Şirket içi içeriği SharePoint Online'a yükleme

Bu, şirket içi bir dosya paylaşımından Office 365’e içerik geçirmek için SharePoint Online Geçişi PowerShell cmdlet’lerinin kullanımı hakkında adım adım bir kılavuzdur.

SharePoint Online Geçişi PowerShell cmdlet’leri, dosya paylaşımlarındaki şirket içi içerikleri taşımak üzere tasarlanmıştır. Çok az CSOM çağrısı gerektirir ve büyük veri içeriği geçişi taleplerini yerine getirmek için Azure geçici BLOB depolama alanından yararlanır.

Burada, SPO Geçişi PowerShell kullanarak şirket içi verilerinizi SharePoint Online’a yükleme işleminin adımları verilmiştir:

1. Adım: SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nu yükleme.

2. Adım: Çalışma dizininizi ayarlama

3. Adım: Konumlarınızı ve kimlik bilgilerinizi belirleme

4. Adım: Şirket içi dosya paylaşımından yeni bir içerik paketi oluşturma

5. Adım: İçerik paketini hedef siteniz için dönüştürme

6. Adım: İçeri aktarılacak içeriği gönderme

7. Adım: SPO Geçişinizi İşleme ve İzleme (isteğe bağlı)

Önkoşullar

 • Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Windows PowerShell 4.0

Not : İzinler: Hedeflediğiniz sitede, site koleksiyonu yöneticisi olmanız gerekir.

Başlamadan önce

1. Adım: SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nu yükleme

İlk adım, SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nu yüklemektir.

 1. SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nun önceki tüm sürümlerini kaldırın.

 2. Buradan yükleyin: SharePoint Online Yönetim Kabuğu.

 3. SharePoint Online Yönetim Kabuğu’nu açın ve Yönetici olarak çalıştır’ı seçin.

Başa dön

2. Adım: Çalışma dizininizi ayarlama

Geçiş işlemini başlatmadan önce, iki boş klasör oluşturarak çalışma dizininizi ayarlamalısınız. Bu klasörler yalnızca XML içereceğinden çok fazla disk alanı gerektirmez.

 1. Geçici paket klasörünü oluşturun.

 2. Son paket klasörünü oluşturun.

Başa dön

3. Adım: Konumlarınızı ve kimlik bilgilerinizi belirleme

Bu adımda, kaynak dosyalarınızın ve hedef dosyalarınızın konumlarıyla web konumunuz da içinde olmak üzere konumlarınızı ve kimlik bilgilerinizi tanımlamanız gerekir.

Yerel bilgisayarınızda SharePoint Online Yönetim Kabuğu'nu açın. Değerleri kendi değerlerinizle değiştirerek aşağıdaki komutları çalıştırın.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Başa dön

4. Adım: Şirket içi dosya paylaşımından yeni bir içerik paketi oluşturma

Bu adımda, dosya paylaşımından yeni bir geçiş paketi oluşturursunuz. Dosya paylaşımından içerik paketi oluşturmak için kullanılan New-SPOMigrationPackage komutu, kaynak yolu tarafından hedeflenen içeriğin listesini okur ve geçişi gerçekleştirmek için XML oluşturur.

Aşağıdaki parametreler isteğe bağlı olarak işaretlenmedikçe gereklidir:

 • SourcefilesPath: Geçirmek istediğiniz içeriği gösterir

 • OutputPackagePath: Geçici klasörünüzü gösterir

 • TargetWebUrl: Hedef Web’inizi gösterir

 • TargetDocumentLibraryPath: Web’deki belge kitaplığını gösterir

 • IgnoreHidden: Gizli dosyaları atlama seçeneği (isteğe bağlı)

 • ReplaceInvalidCharacters: Mümkün olduğunda geçersiz karakterleri düzeltir (isteğe bağlı)

Örnek:

Bu örnekte, dosya paylaşımından yeni paket oluşturma işlemi gösterilir. Bu sırada gizli dosyalar yoksayılır ve dosya/klasör adındaki desteklenmeyen karakterler değiştirilir.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Başa dön

5. Adım: İçerik paketini hedef siteniz için dönüştürme

İçerik paketini oluşturduktan sonra ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage komutunu kullanarak geçici klasörünüzde oluşturulan XML’yi dönüştürün. Bu komut, hedef dizine yeni bir hedeflenen geçiş paketi meta veri dosyası kümesi kaydeder. Bu, son pakettir.

