Access Sözlüğü

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

K

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

Sayfanın Başı

mutlak veya sabit konumlandırma

Öğeyi, üst öğeyle veya üst öğe yoksa gövde bölümüyle göreli olarak yerleştirme. Öğenin Sol ve Üst özellikleri, üst öğenin sol üst köşesiyle görelidir.

Access çalışma alanı

Bir veri kaynağına erişmek için Access database engine kullanan çalışma alanıdır. Veri kaynağı bir Access veritabanı dosyası, bir Paradox gibi bir ODBC veritabanı veya Microsoft SQL Server veritabanı veya ISAM veritabanı olabilir.

Eylem

Makronun temel yapıtaşı; görevleri otomatik hale getirmek başka eylemlerle birleştirilebilen, kendi içinde eksiksiz yönerge. Diğer makro dillerinde komut olarak da bilinir.

Eylem bağımsız değişkeni

Bazı makro eylemleri için gereken ek bilgiler. Örneğin, eylemden etkilenen nesne veya eylemin gerçekleştirileceği özel koşullar.

eylem listesi

Makro nesne sekmesinin Eylem sütunundaki oku tıklattığınızda görüntülenen listede.

eylem sorgusu

Verileri kopyalayan veya değiştiren sorgu. Eylem sorguları dahil ekleme, silme, tablo oluşturma ve güncelleştirme sorguları. Gezinti Bölmesi'nde kullanıcıların adlarının yanındaki bunlar bir ünlem işareti (!) tanımlanır.

eylem satırı

Makro adları, Eylemler, bağımsız değişkenleri ve belirli makro veya makro grubu ile ilişkili açıklamaları girin makro nesne sekmesi üst tarafını bir satırda.

ADE dosyası

Access projesi (.adp dosyası) ile tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi

Sıfırdan bir filtre oluşturabileceğiniz pencere. Açık form veya veri sayfasındaki kayıtları, ölçütlere uyan kayıt alt kümesiyle sınırlamak için filtre tasarımı kılavuzuna ölçüt ifadelerini girmeniz gerekir.

Toplama işlevi

Toplamları hesaplamak için kullanabileceğiniz, Topla, Say, Ortalama veya Değişken gibi bir işlev.

Anonim yineleme

Access veritabanında (yalnızca .mdb dosyası biçimi), özel bir içinde tek tek kullanıcılar izlemek yoksa yinelemesini yazın. Anonim yineleme yinelemeler indirmek için çok sayıda kullanıcı beklediğiniz yerde bir Internet durumda yararlıdır.

ANSI SQL sorgu modu

İki SQL sözdizimi türünden biri. ANSI-89 SQL (Microsoft Jet SQL ve ANSI SQL olarak da bilinir), geleneksel Jet SQL sözdizimidir; ANSI-92 SQL ise yeni ve farklı özel amaçlı sözcükler, sözdizimi kuralları ve joker karakterler içerir.

ekleme sorgusu

Sorgunun sonuç kümesindeki kayıtları, var olan bir tablonun sonuna ekleyen eylem sorgusu.

Uygulama arka planı

Uygulama penceresinin arka planı.

ASCII

Standart bir ABD klavyesinde bulunan harfleri ve simgeleri göstermek için kullanılan 7 bitlik Bilgi Değişimi için Amerikan Standardı Kodu (ASCII) karakter kümesi.

uygulama otomatik filtre uygulama

Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünün filtre uygulamaya izin veren alanlarında bir veya birden fazla öğe seçerek verilere filtre uygulama.

Otomatik biçimlendirme

Bir form veya rapordaki denetimlerin ve bölümlerin görünümünü belirleyen biçimler topluluğu.

Otomatik bağlantı

Access'te bir OLE nesnesi ile OLE sunucusu arasında kurulan ve nesne dosyasındaki bilgiler değiştiğinde nesnenin Access'te otomatik olarak güncelleştirilmesini sağlayan bağlantı.

OtomatikSayı veri türü

Access veritabanında, otomatik olarak her kayıt için benzersiz bir sayı olarak depolayan alanın veri türü tabloya eklenir. Üç tür sayı oluşturulabilir: ardışık, rasgele ve Yineleme Kimliği.

B

Sayfanın Başı

temel tablo

Access veritabanında bulunan bir tablo. DAO nesneleri veya veri tanımı (DDL) SQL deyimleri kullanarak temel bir tablo yapısını değiştirebilir ve Recordset nesneleri veya eylem sorguları kullanarak temel bir tablodaki verileri değiştirebilirsiniz.

büyük iç veri türü

Access projesinde, -2^63 (-9.223.372.036.854.775.808) ile 2^63-1 (9.223.372.036.854.775.807) arasındaki tamsayıları içeren 8 baytlık ( 64 bit) veri türü.

ikili veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 bayt ikili veri içeren sabit uzunluklu veri türü.

bit veri türü

Access projesinde, 1 veya 0 değerini depolayan veri türü. 1 veya 0 dışında tamsayı değerleri kabul edilir, ancak her zaman 1 olarak değerlendirilir.

bit maskesi

Bit tabanlı işleçlerle kullanılan bir değer (ve, Eqv, Imp değil, veya ve Özelveya) test edin, ayarlama veya tek tek bit bir bit tabanlı alanı değer olarak durumunu sıfırlama.

bit düzeyinde karşılaştırma

İki sayısal ifadenin aynı konumunda yer alan bitlerin bit düzeyinde karşılaştırılması.

Yer İşareti

Kayıt kümesi nesnesinin veya formun geçerli kaydı tanımlayan ikili dize içeren özelliğidir.

ilişkili sütun

Bir liste kutusu, birleşik giriş kutusu veya denetimin Denetim Kaynağı özelliği tarafından belirtilen alana bağlı açılan liste kutusu sütun.

ilişkili denetim

Bir formda, raporda veya veri erişim sayfasında kullanılan ve bir tablo, sorgu veya SQL deyimindeki verileri görüntülemenizi veya değiştirmenizi sağlayan denetim. Denetimin DenetimKaynağı özelliği, denetimin ilişkili olduğu alanın adını içerir.

ilişkili köprü denetimi

Veri erişim sayfası üzerinde bir temel metin alanı için bir bağlantı, intranet adresi veya Internet adresi bağlamak için kullanılan bir denetimi. Hedef konuma gitmek için köprüyü tıklatabilirsiniz.

ilişkili nesne çerçevesi

Bir denetimi bir form veya rapor tablolarda depolanan OLE nesneleri işleme ve görüntülemek için kullanılır.

bağlı resim

Form, rapor veya veri erişim sayfası OLE nesnesi alanı Access veritabanındaki veya Access projesi resim sütununda bir görüntü bağlamak için kullanılan bir denetim.

ilişkili aralık denetimi

Veri erişim sayfası üzerinde bir metin veya Not alanına Access veritabanındaki veya Access projesi text, ntext veya varchar sütundaki HTML kodu bağlamak için kullanılan denetim. İlişkili aralık denetimi içeriğini düzenleyemezsiniz.

Oluşturucusu

Bir görevi basitleştiren Access aracı. Örneğin, İfade Oluşturucusu'nu kullanarak karmaşık ifade hızla oluşturabilirsiniz.

yerleşik araç çubuğu

Bilgisayarınızda yüklü olduğunda Access 2003 ve önceki sürümlerinde, araç çubuğunu parçası Access kullanıcı arabirimi olan. Bunun aksine, özel araç çubuğu kendi veritabanı uygulamanız için oluşturduğunuz biridir. Access 2007'de sekmelerindeki ilgili gruplardaki komutların düzenler Şerit araç çubukları değiştirilir. Ayrıca, sık kullandığınız komutları hızlı erişim araç çubuğu'na ekleyebilirsiniz.

Bayt veri türü

0 ile 255 arasında küçük pozitif tamsayıları tutmak için kullanılan bir Access veritabanı veri türü.

C

Sayfanın Başı

hesaplanmış denetim

Denetim bir form, rapor veya veri erişim sayfası bir ifadenin sonucu görüntülemek için kullanılır. Sonuç ifade dayandığı değerlerin herhangi bir değişiklik her zaman yeniden hesaplanır.

Hesaplanan alan

Depolanmış veriden çok, bir deyimin sonuçlarını görüntüleyen ve sorgu içinde tanımlı bir alan. Deyimdeki değerin her değişmesinde, değer yeniden hesaplanır.

ağaç arama

Kodun çalışmakta olduğu modüldeki herhangi bir yordam tarafından çağrılabilen tüm modüller.

Resim yazısı bölümü

Gruplandırılmış veri erişim sayfasında veri sütunlarının resim yazısını görüntüleyen bölüm. Resim yazısı grup üstbilgisinden hemen önce görünür. Resim yazısı bölümüne ilişkili denetim yerleştiremezsiniz.

Kartezyen çarpım

Bir SQL SELECT deyimi, ancak hiç NEREYE FROM yan tümcesinde iki veya daha fazla tablo içerir veya tabloların nasıl atanacağı gösteren JOIN yan tümcesi Yürütülüyor sonucu.

Art arda

Başka bir eylem tetikleyen bir eylemin işlemidir. Örneğin, için iki veya daha fazla tablo basamaklı güncelleştirme ilişki tanımladığınızda, birinci tabloda birincil anahtar için bir güncelleştirme yabancı tablo değişiklikler otomatik olarak tetikleyen.

basamaklı silme

Tablolar arasında bilgi tutarlılığını zorlayan ilişkilerde, birincil tablodan bir kayıt silindiğinde, ilgili tabloda veya tablolarda yer alan ilgili tüm kayıtların silinmesi.

Basamaklı Olay

Doğrudan veya dolaylı olarak kendini çağıran bir olay yordamının yol açtığı olaylar dizisi; olay basamaklama veya özyineleme olarak da bilinir. Basamaklı olaylar genellikle yığın taşmasına veya çalışma zamanı hatalarına neden olduğundan, bu tür olayları kullanırken dikkatli olun.

basamaklı güncelleştirme

Tablolar arasında bilgi tutarlılığını zorlayan ilişkilerde, birincil tablodaki bir kayıt güncelleştirildiğinde, ilgili tabloda veya tablolarda yer alan ilgili tüm kayıtların güncelleştirilmesi.

Kategori alanı

PivotChart görünümü Kategori alanında görüntülenen bir alan. Bir kategori alanı öğeler kategori eksen etiketleri olarak görünür.

kanal numarası

Açık bir dinamik veri değişimi (DDE) kanalı karşılık gelen bir tamsayı. Kanal numaraları Microsoft Windows 95 tarafından atanan veya daha sonra DDEInitiate işlevi kullanılarak oluşturulan ve diğer DDE işlevleri ve deyimleri tarafından kullanılır.

Damga veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 ANSI karakter içeren sabit uzunluklu veri türü.

karakter kodu

ANSI karakter kümesi gibi bir kümedeki belirli bir karakteri gösteren sayı.

Grafik

Form, rapor veya veri erişim sayfasındaki verilerin grafik gösterimi.

onay kutusu

Bir seçeneğin belirlenip belirlenmediğini gösteren denetim. Seçenek belirlendiğinde kutuda bir onay işareti görüntülenir.

CHECK kısıtlaması

Birden çok tablo yayılan iş kuralları sağlar. Örneğin, sipariş tablosu Müşteri tablosunda müşteri için tanımlanan kredi sınırını aşan gelen bir müşterinin siparişleri önleyen denetim kısıtlamasını olabilir.

sınıf modülü

Yeni bir nesnenin açıklamasını içeren modül. Sınıfın her örneği yeni bir nesne oluşturur. Modülde tanımlanan yordamlar, nesnenin özelliklerini ve yöntemlerini oluşturur. Sınıf modülleri tek başına bulunabileceği gibi, formlar ve raporlarla birlikte de bulunabilir.

sınıf ad

Bir sınıf modülü başvurmak için kullanılan adı. Sınıf modülü bir form veya rapor modülü ise, sınıf ad modülü türüyle başında vardır — örneğin, Form_SiparişFormu.

sınıf ad (OLE)

Visual Basic OLE nesnesi başvurmak için kullanılan bir önceden tanımlı ad. OLE nesnesi oluşturmak için kullanılan uygulamanın adını oluşur nesnenin türü ve isteğe bağlı olarak, uygulamanın sürüm numarasını. Örnek: Excel.Sheet.

kod saplama

Visual Basic kodunda bir yordamın başlangıcını ve bitişini tanımlayan bölüm.

