Excel’deki formüllere genel bakış

Excel’deki formüllere genel bakış

Excel'i kullanmaya yeni başladıysanız, yalnızca sütunlara veya satırlara sayı girmekten ibaret olmadığını yakında keşfedeceksiniz. Bir sayı sütununda veya satırında toplamları bulmak için kuşkusuz Excel'i kullanabilirsiniz; ancak bunun yanı sıra kredi ödemelerini hesaplayabilir, matematik ve mühendislik problemlerini çözebilir ya da girdiğiniz değişken sayılara dayalı olarak en iyi durum senaryosunu bulabilirsiniz.

Excel bunları, hücrelerde formülleri kullanarak yapar. Formüller, çalışma sayfanızdaki veriler üzerinde hesaplamalar yapar veya diğer eylemleri gerçekleştirir. Bir formül her zaman eşittir işareti (=) ile başlar ve bunu sayılar, matematik işleçleri (toplama veya çıkarma için + veya - işareti gibi) ve yerleşik Excel işlevleri izleyebilir; tüm bunlar formülün gücünü gerçek anlamda artırır.

Örneğin, aşağıdaki formülde 2 ile 3 çarpılıyor ve bu sonuca 5 eklenerek 11 yanıtı bulunuyor.

=2*3+5

Aşağıda, çalışma sayfasına girebileceğiniz birkaç formül örneği daha verilmektedir.

 • =A1+A2+A3    A1, A2 ve A3 hücrelerine değer ekler.

 • =TOPLA(A1:A10)    A1 ile A10 arasındaki değerlerin toplamını döndürmek için TOPLA işlevini kullanır.

 • =BUGÜN()    Günün tarihini döndürür.

 • =BÜYÜKHARF("merhaba")    BÜYÜKHARF işlevini kullanarak "merhaba" sözcüğünü "MERHABA" olarak değiştirir.

 • =EĞER(A1>0)    EĞER işlevini kullanarak hücrede 0'dan büyük bir değer olup olmadığını saptamak için A1 hücresini test eder.

Formül, şunların herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevler, başvurular, işleçler ve sabitler.

Formülün bölümleri   

Formülün parçaları

1. İşlevler: Pİ() işlevi, pi: 3,142... değerini döndürür.

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Formüle doğrudan girilen, 2 gibi sayılar veya metin değerleridir.

4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

Sabit, hesaplanmayan değerdir; hep aynı kalır. Örneğin, 9/10/2008 tarihi, 210 sayısı ve "Üç Aylık Kazanç" metni sabittir. Bir ifade veya ifadenin sonucu olan değer sabit değildir. Formülde hücrelerdeki değerlere başvurma yerine sabit kullanıyorsanız (örneğin, =30+70+110), sonuç yalnızca siz formülü değiştirirseniz değişir. Genelde, gerektiğinde kolayca değiştirebilmek için sabitleri tek tek hücrelere yerleştirmek ve sonra formüllerde bu hücrelere başvurmak en iyi yöntemdir.

İşleçler, formüldeki öğeler üzerinde gerçekleştirmek istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Excel hesaplamalarda, Parantezler, Üsler, Çarpma ve Bölme ile Toplama ve Çıkarma sırasından oluşan genel matematik kurallarına veya PÜÇBTÇ kısaltmasına uyar. Parantez kullanımı, hesaplama sırasını değiştirmenize olanak tanır.

İşleç türleri. Dört tür hesaplama işleci vardır: aritmetik, karşılaştırma, metin birleştirme ve başvuru.

 • Aritmetik işleçler

  Toplama, çıkarma, çarpma veya bölme gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için, sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın.

  Aritmetik işleç

  Anlamı

  Örnek

  + (artı işareti)

  Toplama

  =3+3

  – (eksi işareti)

  Çıkarma
  Olumsuzlama

  =3–3
  =-3

  * (yıldız işareti)

  Çarpma

  =3*3

  / (ileri eğri çizgi)

  Bölme

  =3/3

  % (yüzde işareti)

  Yüzde

  %30

  ^ (şapka işareti)

  Üs

  =3^3

 • Karşılaştırma işleçleri

  Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

  Karşılaştırma işleci

  Anlamı

  Örnek

  = (eşit işareti)

  Eşittir

  =A1=B1

  > (büyüktür işareti)

  Büyüktür

  =A1>B1

  < (küçüktür işareti)

  Küçüktür

  =A1<B1

  >= (büyüktür veya eşittir işareti)

  Büyüktür veya eşittir

  =A1>=B1

  <= (küçüktür veya eşittir işareti)

  Küçüktür veya eşittir

  =A1<=B1

  <> (eşit değildir işareti)

  Eşit değildir

  =A1<>B1

 • Metin birleştirme işleci

  Bir ya da daha çok metin dizisini birleştirerek (veya bir araya getirerek) tek bir metin parçası elde etmek için ve işareti (&) kullanın.

