İfade örnekleri

Bu makalede, Access’teki ifadelere yönelik örnekler sağlanmaktadır. İfade, hesaplama sonucu tek bir değer veren matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, işlevler, tablo alanları, denetimler ve özelliklerin bileşiminden oluşur. Access'te ifadeleri kullanarak değer hesaplayabilir, veri doğrulayabilir ve bir alan veya denetime ait varsayılan değeri ayarlayabilirsiniz.

Not : Bu makale, ifade oluşturmaya yönelik temel adımları sağlar ancak Access tarafından ifade oluşturma amacıyla sunulan araçların kullanımı konusunda kapsamlı bir kılavuz değildir. İfade oluşturma konusunda daha fazla bilgi için İfade oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Bu makalede

İfadeleri anlama

Form ve raporlarda kullanılan ifade örnekleri

Sorgu ve filtrelerde kullanılan ifade örnekleri

Varsayılan değer ifadesi örnekleri

Alan geçerlilik kuralı ifadesi örnekleri

Makro koşul ifadesi örnekleri

İfadeleri anlama

Access uygulamasında ifade terimi, formül ile eş anlamlıdır. İfade, bir sonuç elde etmek amacıyla ayrı ayrı veya birlikte kullanabileceğiniz bir grup öğeden oluşur. Kullanılabilecek öğeler şunlardır:

 • Tanımlayıcılar: Form veya raporlardaki tablo alanlarının veya denetimlerin adları ya da bu alan veya denetimlerin özellikleri

 • + (artı) veya - (eksi) gibi işleçler

 • TOPLA veya ORT gibi işlevler

 • Sabitler: Metin dizeleri veya herhangi bir ifade tarafından hesaplanmayan sayılar gibi değişmeyen değerler

İfadeleri, hesaplama yapmak, bir denetimin değerini almak veya bir sorgu için ölçüt sağlamak gibi çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz.

İfadelerin nasıl ve nerede kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi için İfade oluşturma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Form ve raporlarda kullanılan ifade örnekleri

Bu bölümdeki tablolarda, form veya raporlarda yer alan denetimler üzerinde değer hesaplayan ifadelere örnekler verilmektedir. Hesaplanan denetim oluşturmak için, denetimin ControlSource özelliğine tablo alanı veya sorgu yerine ifade girmeniz gerekir.

Aşağıdaki adımlarda, mevcut bir form veya rapordaki bir metin kutusu denetimine nasıl ifade girileceği açıklanmaktadır.

Hesaplanan bir denetim oluşturma

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz form veya rapora sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'ne düğme görüntüsü tıklayın.

 2. Form veya raporda, değiştirmek istediğiniz metin kutusu denetimine (metin kutusuyla ilişkili etikete değil) sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Özellikler’e tıklayın.

 3. Gerekirse, Tümü sekmesine veya Veri sekmesine tıklayın. Her iki sekmede de Denetim Kaynağı özelliği bulunur.

 4. Denetim Kaynağı özelliğinin yanındaki kutuya tıklayıp ifadenizi yazın. Örneğin, sonraki bölümdeki tabloda yer alan İfade sütunundaki ifadelerden birini kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 5. Özellik sayfasını kapatın.

Metinleri birleştiren veya denetleyen ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, & (ve işareti) ve + (artı) işleçlerini kullanarak metin dizelerini birleştirir, yerleşik işlevleri kullanarak metin dizelerini denetler veya metin üzerinde başla işlemler gerçekleştirerek, hesaplanan denetim oluşturur.

İfade

Sonuç

= "Yok"

Yok ifadesini görüntüler.

=[Ad] & "" & [Soyadı]

Ad ve Soyadı adlı tablo alanlarında bulunan değerleri görüntüler. Bu örnekte & işleci; Ad alanı, bir boşluk karakteri (tırnak işareti içinde) ve Soyadı alanını birleştirmek için kullanılmıştır.

=Left([ÜrünAdı], 1)

Left işlevini kullanarak, ÜrünAdı adlı bir alan veya denetime ait değerin ilk karakterini görüntüler.

