SMTP" Then GetPrimarySMTPAddress = address
Next
End Function

'Converts Hex string to byte array for writing to AD
Sub ConvertHexStringToByteArray(ByVal strHexString, ByRef pByteArray)

Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Stream = CreateObject("ADODB.Stream")

Temp = FSO.GetTempName()
Set TS = FSO.CreateTextFile(Temp)

For i = 1 To (Len (strHexString) -1) Step 2
TS.Write Chr("&h" & Mid (strHexString, i, 2))
Next

TS.Close

Stream.Type = 1
Stream.Open
Stream.LoadFromFile Temp

pByteArray = Stream.Read

Stream.Close
FSO.DeleteFile Temp

Set Stream = nothing
Set FSO = Nothing

End Sub

'Converts raw bytes from AD GUID to readable string
Function OctetToHexString (arrbytOctet)

OctetToHexStr = ""
For k = 1 To Lenb (arrbytOctet)
OctetToHexString = OctetToHexString & Right("0" & Hex(Ascb(Midb(arrbytOctet, k, 1))), 2)
Next

End Function

Sub ShowHelp()

WScript.Echo("This script runs in two modes, CSV Mode and Manual Mode." & vbCrLf & "CSV Mode allows you to specify a CSV file from which to pull user names." & vbCrLf& "Manual mode allows you to run the script against a single user.")
WSCript.Echo("Both modes require you to specify the name of a DC to use in the local domain." & vbCrLf & "To run the script in CSV Mode, use the following syntax:")
WScript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs -c x:\csv\csvfilename.csv dc.domain.com")
WScript.Echo("To run the script in Manual Mode, you must specify the users AD Distinguished Name, Remote SMTP Address, Remote Legacy Exchange DN, and Domain Controller Name.")
WSCript.Echo(" cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs " & chr(34) & "CN=UserName,CN=Users,DC=domain,DC=com" & chr(34) & " " & chr(34) & "user@cloudaddress.com" & chr(34) & " " & chr(34) & "/o=Cloud Org/ou=Cloud Site/ou=Recipients/cn=CloudUser" &
chr(34) & " dc.domain.com")
WScript.Quit

End Sub

Bu betikler ne yapar?

ExportO365UserInfo.ps1

Aşamalı Exchange geçişi sırasında geçirdiğiniz bulut posta kutuları hakkında bilgi toplamak için bulut tabanlı kuruluşunuzda çalıştırdığınız bir Windows PowerShell betiğidir. Kullanıcı grubunun kapsamını belirlemek için bir CSV dosyası kullanır. Kullanıcı grubunu geçirmek için kullandığınız aynı geçiş CSV dosyasını kullanmanız önerilir.

ExportO365UserInfo betiğini çalıştırdığınızda:

 • Giriş CSV dosyasında listelenen kullanıcılara ait bulut posta kutularından aşağıdaki özellikler toplanır:

  • Birincil SMTP adresi

  • İlgili şirket içi posta kutusunun birincil SMTP adresi

  • Bulut posta kutusuna ait diğer ara sunucu adresleri

  • LegacyExchangeDN

 • Toplanan özellikler, Cloud.csv adlı bir CSV dosyasına kaydedilir.

Exchange2003MBtoMEU.vbs

Posta kutularını MEU’lara dönüştürmek için şirket içi Exchange 2003 kuruluşunuzda çalıştırdığınız bir VB betiğidir. ExportO365UserInfo betiğinin çıkışı olan Cloud.csv dosyasını kullanır.

Exchange2003MBtoMEU.vbs betiğini çalıştırdığınızda, giriş CSV dosyasında listelenen her bir posta kutusu için aşağıdaki işlemler yapılır:

 • Giriş CSV dosyasından ve şirket içi posta kutusundan bilgi toplanır.

 • Şirket içi ve bulut posta kutularından, MEU’ya eklemek üzere bir ara sunucu adresleri listesi oluşturulur.

 • Şirket içi posta kutusu silinir.

 • Bir MEU oluşturulur ve aşağıdaki özellikler doldurulur:

  • legacyExchangeDN: Şirket içi posta kutusundan gelen değer.

  • posta: Bulut posta kutusunun birincil SMTP’si.

  • msExchMailboxGuid: Şirket içi posta kutusundan gelen değer.

  • proxyAddresses: Şirket içi posta kutusu ve bulut posta kutusundan gelen değerler.