  Metin işleci

  Anlamı

  Örnek

  & (ve işareti)

  Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler

  ="North"&"wind", "Northwind" sonucu verir.
  Burada A1 "Soyadı" ve B1 "Ad" değerlerini içerir, =A1&", "&B1, "Soyadı, Ad" sonucu verir.

 • Başvuru işleçleri

  Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

  Başvuru işleci

  Anlamı

  Örnek

  : (iki nokta üst üste)

  İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru veren aralık operatörü

  B5:B15

  , (virgül)

  Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim operatörü

  =TOPLA(B5:B15,D5:D15)

  (boşluk)

  Her iki başvuru için ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim operatörü

  B7:D7 C6:C8

Sayfanın Başı

Bazı durumlarda hesaplamanın gerçekleştirildiği sıra, formülün hesapladığı değeri etkileyebilir; dolayısıyla istediğiniz sonucu elde etmek için sıranın nasıl saptandığını anlamak ve sıranın nasıl değiştirilebileceğini bilmek önemlidir.

 • Hesaplama sırası

  Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Excel, eşittir işaretini izleyen karakterleri formül olarak yorumlar. Eşittir işaretinden sonra sabit veya hücre başvurusu gibi hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Bunlar hesaplama işleçleri tarafından ayrılmıştır. Excel, formülleri formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

 • Excel formüllerindeki işleçlerin önceliği

  Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

  İşleç

  Açıklama

  : (iki nokta üst üste)

  (tek boşluk)

  , (virgül)

  Başvuru işleçleri

  Olumsuzlama (-1'deki gibi)

  %

  Yüzde

  ^

  Üs

  * ve /

  Çarpma ve bölme

  + ve –

  Toplama ve çıkarma

  ve

  İki metin dizesini köprüler (art arda bağlama)

  =
  < >
  <=
  >=
  <>

  Karşılaştırma

 • Excel formüllerinde ayraç kullanma

  Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü, Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce gerçekleştirir. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

  =5+2*3

  Tersi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3 ile çarpar.

  =(5+2)*3

  Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

  =(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

  Sayfanın Başı

İşlevler, bağımsız değişken olarak adlandırılan özel değerleri belirli bir sırada veya yapıda kullanarak hesaplamalar gerçekleştiren, önceden tanımlanmış formüllerdir. İşlevler, basit veya karmaşık hesaplamaları gerçekleştirmek için kullanılabilir. Excel’in tüm işlevlerini Şeritteki Formüller sekmesinde bulabilirsiniz:

Şeritteki Excel Formülleri sekmesi
 • Excel işlevinin söz dizimi

  A10 hücresindeki sayıyı yuvarlayan YUVARLA işlevinin aşağıdaki örneğinde, işlevin söz dizimini gösterir.

  İşlevin yapısı

  1. Yapı. İşlevin yapısı, eşittir (=) işaretiyle başlar, ardından işlevin adı, bir açma parantezi, virgüllerle ayrılan işlev bağımsız değişkenleri ve kapatma parantezi gelir.

  2. İşlev adı. Kullanılabilen işlevlerin listesi için bir hücreye tıklayıp SHIFT+F3 tuşlarına basın; İşlev Ekle iletişim kutusu başlatılır.

  Excel Formülleri - İşlev Ekle iletişim kutusu

  3. Bağımsız değişkenler. Bağımsız değişkenler sayı, metin, mantıksal değerler (DOĞRU veya YANLIŞ gibi), diziler, hata değerleri (#YOK gibi) veya hücre başvuruları olabilir. Belirttiğiniz bağımsız değişken, bu bağımsız değişken için geçerli bir değer üretmelidir. Bağımsız değişkenler aynı zamanda sabitler, formüller veya başka işlevler de olabilir.

  4. Bağımsız değişken araç ipucu. Bir araç ipucu, söz dizimi ve bağımsız değişkenleri ile birlikte, işlevi yazdığınızda gösterilir. Örneğin, =YUVARLA( yazdığınızda araç ipucu görünür. Araç ipuçları yalnızca yerleşik işlevler için gösterilir.