=Right([VarlıkKodu], 2)

Right işlevini kullanarak, VarlıkKodu adlı bir alan veya denetimdeki değerin son 2 karakterini görüntüler.

=Trim([Adres])

Trim işlevini kullanarak, Adres denetiminin değerini başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırarak görüntüler.

=IIf(IsNull([Bölge]), [Şehir] & " " & [PostaKodu], [Şehir] & " " & [Bölge] & " " & [PostaKodu])

IIf işlevini kullanarak, Bölge denetimindeki değer null olduğunda Şehir ve PostaKodu denetimlerine ait değerleri, aksi takdirde Şehir, Bölge ve PostaKodu denetimlerine ait değerleri, boşlukla ayrılmış şekilde görüntüler.

=[Şehir] & (" " + [Bölge]) & " " & [PostaKodu]

+ işlecini ve null yaymasını kullanarak, Bölge alanı veya denetimindeki değer null olduğunda Şehir ve PostaKodu denetimlerine ait değerleri, aksi takdirde Şehir, Bölge ve PostaKodu alan veya denetimlerine ait değerleri, boşlukla ayrılmış şekilde görüntüler.

Null yayması, ifadenin herhangi bir bileşeni null olduğunda tüm ifadenin de null olması anlamına gelir. + işleci null yaymasını destekler, & işleci ise desteklemez.

Üst bilgi ve alt bilgilerdeki ifadeler

Form ve raporlarda sayfa numaralarını görüntülemek veya yazdırmak için Sayfa ve Sayfalar özellikleri kullanılır. Sayfa ve Sayfalar özellikleri yalnızca yazdırma veya yazdırma önizlemesi sırasında kullanılabilir, bu nedenle form veya raporun özellik sayfasında bu özellikler görüntülenmez. Bu özellikler genellikle, form veya raporun üst bilgi ya da alt bilgi bölümüne bir metin kutusu yerleştirildikten sonra aşağıdaki tabloda gösterilenler gibi bir ifade kullanılarak uygulanır.

Form ve raporlarda üst bilgi ve alt bilgi kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Form veya rapora sayfa numarası ekleme makalesine bakın.

İfade

Örnek sonuç

=[Sayfa]

1

="Sayfa " & [Sayfa]

Erişilebilirlik Denetimi sonuçlarını gösteren Erişilebilirlik Denetleyicisi görev bölmesi

="Sayfa " & [Sayfa] & "/" & [Sayfalar]

Sayfa 1/3

=[Sayfa] & "/" & [Sayfalar] & " Sayfa"

1/3 Sayfa

=[Sayfa] & "/" & [Sayfalar] & " Sayfa"

1/3 Sayfa

=[Ülke/bölge] & " - " & [Sayfa]

Birleşik Krallık - 1

=Format([Sayfa], "000")

001

="Yazdırma tarihi: " & Date()

Yazdırma tarihi: 31/12/07

Aritmetik işlemler gerçekleştiren ifadeler

İfadeleri kullanarak, iki veya daha fazla alan ya da denetimdeki değerlere toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri uygulayabilirsiniz. İfadeleri, tarihler üzerinde aritmetik işlemler gerçekleştirmek için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Tarih/Saat tablosunda GerekliTarih adlı bir alanınız olduğunu varsayalım. Alanda veya alana bağlı bir denetimde kullanıldığında =[GerekliTarih] - 2 ifadesi, GerekliTarih alanındaki geçerli değerlerden iki gün öncesine karşılık gelen bir tarih/saat değeri döndürür.

İfade

Sonuç

= [AltToplam]+[Navlun]

AltToplam ve Navlun alan veya denetimlerine ait değerlerin toplamı.

=[GerekliTarih]-[SevkiyatTarihi]

GerekliTarih ve SevkiyatTarihi alan veya denetimlerine ait tarih değerleri arasındaki aralık.

=[Fiyat]*1,06

Fiyat alan veya denetimine ait değerin 1,06 ile çarpımı (Fiyat değerine yüzde 6 eklenir).

=[Miktar]*[Fiyat]

Miktar ve Fiyat alan veya denetimlerine ait değerlerin çarpımı.