çarpışma

Toplu güncelleştirme sırasında ortaya çıkan bir çakışma. Bir istemci sunucu ve sonra bu verileri bir toplu güncelleştirme değiştirmeye çalıştığında veri okur, ancak başka bir istemci güncelleştirme girişimi çalıştırılmadan önce özgün sunucu verileri değiştirir.

sütun

Belirli bir veri türü depolayan bir veritabanı tablosu içindeki bir konuma. Veri sayfasında ve Access veritabanı, sorgu tasarım kılavuzunda veya filtre tasarım kılavuzunda bir alan görsel temsilini de olabilir.

sütun alanı

Özet Tablo'nun sütun alanlarını içeren bölümü.

sütun alanı

PivotTable görünümü'nün sütun alanındaki bir alan. Özet Tablo listesinin üst kısmında sütun alanlarındaki öğeleri listelenir. İç sütun alanları ayrıntı alanına en yakın; Dış sütun alanları iç sütun alanlarının üstünde görüntülenir.

Sütun Seçici

Sütunların tepesindeki yatay çubuk. Sorgu tasarım kılavuzunda veya filtre tasarım kılavuzunda tüm sütunu seçmek için bir sütun seçiciyi tıklatabilirsiniz.

Birleşik giriş kutusu

Birleşik liste kutusu ve metin kutusu işlevlerini sağlayan bir formda kullanılan denetim. Bir birleşik giriş kutusuna bir değer yazabilirsiniz veya denetim listesi görüntülemek ve sonra bu listeden bir öğe seçin'i tıklatın.

komut düğmesi

Bir makroyu çalıştıran bir denetimi bir Visual Basic işlevi çağıran veya olay yordamı çalışır. Komut düğmesi bazen başka programlarda bir düğme olarak adlandırılır.

Karşılaştırma işleci

İki değeri veya ifadeyi karşılaştırmak için kullanılan bir işleç. Örneğin, < (sıfırdan), > (büyüktür) ve = (eşittir).

Bileşik denetimi

Bir denetim ve denetime iliştirilmiş etiket; örneğin, iliştirilmiş etiket içeren bir metin kutusu.

koşullu filtre uygulama

İlk veya son bir toplama dayalı n öğeleri gösterme için filtre uygulama. Örneğin, en çok satış veya en düşük karlı beş ürün üç şehir için filtre uygulayabilirsiniz.

Koşullu biçimlendirme

Form veya rapordaki bir veya birden çok koşula dayalı bir denetimin içeriğini biçimlendirme. Bir koşul denetimin odağı veya kullanıcı tanımlı bir Visual Basic for Applications işlevi ile başka bir denetime başvuruda bulunabilir.

Çakışma

İki yineleme kümesi aynı kaydında veriler değiştiğinde oluşan bir koşul. Çakışma oluştuğunda, bir kazanan değişiklik seçilir ve tüm yinelemelere uygulanır ve kaybetme değişiklik içindeki tüm yinelemelere çakışma olarak kaydedilir.

bağlantı dizesi

Dış bir veritabanını açmak için kullanılan bir dize ifadesi.

kısıtlama

Bir sütun veya satıra girilebilecek değere bir kısıtlama çaldırır. Örneğin, yaş sütundaki değerler 0'den küçük ya da 110'dan büyük olamaz.

sürekli form

Form görünümünde ekranda birden fazla kayıt görüntüleyen form.

Köprü içeren denetim

Bir belge, Web sayfası veya nesne için bir kullanıcı atlamak mümkün kılan denetim. Köprü içeren bir alana bağlı bir metin kutusu örneğidir.

çapraz sekme sorgusu

Kayıtlarda toplam, ortalama, sayım ve başka tür toplama işlemleri gerçekleştiren ve sonuçları, biri veri sayfasının sol tarafında dikey, diğeri üstte yatay durumda olmak üzere iki tür bilgi halinde gruplandıran sorgu.

Para Birimi veri türü

Access veritabanında, doğruluğu çok önemli olduğu sabit noktalı hesaplamalar veya ilgili hesaplamalar için kullanışlı bir veri türü.

Geçerli kayıt

İçinden değiştirme veya veri alma bir kayıt kümesindeki kaydı. Tek bir geçerli kayıt olabilir bir kayıt kümesindeki herhangi bir zamanda, ancak bir kayıt kümesi geçerli kayıt olabilir; örneğin, dinamik küme türünde kayıt kümesinden bir kayıt silindikten sonra.

İmleci veri türü

Access projesinde, imleci değişken yalnızca oluşturmak için kullanabileceğiniz bir veri türü. Bu veri türü bir tablodaki sütunları için kullanılamaz. İmleç bir SELECT deyiminin sonuç kümesindeki bir kerede bir satır ile çalışmak için kullanılan bir düzeneği olur.

Özel grup

Özel grup alanının öğesi. Özel grup, bir satır veya sütun alanından alınan iki veya daha fazla öğeyi içerir.

Özel grup alanı

Öğe olarak özel gruplar içeren satır veya sütun bölümündeki alan.

özel sıralama

Kullanıcı tanımlı sıralama düzeni. Örneğin, ÇalışanUnvanı sütunundaki değerleri unvanın önem derecesine göre görüntülemek için özel bir sıralama düzeni tanımlayabilirsiniz.

Özel Özellikler iletişim kutusu

Kullanıcıların bir ActiveX denetiminin özelliklerini belirlemesine olanak sağlayan özel özellik sayfası.

özel araç çubuğu

Access 2003 ve önceki sürümlerinde, uygulamanız için oluşturduğunuz bir araç çubuğu. Bilgisayarınızda yüklü olduğunda aksine, yerleşik araç erişim bölümüdür.

D

Sayfanın Başı

DAO nesnesi

Veri erişim nesneleri (DAO) kitaplığı tarafından tanımlanan bir nesne. Kodunda DAO nesneleri, veritabanı, TableDefve Recordset, düzenlemek ve verileri işlemek için kullanılan nesneleri temsil etmek üzere gibi tabloları ve sorguları, gibi kullanabilirsiniz.

Veri erişim nesneleri

Erişim ve veritabanı nesnelerini işlemek için kullanabileceğiniz bir programlama arabirimi.

Veri Erişim Nesneleri (DAO)

veri erişim sayfası

Bir Web sayfasını görüntüleme ve Internet veya intranet verilerle çalışmak için tasarlanmıştır. Verilerini genellikle Access veritabanında depolanır.

Veri erişim sayfası özellikleri

Öznitelikleri bir veri erişim sayfası sayfanın bağlı olduğu veritabanını belirleyin ve sayfanın görünüşünü ve davranışını tanımlayın.

veri alanı

Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünün özet verileri içeren bölümü. Veri alanındaki değerler, Özet Tablo görünümünde kayıtlar, Özet Grafik görünümünde ise veri noktaları olarak görüntülenir.

veri toplama

Gönderip HTML form veya InfoPath 2007 formlar Access 2007'den tarafından kullanıcılardan bilgileri toplayarak bir yöntem. Access'te, bir veri koleksiyonu isteği oluşturun ve kullanıcılara e-posta iletisinde bulunan bir formda gönderin. Kullanıcılar bir formu doldurun ve size döndürülür.

veri tanımı

Veri erişim sayfasının kayıt kaynağını oluşturan ifadeler ve ilgili tablo ve sorgulardaki alanlar.

veri tanımlama dili (DDL)

Bir veritabanını, özellikle de tabloları, alanlar, dizinler ve depolama stratejisi özniteliklerini açıklamak için kullanılan dili. ANSI bu belirteçleri oluşturun, açılan ve ALTER erişmesini tanımlar. DDL yapılandırılmış sorgu dili (SQL) alt kümesidir.

veri tanımı sorgusu

Bir veritabanında tablo oluşturabilen, değiştirebilen veya silebilen ya da veritabanında dizin oluşturan veya silen SQL'e özgü sorgudur. ANSI standardı bunları DDL sorguları olarak tanımlar ve CREATE, DROP ve ALTER belirteçlerini kullanır.

veri alanı

Özet Tablo veya Özet Grafik görünümünde özetlenmiş verileri içeren alan. Veri alanı genellikle sayısal veriler içerir.

veri öğesi

Uygulamaya özel parça (dinamik veri değişimi) DDE kanalı üzerinden aktarılabilir veri.

veri etiketi

Tek bir veri noktasını veya değeri temsil eden veri imleyicileri hakkında ek bilgi sağlayan etiket.

veri işleme dili (DML)

Almak için kullanılan dili ekleme, silme ve veritabanındaki verileri güncelleştirin. DML yapılandırılmış sorgu dili (SQL) alt kümesidir.

veri işaretleyici

Grafikte tek bir veri noktasını veya değeri gösteren çubuk, alan, nokta, dilim veya başka bir simge. Grafikte birbiriyle ilişkili veri imleyicileri bir veri dizisi oluşturur.

veri serisi

Grafikte çizilen birbiriyle ilişkili veri noktaları. Grafikteki her veri serisinin benzersiz bir rengi ve deseni vardır. Grafikte bir veya birden fazla veri serisini çizebilirsiniz.

veri kaynağı denetimi

Veri erişim sayfalarının ve Microsoft Office Web Bileşenleri'nin ardında yer alan ve ilgili veri kaynağıyla bağlantıyı yöneten altyapı. Veri kaynağı denetiminin görsel gösterimi bulunmaz.

veritabanı uygulaması

Tabloları, sorguları, formları, raporları, makroları içerir ve veritabanını kullanmayı kolaylaştırmak üzere birlikte çalışacak şekilde tasarlanan modülleri kodu nesneler kümesine. Bir veritabanı uygulaması genellikle bir kullanıcı grubuna dağıtılır.

veritabanı çizimi

Veritabanı şemasının herhangi bir bölümünün grafik olarak gösterimi. Veritabanı yapısının eksiksiz veya kısmi resmini verir. Tabloları, tablolardaki sütunları ve tablolar arasındaki ilişkileri içerir.

Veritabanı Belgeleyicisi

Veritabanındaki nesneleri ilgili ayrıntılı bilgileri içeren bir rapor oluşturur aracı.

Veritabanı nesneleri

Access veritabanı, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerebilir. Access projesi ise formlar, raporlar, sayfalar, makrolar ve modüller gibi nesneler içerebilir.

veritabanı çoğaltma

İki veya daha fazla özel kopyasını (Yineleme) Access veritabanı oluşturma işlemi. Yinelemeler eşitlenebilecek, verileri bir kopya veya tasarım şablonu, yaptığınız tasarım değişikliklerini yapılan değişiklikleri diğer yinelemelere gönderilir.

Veritabanı penceresi

Bir Access veritabanını veya Access projesi açtığınızda, Access 2003 ve önceki sürümlerinde pencere görüntülenir. Yeni veritabanı nesneleri oluşturma ve var olan nesneleri açmanız için kısayollar görüntüler. Access 2007'de veritabanı penceresine Gezinti Bölmesi'ni değiştirilir.

veri tanımı sorgusu

Veri tanımlama dili (DDL) deyimleri içeren bir SQL sorgusu. Bu deyimleri veritabanındaki nesneleri oluşturmak veya değiştirmek izin.

Veri sayfası

Bir tablo, form, sorgu, görünüm veya satır ve sütun biçiminde görüntülenen saklı yordam verilerden.

Veri Sayfası görünümü

Bir tablo, form, sorgu, görünüm veya saklı yordam verileri satır ve sütun biçiminde görüntüleyen bir görünüm. Veri Sayfası görünümünde alanları düzenleme, ekleme ve veri silme ve veri aramak. Access 2007'de, değiştirme ve veri sayfası görünümünde tablo alanları ekleyin.

veri ifadesi

Tarih olarak değerlendirilebilecek her tür ifade (tarihlerden oluşan diziler, tarih değerlerine benzeyen sayılar ve dizeler, işlevlerden elde edilen tarihler, vb.).

tarih dizisi

Sayı işaretleri (#) içine alınmış, geçerli biçime uyan her tür karakter dizisi. Geçerli biçimler, kodunuzun yerel ayarları tarafından belirlenen tarih biçimi veya evrensel tarih biçimidir.

tarih ayırıcılar

Gün, ay ve yıl tarih değerlerini ne zaman biçimlendirildiği ayırmak için kullanılan karakterleri. Karakterleri, sistem ayarları veya Format işlevi kullanılarak belirlenir.

Tarih/Saat veri türü

Tarih ve saat bilgisini tutmak için kullanılan bir Access veritabanı veri türü.

tarih/saat veri türü

Access projesinde, 1 Ocak 1753 ile 31 Aralık 9999 arasındaki tarihleri saniyenin 300'de biri (3,33 milisaniye) düzeyinde bir hata payıyla veren tarih ve saat veri türü.

DBCS

Her karakteri göstermek için 1 veya 2 bayt kullanan ve 256'yı aşkın karakterin gösterilmesine olanak sağlayan karakter kümesi.

Ondalık veri türü (Access veritabanı)

-10^28 - 1 ile 10^28 - 1 arasındaki kesin değerleri içeren sayısal veri türü. Ölçek (toplam basamak sayısı) ve duyarlık (ondalık ayırıcısının sağındaki basamak sayısı) değerlerini belirleyebilirsiniz.