  Not: İşlevleri yazarken =YUVARLA gibi tümüyle büyük harf kullanmanız gerekmez çünkü Enter’a bastığınızda Excel işlevin adını sizin için otomatik olarak büyük harfe dönüştürür. İşlev adında yazım hatası yaparsanız, örneğin TOPLA(A1:A10) yerine =TOPLE(A1:A10) yazarsanız, Excel bir #AD? hatası döndürür.

 • Excel işlevlerini girme

  İşlev içeren bir formül oluşturduğunuzda, çalışma sayfası işlevlerini girmenize yardımcı olacak İşlev Ekle iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. İşlev Ekle iletişim kutusundan işlev seçtiğinizde, Excel bir işlev sihirbazı başlatır ve bu sihirbazda işlevin adı, bağımsız değişkenlerinden her biri, işlevin ve her bağımsız değişkenin açıklaması, işlevin geçerli sonucu ve tüm formülün geçerli sonucu görüntülenir.

  Excel İşlev Sihirbazı

  Formülleri oluşturmayı ve düzenlemeyi kolaylaştırmak, yazım ve söz dizimi hatalarını en aza indirmek için, Formülü Otomatik Tamamlama özelliğini kullanın. Siz = (eşittir işareti) ve ardından işlevin ilk harflerini yazmaya başladıktan sonra, Excel bu harflerle eşleşen geçerli işlevlerden, bağımsız değişkenlerden ve adlardan oluşan dinamik bir açılır liste görüntüler. Böylece, açılır listeden bir öğe seçebilirsiniz ve Excel de bu öğeyi sizin için girer.

  Excel Formülü Otomatik Tamamlama

 • Excel işlevlerini iç içe geçirme

  Belirli durumlarda, başka bir işlevin bağımsız değişkenlerinden biri olarak işlev kullanmanız gerekebilir. Örneğin, aşağıdaki formül iç içe geçen ORTALAMA işlevini kullanır ve 50 değeriyle sonucu karşılaştırır.

  iç içe geçen işlevler

  1. ORTALAMA ve TOPLA işlevleri EĞER işlevinin içinde iç içe geçirilir.

  Geçerli sonuçlar    İç içe geçen bir işlev, bağımsız değişken olarak kullanıldığında, iç içe geçen işlevin bağımsız değişkenin kullandığı değer türüyle aynı türde bir değer vermesi gerekir. Örneğin, bağımsız değişken DOĞRU veya YANLIŞ değeri verirse, iç içe geçen işlev de DOĞRU veya YANLIŞ değerlerinden birini vermelidir. Vermezse, Excel #DEĞER! hata değerini görüntüler.

  İç içe geçen düzey sınırları    Bir formül, en çok yedi iç içe geçen işlev düzeyi içerebilir. Bir işlev (buna İşlev B adını vereceğiz) başka bir işlev (buna da İşlev A adını vereceğiz) içinde bağımsız değişken olarak kullanıldığında, İşlev B ikinci düzey bir işlev gibi davranır. Örneğin, ORTALAMA işlevi ve TOPLA işlevinin ikisi birden EĞER işlevinin bağımsız değişkeni olarak kullanıldığında bu işlevler ikinci düzeyden işlevler olur. İç içe ORTALAMA işlevi içinde iç içe geçmiş işlev daha sonra üçüncü düzey vb. olur.

  Sayfanın Başı

Başvuru, çalışma sayfası üzerindeki bir hücre veya bir hücre aralığını tanımlar ve Excel’e formülde kullanmak istediğiniz değerleri nerede araması gerektiğini bildirir. Tek bir formül içinde çalışma sayfasının farklı bölümlerinde bulunan verileri kullanmak veya bir hücrede bulunan değeri birçok formülde kullanmak için başvuruları kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı çalışma kitabının diğer sayfalarındaki hücrelere ve diğer çalışma kitaplarına da başvuru yapabilirsiniz. Diğer çalışma kitaplarında bulunan hücrelere yapılan başvurular bağlantı veya dış başvuru olarak adlandırılır.

 • A1 başvuru stili

  Varsayılan olarak, Excel sütunlara harflerle (A'dan XFD'ye kadar toplam 16.384 sütun), satırlara ise numaralarla (1'den 1.048.576'ya kadar) başvuruda bulunan, A1 başvuru stilini kullanır. Bu harfler ve sayılar sütun ve satır başlıkları olarak adlandırılırlar. Bir hücreye başvurmak için, sütun harfinin ardından satır numarasını girin. Örneğin B2, B sütunuyla 2. satırın kesişiminde bulunan hücreye karşılık gelir.