Not : Hedef site koleksiyonu yöneticisinin kimlik bilgileri, veri sitesi koleksiyonuna bağlanmak için veri toplama amacıyla kullanılır.

Girilmesi gereken altı parametre vardır (diğerleri isteğe bağlıdır

 • ParallelImport : Araca, paralel iş parçacıklarını kullanarak performansı iyileştirmesini söyleyin.

 • SourceFiles: Paketin kaynak içerik dosyalarının bulunduğu dizin konumunu gösterir

 • SourcePackagePath: Geçici paket klasörünüzü gösterir

 • OutputPackagePath: Son paket klasörünüzü gösterir

 • Kimlik Bilgileri: Yönetici haklarına sahip olan SPO kimlik bilgisi

 • TargetWebUrl: Hedef Web’inizi gösterir

 • TargetDocumentLibraryPath: Hedef kitaplığınızın yoludur

Örnek:

Bu örnekte, hedef site koleksiyonunda veriler için arama yaparak, paketi hedeflenen pakete dönüştürme işlemi gösterilir. Dosya paylaşımı geçiş performansını artırmak için –ParallelImport parametresi kullanılır.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Başa dön

6. Adım: İçeri aktarılacak içeriği gönderme

Bu adımda, Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit komutu hedef site koleksiyonunda yeni bir geçiş işi oluşturur ve ardından JobID’yi temsil eden GUID’yi döndürür. Bu komut, şifrelenmiş kaynak dosyaları ve bildirimleri her iş için geçici Azure blob depolama alanına yükler.

Girilmesi gereken dört parametre vardır (diğerleri isteğe bağlıdır):

 • TargetwebURL: Hedefin web’ine işaret eder

 • SourceFilesPath : İçeri aktarılacak dosyalara işaret eder

 • SourcePackagePath : İçeri aktarılacak dosyaların son bildirimine işaret eder

 • Kimlik Bilgileri: Hedef site üzerinde Site Koleksiyonu Yönetici haklarına sahip olan SharePoint Online kimlik bilgileri

Örnek 1:

Bu örnekte, yeni geçiş işi oluşturmak için paket verilerini gönderme işlemi gösterilir.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Örnek 2:

Bu örnekte, paralel içeri aktarma için yeni geçiş işi oluşturmak üzere paket verilerini gönderme işlemi gösterilir.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Gönderilen her iş için, Invoke cmdlet’i işin parçası olarak şu özellikleri döndürür:

 • JobId: SPO’daki işin kimliği

 • ReportingQueueUri: Geçişin gerçek zamanlı ilerleme durumu iletilerinin depolandığı SPO Azure kuyruğu.

 • Encryption: Azure’un içeriği karşıya yüklenirken kullanılan şifreleme anahtarı ve yöntemi. Kuyruk iletilerinin ve içeri aktarma günlüklerinin şifresini çözerken bu özellik gereklidir.

Kendi Azure depolama hesabınızı kullanıyorsanız, depolama alanınıza içerik yüklemek için Set-SPOMigrationPackageAzureSource ve Submit-SPOMigrationJob komutlarını kullanın.

Başa dön

(İsteğe bağlı) 7. Adım: SPO Geçişinizi İşleme ve İzleme

İş gönderildikten sonra, içeriği almak ve hedefe geçirmek için yalnızca Azure ve SPO etkileşimde bulunur. Bu işlem Zamanlayıcı İşi Tabanlıdır; bu da ilk gelenlere öncelik verilen bir kuyruk olduğu anlamına gelir. Bu, aynı kişi tarafından başka işlerin kuyruğa alınmasını engellemez.