=[ÇalışanToplamı]/[ÜlkeBölgeToplamı]

ÇalışanToplamı ve ÜlkeBölgeToplamı alan veya denetimlerine ait değerlerin birbirine oranı.

Not : İfadede aritmetik işleç (+, -, * ve /) kullandığınızda, ifadedeki denetimlerden birinin değeri null ise tüm ifadenin sonucu null olur. Buna, Null yayması adı verilir. İfadede kullandığınız denetimlerden birindeki herhangi bir kaydın null değere sahip olma olasılığı varsa, Null yaymasından kaçınmak için Nz işlevini kullanarak null değerini sıfıra dönüştürebilirsiniz. Örneğin, =Nz([AltToplam])+Nz([Navlun]).

İşlev hakkında daha fazla bilgi için Nz işlevi makalesine bakın.

Diğer alan veya denetimlerdeki değerlere başvuran ifadeler

Bazı durumlarda, farklı konumda bulunan bir değer (başka bir form veya rapordaki bir alan veya denetim gibi) kullanmanız gerekebilir. Başka bir alan veya denetimdeki değeri döndürmek için bir ifade kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda, formlardaki hesaplanan denetimlerde kullanabileceğiniz ifade örnekleri listelenmiştir.

İfade

Sonuç

=Formlar![Siparişler]![SiparişKimliği]

Siparişler formundaki SiparişKimliği denetiminin değeri.

=Formlar![Siparişler]![Siparişler Alt Formu].Form![SiparişAltToplamı]

Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formda bulunan SiparişAltToplamı denetiminin değeri.

=Formlar![Siparişler]![Siparişler Alt Formu]![ÜrünKimliği].Sütun(2)

Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formda bulunan çok sütunlu bir liste kutusu olan ÜrünKimliği’nde, üçüncü sütunun değeri. (İlk sütun 0 ile, ikinci sütun 1 ile gösterilir ve numaralandırma bu sıralamaya göre devam eder.)

=Formlar![Siparişler]![Siparişler Alt Formu]![Fiyat] * 1,06

Siparişler formundaki Siparişler Alt Formu adlı alt formda bulunan Fiyat denetimine ait değerin 1,06 ile çarpımı (Fiyat denetimine yüzde 6 eklenir).

=Üst![SiparişKimliği]

Geçerli alt formun üst formu veya ana formundaki SiparişKimliği denetiminin değeri.

Aşağıdaki tabloda bulunan ifadeler, raporlarda hesaplanan denetimleri kullanmanın yollarını göstermektedir. İfadeler, Rapor özelliğine başvurur.

Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için Rapor özelliği makalesine bakın.

İfade

Sonuç

=Rapor![Fatura]![SiparişKimliği]

"Fatura" adlı bir rapordaki "SiparişKimliği" adlı denetimin değeri.

=Rapor![Özet]![Özet Alt Raporu]![SatışToplamı]

Özet raporundaki Özet Alt Raporu adlı alt raporda bulunan SatışToplamı denetiminin değeri.

=Üst![SiparişKimliği]

Geçerli alt raporun üst raporu veya ana raporundaki SiparişKimliği denetiminin değeri.

Değerleri sayan, toplayan ve değerlerin ortalamalarını alan ifadeler

Bir veya daha fazla alan veya denetime yönelik değerleri hesaplamak için, kümesel işlev adı verilen işlev türünü kullanabilirsiniz. Örneğin, rapordaki grup alt bilgisi için grup toplamını veya formdaki kalemle için sipariş alt toplamını hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, bir veya daha fazla alandaki öğeleri sayabilir veya ortalama bir değer hesaplayabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda bulunan ifadeler, Avg, Count ve Sum gibi işlevleri kullanmanın yollarını göstermektedir.

İfade

Açıklama

=Avg([Navlun])

Avg işlevini kullanarak, "Navlun" adlı bir tablo alanı veya denetime ait değerlerin ortalamasını görüntüler.

=Count(SiparişKimliği])

Count işlevini kullanarak, SiparişKimliği denetimindeki kayıtların sayısını görüntüler.

=Sum([Satış])

Sum işlevini kullanarak, Satış denetimine ait değerlerin toplamını görüntüler.