  Buraya başvurmak için

  Kullanım

  A sütununda ve 10. satırda bulunan hücre

  A10

  A sütununda ve 10. ile 20. satırlar arasında bulunan hücre aralığı

  A10:A20

  15. satırda ve B sütunuyla E sütunu arasında bulunan hücre aralığı

  B15:E15

  5. satırdaki tüm hücreler

  5:5

  5. satırla 10. satır arasında bulunan bütün hücreler

  5:10

  H sütununda bulunan bütün hücreler

  H:H

  H sütunu ile J sütunu arasında bulunan bütün hücreler

  H:J

  A sütunu ile E sütunu arasında ve 10. satır ile 20. satır arasında bulunan bütün hücreler

  A10:E20

 • Aynı çalışma kitabındaki farklı bir çalışma sayfasında bulunan bir hücreye veya hücre aralığına başvuruda bulunma

  Aşağıdaki örnekte, ORTALAMA işlevi aynı çalışma kitabındaki Pazarlama adlı çalışma sayfasında B1:B10 aralığındaki ortalama değeri hesaplamaktadır.

  Sayfa başvurusu örneği

  1. Pazarlama adlı çalışma sayfasına başvurur

  2. B1 - B10 hücre aralığına başvurur

  3. Ünlem işareti (!) Çalışma sayfası başvurusunu, hücre aralığı başvurusundan ayırır

  Not: Başvuruda bulunulan çalışma sayfasında boşluklar veya sayılar varsa, çalışma sayfası adını tek tırnak (') içine almalısınız; örneğin, ='123'!A1 veya ='Ocak Geliri'!A1.

 • Mutlak, göreli ve karma başvurular arasındaki fark

  1. Göreli başvurular    Bir formüldeki göreli başvurular (örneğin, A1), formülü içeren hücrenin ve başvurunun gösterdiği hücrenin göreli konumuna dayalıdır. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, başvuru da değişir. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, başvuru otomatik olarak ayarlanır. Yeni formüller, varsayılan olarak göreli başvurular kullanır. Örneğin, B2 hücresindeki bir göreli başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A1 olan formül otomatik olarak =A2'ye dönüşür.

   Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Göreli başvurusu olan kopyalanmış formül

  2. Mutlak başvurular    Bir formüldeki mutlak başvurular (örneğin, $A$1), her zaman belirli konumdaki bir hücreye başvuruda bulunur. Formülü içeren hücrenin konumu değişse bile, mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, mutlak başvurular yeniden ayarlanmaz. Yeni formüller varsayılan olarak göreli başvurular kullanır, bu nedenle gerekiyorsa mutlak başvuruya geçmeniz gerekir. Örneğin, B2 hücresindeki bir mutlak başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =$A$1 olan formül her iki hücrede değişmeden kalır.

   Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Mutlak başvurusu olan kopyalanmış formül
  3. Karma başvurular    Karma başvurular, mutlak bir sütun ve göreli bir satırdan veya mutlak bir satır ve göreli bir sütundan oluşur. Mutlak sütun başvuruları, $A1, $B1, vb. biçimindedir. Mutlak satır başvuruları ise, A$1, B$1, vb. biçimdedir. Formülü içeren hücrenin konumu değişirse, göreli başvuru değişir, ancak mutlak başvuru aynı kalır. Formülü bir satır veya sütun üzerinde başka bir konuma kopyalar veya girerseniz, göreli başvurular otomatik olarak ayarlanır, mutlak başvurular ise ayarlanmaz. Örneğin, A2 hücresindeki bir karma başvuruyu B3 hücresine kopyalar veya girerseniz, =A$1 olan formül =B$1 olarak değişir.

   Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül   

   Karışık başvurusu olan kopyalanmış formül

 • 3-B başvuru stili

  Birden fazla çalışma sayfasına kolayca başvuruda bulunma    Çalışma kitabındaki birden fazla çalışma sayfasında aynı konumda bulunan bir hücredeki veya hücre aralığındaki verilerini çözümlemek isterseniz, 3-B başvurusu kullanın. 3-B başvuruları, çalışma sayfası aralığından ve bunu izleyen hücre veya hücre aralığı başvurusundan oluşur. Excel, başvurudaki başlangıç ve bitiş çalışma sayfası adları aralığında, saklanmış olan sayfalarını kullanır. Örneğin, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa13!B5) formülü, 2 - 13 arasındaki tüm sayfaların (2. ve 13. sayfa da içinde olmak üzere) B5 hücresindeki değerlerini toplar.