Ondalık veri türü (Access projesi)

-10^38 - 1 ile 10^38 - 1 arasındaki kesin değerleri içeren sayısal veri türü. Ölçek (toplam basamak sayısı) ve duyarlık (ondalık ayırıcısının sağındaki basamak sayısı) değerlerini belirleyebilirsiniz.

bildirim

Bir sabiti, değişkeni veya yordamı adlandıran ve veri türü gibi özelliklerini belirleyen ve çalıştırılabilme özelliği olmayan kod. DLL yordamlarında, bildirimler adları, kitaplıkları ve bağımsız değişkenleri belirtir.

Tanımlamalar bölümü

Bir modülün, modüldeki her yordam için geçerli olan bildirimlerini içeren bölümü. Değişkenler, sabitler, kullanıcı tanımlı veri türleri ve dinamik bağlantı kitaplığında yer alan dış yordamlar içerebilir.

varsayılan denetim stili

Denetim türünün varsayılan özellik ayarı. Birbirine benzeyen iki veya daha fazla denetim oluşturmadan önce, her denetimi ayrı ayrı özelleştirmek zorunda kalmamak için denetim türünü özelleştirebilirsiniz.

Varsayılan özelliği

Denetim için ayarlayabilirsiniz ve böylece her zaman bu türde yeni bir denetim oluşturulur bir özellik özelliği aynı değere sahip olur.

varsayılan değer

Yeni bir kayıt eklediğinizde bir alana veya denetime otomatik olarak girilen değer. Varsayılan değeri kabul edebilir veya yeni bir değer yazarak geçersiz kılabilirsiniz.

silme sorgusu

Bir veya daha fazla tablodan belirttiğiniz ölçüte uyan satırları kaldırır sorgu (SQL deyimi).

tasarım kılavuzu

Sorgu Tasarım görünümünde veya Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresinde bir sorgu veya filtre tasarlamak için kullanılan kılavuz. Sorgular için bu kılavuz daha önce QBE kılavuzu olarak biliniyordu.

Tasarım Şablonu

Yineleme kümesinin, veritabanı yapısı üzerinde diğer yinelemelere de yayılabilecek değişiklikler yapabileceğiniz tek üyesi.

Tasarım görünümü

Veritabanı nesnelerinin tasarım bu gösteren bir görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım Görünümü'nde, yeni veritabanı nesneleri oluşturma ve varolan nesnelerin tasarımını değiştirin.

Ayrıntı alanı

Özet Tablo'nun ayrıntı ve toplam alanlarını içeren bölümü.

Ayrıntı alanı

Raporu oluşturan kayıt kaynağından alınan tüm satırları veya kayıtları görüntüleyen alan.

ayrıntı bölümü

Bir form veya raporun ana gövdesini içeren için kullanılır. Bu bölümde genellikle kayıt kaynağındaki alanlara denetimleri içeren ancak bir alanın içeriğini belirten etiketleri gibi ilişkisiz denetimler de içerebilir.

doğrudan eşitleme

Doğrudan yerel ağa bağlı olan ve paylaşılan ağ klasörleri üzerinden kullanılabilen yinelemeler arasında verileri eşitlemenizi sağlayan yöntem.

devre dışı denetim

Bir formda soluk görünüyor denetim. Devre dışı denetim etkinleştirilemez ve fare tıklatmaları yanıt vermez.

Belge özellikleri

Her veri erişim sayfasıyla birlikte depolanan başlık, konu ve yazar gibi özellikler.

etkialanı

Bir tablo, sorgu veya SQL ifade tarafından tanımlanan bir kayıt kümesi. Etki alanı toplama işlevlerini belirli bir etki alanı veya kayıt kümesi hakkında istatistik bilgi dönün.

etki alanı toplama işlevi

Bir kayıt kümesi (etki alanı) ile ilgili istatistikleri hesaplamak için kullanılan DAvg veya DMax gibi bir fonksiyon.

çift Duyarlığı

İki kez tutarındaki (iki sözcük; normalde 8 bayt) bir daha az kesin (tek duyarlıklı) sayı depolamak için gereken bilgisayar bellek depolanan sayıyı özelliğidir. Kayan nokta formdaki bir bilgisayar tarafından sık gerçekleştirilen.

bırakma alanı

Alanı PivotTable görünümü veya PivotChart görünümü içinde alanları alandaki verileri görüntülemek için alan listesinden silebilirsiniz. Bırakma alanındaki etiketleri görünümde oluşturabileceğiniz alan türlerini gösterir.

açılan liste kutusu

Veri erişim sayfasında yer alan ve tıklatıldığında içinden seçim yapabileceğiniz değerler listesini görüntüleyen denetim. Açılan liste kutusuna değer giremezsiniz.

dinamik bağlantı kitaplığı

Visual Basic yordamlarından çağrılabilen ve çalışma anında uygulamalarınıza yüklenip bağlanan yordamlar kümesi.

E

Sayfanın Başı

Yankıyı

Bir makro çalışırken Access tarafından gerçekleştirilen ekran güncelleştirme veya yeniden boyama işlemi.

düzenleme denetimi

Olarak da bilinen bir metin kutusu düzenleme denetimi içinde bir kullanıcı girebilir ve metin düzenleme bir dikdörtgen bölgedir.

katıştırma

Başka bir uygulamadaki OLE nesnesinin kopyasını ekleme. Nesnenin kaynağı OLE sunucusu olarak bilinir ve nesne bağlama ve katıştırma özelliğini destekleyen herhangi bir uygulama olabilir. Katıştırılmış nesnede yapılan değişiklikler özgün nesneye yansıtılmaz.

etkin veritabanı

Access 2000 veya sonraki bir sürümde biçimi dönüştürülmeden açılan, önceki sürümlere özgü veritabanı. Veritabanının tasarımını değiştirebilmek için, dosyayı oluşturulduğu Access sürümünde açmanız gerekir.

hata numarası

Bir tamsayı aralıktaki 0 - 65.535 sayı özelliği ayarına hata nesnesinin karşılık gelir. Açıklama özelliği ayarı hata nesnesinin ile birlikte kullanılırsa, bu numarayı belirli bir hata iletisi temsil eder.

özel kullanım

Bir ağ üzerinden paylaşılan veritabanında verilere erişim modu. Veritabanını özel kullanım modunda açtığınızda, siz başkalarının veritabanını açmasını engelleyin.

Denetim genişletme

Veri erişim sayfasında yer alan ve tıklatıldığında, gruplandırılmış bir kaydı genişletip daraltarak ayrıntı kayıtlarını görüntüleyen veya gizleyen denetim.

genişlet göstergesi

Genişletme veya daraltma kayıt grupları için kullanılan düğme; artı görüntüler (+) veya eksi işareti (-).

dışarı aktarma

Veri ve veritabanı nesnelerini başka bir veritabanına, elektronik tablo dosyası, kopyalamak veya başka bir veritabanı veya program veri veya veritabanı nesnelerini kullanabilmesi için dosya biçimi için. Desteklenen veritabanları, programları ve dosya biçimleri için çeşitli veri aktarabilirsiniz.

İfade Oluşturucu

Bir ifade oluşturmak için kullanabileceğiniz Access aracı. Bu seçim yapabileceğiniz yaygın ifadeler listesini içerir.

dış veritabanı

Geçerli veritabanına bağlanacak veya alınacak tablonun kaynağı veya verilecek tablonun hedefi.

dış tablo

Açık durumdaki Access veritabanı veya Access projesi dışında bir tablo.

F

Sayfanın Başı

alan veri türleri

Ne tür verileri depolamak belirleyen bir alan bir özelliğidir. Örneğin, metin veri türü olan bir alan metin veya sayısal karakterlerden veriyi saklayabilir, ancak bir sayı alanı yalnızca sayısal veriler bulunabilir.

Alan Listesi bölmesi

Temel alınan nesnedeki kayıt kaynağı veya veritabanı tüm alanları listeler bölmesi.

Alan Seçicisi

Veri sayfasında bir sütunun tümünü seçmek üzere tıklatabileceğiniz küçük kutu veya çubuk.

dosya numarası

Bir dosyayı açmaya açma deyiminde kullanılan bir sayı. Dosya numaraları 1-255, dahil, aralıktaki diğer programlara erişilebilir olmayan dosyalar için kullanın. Dosya numaraları 256 511 aralıktaki başka programlar tarafından erişilebilir dosyalar için kullanın.

Dolgu

Raporun yönlendirmesinin yatay veya dikey olmasına bağlı olarak, Rapor Anlık Görüntüsü penceresini sayfanın enine veya boyuna sığacak biçimde dolduran rapor büyütme yöntemi.

Filtre

Veri alt kümesini görüntülemek veya verileri sıralamak için verilere uygulanan ölçüt kümesi. Access'te, verilere filtre seçime göre filtre uygula ve forma göre filtre uygula gibi filtre yöntemlerini kullanabilirsiniz.

Filtre alanı

Bir PivotTable görünümü veya filtre alanlarını içeren bir PivotChart görünümü bölümü.

Forma göre filtre uygulama

Filtre uygulanmış kayıtların içermesini istediğiniz değerleri girin boş alanlar içeren bir sürümünü geçerli form veya veri kullanan verilere filtre uygulama için bir teknik.

Seçime göre filtre uygulama

Bir form veya yalnızca seçilen değer içeren kayıtlar aldığınız veri sayfasındaki kayıtlara filtre uygulama için bir teknik.

Seçimi Dışta Tutarak Süz

Bir form veya seçilen değer içermeyen kayıtları almak için veri sayfası kayıtları filtre uygulama yöntemi.

Filtre alanı

PivotTable veya PivotChart görünümünde görüntülenen verileri filtrelemek için kullanabileceğiniz filtre alanındaki bir alan. Filtre alanlarını Microsoft Excel Özet Tablo raporlarındaki sayfa alanları aynı işlevleri.

Giriş İçin Süz

Bir değer veya değer içeren veya ifadeyi kayıtları bulmak için girdiğiniz ifade kullanan bir kayıtlara filtre uygulama tekniği.

sabit genişlikte metin dosyası

Her alanın sabit genişlikte bulunduğu veri içeren bir dosya.

kayan noktalı sayı veri türü

Access projesinde 15 basamak duyarlıklı ile yaklaşık bir sayısal veri türü. Veri türü tutun pozitif kayan yaklaşık - 308 ile 1, 79E + 308, negatif değerler yaklaşık - 2.23E - 2.23E gelen değerleri 308 ile - 1, 79E + 308 veya sıfır.

Kayan

Serbestçe kendi penceresinde taşımak kullanabilirsiniz. Kayan pencere her zaman üstte olur. İfade Oluşturucusu'nu, Veritabanı Belgeleyicisi, araç kutusu ve paletleri kaydırabilirsiniz.

yabancı anahtar

Başka bir tabloda birinci anahtar alanına veya alanlarına başvuran bir veya daha fazla tablo alanıdır (sütun).Yabancı anahtar, tablolar arasındaki ilişkiyi belirtir.

yabancı tablo

Veritabanında (örneğin, Müşteriler) başka bir tabloda birincil anahtar alanı olan bir yabancı anahtar alanını (örneğin, MüşteriNo) içeren ve genellikle bir-çok ilişkinin "çok" tarafında olan bir tablo (örneğin, müşteri siparişleri)

Form

Eylemler gerçekleştirmek veya alanlara veri girmek, verileri görüntülemek ve düzenlemek için denetimler yerleştirdiğiniz Access veritabanı nesnesi.

form altbilgisi

Form, komut düğmeleri veya ilişkisiz denetimleri giriş kabul edecek şekilde kullanmak için yönergeler görüntülemek için kullanılır. Alt kısmındaki formu Form görünümünde ve çıktı sonundaki görüntülenir.

Sayfa üstbilgisi

Form, form veya ilişkili formları açın veya diğer görevleri gerçekleştiren komut düğmeleri kullanma yönergeleri için bir başlık görüntülemek için kullanılır. Form başlığındaki formu Form görünümünde üstündeki ve çıktı başında görüntülenir.

form modülü

Visual Basic for Applications (VBA) kodu için belirli bir form veya kendi denetimlerinde gerçekleşen olayları tarafından tetiklenen tüm olay yordamlarını içeren bir modül.

Form nesne sekmesi

Bir nesneyi Tasarım görünümünde, Form görünümünde, veri sayfası görünümünde veya Baskı Önizleme formlarıyla çalışma sekmesi.

form özellikleri

Formun görünüşünü veya davranışını etkileyen öznitelikler. Örneğin, VarsayılanGörünüm özelliği, formun Form görünümünde mi, yoksa Veri Sayfası görünümünde mi açılacağını belirleyen bir form özelliğidir.

Form seçici

Tasarım görünümündeki bir formun sol üst köşesinde, cetvel çizgilerinin birleştiği noktada yer alan kutu. Formu seçmek gibi form düzeyindeki işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.

Simge resmi

Verileri göstermek veya almak için kullandığınız form görüntüleyen bir görünüm. Form görünümünde, ekleme ve tablodaki verileri değiştirme, birincil yoludur. Bu görünümde bir formun tasarımını de değiştirebilirsiniz.