  • targetAddress: Şirket içi posta kutusundan okunur. Bu değer, bulut posta kutusunun birincil SMTP’sidir.

   Önemli: Office 365’ten çıkarılıp Exchange 2003’e eklenmeyi etkinleştirmek için MEU’daki msExchMailboxGuid değerini, bulut tabanlı posta kutusundan gelen Guid ile değiştirmeniz gerekir. Bulut kuruluşunuzdaki posta kutularına ait Guid’leri elde edip bir CSV dosyasına kaydetmek için aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın:

   Get-Mailbox | Select PrimarySmtpAddress, Guid | Export-csv -Path .\guid.csv

   Bu komut, tüm bulut posta kutuları için birincil SMTP adresini ve Guid’i guid.csv dosyasına ayıklar ve sonra bu dosyayı geçerli dizine kaydeder.

Giriş CSV dosyasını kullanarak bir grup posta kutusunu dönüştürmek yerine, Exchange2003MBtoMEU.vbs betiğini el ile modunda çalıştırarak posta kutularını teker teker dönüştürebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki giriş parametrelerini sağlamanız gerekir:

 • Şirket içi posta kutusunun ayırt edici adı (DN).

 • Bulut posta kutusunun birincil SMTP adresi.

 • Bulut posta kutusuna ait Exchange Eski DN’si.

 • Exchange 2003 kuruluşunuzdaki bir etki alanı denetleyicisinin adı.

Şirket içi posta kutularını MEU’lara dönüştürme adımları

 1. Bulut kuruluşunuzda ExportO365UserInfo betiğini çalıştırın. Giriş dosyası olarak geçiş toplu işlemine ait CSV dosyasını kullanın. Betik, Cloud.csv adlı bir CSV dosyası oluşturur.

  .\ExportO365UserInfo.ps1 <CSV input file>

  Örneğin:

  .\ExportO365UserInfo.ps1 .\MigrationBatch1.csv

  Bu örnekte, betiğin ve CSV dosyasının aynı dizinde bulunduğu varsayılmaktadır.

 2. Exchange2003MBtoMEU.vbs ve Cloud.csv dosyalarını şirket içi kuruluşunuzda aynı dizine kopyalayın.

 3. Şirket içi kuruluşunuzda aşağıdaki komutu çalıştırın:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv <FQDN of on-premises domain controller>

  Örneğin:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs –c .\Cloud.csv DC1.contoso.com

  Betiği el ile modunda çalıştırmak için aşağıdaki komutu girin. Tüm değerler arasında boşluk kullanın.

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “<DN of on-premises mailbox>” “
  <Primary SMTP of cloud mailbox>” “<ExchangeLegacyDN of cloud mailbox>”
  <FQDN of on-premises domain controller>

  Örneğin:

  cscript Exchange2003MBtoMEU.vbs “CN=Ann Beebe,
  CN=Users,DC=contoso,DC=com”
  “annb@contoso.onmicrosoft.com” “/o=First Organization/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=d808d014cec5411ea6de1f70cc116e7b-annb” DC1.contoso.com
 4. Yeni MEU’ların oluşturulmuş olduğunu doğrulayın. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları’nda aşağıdakileri yapın:

  1. Eylem > Bul’a tıklayın.

  2. Exchange sekmesi’ne tıklayın.

  3. Yalnızca Exchange alıcılarını göster’i ve sonra Dış e-posta adresi olan kullanıcılar’ı seçin.

  4. Şimdi Bul'a tıklayın.

  Arama sonuçları altında MEU’lara dönüştürülmüş olan posta kutuları listelenir.

 5. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları, ADSI Düzenleme veya Ldp.exe’yi kullanarak aşağıdaki MEU özelliklerinin doğru bilgilerle doldurulduğunu doğrulayın.

  • legacyExchangeDN

  • posta

  • msExchMailboxGuid*

  • proxyAddresses

  • targetAddress

  * Daha önce açıklandığı gibi Exchange2003MBtoMEU.vbs betiği, şirket içi posta kutusundan gelen msExchMailboxGuid değerini korur. Office 365’ten çıkarılıp Exchange 2003’e eklenmeyi etkinleştirmek için, MEU’daki msExchMailboxGuid özelliğine ait değeri bulut tabanlı posta kutusundan gelen Guid ile değiştirmeniz gerekir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×