  • 3-B başvuruları, başka sayfalardaki hücrelere başvurmak, adlar tanımlamak ve aşağıdaki işlevleri kullanarak formüller oluşturmak için kullanabilirsiniz: TOPLA, ORTALAMA, ORTALAMAA, SAY, SAYA, MAK, MAKA, MIN, MINA, ÇARPIM, STDSAPMA.P, STDSAPMA.S, STDSAPMAA, STDSAPMASA, VAR.P, VAR.S, VARA ve VARSA.

  • 3-B başvuruları dizi formüllerinde kullanılamaz.

  • 3-B başvurular, kesişim işleç ile (tek bir boşluk) birlikte veya örtük kesişim kullanan formüllerde kullanılamaz.

  Çalışma sayfaları taşındığında, kopyalandığında, eklendiğinde veya silindiğinde ne oluşur    Aşağıdaki örnekler, bir 3-B başvuruda bulunan hücreleri taşıdığınızda, kopyaladığınızda, eklediğinizde veya sildiğinizde neler olduğunu açıklamaktadır. Örnekler, 2'den 6'ya kadar olan çalışma sayfalarındaki A2 ile A5 arasındaki hücreleri toplamak için, =TOPLA(Sayfa2:Sayfa6!A2:A5) formülünü kullanmaktadır.

  • Ekleme veya kopyalama    Sayfa2 ile Sayfa6 (bu örnekteki uç noktalar) arasına sayfa eklerseniz veya kopyalarsanız, Excel eklenen sayfalardaki A2 ile A5 arasındaki hücrelerdeki bütün değerleri, hesaplamalara ekler.

  • Silme     Sayfa2 ile Sayfa6 arasında, sayfa silerseniz, Excel bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

  • Taşıma    Sayfa2 ile Sayfa6 arasındaki sayfaları, başvurular sayfa aralığının dışındaki bir konuma taşırsanız, Excel bu sayfaların değerlerini, hesaplamadan kaldırır.

  • Uç nokta taşıma    Sayfa2'yi veya Sayfa6'yı aynı çalışma kitabındaki başka bir konuma taşırsanız, Excel hesaplamayı, aradaki yeni sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

  • Uç nokta silme    Sayfa2 veya Sayfa6'yı silerseniz, Excel hesaplamayı, aradaki sayfa aralığını içerecek biçimde ayarlar.

 • R1C1 başvuru stili

  Ayrıca hem satırların hem de sütunların numaralandırıldığı bir başvuru stili kullanabilirsiniz. R1C1 başvuru stili, makrolardaki satır ve sütun konumlarının hesaplanması konusunda kullanışlıdır. R1C1 stilinde, bir hücrenin konumu Excel tarafından yanında satır numarasının yazılı olduğu bir "R" ve yanında sütun numarasının bulunduğu bir "C" ile gösterilir.

  Başvuru

  Anlamı

  R[-2]C

  Aynı sütunda iki satır yukarıda bulunan hücreye göreli başvuru

  R[2]C[2]

  İki satır aşağıda ve iki sütun sağdaki hücreye göreli bir başvuru

  R2C2

  İkinci satır ve ikinci sütundaki hücreye mutlak bir başvuru

  R[-1]

  Etkin hücrenin yukarısındaki tüm satıra göreli bir başvuru

  S

  Geçerli satıra göreli bir başvuru

  Bir makroyu kaydettiğinizde, Excel bazı komutları R1C1 başvuru stilini kullanarak kaydeder. Örneğin, bir aralıktaki hücrelerin toplamını alan bir formülü araya eklemek için, Otomatik Toplam düğmesini tıklatma komutunu kaydederseniz, Excel formülü, A1 stilindeki başvuruları değil, R1C1 stilindeki başvuruları kullanarak kaydeder.

  Seçenekler iletişim kutusunun Formüller kategorisinde yer alan Formüllerle çalışma bölümünün altındaki R1C1 başvuru stili onay kutusunu seçerek veya bu kutunun işaretini kaldırarak R1C1 başvuru stilini açıp kapatabilirsiniz. Bu iletişim kutusunu görüntülemek için Dosya sekmesini tıklatın.

  Sayfanın Başı

Hücreleri, hücre aralıklarını, formülleri veya sabitleri veya Excel tablolarını temsil edecek tanımlı adlar oluşturabilirsiniz. Ad, ilk bakışta anlaşılması güç olabilecek bir hücre başvurusu, sabit, formül veya tablonun amacının daha kolay anlaşılabilmesini sağlayan anlamlı bir kısaltmadır. Aşağıdaki bilgiler, adlara ve formüllerde bunları kullanmanın anlaşılırlığı nasıl artırdığına ve formülleri anlamayı nasıl kolaylaştırdığına dair yaygın örnekler içerir.