Biçim

Verilerin nasıl görüntüleneceğini ve yazdırılacağını belirler. Access veritabanları belirli veri türleri için, Access projeleri ise eşdeğer SQL veri türleri için standart biçimler sağlar. Özel biçimler de oluşturabilirsiniz.

ön uç/arka uç uygulaması

Tabloları içeren bir "arka uç" veritabanı dosyasının oluşan bir veritabanı uygulaması ve diğer tüm veritabanı nesnelerini "arka uç" tablolar bağlantılarını içeren "ön uç" veritabanı dosyası kopyalarını.

işlevi

Girdi parametreleri alan ve saklı yordam gibi bir sonuç döndüren sorgu. Türleri şunlardır: skalar (çok deyimli; tek değer döndürür), bekleme (tek deyim; güncelleştirilebilir tablo değeri döndürür) ve tablo (çok deyimli; tablo deyimi döndürür).

İşlev yordamı

Visual Basic for Applications (VBA), bir ifadede ve, bir değer döndüren bir yordam kullanılabilir. İşlev deyimi kullanarak bir işlev bildirin ve son işlev deyimi kullanarak sonlandırma.

G

Sayfanın Başı

Genel sıralama düzeni

Varsayılan sıralama düzeni karakterleri veritabanınızın tamamını gibi tabloları, sorguları ve raporlar sıralanma yöntemini belirler. Birden çok dil sürümleri Access ile bir veritabanını kullanmayı planlıyorsanız, Genel sıralama düzenini tanımlamanız gerekir.

genel menü çubuğu

Access'te 2003 ve önceki, form veya rapor için bir özel menü çubuğu nerede belirttiğiniz dışında veritabanı uygulamanızdaki tüm windows yerleşik menü çubuğunda değiştirir bir özel menü çubuğu.

Genel yineleme

Değişikliklerin tümüyle izlendiği ve kümedeki herhangi bir genel yinelemeyle değiş tokuş edilebildiği yineleme. Genel yineleme, hub durumunda olduğu tüm yerel ve anonim yinelemelerle de değişiklik değiş tokuşunda bulunabilir.

genel kısayol menüsü

Aşağıdaki nesneler için yerleşik kısayol menüsünün yerini alan özel kısayol menüsü: tablolardaki ve sorgu veri sayfalarındaki alanlar; Form, Veri Sayfası ve Baskı Önizleme görünümlerindeki formlar ve form denetimleri ve Baskı Önizleme görünümündeki raporlar.

genel benzersiz tanımlayıcı (GUID)

Access veritabanında yineleme için benzersiz tanımlayıcı oluşturmada kullanılan 16 baytlık alan. GUID'ler yinelemeleri, yineleme kümelerini, tabloları, kayıtları ve diğer nesneleri tanımlamak için kullanılır. Access veritabanında, GUID'ler Yineleme Kimliği olarak bilinir.

Kılavuz (veri sayfası görünümü)

Tablo, sorgu, form, görünüm veya saklı yordamdaki veri satırları ile sütunlarını görsel olarak bölümlere ayıran dikey ve yatay çizgiler. Kılavuz çizgilerini görüntüleyebilir veya gizleyebilirsiniz.

Kılavuz (Tasarım görünümü)

Yardımcı dikey ve yatay noktalı ve düz çizgilerden oluşan bir düzenleme denetimleri tam olarak bir form veya raporu tasarlarken konumlandırın.

Grup hesabı

Bir çalışma grubunda yer alan ve grup adı ve bir kişisel kimlik (PID) ile tanımlanan kullanıcı hesapları topluluğu. Bir gruba atanan izinler, gruptaki tüm kullanıcılar için geçerli olur.

Grup filtre denetimi

Bir açılan liste kutusu denetimi bir veri erişim sayfasında, listeden seçtiğiniz değeri temelinde bir alttaki kayıt kümesindeki kayıtları alır. Gruplandırılmış bir sayfada, denetimin belirli bir kayıt grubunun alır.

Grup altbilgisi

Grup adını veya Grup toplamı, gibi bilgileri kayıt grubunun sonunda yerleştirmek için kullanılır.

Grup üstbilgisi

Grup adını veya Grup toplamı, gibi bilgileri kayıt grubunun başında yerleştirmek için kullanılır.

grup düzeyi

Bir rapor veya veri erişim sayfasındaki grubun diğer gruplardaki iç içe geçme düzeyi. Bir kayıt kümesi birden çok alan, deyim veya grup kayıt kaynağına göre gruplandırıldığında, gruplar iç içe geçer.

Gruplandırılmış denetimleri

Tek bir birim olarak, form veya raporu tasarlarken işlenebilir iki veya daha fazla denetim. Denetimleri düzenleme gibi her denetimi seçme veya özellikleri ayarlama yerine grubu seçebilirsiniz.

Gruplandırılmış veri erişim sayfası

İki veya daha fazla grup düzeyi içeren veri erişimi sayfası.

GUID veri türü

Uzaktan yordam çağrıları ile kullanılan benzersiz bir tanımlama dizesidir. Her arabirim ve nesne sınıfı GUID (genel benzersiz tanımlayıcı) için kimlik kullanır. Bir GUID 128 bit değerdir.

H

Sayfanın Başı

ana bilgisayar uygulaması

Visual Basic for Applications destekler herhangi bir uygulama.

hub

Genel yineleme için yaptıkları değişiklikleri Kopya kümesindeki tüm yinelemeleri eşitleyin. Hub üst yineleme işlevi görür.

köprü adresi

Nesne, belge veya Web sayfası gibi bir hedefin yolu. Köprü adresi bir URL (Internet veya intranet sitesinin adresi) veya UNC ağ yolu (yerel ağdaki bir dosyanın adresi) olabilir.

Köprü veri türü

Köprü adreslerini depolayan Access veritabanı alanlarına özgü veri türü. Adres en çok dört bölümden oluşur ve aşağıdaki biçimde yazılır: görüntülenenmetin#adres#altadres#.

Hyperlink alanı

Köprü adreslerini depolayan bir alan. Access veritabanında, Köprü veri türüne sahip bir alandır. Access projesi içinde bunu IsHyperlink özelliği Trueolarak ayarlanmış bir alandır.

Köprü görüntü denetimi

Veri erişim sayfası bir dosyaya veya Web sayfasına köprüyü temsil eden ilişkisiz bir resim görüntülemek için kullanılan denetim. Gözat modunda, hedef konuma gitmek için resmi tıklatabilirsiniz.

I

Sayfanın Başı

IDC/HTX dosyaları

Microsoft Internet Information Server, ODBC veri kaynağından veri almak ve bu verileri HTML belgesi olarak biçimlendirmek için bir IDC dosyası ile bir HTX dosyası kullanır.

tanıtıcı (ifadeler)

Bir alan, denetim veya özellik değere başvuruda bulunan ifadenin öğesi. Örneğin, formlar! [Siparişler]! [SiparişNo] Siparişler formu SiparişNo denetiminin değere başvuran bir tanımlayıcı olur.

tanımlayıcı (Visual Basic)

Visual Basic kodunu modülünde veri üyesi. Tanımlayıcı bir Sub, işlevi veya özelliği yordam, bir değişken, sabit, DECLARE deyimini veya kullanıcı tanımlı veri türü olabilir.

Resim denetimi

Resim bir form veya raporu görüntülemek için kullanılan bir denetim.

Resim veri türü

Access projesinde, en çok 2 barındırabilir değişken uzunlukta veri türü ^ 31-1 (2.147.483.647) bayt ikili veri. Resimler, belgeleri, sesler gibi ikili büyük nesneler (BLOB) depolamak için kullanılır ve derlenmiş kodu.

içeri aktarma

Access tablosunu veri metin dosyasının, elektronik tablo dosyası veya veritabanı tablosu kopyalamak için. İçeri aktarılan verileri yeni bir tablo oluşturmak için kullanabileceğiniz veya (Ekle) eklemek için aynı veri yapısındaki olan var olan bir tablo.

İçeri/Dışarı Aktar belirtimi

Access çalıştırma alma veya verme işlemini sabit genişlikli veya sınırlandırılmış metin dosyasına için gereken bilgileri depolayan belirtim.

Dizin

Arama ve bir tablodaki sıralama hızlandırır bir özellik anahtar değerleri temel alarak ve bir tablodaki satırların üzerinde benzersizlik zorunlu kılabilirsiniz. Bir tablonun birincil anahtarı otomatik olarak dizine alınır. Bazı alanlar için kendi veri türü, OLE nesnesi veya ek gibi nedeniyle dizin oluşturulamaz.

Dizinler penceresi

Access veritabanında, bir pencere içinde görüntüleme veya bir tablonun dizinlerini düzenleyebilir veya birden çok alanlı dizinler oluşturun.

dolaylı eşitleme

Ne zaman Taşınabilir bilgisayarla seyahat gibi bağlantısız bir ortamda kullanılan eşitleme yöntemi. Dolaylı eşitleme yapılandırmak için Yineleme Yöneticisi'ni kullanmanız gerekir.

yerinde etkinleştirme

OLE nesnesinin OLE sunucusunu bir alandan veya denetimden etkinleştirme. Örneğin, bir denetimi denetimi çift tıklatarak denetimdeki waveform ses (.wav) dosyasını çalıştırabilirsiniz.

Giriş maskesi

Hazır bilgi görüntüleme karakterlerinden (örneğin, ayraçlar, noktalar ve kısa çizgiler) ve verilerin nereye girileceğini, ne tür veriler kullanılabileceğini ve kaç karaktere izin verildiğini belirten maske karakterlerinden oluşan biçim.

yüklenebilir ISAM

DBASE, Excel ve Paradox gibi dış veritabanı biçimlerine erişimine izin veren, belirttiğiniz bir sürücü. Microsoft Access veritabanı alt yapısı (uygulamanız tarafından başvurulan, bu ISAM sürücülerini yükler).

örneği

Nesne tanımına içeren sınıf oluşturulur. Örneğin, bir form sınıf birden çok örneğini aynı kod paylaşabilir ve form sınıf tasarımında kullanılan denetimlerle yüklenir.

tamsayı veri türü

Access projesinde, -2^31 (-2.147.483.648) ile 2^31 - 1 (2.147.483.647) arasındaki tamsayıları depolayan 4 baytlık (32 bit) veri türü.

Tamsayı veri türü

Tamsayıları içerebilen temel veri türü. Integer değişkeni -32,768 ile 32,767 arasında değişen bir değere sahip 16 bitlik (2 bayt) bir sayı olarak depolanır.

Internet eşitlemesi

Bir Internet sunucusu yapılandırıldığı bağlı olmadığınız yinelemelere eşitlemek için kullanılır. Internet eşitlemesi yapılandırmak için Yineleme Yöneticisi'ni kullanmanız gerekir.

İç sabit

Access, VBA, ADO veya DAO tarafından sağlanan sabit. Bu sabitlerin her bu kitaplıklara genel tıklatarak Nesne Tarayıcısı'nda kullanılabilir.

öğe

Bir alandaki benzersiz veri parçası. Özet Tablo listesinde veya alan listesinde görüntülenebilecek alt düzey öğeler varsa, öğenin yanında genişletme göstergesi (+) yer alır.

J

Sayfanın Başı

Jet ve yineleme nesneleri

Microsoft Jet veritabanlarına özgü eylemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz otomasyon arabirimleri kümesi. JRO'yu kullanarak veritabanlarını düzenleyebilir, önbellekten gelen verileri yenileyebilir, yinelenen veritabanları oluşturabilir ve bunları koruyabilirsiniz.

K

Sayfanın Başı

klavye işleyicisi

Kullanıcının klavyede bastığı tuşları veya tuş bileşimlerini saptayıp gerekli yanıtı veren kod.

L

Sayfanın Başı

Etiket

Bir form veya rapor gibi bir başlık, resim yazısı veya yönergeler, açıklayıcı metin görüntüleyen bir denetim. Etiketleri olabilir veya başka bir denetime bağlı değil.

Düzen görünümü

Access 2007'de, birçok türde tasarım yapabileceğiniz bir görünüm formlarına değiştirir ve canlı verileri görüntülerken raporları.

sol dış birleşim

Sorgunun SQL deyimindeki LEFT JOIN işleminin sol tarafında yer alan tüm kayıtların, sağdaki tabloda birleştirilmiş alanda eşleşen değer olmasa bile, sorgunun sonuçlarına eklendiği bir dış birleştirme işlemidir.

Gösterge

Grafikteki veri serilerine veya kategorilere atanan desenleri veya renkleri belirten kutu.

kitaplık veritabanı

Herhangi bir uygulamadan çağırabileceğiniz yordamlar ve veritabanı nesneleri topluluğu. Öğeleri kitaplıkta kullanabilmek için, önce geçerli veritabanından kitaplık veritabanına bir başvuru oluşturmanız gerekir.

bağla (tablolar)

Bir eylem görüntüleyebilir ve hem özgün programında ve Access verileri düzenlemek ve böylece başka bir programdan verilere bağlantı kurar.

