Excel'de Veri Modeli Oluşturma

Veri Modeli, birden çok tablodaki verileri tümleştirme ve Excel çalışma kitabında ilişkisel bir veri kaynağını etkili bir biçimde oluşturmaya yönelik yeni bir yaklaşımdır. Excel'de Veri Modelleri, PivotTable'larda, PivotChart'larda ve Gelişmiş Görünüm raporlarında kullanılan sekmeli verileri saydam şekilde sağlamak üzere kullanılır. Ayrıntılara girmeden önce, bir adım geri gidip Alma ve Dönüştürme ile Power Pivot hakkındaki videoyu izleyebilir veya eğitim kılavuzumuzu alabilirsiniz.

Not: Bu makalede, Excel 2013'teki veri modelleri açıklanır. Bununla birlikte, Excel 2013'te kullanıma sunulan veri modelleme ve Power Pivot özelliklerinin aynıları Excel 2016 için de geçerlidir. Excel'in bu sürümleri arasında çok az fark vardır.

Çoğu zaman, modelin orada olduğunu bilmezsiniz bile. Excel'de, Veri Modeli Alanlar listesindeki bir tablolar bütünü olarak görselleştirilir. Modelle doğrudan çalışmak için, Excel 2013 için Microsoft Office Microsoft Excel 2013'te Power Pivot eklentisini kullanmalısınız.

İlişkisel verileri içeri aktarırken, birden fazla tablo seçtiğinizde model oluşturma otomatik olarak gerçekleşir:

 1. Excel'de, Access'ten veya başka bir birden fazla ilişkili tablo içeren bir ilişkisel veritabanından veri almak için Veri > Dış Veri Al'ı kullanın.

 2. Excel bir tablo seçmenizi ister. Birden fazla tablo seçimini etkinleştir seçeneğini işaretleyin.

  Tablo Seç iletişim kutusu

 3. Bir veya daha fazla tablo seçin, İleri'yi ve Son'u tıklatın.

 4. Veri İçeri Aktar alanında, yeni bir sayfada bir PivotTable gibi, istediğiniz veri görselleştirmesi seçeneğini belirleyerek raporunuzu oluşturun.

Şimdi içeri aktardığınız tüm tabloları içeren bir Veri Modeliniz var. PivotTable raporu seçeneğini belirlediğinizden, model PivotTable raporu oluşturmak için kullanacağınız Alanlar listesinde gösterilir.

PivotTable Alanlar listesi

Bu model ile neler yapabilirsiniz? Bu modeli aynı çalışma kitabında PivotTable'lar, PivotChart'lar ve Power View raporları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Tablo ekleyerek veya kaldırarak modeli değiştirebilirsiniz; Power Pivot eklentisini kullanıyorsanız, hesaplanan sütunlar, hesaplanan alanlar, hiyerarşiler ve KPI'lar ekleyerek modeli genişletebilirsiniz.

Veri Modeli oluştururken görselleştirme seçeneği önemlidir. Veri görselleştirmesi için PivotTable Raporu, PivotChart veya Power View Raporu'nu seçebilirsiniz. Bu seçenekler, tabloların tümüyle toplu olarak çalışmanıza olanak tanır. Bunun yerine Tablo'yu belirleseydiniz, içeri aktarılan her tablo ayrı bir sayfaya yerleştirilirdi. Bu düzenlemede, tablolar tek tek kullanılabilir ancak tüm tabloları bir arada kullanmanız için PivotTable, PivotChart veya Power View raporu gerekir.

Notlar: 

 • Excel'de iki veya daha fazla tabloyu eşzamanlı olarak içeri aktardığınızda modeller örtük olarak oluşturulur.

 • Verileri içeri aktarmak için Power Pivot eklentisini kullandığınızda modeller açık olarak oluşturulur. Eklentide model, her sekmenin tablo biçimindeki verileri içerdiği sekmeli bir düzende gösterilir. SQL Server veritabanını kullanarak verileri içeri aktarma hakkında temel bilgileri öğrenmek için bkz. Power Pivoteklentisini kullanarak veri alma.