Örnek 1

Örnek türü

Örnek, adların yerine aralıkları kullanarak

Örnek, adları kullanarak

Başvuru

=TOPLA(A16:A20)

=TOPLA(Satışlar)

Sabit

=ÇARPIM(A12,%9,5)

=ÇARPIM(Fiyat,VergiOranı)

Formül

=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(A16;A20);A16:B20;2;YANLIŞ),"a/gg/yyyy")

=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(Satışlar);SatışBilgileri;2;YANLIŞ);"a/gg/yyyy")

Tablo

A22:B25

=ÇARPIM(Fiyat;Tablo1[@Vergi Oranı])

Örnek 2

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Not:  C ve D sütunlarındaki formüllerde, A9:A13 aralığına başvuru yerine "Satışlar" tanımlı adı kullanılmıştır; A9:B13 aralığına başvuru yerine ise "SatışBilgileri" adı kullanılmıştır. Test çalışma kitabınızda bu adları oluşturmazsanız, D2:D3 hücrelerindeki formüller #AD? hatası döndürür.

Örnek türü

Örnek, ad kullanmadan

Örnek, ad kullanarak

Formül ve sonuç, ad kullanarak

Başvuru

'=TOPLA(A9:A13)

'=TOPLA(Satış)

=TOPLA(Satış)

Formül

'=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(A9:13); A9:B13,2;2;YANLIŞ),"gg/aa/yyyy")

'=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(Satışlar);SatışBilgileri;2;YANLIŞ);"gg/aa/yyyy")

=METNEÇEVİR(DÜŞEYARA(MAK(Satışlar);SatışBilgileri;2;YANLIŞ);"gg/aa/yyyy")

Fiyat

995 TL

Satışlar

Satış Tarihi

249 TL

17/03/2011

399 TL

02/04/2011

643 TL

23/04/2011

275 TL

30/04/2011

447 TL

4/5/2011

 • Ad türleri

  Oluşturabileceğiniz ve kullanabileceğiniz çeşitli ad türleri vardır.

  • Tanımlı ad    Hücre, hücre aralığı, formül veya sabit değeri temsil eden ad. Kendi tanımlı adınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Excel de bazen, örneğin bir yazdırma alanı belirlediğinizde, sizin için tanımlı ad oluşturur.

  • Tablo adı    Kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) içinde depolanan belirli bir konu hakkında veri koleksiyonu olan Excel tablosu için ad. Her Excel tablosu eklediğinizde Excel "Tablo1", "Tablo2" gibi varsayılan bir Excel tablo adı oluşturur, ancak siz bu adları daha anlamlı bir adla değiştirebilirsiniz.

   Excel tabloları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel tablolarıyla yapılandırılmış başvurular kullanma.

 • Adları oluşturma ve girme

  Ad oluşturmak için şunları kullanabilirsiniz:

  • Formül çubuğundaki ad kutusu     Bu, seçili bir aralık için çalışma kitabı düzeyi adı oluşturmada idealdir.

  • Seçimden ad oluşturma     Çalışma sayfasında bir hücre seçimi kullanarak var olan satır ve sütun etiketlerinden kolayca ad oluşturabilirsiniz.

  • Yeni Ad iletişim kutusu    Bu en çok ad oluştururken daha fazla esnekliğe ihtiyacınız olduğunda, örneğin yerel çalışma sayfası düzeyi kapsamı belirtirken veya bir ad açıklaması oluştururken işinize yarar.

  Not:  Varsayılan olarak, adlar mutlak hücre başvurularıdır.

  Şunları yaparak ad girebilirsiniz:

  • Yazma     Adı, örneğin bir formüle bağımsız değişken olarak yazarak.

  • Formülü Otomatik Tamamlama'yı Kullanma    Geçerli adların sizin için otomatik olarak listelendiği Formülü Otomatik Tamamlama açılır listesini kullanarak.

  • Formülde Kullan komutundan seçme    Formül sekmesinde Tanımlı Adlar grubundaki Formülde Kullan komutunda bulabileceğiniz listeden tanımlı ad seçin.

Daha fazla bilgi için bkz. Formüllerde adları tanımlama ve kullanma.