Bağlantılı Tablo

Access'in kayıtlarına erişebildiği açık veritabanı dışındaki bir dosyada depolanan bir tablo. Ekleme, silme ve bağlantılı bir tabloda kayıtları düzenleme, ancak yapısını değiştiremezsiniz.

Liste dizini

Bir listede öğe ile başlayarak ilk öğe için 0, ikinci için 1 öğesi, vb. sayıların sırasını.

yerel nesne

Bir tablo, sorgu, form, rapor, makro veya modülü kopya veya tasarım şablonu, oluşturulduğu kalır. Nesne ne nesneyi değişiklikler yineleme kümesinin diğer üyelerine kopyalanır.

yerel yineleme

Veri hub veya genel yineleme ile ancak yineleme kümesindeki diğer yinelemelerle değil alışverişinde bulunduğu bir yineleme.

yerel ayar

Belirli bir dile ve ülkeye karşılık gelen bilgiler kümesi.

kilitli

Bir kayıt, kayıt kümesi veya veritabanını, öğe üzerinde değişiklik yapan kullanıcı dışında tüm kullanıcılar için salt okunur kılan durum.

Arama alanı

Access veritabanındaki bir formda veya raporda kullanılan ve bir tablo veya sorgudan alınan değerler listesini görüntüleyen veya bir statik değerler kümesini depolayan alan.

M

Sayfanın Başı

ACCDE dosyası

Access 2007 veritabanı (.accdb) dosyası tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Access veritabanı altyapısı

Alır ve kullanıcı ve sistem veritabanlarında verileri depolayan Access veritabanı sistem bölümü. Altyapısı bir veri Yöneticisi veritabanı sistemleri, Access gibi yerleşik olan düşünülen.

makro

Bir eylem veya görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz bir eylem kümesi.

makro oluşturucusu

Nesne kapısı oluşturmak ve değiştirmek makroları sekmesi. Makro Oluşturucusu'nu yerler, form veya rapor gibi çeşitli veya doğrudan Şerit üzerindeki Oluştur sekmesinden başlatabilirsiniz.

makro grubu

Tek bir makro adı altında depolanan birbiriyle ilişkili makrolar topluluğu. Makro topluluğundan genellikle yalnızca makro olarak söz edilir.

ana form

Bir veya daha fazla alt form içeren form.

tablo yapma sorgusu

Yeni bir tablo oluşturur ve sonra var olan bir tablo veya sorgu sonuçlarında kayıtları kopyalayarak kayıtları (satırlar), bir tablodaki oluşturur Sorgu (SQL deyimi).

el ile bağlantı

Kaynak belgedeki veriler değiştiğinde kendi verilerinizi de değiştirmek için işlem yapmanızı gerektiren bağlantı.

çok-çok ilişkisi

Her iki tablodaki bir kayıt içinde diğer tablodaki birçok kayıtlara ilişkilendirebilirsiniz iki tablo arasında ilişki. Çok-çok ilişkisi oluşturmak üzere üçüncü bir tablo oluşturun ve bu tabloya diğer iki tablodan birincil anahtar alanlarını ekleyin.

Kayan yazı

Veri erişim sayfası üzerinde belirli bir sayfa öğesini, başlık veya önemli bir duyuru gibi kullanıcının dikkatini çekmek için kullanılan metin taşıma. Kayan bir sayfaya yerleştirmek için kayan metin denetimi oluşturun.

en fazla kayıt sınırı

Performansı arttırmak amacıyla Microsoft Access projesindeki bir form veya veri sayfası için Microsoft SQL Server veritabanından alınabilecek en fazla kayıt sayısını belirleyebilirsiniz.

MDE dosyası

Access 2003 veya önceki veritabanı (.mdb) dosyasıyla tüm modüller derlenmiş ve düzenlenebilir tüm kaynak kodu kaldırıldı.

Kısa Not veri türü

Access veritabanında, bu bir alan veri türüdür. Not alanları en çok 65.535 karakter içerebilir.

Microsoft Access veri dosyası

Access veritabanı veya Access projesi dosyası. Access 2007 veritabanını .accdb dosyasında veritabanı nesnelerini ve verilerini depolar ve Access'in önceki sürümlerinden .mdb biçimini kullanın. Proje dosyasını veri içermiyor ve Microsoft SQL Server veritabanına bağlanmak için kullanılır.

Microsoft Access veritabanı

Bir belirli bir konu veya amaçla ilgili veri ve nesneler (örneğin, tablolar, sorgular veya formlar) topluluğudur.

Microsoft Access nesnesi

Access, kendi arabirimi veya uygulama formlar ve raporlar için ilişkili Access tarafından tanımlanan bir nesne. Ayrıca, bir Microsoft Access nesnesi girme ve verileri görüntülemek için kullanılan arabirimi öğelerini program için kullanabilirsiniz.

Microsoft Access projesi

Microsoft SQL Server veritabanına bağlanan ve istemci/sunucu uygulamaları oluşturmak için kullanılan Access dosyası. Proje dosyasını herhangi bir veri veya tabloları ve görünümleri gibi veri tanımı tabanlı nesneler içermez.

Microsoft Veri Altyapısı

Tek kullanıcı bilgisayar veya küçük çalışma grubu sunucusu gibi daha küçük bir bilgisayar sistemine yerel veri depolama sağlayan ve Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 ve SQL Server 2000 ile uyumlu bir istemci/sunucu veri altyapısı.

Microsoft SQL Server veritabanı

Microsoft SQL Server veritabanında, tablolar, görünümler, dizinler, saklı yordamları, işlevleri ve Tetikleyicileri oluşur. Access veritabanı ODBC kullanarak veya Access projesi oluşturmak için SQL Server veri bağlanabilirsiniz (* .adp) dosyası.

Modül düzeyi

Herhangi bir değişken veya sabit tanımlamalar bölümüne bir Visual Basic for Applications (VBA) modülünde veya bir yordam dışında bildirilen açıklanmaktadır. Değişken veya sabitleri Modül düzeyinde bildirilen Modül içindeki tüm yordamlar için kullanılabilir.

Modül düzeyi değişkeni

Visual Basic bildirimleri bölümünde Applications (VBA) modülünde için Özel anahtar sözcüğü kullanılarak bildirilen değişken. Bu değişkenler modülünde tüm yordamlar kullanılabilir.

para veri türü

Access projesinde, -922.337.203.685.477,5707 ile 922.337.203.685.477,5807 arasındaki parasal değerleri, on birde birlik yanılma payıyla depolayan veri türü.

taşıma tutamacı

Sol üst köşesinin Seçili denetim veya Tasarım görünümünde veya Düzen görünümü denetim düzeni görüntülenen büyük kare. Denetim veya denetim düzeni başka bir konuma taşımak için tutamacını sürükleyebilirsiniz.

Taşıma modu

Mod içinde bir sütunun veri sayfası görünümünde sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak taşıyabilirsiniz.

birden çok değerli alan

Birden fazla değer depolanabilir bir arama alanı.

çok kullanıcılı (paylaşılan) veritabanı

Birden fazla kullanıcının aynı veri kümesine erişip değiştirmesine izin veren veritabanıdır.

N

Sayfanın Başı

Otomatik Ad Düzeltme

Formları, raporları, tabloları, sorguları, alanları veya formlarda ve raporlarda denetimleri yeniden adlandırdığınızda oluşan genel yan etkileri otomatik olarak düzeltir özelliği. Bununla birlikte, Otomatik Ad Düzeltme yeniden adlandırılan nesnelere tüm başvurular onarma yapamazsınız.

Gezinti düğmeleri

Kayıtlarda gezinmek için düğmeleri. Bu düğmeler, veri sayfası görünümü ve Form görünümünde, sol alt köşesinde yer alır. Böylece, belgenizin sayfaları arasında taşıyabilirsiniz düğmeleri de Baskı Önizleme'de kullanılabilir.

Gezinti Bölmesi

Bir Access veritabanını veya Access projesi açtığınızda görüntülenen bölmenin. Veritabanında nesneleri Gezinti Bölmesi'ni görüntüler ve sıralamak için özelleştirilebilir ve Grup nesnelerini farklı yollarla.

nchar veri türü

Access projesinde, en çok 4.000 Unicode karakter içeren sabit uzunluklu veri türü. Unicode karakterler her karakter için 2 bayt kullanır ve tüm uluslararası karakterleri destekler.

normalleştirme

İlişkisel bir veritabanında, bilgilerin yinelenmesini etkili tablo tasarımıyla en aza indirme. Veritabanınızı normale dönüştürmek için Tablo Çözümleyicisi Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz:

ntext veri türü

Access projesinde, en çok 2^30 - 1 (1.073.741.823) karakter içeren değişken uzunluklu veri türü. Ntext veri türündeki sütunlar, veri satırında 16 baytlık bir gösterge depolar; veriler ayrı bir yerde depolanır.

Boş

Bir değer bir alana girin veya ifadeleri ya da sorgularda eksik veya bilinmeyen verileri göstermek için kullanın. Visual Basic uygulamasında Null anahtar sözcüğü Null değerini gösterir. Birincil anahtar alanlarını gibi bazı alanlarda boş değer içeremez.

null alan

Boş değer içeren bir alan. Null alan sıfır uzunluklu dize içeren bir alan aynı değildir ("") veya 0 değerini içeren bir alan.

Sayı veri türü

Access veritabanında, bir alanın veri türü matematiksel hesaplamalarda kullanılan sayısal veri için tasarlanmıştır. Para birimi veri türü, Bununla birlikte, görüntülemek veya para birimi değerleri hesaplamak için kullanın.

sayısal veri türü

Access projesinde, -10^38 - 1 ile 10^38 - 1 arasındaki kesin değerleri içeren sayısal veri türü. Ölçek (toplam basamak sayısı) ve duyarlık (ondalık ayırıcısın sağındaki basamak sayısı) değerlerini belirleyebilirsiniz.

nvarchar(n) veri türü

Access projesinde, en çok 4.000 Unicode karakter içeren değişken uzunluklu veri türü. Unicode karakterler her karakter için 2 bayt kullanır ve tüm uluslararası karakterleri destekler.

O

Sayfanın Başı

Nesne veri türü

Visual Basic tarafından tanınan herhangi bir nesneyi gösteren temel veri türü. Nesne türü olarak herhangi bir nesne değişkeni bildirebilirsiniz, ancak bunların belirli türlerini nesne değişkenlerini bildirmek en iyisidir.

Nesne bağımlılıkları bölmesi

Seçili nesneyi ve ayrıca seçili nesnenin üzerinde bağımlılıkları olduğu nesneleri bağımlılığı olan nesneleri gösterir.

Nesne Kitaplığı

Nesneleri ve yöntemler ve Özellikler tanımları içeren bir dosyayı. Tipik bir nesne kitaplığını içeren dosyayı dosya adı uzantısı .olb bulunur.

Nesne türü

Otomasyon aracılığıyla bir program tarafından sunulan nesne türünü; Örneğin, uygulama, dosya, aralık ve sayfa. Visual Basic Düzenleyicisi'nde nesne tarayıcısı kullanın veya programınızın belgelerine kullanılabilir nesnelerinin tam listesi için başvurun.

nesne değişkeni

Bir nesneye başvuru içeren değişken.

ODBC Bağlantı Dizesi Oluşturucusu

Doğrudan sorgu oluştururken SQL veritabanına bağlanmak için kullanabileceğiniz Access aracı. Sorguyu kaydederseniz, bağlantı dizesini sorguyla birlikte depolanır.

ODBC veri kaynağı

Veriler ve bu verilere Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) protokolünü destekleyen programlardan ve veritabanlarından ulaşmak için gereken bilgiler.

ODBC veritabanı

Kendisi için bir veritabanı açık veritabanı bağlantısı (ODBC) sürücüsü — alırken, bağlama veya veri verme için kullanabileceğiniz bir sürücüsü — sağlanır.

ODBCDirect

Microsoft Jet veritabanı altyapısını atlayan DAO özelliklerini kullanarak ODBC veri kaynaklarına doğrudan ulaşmanızı sağlayan teknoloji.

OLE kapsayıcısı

Başka bir programdan bağlı veya eklenmiş OLE nesnesi içeren bir program. Örneğin, OLE nesnesi Access veritabanındaki bir Excel çalışma sayfasına içeriyorsa, Access OLE kapsayıcısı olur.

OLE DB

İlişkisel veri, posta dosyaları, düz dosyalar ve elektronik tablolar da dahil olmak üzere birçok türde veri kaynağına etkili ağ ve Internet erişimi sağlayan bileşen veritabanı mimarisi.

OLE DB sağlayıcı

Bir program OLE DB mimarisinde verilere verilere erişmek için Dış yollar sıralanmıştır ODBC veya IISAM sürücülerini kullanarak verilere erişmek yerine yerel erişim sağlar.