=Sum([Miktar]*[Fiyat])

Sum işlevini kullanarak, Miktar ve Fiyat denetimlerindeki değerlerin çarpımının toplamını görüntüler.

=[Satış]/Topla([Satış])*100

Satış denetiminin değerinin, Satış denetimine ait tüm değerlerin toplamına bölünmesiyle hesaplanan Satış yüzdesini görüntüler.

Not : Denetimin Format özelliğini Yüzde olarak ayarlarsanız ifadeye *100 kısmını dahil etmeyin.

Kümesel işlevlerin kullanımı ile alan ve sütunlardaki değerlerin toplanması hakkında daha fazla bilgi için Verileri sorgu kullanarak toplama, Verileri sorgu kullanarak sayma, Veri sayfasında satırları sayma ve Veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme makalelerine bakın.

Etki alanı kümesel işlevlerini kullanarak değerleri seçmeli olarak sayan, toplayan ve arayan ifadeler

Değerleri seçmeli olarak toplamanız veya saymanız gerektiğinde, etki alanı kümesel işlevi adı verilen bir işlev türü kullanmanız gerekir. "Etki alanı", bir veya birden çok tablodaki bir veya daha fazla alandan oluşabileceği gibi, bir veya birden çok form ya da rapordaki bir veya daha fazla denetimden de oluşabilir. Örneğin, bir tablo alanındaki değerleri, bir formda yer alan denetimdeki değerlerle eşleştirebilirsiniz.

İfade

Açıklama

=DLookup("[İlgiliKişiAdı]", "[Tedarikçiler]", "[İlgiliKişiKimliği] = " & Formlar("Tedarikçiler")("[TedarikçiKimliği]"))

Tedarikçiler tablosundaki TedarikçiKimliği alanının değeri ile Tedarikçiler formundaki TedarikçiKimliği denetiminin değeri eşleştiğinde Tedarikçiler tablosunda İlgiliKişiAdı alanının değerini döndürmek için DLookup işlevini kullanır.

=DLookup("[İlgiliKişiAdı]", "[Tedarikçiler]", "[İlgiliKişiKimliği] = " & Formlar![Yeni Tedarikçiler]![TedarikçiKimliği])

Tedarikçiler tablosundaki TedarikçiKimliği alanının değeri ile Yeni Tedarikçiler formundaki TedarikçiKimliği denetiminin değeri eşleştiğinde Tedarikçiler tablosunda İlgiliKişiAdı alanının değerini döndürmek için DLookup işlevini kullanır.

=DSum("[SiparişTutarı]", "[Siparişler]", "[MüşteriKimliği] = 'RATTC'")

DSum işlevini kullanarak, Siparişler tablosunda MüşteriKimliği değeri RATTC olduğunda SiparişTutarı alanında yer alan değerlerin toplamını döndürür.

=DCount("[KullanımdanKaldırıldı]","[Varlıklar]","[KullanımdanKaldırıldı]=Evet")

DCount işlevini kullanarak, Varlıklar tablosundaki KullanımdanKaldırıldı alanında (Evet/Hayır alanı) yer alan Evet değerlerinin sayısını döndürür.

Tarihleri denetleyen ve hesaplayan ifadeler

Tarih ve saatlerin izlenmesi, temel bir veritabanı etkinliğidir. Örneğin, fatura tarihinden alacak hesaplarınızın vadesinin dolacağı tarihe kadar geçen süreyi hesaplayabilirsiniz. Tarih ve saatleri, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi çeşitli yöntemlerle biçimlendirebilirsiniz.

İfade

Açıklama

=Date()

Date işlevini kullanarak, geçerli tarihi aa-gg-yy biçiminde görüntüler. Burada aa ayı (1 ile 12 arasında), gg günü (1 ile 31 arasında) ve yy yılın son iki basamağını (1980’den 2099’a kadar) temsil eder.

=Format(Now(), "hh")

Format işlevini kullanarak, geçerli tarihin yılın kaçıncı haftası olduğunu görüntüler. Burada hh, 1 ile 53 arasındaki hafta sayılarını temsil eder.