Sayfanın Başı

Bir dizi formülü çok sayıda hesaplama yapabilir ve sonra tek bir sonuç veya çok sayıda sonuç döndürebilir. Dizi formülleri, dizi bağımsız değişkenleri olarak bilinen iki veya daha fazla değer kümesi üzerinde işlem yapar. Her bir dizi bağımsız değişkeninin aynı sayıda satırı ve sütunu olması gerekir. Formülü girmek için CTRL+ÜST KRKT+ENTER tuşlarına basmadığınız sürece, dizi formüllerini, diğer formülleri oluşturduğunuz biçimde oluşturursunuz. Yerleşik işlevlerin bazıları dizi formülleridir ve doğru sonuçlar elde etmek için dizi olarak girilmeleri gerekir.

Her sabit değeri çalışma sayfasında ayrı bir hücreye girmek istemediğiniz zaman, dizi sabitleri başvuruların yerine kullanılabilir.

Bir veya birden çok sonuç hesaplamak için dizi formülü kullanma

Not: Bir dizi formülü girdiğiniz zaman, Excel formülü, otomatik olarak, { } (küme ayraçları) içine yerleştirir. Küme ayraçlarını kendiniz girmeye çalışırsanız, Excel formülünüzü metin olarak görüntüler.

 • Tek bir sonuç üreten dizi formülü    Bu tür dizi formülleri, birkaç farklı formülü tek bir dizi formülüyle değiştirerek çalışma sayfası modelini basitleştirebilir.

  Örneğin, aşağıdaki dizi formülü, her hissenin değerlerini ayrı ayrı hesaplamak ve görüntülemek için hücrelerden oluşan bir satır kullanmadan, hisse senedi fiyatları ve hisselerden oluşan bir dizinin toplam değerini hesaplar.

  Tek bir sonuç üreten dizi formülü

  Dizi formülü olarak ={TOPLA(B2:D2*B3:D3)} formülünü girdiğinizde, her hisse senedi için Hisseleri ve Fiyatı çarpar ve bu hesaplamaların sonuçlarını bir araya getirir.

 • Birden çok sonuç üreten dizi formülü    Bazı çalışma sayfası işlevleri, değer dizileri döndürür veya bağımsız değişken olarak bir değer dizisi gerektirir. Dizi formülüyle çok sayıda sonuç hesaplamak için diziyi, dizi bağımsız değişkenleriyle aynı sayıda satır ve sütunu olan bir hücre aralığına girmeniz gerekir.

  Örneğin, üç aylık bir seri için (sütun A), üç satış rakamı (sütun B) verilmiştir ve EĞİLİM işlevi, satış rakamları için düz çizgi değerleri belirler. Formülün bütün sonuçlarını görüntülemek için, formül C sütunundaki üç hücreye (C1:C3) girilir.

  Birden çok sonuç üreten dizi formülü

  =EĞİLİM(B1:B3,A1:A3) formülünü dizi formülü olarak girerseniz, bu, üç satış rakamı ve üç aya bağlı olarak üç ayrı sonuç (22196, 17079 ve 11962) üretir.

Dizi sabitlerini kullanma

Normal bir formülde, değer içeren bir hücreye başvuru veya sabit de denilen değerin kendisini girebilirsiniz. Benzer şekilde, bir dizi formülünde, diziye bir başvuru veya hücrelerin içinde bulunan, dizi sabiti de denilen değerler dizisi girebilirsiniz. Dizi formülleri, sabitleri, dizi formülü olmayan formüllerin kabul ettiği biçimde kabul eder; ancak dizi sabitlerini belirli bir biçimde girmeniz gerekir.

Dizi sabitleri sayı, metin, YANLIŞ veya DOĞRU gibi mantıksal değerler veya #YOK gibi hata değerleri içerebilir. Aynı dizi sabitinde farklı türde değerler yer alabilir;  örneğin, {1,3,4;DOĞRU,YANLIŞ,DOĞRU}. Sabit dizilerindeki sayılar tamsayı, ondalık kesir veya bilimsel biçimde olabilir. Metnin çift tırnak içinde yazılması gerekir; örneğin, "Salı".

Dizi sabitlerinde hücre başvuruları, farklı uzunluklarda sütun veya satırlar, formüller veya $ (dolar işareti), parantez veya % (yüzde işareti) gibi özel karakterler bulunamaz.

Dizi sabitlerini biçimlendirdiğiniz zaman, şunları yapın:

 • Küme ayraçları ({ }) içine yerleştirin.

 • Farklı sütunlardaki değerleri virgül (,) kullanarak ayırın. Örneğin, 10, 20, 30, ve 40 değerlerini göstermek için {10,20,30,40} girin. Bu dizi sabiti 1 x 4 dizisi olarak bilinir ve 1 satırda 4 sütunluk bir başvuruya denktir.