 • Bir model tek bir tablo içerebilir. Yalnızca bir tabloya dayalı bir model oluşturmak için tabloyu seçin ve Power Pivot'ta Veri Modeline Ekle'yi tıklatın. Power Pivot'un filtre uygulanmış veri kümeleri, hesaplanan sütunlar, hesaplanan alanlar, KPI'lar ve hiyerarşiler gibi özelliklerini kullanmak istersiniz bu işlemi yapabilirsiniz.

 • Birincil ve yabancı anahtar ilişkilerine sahip ilişkili tabloları içeri aktarırsanız tablo ilişkileri otomatik olarak oluşturulabilir. Excel genellikle Veri Modelindeki tablo ilişkilerinde temel alınan içeri aktarılan ilişkisel bilgileri kullanır.

 • Veri modelinin boyutunu azaltma ipuçları için, bkz. Excel 2013'ü ve Power Pivot eklentisini kullanarak belleği verimli kullanan bir Veri Modeli oluşturma.

 • Daha fazla bilgi için bkz. Öğretici: Excel 2013'te Veri Modeli kullanarak PivotTable veri çözümlemesi.

İpucu:  Çalışma kitabınızda veriler var, peki bir Veri Modeli içerip içermediğini biliyor musunuz? Power Pivot penceresini açarak model durumunu kolayca belirleyebilirsiniz. Sekmelerde veriler görünürse, bir model var demektir. Çalışma kitabı veri modelinde kullanılan veri kaynaklarını bulma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başka bir PivotTable, PivotChart veya Power View raporunda Veri Modeli kullanma

Bir Excel çalışma kitabı yalnızca tek bir Veri Modeli içerebilir ancak bu model çalışma kitabında sürekli kullanılabilir.

 1. Excel'de Ekle > PivotTable'ı tıklatın.

 2. PivotTable Oluştur'da Dış veri kaynağı kullan'ı, sonra Bağlantı Seç'i tıklatın.

 3. Varolan Bağlantı'da, Tablolar'ı tıklatın.

 4. Bu Çalışma Kitabı Veri Modeli'nin altında Çalışma Kitabı Veri Modeli'ndeki Tablolar varsayılan olarak seçilir. 'ı tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın. PivotTable Alanları listesi, modeldeki tabloların tümünü göstererek belirir.

Bir Veri Modeline mevcut, ilişkisiz veriler ekleme

Diyelim ki bir modelde kullanmak istediğiniz pek çok veriyi içeri aktardınız veya kopyaladınız, ancak içeri aktarma sırasında Bu veriyi Veri Modeline ekle kutusunu işaretlemediniz. Yeni veriyi modele aktarmak düşündüğünüzden daha kolaydır.

 1. Modele eklemek istediğiniz verilerle işe başlayın. Bu herhangi bir veri aralığı olabilir, ancak en iyisi adlandırılmış aralık kullanmaktır.

 2. Eklemek istediğiniz hücreleri vurgulayın ya da veriler bir tabloda veya adlandırılmış aralıktaysa, imleci bir hücreye götürün.

 3. Verilerinizi eklemek için şu yaklaşımlardan birini kullanın:

 4. Power Pivot > Veri Modeline Ekle’yi tıklatın.

 5. Ekle > PivotTable'ı tıklatın ve sonra PivotTable Oluştur iletişim kutusunda Bu veriyi Veri Modeline ekle seçeneğini işaretleyin.

Aralık veya tablo artık bir bağlantılı tablo olarak modele eklenmiştir. Bir modelde bağlantılı tablolarla çalışmakla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Power Pivot'ta Excel Bağlantılı Tabloları Kullanarak Veri Ekleme.

Power Pivot eklentisindeki Veri Modelini geliştirme ve genişletme

Excel'de, Veri Modelleri yalnızca raporlama deneyimini güçlendirmek ve zenginleştirmek için vardır; özellikle de bu deneyim PivotTable'ları ya da veri gezinme ve çözümleme amaçlı diğer rapor biçimlerini içerdiği zaman. Veri Modelleri ne kadar önemli olsa da, bunlarla yapmak istediklerinize odaklanabilmeniz için özellikle arka planda tutulurlar.