=DatePart("yyyy", [SiparişTarihi])

DatePart işlevini kullanarak, SiparişTarihi denetiminin değerine ait dört basamaklı yılı görüntüler.

=DateAdd("y", -10, [SözVerilenTarih])

DateAdd işlevini kullanarak, SözVerilenTarih denetimin değerinden 10 gün önceki tarihi görüntüler.

=DateDiff("d", [SiparişTarihi], [SevkiyatTarihi])

DateDiff işlevini kullanarak, SiparişTarihi ve SevkiyatTarihi denetimlerinin değerleri arasındaki gün sayısını görüntüler.

=[FaturaTarihi] + 30

Tarihlere aritmetik işlemler uygulayarak, FaturaTarihi alan veya denetimindeki tarihten 30 gün sonraki tarihi hesaplar.

Olası iki değerden birini döndüren koşullu ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek ifadeler, IIf işlevini kullanarak olası iki değerden birini döndürür. IIf işlevine üç bağımsız değişken geçirilir: İlk bağımsız değişken, Doğru veya Yanlış değeri döndürmesi gereken bir ifadedir. İkinci bağımsız değişken, ifade doğruysa döndürülecek olan değer ve üçüncü bağımsız değişken, ifade yanlışsa döndürülecek olan değerdir.

İfade

Açıklama

=IIf([Onaylandı] = "Evet", "Sipariş Onaylandı", "Sipariş Onaylanmadı")

IIf (Immediate If) işlevini kullanarak, Onaylandı denetimin değeri Evet ise "Sipariş Onaylandı", aksi takdirde "Sipariş Onaylanmadı" iletisini görüntüler.

=IIf(IsNull([Ülke/bölge]), " ", [Ülke])

IIf ve IsNull işlevlerini kullanarak, Ülke/bölge denetiminin değeri null olduğunda boş bir dize, null olmadığında ise Ülke/bölge denetiminin değerini görüntüler.

=IIf(IsNull([Bölge]), [Şehir] & " " & [PostaKodu], [Şehir] & " " & [Bölge] & " " & [PostaKodu])

IIf ve IsNull işlevlerini kullanarak, Bölge denetimindeki değer null olduğunda Şehir ve PostaKodu denetimlerine ait değerleri, aksi takdirde Şehir, Bölge ve PostaKodu alan veya denetimlerine ait değerleri görüntüler.

=IIf(IsNull([GerekliTarih]) Or IsNull([SevkiyatTarihi]), "Eksik tarih olup olmadığını denetleyin", [GerekliTarih] - [SevkiyatTarihi])

IIf ve IsNull işlevlerini kullanarak, GerekliTarih’ten SevkiyatTarihi’ni çıkarma işleminin sonucu null olduğunda "Eksik tarih olup olmadığını denetleyin" iletisini, aksi takdirde GerekliTarih ve SevkiyatTarihi denetimlerinin tarih değerleri arasındaki aralığı görüntüler.

Sayfanın Başı

Sorgu ve filtrelerde kullanılan ifade örnekleri

Bu bölüm, sorgularda hesaplanan alan oluşturmak veya bir sorguya ölçüt sağlamak için kullanılabilecek ifade örnekleri içerir. Hesaplanan alan, sorguda bir ifade sonucu oluşturulan sütundur. Örneğin, bir değer hesaplayabilir, ad ve soyadı gibi metin değerlerini birleştirebilir veya bir tarihin bir bölümünü biçimlendirebilirsiniz.

Sorgularda, çalışacağınız kayıt sayısını sınırlamak için ölçütleri kullanabilirsiniz. Örneğin, Between işlecini kullanarak başlangıç ve bitiş tarihi girebilir ve böylece sorgunuzun sonuçlarını bu tarihler arasında sevk edilen siparişlerle sınırlandırabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümlerde, sorgulara hesaplanan alan ekleme işlemi açıklanır ve sorgularda kullanılabilecek örnek ifadeler sağlanır.

Sorgu Tasarım görünümünde hesaplanan alan ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü'nü tıklatın.