OLE nesnesi

Nesne Bağlama ve katıştırma için OLE protokolünü destekleyen nesne. OLE nesnesi (örneğin, Windows Paint resmi veya bir Excel çalışma sayfasına) OLE sunucusundan bağlı veya eklenmiş bir alanı, form veya rapor.

OLE Nesnesi veri türü

Bağlı veya eklenmiş diğer programlarda (Access veritabanında eklenen) oluşturulan nesneler için kullandığınız bir alan veri türü.

OLE sunucusu

Bir program veya başka bir programa bağlı veya eklenmiş bir OLE nesnesi sağlayan DLL. Örneğin, OLE nesnesi Access veritabanındaki bir Excel çalışma sayfasına içeriyorsa, Excel OLE sunucu olur.

OLE/DDE bağlantısı

OLE nesnesi ile OLE sunucusu arasında ya da bir dinamik veri değişimi (DDE) kaynak belgeyi ve bir hedef arasındaki bağlantı.

bir-çok ilişkisi

İki tablo arasında oluşturulan ve birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değerinin, ilgili tablodaki çok sayıda kaydın alanındaki veya alanlarındaki değere karşılık geldiği ilişki.

bir-bir ilişkisi

Birincil tablodaki her kaydın birincil anahtar değeri eşleşen alan veya alanların, tek bir kaydın ilişkili tablodaki değeri karşılık gelen iki tablo arasında ilişki.

seçenek düğmesi

Bir seçenek grubunun bir parçası olarak genellikle bir form veya rapordaki alternatifler sunmak için kullanılan bir radyo düğmesi olarak da bilinen bir denetim. Bir kullanıcı birden fazla seçeneğini belirleyemezsiniz.

seçenek grubu

Onay kutuları, iki durumlu düğmeleri ve form veya raporda seçenek düğmeleri içeren bir çerçeve. Bir seçenek grubu, kullanıcının tek bir seçenek seçebileceği alternatifler göstermek için kullanın.

dış birleşim

Her iki tablodan kayıt eşleşen bir sorgunun sonuçlarını kaydında halinde birleştirilmiş ve tüm kayıtlarını, birleştirilen alan değerleri diğer tablodakilerle eşleşmiyor bile, en az bir tablo katkı birleştirme.

sahibi

Güvenlik özelliği kullanıldığında, veritabanı veya veritabanı nesnesi üzerinde denetimi olan kullanıcı hesabı. Varsayılan değer olarak, veritabanını veya veritabanı nesnesini oluşturan kullanıcı, o nesnenin sahibi olur.

P

Sayfanın Başı

sayfa (veri depolama)

Kayıt verilerin depolandığı veritabanı dosyasının bir bölümü. Kayıtların boyutuna bağlı olarak, bir sayfa (4 KB boyutunda) birden fazla kayıt içerebilir.

Sayfa altbilgisi

Form veya rapordaki her sayfanın sonundaki sayfa özetini, tarih veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Bir formda, sayfa altbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.

Sayfa üstbilgisi

Form veya rapordaki her bir sayfanın üstündeki başlık, sütun başlıkları, tarihler veya sayfa numaralarını görüntülemek için kullanılır. Bir formda, sayfa üstbilgisi yalnızca formu yazdırdığınızda görünür.

parametre sorgusu

Kullanıcının etkileşimli olarak bir veya daha fazla ölçüt değeri belirlediği sorgu. Parametre sorgusu ayrı bir sorgu türü değil, sorgunun esnekliğini artıran bir özelliktir.

kısmi yineleme

Bir tam yinelemedeki kayıtların yalnızca bir alt kümesini içeren veritabanıdır. Kısmi yineleme ile, filtre ayarlayabilir ve tam yinelemedeki hangi kayıt alt kümesinin veritabanında yer alacağını belirleyen ilişkiler tanımlayabilirsiniz.

doğrudan sorgu

Bir SQL'e özel sorgu komutları doğrudan bir ODBC veritabanı sunucuna göndermek için kullanın. Doğrudan sorgular kullanarak doğrudan tablolarla Access veritabanı altyapı tarafından işlenen veri yerine sunucuda çalışın.

izinleri

Veri veya veritabanındaki nesnelere ne tür bir kullanıcı erişimi belirleyen öznitelikler kümesi bulunur.

sürekli nesne

Veritabanında depolanan bir nesnedir; örneğin bir veritabanı tablosu veya QueryDef nesnesi. Dinamik küme türünde veya anlık görüntü türünde Kayıt Kümesi nesneleri, gerektikçe bellekte oluşturulan nesneler oldukları için sürekli nesne sayılmazlar.

kişisel kimliği

4-20 karakter uzunluğunda ve erişim hesap adı ile birlikte bir kullanıcı veya Access çalışma grubu tanımlamak için kullandığı olan büyük küçük harf duyarlı bir alfasayısal dize.

kötümser

Düzenlenmekte olan kayıt da dahil olmak üzere, bir veya daha fazla kayıt içeren sayfanın, Edit yöntemini kullandığınız sırada başka kullanıcılar tarafından kullanılamadığı ve siz Update yöntemini kullanıncaya kadar kullanılamaz durumda kaldığı kilitleme türüdür.

pi

Yaklaşık olarak 3,1415926535897932 değerine eşit matematik sabiti.

PivotChart görünümü

Bir grafik çözümleme veri sayfası veya form içinde gösteren bir görünümü. Farklı ayrıntı düzeyleri görebilir veya alanlar ve öğeler sürükleyerek veya alanları için açılan listelerinde öğeleri görüntüleyip gizleyerek düzenini belirtin.

Özet Tablo formu

Seçtiğiniz biçimlendirmeyi ve hesaplama yöntemlerini kullanarak büyük miktarda veriyi özetleyen etkileşimli tablo. Verileri farklı biçimlerde görüntülemek için, Excel'deki ÖzetTablo'ya benzer biçimde satır ve sütun başlıklarını döndürebilirsiniz.

Özet Tablo listesi

Bir Web sayfasında etkileşimli verileri çözümlemek için kullanılan Microsoft Office Web bileşeni. Bir satırda görüntülenen veriler ve sütun biçimi taşınmış, filtrelenebilir, sıralanmış ve izleyicileriniz için anlamlı olacak şekilde hesaplanır.

PivotTable görünümü

Özetlenir ve veri sayfası veya form analiz görünümü. Alanlar ve öğeler sürükleyerek veya alanları için açılan listelerinde öğeleri görüntüleyip gizleyerek verileri düzenlemek veya farklı ayrıntı düzeyleri kullanın.

artı işaretçisi

Fareyi veri sayfasındaki bir alanın sol kenarına taşıdığınızda beliren işaretçi. Artı biçimli işaretçi görüntülendiğinde fareyi tıklatarak tüm alanı seçebilirsiniz.

açılan form

Diğer pencerelerin üstünde kalan form. Açılan form kalıcı veya geçici olabilir.

birincil anahtar

Değerleri tablodaki her kaydı benzersiz olarak tanıtan bir veya birden fazla alan (sütun). Birincil anahtarda Null değerler kullanılmaz ve her zaman benzersiz bir dizin oluşturmak gerekir. Birincil anahtar, tabloyu diğer tablolardaki yabancı anahtarlarla ilişkilendirmede kullanılır.

birincil tablo

Bir-çok ilişkisinde birbiriyle ilişkili iki tablonun "bir" tarafındaki tablo. Birincil tablo bir birincil anahtar içermeli ve tablodaki her kayıt benzersiz olmalıdır.

özel yordam

Sub veya işlev yordamı bir Declare deyiminde Özel anahtar sözcüğü kullanarak özel olarak bildirilir. Özel yordamlar yalnızca aynı modülü içindeki diğer yordamlar tarafından kullanılabilir.

yordam

Bildirimler ve bir birim olarak çalıştırılan deyimleri modülde dizisi. Visual Basic for Applications (VBA) modülünde yordamları Sub hem işlevi yordamlar içerir.

yordam düzeyi

Bir yordamda bildirilen her tür değişken veya sabit. Yordamda bildirilen değişkenler ve sabitler yalnızca o yordamda kullanılabilir.

yordam düzeyi değişkeni

Bir yordamda bildirilen değişken. Yordam düzeyi değişkenler her zaman bildirilen yordama özel.

Proje

Veritabanında, standart modüller ve sınıf modülleri de içinde olmak üzere tüm kod modüllerinden oluşan küme. Proje, varsayılan değer olarak, veritabanıyla aynı adı taşır.

özellik sayfası

Tabloları, sorguları, alanları, formlar, raporlar, veri erişim sayfaları ve denetimleri gibi çeşitli nesnelerin özelliklerini görüntülemek veya değiştirmek için kullanılan bir bölme.

sahte dizin

Bir ODBC tablosunun (sunucu tablosu) benzersiz bir dizin olmaksızın düzenlenmesine olanak sağlayan bir veya daha fazla tablo veri alanının (sütun) dinamik çapraz başvurusudur.

genel değişken

Değişken Applications (VBA) modülünde için Visual Basic bildirimleri bölümündeki Genel anahtar sözcüğü ile bildirin. Genel değişken veritabanında her modülde yordamlar tarafından paylaşılabilir.

Yayını

Access projesinde yayınlar, bir kullanıcı veritabanından alınan yayınlanmış bir veya daha fazla tabloyu veya saklı yordam makalesini içerebilir. Makale, birim olarak yinelenen veri grubudur.

Yayımlama

Windows SharePoint Services çalıştıran bir sunucu gibi bir belge yönetim sunucusu veritabanını kaydetmek için.

Q

Sayfanın Başı

Sorgu

Tablolarınızı veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirmek için isteği depolanan verileri hakkında soru. Sorgu, form veya rapor için veri kaynağı olarak sunmak için birden çok tablodan veri birlikte getirebilirsiniz.

Sorgu penceresi

Tasarım, Veri Sayfası, SQL veya Baskı Önizleme görünümünde sorgularla çalıştığınız pencere.

QueryDef

depolanmış bir Access veritabanında sorgu tanımını veya ODBCDirect çalışma sorguda geçici tanımı.

R

Sayfanın Başı

gerçek veri türü

Access projesinde 7 basamak duyarlıklı, yaklaşık değerler içeren sayısal veri türü. Yaklaşık 1,18E - 38 ile 3,40E + 38 arasındaki pozitif sayıları, yaklaşık 1,18E - 38 ile 3,40E + 38 arasındaki negatif sayıları ve sıfır değerini içerebilir.

kayıt gezinti denetimi

Veri erişim sayfasında kayıt gezinti araç çubuğunu görüntülemek için kullanılan denetim. Gruplandırılmış sayfada, her grup düzeyine bir gezinti araç çubuğu ekleyebilirsiniz. Kayıt gezinti denetiminin özelliklerini değiştirerek denetimi özelleştirebilirsiniz.

kayıt numarası kutusu

Veri Sayfası veya Form görünümünün sol alt köşesinde geçerli kayıt numarasını gösteren küçük kutu. Belirli bir kayda gitmek için, kutuya kaydın numarasını yazın ve ENTER tuşuna basın.

kayıt seçici

Veri Sayfası veya Form görünümünde bir kaydın solunda yer alan ve bir kaydın tümünü seçmek üzere tıklatabileceğiniz küçük kutu veya çubuk.

kayıt kaynağı

Temel bir form, rapor veya veri erişim sayfası için veri kaynağı. Access veritabanında, bir tablo, sorgu veya SQL deyimi olabilir. Access projesi, bu tablo, görünüm, SQL deyimi olabilir veya saklı yordam.

kayıt kümesi

Nesne gibi davranan kayıt kümeleri olan tablo, dinamik küme ve anında görüntü türündeki Kayıt kümesi nesnelerinin ortak adı.

Başvurulan veritabanı

Kullanıcının geçerli veritabanından bir başvuru oluşturduğu Access veritabanı. Kullanıcı bir veritabanına başvuru oluşturup daha sonra bu veritabanındaki standart modüllerden yordamlar çağırabilir.

Veritabanı başvurma

Kullanıcının başka bir veritabanına başvuru oluşturduğu geçerli Access veritabanı. Kullanıcı bir veritabanına başvuru oluşturup daha sonra bu veritabanındaki standart modüllerden yordamlar çağırabilir.

bilgi tutarlılığı

Tanımlı eklediğinizde, tablolar arasındaki ilişkileri korumak için takip ettiğiniz kuralları güncelleştirme veya kayıtları silin.

yenileme

Access veritabanında, diğer kullanıcıların yaptıkları değişiklikleri yansıtmak üzere bir formdaki veya veritabanındaki kayıtları yeniden görüntüleme. Access projesinde ise kayıtlardaki değişiklikleri yansıtmak üzere etkin formun veya veri sayfasının temel aldığı sorguyu yeniden çalıştırma.