Çalıştırılan başka işler yoksa, 1 dakikalık bir gecikme olabilir.

İş durumunu denetleme

İşinizin durumunu denetlemek için 6. adımda döndürülen Encryption.EncryptionKey’i kullanarak Azure depolama hesabı kuyruğuna gönderilen gerçek zamanlı güncelleştirmeleri görüntüleyebilirsiniz.

Günlükleri görüntüleme

Kendi Azure depolama hesabınızı kullanıyorsanız, gerçekleşen her şeyi içeren günlüğe Azure Depolama’daki bildirim kapsayıcısında göz atabilirsiniz. Bu aşamada, Azure’da yedek olarak tutmak istemiyorsanız bu kapsayıcıları güvenli bir şekilde silebilirsiniz.

Hatalar veya uyarılar varsa, bildirim kapsayıcısında .err ve .wrn dosyaları oluşturulur.

6. adımda Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit ile oluşturulan geçici Azure depolama alanını kullanıyorsanız, içeri aktarma günlüğü SAS URL’sini, “Event” değeri “JobLogFileCreate” olan Azure kuyruğu iletisinin şifresini çözerek elde edebilirsiniz. İçeri aktarma günlüğü SAS URL’si ile günlük dosyasını indirip 6. adımda döndürülen şifreleme anahtarıyla dosyanın şifresini çözebilirsiniz.

Başa dön

Yeniden Kullanmak için Betik Senaryoları

Aşağıda, konumlarınızı ve kimlik bilgilerinizi saptamaktan yeni geçiş işi oluşturmak üzere paket verilerinizi göndermeye kadar tüm adımları içeren, kullanabileceğiniz bir örnek betik verilmiştir.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Documents"

$cred = Get-Credential $userName

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $packagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -IgnoreHidden -ReplaceInvalidCharacters

# Hedef site koleksiyonunda veriler için arama yaparak, paketi hedeflenen pakete dönüştürün

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $packagePath -OutputPackagePath $spoPackagePath -TargetWebUrl $targetWebUrl -TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary -Credentials $cred

# Yeni geçiş işi oluşturmak için paket verilerini gönderin

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Bu örnekte, işin döndürülen bilgilerinin nasıl alındığı gösterilir (GUID biçiminde gelir).

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Bu örnekte, $job.ReportingQueueURi.AbosoluteUri’nin nasıl alındığı gösterilir.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Bu örnekte, şifreleme anahtarının ve döndürülen örneğin nasıl alındığı gösterilir.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Önemli : Kuyruktaki tüm iletiler şifrelenir. ReportingQueue’dan okumak istiyorsanız EncryptionKey’e sahip olmanız gerekir.

En İyi Yöntemler ve Sınırlamalar

Açıklama

Öneri

Paket boyutu

10-20 GB

Dosya Paylaşımı geçişi için –ParallelImport anahtarını kullanın; böylece büyük paketler otomatik olarak küçük parçalara ayrılır.

Dosya boyutu

2 GB

Hedef boyutu

Hedef site, geçiş tamamlanana kadar kullanıcılar için erişilemez durumda kalmalıdır.

SharePoint Online sınırları

SharePoint Online ve OneDrive İş: yazılım sınırları ve sınırlamalarıSharePoint Online: yazılım sınırları ve sınırlamaları

Azure Sınırları

Kaynak

Varsayılan/Sınır

Depolama hesabı başına TB

500 TB

Tek bir blob kapsayıcısının, tablonun veya kuyruğun en büyük boyutu

500 TB

Depolama hesabı başına en fazla blob kapsayıcısı, blob, dosya paylaşımı, kuyruk, varlık veya ileti sayısı

Tek sınır 500 TB’lık depolama hesabı kapasitesidir

Tek bir blob için hedef işleme

Saniyede 60 MB’a kadar veya saniyede 500 isteğe kadar

İlgili Konular

SharePoint Online ve OneDrive Geçişi için Windows PowerShell cmdlet’lerini kullanma

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×