 2. Hesaplanan alanı oluşturmak istediğiniz sütunda Alan hücresine tıklayın. Alan için bir ad girip sonuna iki nokta üst üste işareti koyabilir veya ifadenizi yazabilirsiniz. Bir ad girmezseniz Access, İfaden: şeklinde bir ad ekler. Burada n, sıralı numarayı temsil eder.

 3. İfadenizi yazın.

  -veya-

  Tasarım sekmesinin Sorgu Ayarları grubunda Oluşturucu'ya tıklayarak İfade Oluşturucusu'nu başlatın.

  İfade Oluşturucusu'nu kullanma hakkında daha fazla bilgi için İfade oluşturma makalesine bakın.

Sorgu veya filtrelerde metni denetleyen ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, & ve + işleçlerini kullanarak metin dizelerini birleştirir, yerleşik işlevleri kullanarak metin dizeleri üzerinde işlem yapar veya metin üzerinde başka işlemler gerçekleştirerek, hesaplanan bir alan oluşturur.

İfade

Açıklama

TamAd: [Ad] & " " & [Soyadı]

Ad ve Soyadı alanlarındaki değerleri aralarında bir boşlukla görüntüleyen, TamAd adlı bir alan oluşturur.

Adres2: [Şehir] & " " & [Bölge] & " " & [PostaKodu]

Şehir, Bölge ve PostaKodu alanlarındaki değerleri aralarında birer boşlukla görüntüleyen, Adres2 adlı bir alan oluşturur.

ÜrünBaşHarfi:Left([ÜrünAdı], 1)

ÜrünBaşHarfi adlı bir alan oluşturur ve Left işlevini kullanarak, ÜrünAdı alanındaki değerin ilk karakterini ÜrünBaşHarfi alanında görüntüler.

TürKodu: Right([VarlıkKodu], 2)

TürKodu adlı bir alan oluşturur ve Right işlevini kullanarak, VarlıkKodu alanındaki değerlerin son iki karakterini görüntüler.

AlanKodu: Mid([Telefon],2,3)

AlanKodu adlı bir alan oluşturur ve Mid işlevini kullanarak Telefon alanındaki değerin, ikinci karakterden başlayarak üç karakterini görüntüler.

Hesaplanan alanlarda aritmetik işlemler gerçekleştiren ifadeler

İfadeleri kullanarak, iki veya daha fazla alan ya da denetimdeki değerlere toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri uygulayabilirsiniz. Tarihler üzerinde aritmetik işlemler de uygulayabilirsiniz. Örneğin, GerekliTarih adlı bir Tarih/Saat alanınız olduğunu varsayalım. =[GerekliTarih] - 2 ifadesi, GerekliTarih alanındaki değerden iki gün öncesine karşılık gelen bir Tarih/Saat değeri döndürür.

İfade

Açıklama

AnaNavlun: [Navlun] * 1,1

AnaNavlun adlı bir alan oluşturur ve bu alanda navlun ücretlerini, ücretlerin yüzde 10’una karşılık gelen değerlerle birlikte görüntüler.

SiparişTutarı: [Miktar] * [BirimFiyat]

SiparişTutarı adlı bir alan oluşturur ve Miktar ile BirimFiyat alanlarındaki değerlerin çarpımını görüntüler.

TeslimatSüresi: [GerekliTarih] - [SevkiyatTarihi]

TeslimatSüresi adlı bir alan oluşturur ve GerekliTarih ile SevkiyatTarihi alanlarındaki değerler arasındaki farkı görüntüler.

ToplamStok: [StoktakiBirimSayısı] + [SiparişEdilenBirimSayısı]

ToplamStok adlı bir alan oluşturur ve StoktakiBirimSayısı ile SiparişEdilenBirimSayısı alanlarındaki değerlerin toplamını görüntüler.

NavlunYüzdesi: Sum([Navlun])/Sum([AltToplam]) *100

NavlunYüzdesi adlı bir alan oluşturur ve her alt toplamdaki navlun ücretlerinin yüzdesini görüntüler. Bu ifade, Sum işlevini kullanarak navlun alanındaki değerleri toplar ve bu toplamı AltToplam alanındaki değerlerin toplamına böler.