İlişki

İki tablodaki ortak alanlar (sütunlar) arasında kurulan bir ilişki. İlişki bire bir, bir-çok veya çok-çok olabilir.

İlişkiler nesne sekmesi

Bir nesneyi kapısı, görüntüleme, oluşturma ve tabloları ve sorguları arasındaki ilişkileri değiştirme sekmesi.

göreli veya satır içi konumlandırma

Öğeyi belgenin doğal HTML akışına yerleştirir, ama öğenin konumunu, önceki içeriğe göre ayarlar.

yeniden boyama

Ekranı yeniden çizme. Repaint yöntemi, belirlenen formda askıda kalmış ekran güncelleştirmelerini tamamlar.

Yineleme

Veritabanının, bir yineleme kümesinin üyesi olan ve kümedeki diğer yinelemelerle eşitlenebilen kopyası. Bir yinelemedeki yinelenen tabloda bulunan veriler üzerinde yapılan değişiklikler, diğer yinelemelere gönderilir ve uygulanır.

yineleme kümesi

Aynı veritabanı tasarımını ve benzersiz yineleme kümesi tanımlayıcısını paylaşan Tasarım şablonu ve tüm yinelemeler.

yineleme kümesi topolojisi

Değişikliklerin bir yinelemeden diğerine yayılma sırası. Topoloji, başka bir yinelemedeki değişikliklerin sizin yinelemenizde ne kadar çabuk ortaya çıkacağını belirler.

Çoğaltma

Bir veritabanını, iki veya daha fazla kopyanın veri güncelleştirmelerini veya yinelenen nesneleri değiş tokuş etmesine olanak verecek biçimde kopyalama. Bu değiş tokuş işlemine eşitleme denir.

raporu

Access veritabanı nesne, biçimlendirilmiş ve düzenli bilgi içeren göre belirtimleri yazdırabilirsiniz. Satış özetleri, telefon listeleri ve posta etiketleri raporları örneklerindendir.

Rapor altbilgisi

Sayfanın alt kısmındaki, sayfa numaralarını, tarihlerini ve toplamlar gibi normal olarak görüntülenen bilgileri yerleştirmek için kullanılan bir rapor bölümü.

Rapor üstbilgisi

Raporun başında bilgileri (örneğin, başlık, tarih veya rapor giriş) yerleştirmek için kullanılan rapor bölümü.

rapor modülü

Visual Basic for Applications (VBA) kodu için belirli bir rapor veya kendi denetimlerinde gerçekleşen olayları tarafından tetiklenen tüm olay yordamlarını içeren bir modül.

Raporu nesne sekmesi

Bir nesneyi Tasarım görünümünde, Yerleşim Önizleme veya Baskı Önizleme raporlarıyla çalışma sekmesi.

Rapor Seçici

Tasarım görünümündeki bir raporun sol üst köşesinde, cetvel çizgilerinin birleştiği noktada yer alan kutu. Raporu seçmek gibi rapor düzeyindeki işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.

Rapor anlık görüntüsü

Access raporu her sayfanın yüksek kalitede bir kopyasını içeren bir dosyayı (.snp dosya adı uzantısı). Bu iki boyutlu düzenini, grafikler ve diğer nesnelerini raporun korur.

yeniden sorgulama

Kayıtlarda yapılan değişiklikleri yansıtmak, yeni eklenen kayıtları görüntülemek ve silinen kayıtları elemek üzere etkin formun veya veri sayfasının temel aldığı bir sorguyu yeniden çalıştırma.

özel amaçlı sözcük

Visual Basic gibi bir dilin parçası olan bir word. Özel amaçlı sözcükleri deyimleri, önceden tanımlanmış işlevleri ve veri türleri, yöntemleri, işleçleri ve nesneleri adlarını ekleyin.

sağ dış birleşim

Sorgunun SQL deyimindeki RIGHT JOIN işleminin sağ tarafında yer alan tüm kayıtların, soldaki tabloda birleştirilmiş alanda eşleşen değer olmasa bile, sorgunun sonuçlarına eklendiği bir dış birleştirme işlemidir.

geri alma

Değişiklikleri kaydetmeden bekleyen hareketi iptal etme veya sonlandırma işlemi.

satır alanı

Özet Tablo'nun satır alanlarını içeren bölümü.

satır alanı

Özet Tablo görünümünün satır bölümündeki bir alan. Satır alanlarındaki öğeler, görünümün solunda dikey olarak listelenir. İçteki satır alanları ayrıntı bölümüne en yakın olanlardır; dıştaki satır alanları ise içteki satır alanlarının solunda yer alır.

satır seçici

Küçük bir kutu veya çubuk tıklatıldığında seçer tüm tablo veya makro satırı, Tasarım görünümünde veya zaman sıralayabilir ve rapor Tasarım'nda kayıtları gruplandırma görüntüleyin.

S

Sayfanın Başı

Bölüm

Form veya rapor, üstbilgi, altbilgi veya ayrıntı bölümü gibi bir bölümü.

bölüm başlığı

Tasarım görünümünde bir form veya rapor bölümüne üstündeki yatay çubuk. Bölüm çubuğunu bölümün adını ve türünü görüntüler. Bölümün özellik sayfası erişmek için kullanılır.

Bölüm Seçici

Nesne Tasarım görünümünde açıldığında bölüm çubuğunun sol üst köşesinde görüntülenen kutu. Bölümü seçmek gibi bölüm düzeyindeki işlemleri gerçekleştirmek için bu kutuyu kullanın.

güvenli çalışma grubu

Belirli bir kullanıcı hesapları ve gruplara izin verilen izinler göre içinde kullanıcıların hangi veritabanı nesnelerine erişim ve kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açma Access çalışma kısıtlıdır.

çekirdek

Sözde rasgele sayılar oluşturmak için kullanılan başlangıç değeri. Örneğin, Randomize deyimi, Rnd işlevi tarafından benzersiz, sözde rasgele sayı dizileri oluşturmak üzere kullanılan bir tohum sayı üretir.

seçme sorgusu

Tablolarınızdaki depolanan veriler hakkında soru soran ve sonuç veren bir sorgu verileri değiştirmeden bir veri sayfası formunda ayarlayın.

seçim dikdörtgeni

Veri Sayfası görünümünde seçili satırların (kayıtlar) ve sütunların (alanlar) oluşturduğu dikdörtgen.

kendi kendine birleşim

Bir tablonun kendisiyle birleştirildiği birleştirme. Tablodaki kayıtlar, birleştirilecek alanlarda eşleşen değerler varsa, aynı tabloda başka kayıtlarla birleştirilir.

ayırıcı

Metin veya sayı birimlerini ayıran karakter.

seri alanı

Grafiğin seri alanında görüntülenir ve seri öğeleri içeren bir alan. Bir serinin ilgili veri noktaları grubudur.

Seri noktası

Grafikte çizilen ve bir sütun, çubuk, çizgi, pasta veya halka dilim veya başka türde veri işaretçisi tarafından gösterilen ayrı veri değeri.

Sunucu Forma Göre Filtre Uygula

Filtre uygulanmış kayıtların içermesini istediğiniz değerleri girin boş alanlar içeren bir sürümünü geçerli form veya veri kullanan bir teknik. Veritabanından alınmadan önce veri sunucusu tarafından filtrelenir.

Sunucu tarafından oluşturulan HTML

Bir tablo, sorgu veya forma verilen, ODBC veri kaynağına bağlanan ve dinamik olarak salt okunur HTML dosyaları oluşturmak üzere Internet Information Server (IIS) tarafından işlenen Active Server Pages (ASP) veya IDC/HTX dosyası.

Sunucu tarafından oluşturulan HTML: bir Active Server Pages

oturumu

Bir kullanıcı oturum açar ve kullanıcı oturumu kapatıldığında sona erdiğinde, Access veritabanı altyapısı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin dizisini başlar. Oturumu sırasında tüm işlemler bir işlem kapsamı form ve kullanıcının oturum açma izinleri tabi olur.

smalldatetime veri türü

Access projesinde kullanılan ve datetime veri türü kadar kesin sonuç vermeyen bir tarih ve saat veri türü. 1 Ocak 1900 ile 6 Haziran 2079 arasındaki tarihleri 1 dakikalık yanılma payıyla verir.

küçük tamsayı veri türü

Access projesinde, -2^15 (-32.768) ile 2^15 - 1 (32.767) arasındaki tamsayıları depolayan 2 baytlık (16 bit) veri türü.

Smallmoney veri türü

Access projesinde, -214.748,3648 ile 214.748,3647 arasındaki parasal değerleri on binde birlik hata payıyla depolayan veri türü. Smallmoney türündeki değerler görüntülenirken, iki ondalık konum içerecek biçimde yuvarlanır.

anlık görüntüsü

Bir sorgu sonucunda görüntülenen kayıtlar gibi bir veri kümesinin statik görüntüsü. Anlık görüntü türünde Kayıt Kümesi nesneleri bir temel tablo, sorgu veya başka bir kayıt kümesinden oluşturulabilir.

Anında Görüntüleyici

Görüntülemek için kullanabileceğiniz bir programı yazdırın veya rapor anlık görüntüsünü gibi bir anlık posta. Anında Görüntüleyici bağımsız yürütülebilir bir programı, Anında Görüntüleyici denetimi (Snapview.ocx) ve diğer ilgili dosyalardan oluşur.

Anlık Görüntü Görüntüleyicisi denetimi

Microsoft Internet Explorer 3.0 veya üstü anlık görüntü raporunu görüntülemek için kullanın veya ActiveX destekleyen herhangi bir programdan ActiveX denetimi (Snapview.ocx), Access veya Microsoft Visual Basic gibi denetler.

SQL veritabanı

Yapılandırılmış sorgu dili (SQL) dayalı bir veritabanı.

SQL dizesi/deyimi

SELECT, UPDATE veya DELETE gibi bir SQL komutunu tanımlayan ve çoğunlukla sorgularda ve toplam fonksiyonlarında kullanılan WHERE veya ORDER BY gibi yan tümceleri içeren ifade. SQL dizeleri/deyimleri genellikle sorgularda ve toplam fonksiyonlarında kullanılır.

SQL variant veri türü

Access projesi, metin, ntext, görüntü, zaman damgası, dışında çeşitli veri türünde değerler depolayan veri türü ve sql_variant veri türleri. Sql variant veri türü bir sütun, parametre, değişken kullanılır veya kullanıcı tanımlı işlev değeri döndürür.

SQL görünümü

Geçerli sorgu için SQL deyimini görüntüleyen veya bir SQL'e özel sorgu (birleşim, doğrudan veya veri tanımı) oluşturmak için kullanılan bir nesne sekmesi. Sorgu Tasarım Görünümü'nde oluşturduğunuzda, Access SQL Görünümü'nde eşdeğer SQL oluşturur.

SQL'e özel sorgu

Bir SQL deyiminden oluşan sorgu. Alt sorgular, doğrudan sorgular, birleşim ve veri tanımı sorguları SQL'e özgü sorgulardır.

Standart sapma

Bir olasılık işlevinin ortası çevresinde ortalandığı yöntemi gösteren ve ortadan sapmanın karesinin alındığı durumun kare köküne eşit olan parametredir.

standart modül

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde, veritabanınızı diğer yordamlarda kullanılabilir olmasını istediğiniz Sub ve işlevi yordamları yerleştirebilirsiniz.

depolanmış yordam

SQL ifadeleri ve ad altında depolanan ve bir birim olarak işlenen isteğe bağlı denetim akışı ifadeleri derlenmiş topluluğudur. Toplama bir SQL veritabanında depolanır ve bir programdan bir arama ile çalıştırabilirsiniz.

dize sınırlayıcı

Başka bir dizenin içine yerleştirilmiş bir dizeyi ayırmaya yarayan metin karakterleri. Tek tırnak işaretleri (') ve çift tırnak işaretleri (") dize sınırlayıcı olarak kullanılır.

Sub yordamı

Visual Basic for Applications (VBA) yordamı işlemi gerçekleştiren taşıyan. İşlev yordamı farklı olarak, bir alt yordam bir değer döndürmez. Siz Sub ifadesiyle Sub yordamı başlatmadan ve bir End Sub deyimini kullanabilirsiniz.

alt veri sayfası

Başka bir veri sayfasının içinde yer alan ve bu veri sayfasıyla ilgili veya birleştirilmiş verileri içeren veri sayfası.

alt form

Başka bir formda veya raporda yer alan form.

alt form/alt rapor denetimi

Bir formda alt form veya bir raporda alt rapor görüntüleyen denetim.

alt sorgu

Başka bir seçin veya eylem sorgusu içinde olan bir SQL SELECT deyimi.

alt rapor

Başka bir raporda yer alan bir rapor.

abone olma

Access veritabanı veya Access projesi yayını almayı kabul etme. Abone veritabanı çoğaltılmış veri için publisher veritabanından abone olur.

abonelik

Tablolar ve Access projesinde bir publisher veritabanından çoğaltılan verileri alır veritabanı.

eşitleme

Yineleme kümesinin iki üyesini, bu üyelerdeki güncelleştirilmiş tüm kayıtları ve nesneleri değiş tokuş ederek güncelleştirme işlemi. Her üyedeki değişiklikler diğerine uygulandığında yineleme kümesinin iki üyesi eşitlenmiş olur.

sysname veri türü

Access projesinde, nesne adlarını depolayan sütunlar, değişkenler ve saklı yordam parametreleri için kullanılan, sistem tarafından sağlanmış, kullanıcı tanımlı özel veri türü.

sistem nesnesi

Sistem tarafından (örneğin Tablo MSysIndexes) veya kullanıcı tarafından tanımlanan veritabanı nesneleri. Nesne adının başında USys karakterlerini kullanarak bir sistem nesnesi oluşturabilirsiniz.