 • Farklı satırlardaki değerleri noktalı virgül (;) ayırın. Örneğin, 10, 20, 30 ve 40 değerlerini bir satırda ve 50, 60, 70 ve 80 değerlerini hemen altındaki satırda göstermek için 2 x 4'lük bir dizi sabiti girin: {10,20,30,40;50,60,70,80}.

Sayfanın Başı

Formülü sildiğinizde, formülün sonuç değerleri de silinir. Bununla birlikte, yalnızca formülü kaldırabilir ve formülün sonuç değerinin hücrede görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

 • Formülleri sonuç değerleriyle birlikte silmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Formülü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin.

  2. DELETE tuşuna basın.

 • Sonuç değerlerini kaldırmadan formülleri silmek için aşağıdakileri yapın:

  1. Formülü içeren hücreyi veya hücre aralığını seçin.

   Formül bir dizi formülüyse, dizi formülünü içeren hücre aralığını seçin.

   Dizi formülü içeren hücre aralığını seçme

   1. Dizi formülündeki bir hücreyi tıklatın.

   2. Giriş sekmesindeki Düzenleme grubunda Bul ve Seç'e tıklayın ve ardından Git komutuna tıklayın.

   3. Özel'i tıklatın.

   4. Geçerli dizi'yi tıklatın.

  2. Giriş sekmesinin Pano grubunda Kopyala Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.
   Excel Şerit resmi

   Klavye kısayolu   CTRL+C tuşlarına da basabilirsiniz.

  3. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Yapıştır'ın Düğme resmi altındaki oku tıklatın ve ardından Değerleri Yapıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Aşağıdaki tabloda, formül girerken yapabileceğiniz en yaygın hatalardan bazıları ve formül hatalarından nasıl kaçınabileceğiniz özetlenir:

Şundan emin olun

Daha fazla bilgi

Formülde açma ve kapatma ayraçlarının tümünü eşleştirin    

Formüllerdeki tüm ayraçlar eşleşen bir çiftin parçasıdır. Siz formül oluştururken, Excel girilen ayraçları farklı renklerde görüntüler.

Formülde girdiğiniz aralığı göstermek için iki nokta üst üste kullanın   

İki nokta üst üste (:) aralıktaki ilke ve son hücrenin başvurusunu ayırmak için kullanılır. Örneğin, A1:A5.

Tüm gerekli bağımsız değişkenleri girin    

İşlevlerin gerekli ve isteğe bağlı bağımsız değişkenleri olabilir (söz diziminde köşeli ayraçlarla gösterilir). Tüm gerekli bağımsız değişkenler girilmiş olmalıdır. Ayrıca, çok fazla bağımsız değişken girmediğinizden de emin olun.

Formülde 64’ten fazla işlevi iç içe yerleştirmeyin   

Formülün içine işlevleri yerleştirme, 64 düzeyle sınırlıdır.

Çalışma kitabı veya çalışma sayfası adlarını tek tırnak içine alın    

Adlarında alfabetik karakter bulunmayan başka çalışma sayfaları veya çalışma kitaplarındaki değerlere veya hücrelere başvururken, bunların adlarının tek tırnak içine alınması gerekir ( ' ).

Dış çalışma kitaplarının yolunu belirtin    

Dış başvurular, bir çalışma kitabı adı ve çalışma kitabının yolunu içermelidir.

Sayıları biçimlendirmeden girin    

Formülde girdiğiniz sayılar ondalık ayırıcılar veya dolar işaretleriyle ($) biçimlendirilmemelidir, çünkü zaten formüllerde virgüller bağımsız değişken ayırıcısı olarak ve dolar işaretleri de mutlak başvuruları işaretlemek için kullanılır. Örneğin, formüle $1,000 yerine 1000 girin.

Sayfanın Başı

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşlevlerle ilgili bir sorunuz mu var?

Excel topluluk forumuna bir soru gönderin

Excel’i geliştirmemize yardımcı olun

Excel’in sonraki sürümünü nasıl geliştirebileceğimiz konusunda önerileriniz var mı? Varsa lütfen Excel User Voice forumundaki başlıkları gözden geçirin.

Ayrıca bkz.

Excel’deki formüllere genel bakış

Bozuk formülleri önleme

Formüllerdeki hataları bulma ve düzeltme

Excel klavye kısayolları ve işlev tuşları

Excel işlevleri (alfabetik)

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×