Tasarım kılavuzunda Toplam satırını kullanmanız gerekeceğinden bu ifadeyi kullanabilmek için, seçtiğiniz sorguyu Toplamlar sorgusuna dönüştürmeniz ve bu alan için Toplam hücresini İfade olarak ayarlamanız gerekir.

Toplamlar sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Verileri sorgu kullanarak toplama makalesine bakın.

Alanın Format özelliğini Yüzde olarak ayarlarsanız *100 kısmını dahil etmeyin.

Kümesel işlevlerin kullanımı ile alan ve sütunlardaki değerlerin toplanması hakkında daha fazla bilgi için Verileri sorgu kullanarak toplama, Verileri sorgu kullanarak sayma, Veri sayfasında satırları sayma ve Veri sayfasında sütun toplamlarını görüntüleme makalelerine bakın.

Hesaplanan alanlarda tarihlerle denetleme ve hesaplama yapan ifadeler

Veritabanlarının büyük çoğunluğu, tarih ve saatleri depolar ve izler. Access’te tarih ve saatlerle çalışmak için, tablolardaki tarih ve saat alanlarını Tarih/Saat veri türüne ayarlamanız gerekir. Access, tarihler üzerinde aritmetik hesaplamalar gerçekleştirebilir. Örneğin, fatura tarihinden alacak hesaplarınızın vadesinin dolacağı tarihe kadar geçen süreyi hesaplayabilirsiniz.

İfade

Açıklama

GecikmeSüresi: DateDiff("d", [SiparişTarihi], [SevkiyatTarihi])

GecikmeSüresi adlı bir alan oluşturur ve DateDiff işlevini kullanarak, sipariş tarihi ve sevkiyat tarihi arasındaki gün sayısını görüntüler.

İşeAlındığıYıl: DatePart("yyyy",[İşeAlınmaTarihi])

İşeAlındığıYıl adlı bir alan oluşturur ve DatePart işlevini kullanarak, her çalışanın işe alındığı yılı görüntüler.

EksiOtuz: Date( )- 30

EksiOtuz adlı bir alan oluşturur ve Date işlevini kullanarak, geçerli tarihten 30 gün önceki tarihi görüntüler.

SQL veya etki alanı kümesel işlevlerini kullanarak değerleri sayan, toplayan ve değerlerin ortalamalarını alan ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, verileri toplayan veya özetleyen SQL (Yapılandırılmış Sorgu Dili) işlevlerini kullanır. Bu işlevler (örneğin Sum, Count ve Avg) genellikle kümesel işlevler olarak adlandırılır.

Access, kümesel işlevlere ek olarak, değerleri seçmeli olarak saymak veya toplamak için kullanılan "etki alanı" kümesel işlevleri de sağlar. Örneğin, yalnızca belirli bir aralıktaki değerleri sayabilir veya başka bir tablodaki bir değeri arayabilirsiniz. Etki alanı kümesel işlevleri şunları içerir: DSum İşlevi, DCount İşlevi ve DAvg İşlevi.

Toplamları hesaplamak için genellikle toplamlar sorgusu oluşturmanız gerekir. Örneğin, verileri gruba göre özetlemek için Toplamlar sorgusu kullanmanız gerekir. Sorgu tasarımı kılavuzundan bir Toplamlar sorgusunu etkinleştirmek için Görünüm menüsünde Toplamlar’a tıklayın.

İfade

Açıklama

SatırSayısı:Count(*)

SatırSayısı adlı bir alan oluşturur ve Count işlevini kullanarak, null (boş) alanlara sahip kayıtlar da dahil olmak üzere sorgudaki kayıtların sayısını hesaplar.

NavlunYüzdesi: Sum([Navlun])/Sum([AltToplam]) *100

NavlunYüzdesi adlı bir alan oluşturur ve Navlun alanındaki değerlerin toplamını AltToplam alanındaki değerlerin toplamına bölerek her alt toplamdaki navlun ücretlerinin yüzdesini hesaplar. (Bu örnekte Sum işlevi kullanılmıştır.)

Not : Bu ifadeyi Toplamlar sorgusu ile kullanmanız gerekir. Alanın Format özelliğini Yüzde olarak ayarlarsanız *100 kısmını dahil etmeyin.