T

Sayfanın Başı

sekme denetimi

Birkaç sayfaları, her biri bir sekme ve her metin kutuları veya seçenek düğmeleri gibi benzer denetimler içeren içeren tek bir form veya iletişim kutusu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir denetim. Bir kullanıcı sekmeyi tıklattığında, bu sayfa etkin olur.

Tablo

Verileri kayıtlar (satırlar) ve alanlar (sütunlar) biçimde depolayan veritabanı nesnesi. Veriler genellikle çalışanlar veya siparişler gibi belirli bir kategoriyle ilgilidir.

Tablo veri türü

Access projesi içinde bir sonuç depolamak için kullanılan özel veri türü daha sonra işlenmek kullanıcı tanımlı işlev yerel değişken veya dönüş değerini ayarlayın. Tempdb veritabanında depolanan geçici tablosu yerine kullanılabilir.

Tablo nesne sekmesi

Access veritabanında, Tasarım görünümü veya veri sayfası görünümünde tablolarıyla çalışma bir nesne sekmesi.

Tablo Özellikleri

Access veritabanında, tablonun genel görünüşünü veya davranışını etkileyen özellikler. Tablo özellikleri, alan özellikleri gibi tablo Tasarım görünümünde belirlenir.

metin kutusu

Bir denetimi bir form veya rapor üzerinde metin görüntüleme veya veri girişini kabul etmek için kullanılan bir düzenleme alanı da denir. Metin kutusu iliştirilmiş bir etiket olabilir.

metin veri türü

Access projesinde, en çok 2^31 - 1 (2.147.483.647) karakter içeren değişken uzunluklu veri türü; varsayılan uzunluk 16 karakterdir.

(Metin veri türü

Access veritabanında, bu bir alan veri türüdür. Metin alanları 255 karakter veya AlanBoyutu özelliği tarafından belirtilen karakterlerin sayısını içerebilir, küçüktür.

zaman damgası veri türü

Access projesinde, her satır ekleme veya güncelleştirme işleminden sonra otomatik olarak güncelleştirilen veri türü. Zaman bilgisi sütunlarındaki değerler datetime verileri değil, veri değişikliklerinin sırasını gösteren binary(8) veya varbinary(8) türünde değerlerdir.

tinyint veri türü

Access projesinde, 0 ile 255 arasındaki tamsayıları depolayan 1 baytlık (8 bit) veri türü.

iki durumlu düğme

Denetim açma/kapama bir form veya rapor seçenekleri sağlamak için kullanılır. Metin veya resim görüntüleyebilir ve tek başına veya bir seçenek grubu parçası olabilir.

Araç kutusu

Tasarımda kullanıma hazır bir dizi aracı görüntüleme denetimleri bir form veya rapora eklemek için.

Araç ipuçları

Komutlar ve Şeritteki düğmeleri adlarını kısa açıklamaları. Fare işaretçisini bu komutlarının ve düğmelerinin üzerinde bekletildiğinde bir araç ipucu görüntülenir.

Topoloji

Değişikliklerin bir yinelemeden diğerine yayılma sırası. Topoloji, başka bir yinelemedeki değişikliklerin sizin yinelemenizde ne kadar çabuk ortaya çıkacağını belirlediği için önemlidir.

Toplam alanı

Temel kayıt kaynağında verilerinden özetleyen bir alan. Toplam alanı Topla veya Saygibi bir özet işlevini kullanabilir veya Özet değerleri hesaplamak için bir ifade kullanın.

Toplam satırı

Alandaki verilerin türüne göre her alan için özet bilgileri seçiminizin görüntüleyen veri sayfasında satırı.

toplamlar sorgusu

Bir veya daha fazla tablonun çeşitli alanlarındaki değerler üzerinde ortalama veya toplam gibi özetleyici bir hesaplamanın sonucunu görüntüleyen sorgu. Toplam sorgusu ayrı bir sorgu türü değil, seçme sorgularının esnekliğini artıran bir özelliktir.

işlem

Bir veritabanının veri veya şema yapılan değişiklikler serisi. Herhangi bir öğe işlem başarısız olursa, tüm işlemi başarısız olur ve veri "döndürülüyor."

Tetik

Belirtilen tablodaki veriler değiştirildiğinde otomatik olarak uygulanacak özel bir saklı yordam biçimi. Tetikleyiciler genellikle farklı tablolarda yer alan ve aralarında mantıksal bir ilişki bulunan verilerde bilgi tutarlılığını zorlamak için oluşturulur.

U

Sayfanın Başı

bağlantısı çözülmüş denetim

İlgili tablo, sorgu veya SQL deyimindeki bir alana bağlı olmayan denetim. İlişkisiz denetimler genellikle bilgi verici metinleri veya dekoratif amaçlı resimleri görüntülemek için kullanılır.

İlişkisiz bir form veya rapor

Form veya raporu bir tablo, sorgu veya SQL deyimi gibi bir kayıt kaynağına bağlı değil. (Formun veya raporun kayıt kaynağı özelliği boştur.)

İlişkisiz nesne çerçevesini

Bir formda getirin veya ilişkisiz nesne içerecek şekilde rapor denetim. Değeri bir tabloda depolanan verilerden türetilen değil, bir resim gibi bir nesneyi bir ilişkisiz nesnesidir.

bileşim sorgusu

İki veya daha fazla seçme sorgusunun sonucunu birleştirmek için UNION işlecini kullanan sorgu.

benzersiz dizin

Alanın Dizin özelliğinde Evet (Yineleme Yok) değerini belirleyerek tanımlanan dizin. Benzersiz dizin, dizine alınmış alanda yinelenen değerler bulunmasına izin vermez. Bir alanı birincil anahtar olarak belirlediğinizde, alan otomatik olarak benzersiz duruma getirilir.

uniqueidentifier veri türü

Access projesinde, 16 baytlık genel benzersiz tanımlayıcı (GUID).

Güncelleştirme

Bir kayıttaki verilerde değişiklikleri kabul etmek için. Değişiklikleri, form veya veri sayfası üzerinde başka bir kayda taşıdığınızda veya kaydı açıkça kaydettiğinizde veritabanına kaydedilir.

güncelleştirme sorgusu

Bir kayıt kümesinde belirttiğiniz ölçütlere (arama koşulları) göre değişiklik yapan bir eylem sorgusudur (SQL deyimi).

güncelleştirilebilir anlık görüntüsü

İstemci/sunucu ortamlarında etkili biçimde çalışan bir kayıt kümesi türü. Verileri istemcide önbelleğe alır ve verilere erişmek veya güncelleştirmek için tekrar tekrar sunucuya ulaşma gereğini en aza indirir.

kullanıcı hesabı

Kullanıcının bir Access çalışma grubundaki veritabanı nesnelerine erişimini yönetmek için oluşturulan bir kullanıcı adı ve kişisel no (PID) ile tanımlanan hesap.

Kullanıcı tanımlı veri türü

Microsoft SQL Server veritabanı içinde bir sütunun veri türünü tanımı içerebilir. Bu kullanıcı tarafından tanımlanan ve varolan SQL Server veri türlerine dayalı. Kurallar ve Varsayılanları yalnızca kullanıcı tanımlı veri türlerine bağlanabilir.

Kullanıcı tanımlı tür

Visual Basic for Applications (VBA), herhangi bir veri türü tanımlanmış tipi ifadesi kullanarak. Kullanıcı tanımlı veri türleri herhangi bir veri türünde bir veya daha fazla öğeler içerebilir. Kullanıcı tanımlı ve diğer veri türlerinin diziler Dim deyimi kullanılarak oluşturulmuş.

Kullanıcı tanımlı koleksiyonu

Bir koleksiyonu nesnesine nesneler ekleyerek oluşturma koleksiyonu. 1'den başlayarak öğeleri koleksiyonu nesnesi tarafından tanımlanan koleksiyonundaki dizine alınır.

kullanıcı tanımlı işlev

Giriş parametrelerini alıp bir saklı yordam için benzer bir sonuç döndüren sorgu. Türleri: skalar (çok deyimli; tek bir değer verir), satır içi (tek bir ifade; güncelleştirilebilir Tablo değeri) ve tablo (çok deyimli; tablo).

Kullanıcı tanımlı nesne

Bir form veya rapor sınıf modülünde tanımlanmış özel bir nesne. Sınıf modülünde, özellikleri ve yöntemleri yeni nesnesi oluşturma, nesneyi yeni bir örneğini oluşturun ve bu özellikleri ve yöntemleri kullanarak nesne işlemek.

Kullanıcı düzeyi güvenliği

Access veritabanında kullanıcı düzeyinde güvenlik kullanılırken, veritabanı yöneticisi veya bir nesnenin sahibi, tek tek kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar üzerinde belirli izinler verebilir.

Kullanıcı grubu

Tüm kullanıcı hesaplarını grup hesabı. Kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda, Access, bu hesabı otomatik olarak Kullanıcılar grubuna ekler.

V

Sayfanın Başı

doğrulama

Girilen verilerin belirli koşul ve sınırlamalara uygun olup olmadığını denetleme işlemi.

geçerlilik kuralı

Geçerli tanımlayan bir özellik değerleri bir formdaki bir denetime veya alan veya tablodaki kayıt için giriş. Access girildiğinde ValidationText özelliğinde belirtilmiş iletiyi görüntüler.

Grup veri türü

Access projesinde, en çok 8.000 bayt ikili veri içeren değişken uzunluklu veri türü.

varchar

Access projesinde, en çok 8.000 ANSI karakter içeren değişken uzunluklu veri türü.

farkı

Standart sapmanın karesidir. Bir gruptaki tüm değerlerin grubun ortalama değerinden farklılaşma miktarının ölçüsüdür.

değişken ifade

Sayısal, dize veya özel yanı sıra tarih veri değerlendirebilirsiniz herhangi bir ifade Empty ve Null değerleri.

Görünümü

Access projesinde, bir SQL SELECT deyimi temel bir sanal tablodur bir sorgu. Örneğin, bir görünüm belirli verilere erişimi sınırlamak üzere iki tablodan birleştirme yalnızca 3 / 10 kullanılabilir sütunlar içerebilir.

Görünürlük

Yineleme kümesinde eşitlenebilecek üyeleri ve geçerli çakışma çözümleme kurallarını belirten yineleme özelliği. Yinelemeler için üç görünürlük türü vardır: genel, yerel ve anonim.

W

Sayfanın Başı

WHERE yan tümcesi

SQL deyiminin alınacak kayıtları belirten bölümü.

joker karakterler

Sorguları ve ifadeleri tüm kayıtları, dosya adları veya diğer öğeler eklemek için kullanılan karakterleri, belirli bir karakterle başlayan veya, belirli bir modele uyan.

X

Sayfanın Başı

XML özniteliği

Etiket hakkında daha fazla bilgi sağlamak üzere etikete eklenen bilgi < tarifi miktar "2" Birim = "Bardak" = > un < / tarifi >. Bu örnekte, miktar ve birim öznitelikleri olur.

XML öğesi

Genişletilmiş Biçimlendirme Dili (XML) belgesindeki bir başlangıç ve bitiş etikete göre ayrılmış bilgiler. Bir XML öğesi < Soyadı > Mersin örneğidir < / Soyadı >.

XML varlıkları

Karakter ve bir XML belgesi diğer karakterlerin yerini simgeleri birleşimleri ayrıştırılmış, genellikle diğer anlamları XML içinde olanlar. Örnek & lt; temsil < etiket için sol köşeli parantez olan simgesi.

Y

Sayfanın Başı

Yes/No veri türü

Evet veya Hayır ve doğru veya yanlış gibi iki değerden birini içeren alanlar için kullandığınız bir alanın veri türü. Null değerleri izin verilmez.

Z

Sayfanın Başı

sıfır uzunluklu dize

Herhangi bir karakter içeren bir dize. Bir alan için hiçbir değerin var bildiğiniz belirtmek için sıfır uzunlukta dize kullanabilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize aralarında hiç boşluk iki çift tırnak işaretleriyle yazarak girin ("").

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×