Ama diyelim ki asıl yapmak istediğiniz şey, doğrudan model üzerinde çalışmak olsun. Alan listesinin bir modeli temel aldığını bildiğinizden, listedeki yararlı olmayan tabloları veya alanları kaldırmak isteyebilirsiniz. Belki de modelin sağladığı temel alınan verilerin tamamını görüntülemek veya KPI'lar, hiyerarşiler ve iş mantığı eklemek istiyorsunuz. Tüm bu nedenlerden ve başka nedenlerden ötürü, Veri Modelini doğrudan değiştirmeniz gerekecek.

Veri Modeli’ni değiştirmek ya da yönetmek için Power Pivot eklentisini kullanın. Eklenti, Excel 2013'te Office Professional Plus sürümünün bir parçasıdır fakat varsayılan olarak etkin değildir. Microsoft Excel'de Power Pivot eklentisini başlatma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Power Pivot'taki tablo ile bir çalışma sayfasındaki tablo arasındaki farklar

Power Pivot'ta,Excel çalışma sayfasında yaptığınız gibi doğrudan yeni bir satıra yazarak tabloya satır ekleyemezsiniz. Ancak, Yapıştır komutlarını kullanarak ve verileri yenileyerek satır ekleyebilirsiniz.

Excel çalışma sayfalarındaki veriler genellikle değişken ve düzensizdir: yani bir satırda sayısal veriler ve bir sonraki satırda bir grafik veya metin dizesi bulunabilir. Buna karşılık bir Power Pivot tablosu daha çok ilişkisel bir veritabanı gibidir; tüm satırlar aynı sayıda sütuna sahiptir ve sütunların çoğu veri içerir.

Veri Modeli’ni Power View'de Kullanma

Veri Modeli, Power View raporu temeli olarak kullanılır. Power Pivot eklentisini kullandığınızda, Power View raporunu geliştiren modele iyileştirmeler uygulanabilir. İyileştirmeler şunları içerir: varsayılan bir alan listesi belirtme, belirli satırları benzersiz şekilde tanımlayan temsili alanları veya resimleri seçme ya da tekrarlayan değerler içeren (aynı adı taşıyan çalışanlar veya müşteriler gibi) satırların bir raporlama uygulamasında nasıl işleneceğini belirtme.

 1. Birkaç ilişkili tabloyu içeri aktararak bir Veri Modeli oluşturun.

 2. Power Pivot penceresini açmak için Power Pivot > Yönet’i tıklatın.

 3. Bir tablo seçerek iyileştirmeleri uygulayın:

  1. Gelişmiş > Varsayılan Alan Kümesi'ni tıklatın. Üst tabloyu tıklattığınızda Power View raporunda otomatik olarak görünmesi gereken alanları seçin. Ayrıntılar için bkz. Power View Raporları için Varsayılan Alan Kümesini Yapılandırma.

  2. Gelişmiş > Tablo Davranışı'nı tıklatın. Verileri gruplandıran rapor düzenlerini iyileştirin. Gruplandırmada, bazen ayrı olarak listelenmesi gereken satırları birleştirme gibi istenmeyen sonuçlar doğuran varsayılan davranışlar söz konusu olur. Ayrıntılar için bkz. Power View Raporları için Tablo Davranışı Özelliklerini Yapılandırma.

  3. Gelişmiş > Veri Kategorisi'ni tıklatın. Bazı rapor görselleştirmeleri veri türlerine özgüdür. Örneğin, saat veya tarih temelli bir tablonuz varsa, Power View'e zaman temelli görselleştirmelerde yardımcı olan bir Tarih kategorisi atayabilirsiniz.

 4. Diğer tablolar için bunu tekrarlayın.

 5. Excel'de, yeni bir rapor başlatmak için Ekle > Power View seçeneklerini tıklatın. Daha fazla bilgi için bkz. Power View: Verilerinizi gezin, görselleştirin ve sunun.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×