Toplamlar sorgusu oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Verileri sorgu kullanarak toplama makalesine bakın.

OrtalamaNavlun: DAvg("[Navlun]", "[Siparişler]")

OrtalamaNavlun adlı bir alan oluşturur ve DAvg işlevini kullanarak, Toplamlar sorgusunda birleştirilmek üzere tüm siparişlerdeki ortalama navlunu hesaplar.

Eksik bilgilere sahip alanlarla (null değerleri bulunan alanlar) çalışmaya yönelik ifadeler

Burada gösterilen ifadeler, null (bilinmeyen veya tanımlanmamış) değerler içeren alanlar gibi olası eksik bilgileri bulunan alanlar ile çalışır. Yeni bir ürünün bilinmeyen fiyatı veya iş arkadaşınızın siparişe eklemeyi unuttuğu bir değer gibi null değerlerle sık sık karşılaşırsınız. Null değerleri bulup işleme özelliği, veritabanı işlemlerinde önemli katkılar sağlayabilir. Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, null değerlerle çalışmaya yönelik yaygın yöntemleri göstermektedir.

İfade

Açıklama

GeçerliÜlkeBölge:IIf(IsNull([ÜlkeBölge]), " ", [ÜlkeBölge])

GeçerliÜlkeBölge adlı bir alan oluşturur ve IIf ile IsNull işlevlerini kullanarak bu alanda, ÜlkeBölge alanında null bir değer varsa boş bir dize, aksi takdirde ÜlkeBölge alanının içeriğini görüntüler.

TeslimatSüresi: IIf(IsNull([GereklilikTarihi] - [SevkiyatTarihi]), "Eksik tarih olup olmadığını denetleyin", [GereklilikTarihi] - [SevkiyatTarihi])

TeslimatSüresi adlı bir alan oluşturur ve IIf ile IsNull işlevlerini kullanarak, GereklilikTarihi ve SevkiyatTarihi alanlarındaki değerlerden herhangi biri null olduğunda "Eksik tarih olup olmadığını denetleyin" iletisini, aksi takdirde tarih farkını görüntüler.

AltıAylıkSatışlar: Nz([Çyr1Satışlar]) + Nz([Çyr2Satışlar])

AltıAylıkDönem adlı bir alan oluşturur ve ilk olarak Nz işlevini kullanıp tüm null değerleri sıfıra dönüştürerek, Çyr1Satışlar ve Çyr2Satışlar alanlarındaki değerlerin toplamını görüntüler.

Hesaplanan alan oluşturmak için alt sorgu kullanan ifade

Hesaplanan bir alan oluşturmak için, alt sorgu olarak da adlandırılan bir iç içe sorgu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yer alan ifade, alt sorgu sonucu oluşan hesaplanan alanların bir örneğidir.

İfade

Açıklama

Kat: (SELECT [KategoriAdı] FROM [Kategoriler] WHERE [Ürünler].[KategoriKimliği]=[Kategoriler].[KategoriKimliği])

Kat adlı bir alan oluşturur ve Kategoriler tablosundaki KategoriKimliği ile Ürünler tablosundaki KategoriKimliği aynıysa KategoriAdı değerini görüntüler.

Ölçüt tanımlayan ve sonuç kümesindeki kayıt sayısını sınırlayan ifadeler

Sorguya ait ölçütleri tanımlamak için bir ifade kullanabilirsiniz. Böylece Access, yalnızca ölçütlerle eşleşen satırları döndürür. Bu bölümdeki adımlar, bir sorguya ölçüt ekleme hakkında temel bilgiler sağlar ve bu bölümdeki tablolarda, metin ve tarih değerlerini eşleştirmeye yönelik ölçütlere örnekler verilir.

Sorguya ölçüt ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz sorguya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü'ne düğme görüntüsü tıklayın.

 2. Tasarım kılavuzunun Ölçütler satırında, kullanmak istediğiniz sütundaki hücreye tıklayıp ölçütlerinizi yazın.

  İfadeyi yazmak için daha geniş bir alan istiyorsanız, SHIFT+F2 tuşlarına basarak Yakınlaştır kutusunu görüntüleyin.

  -veya-

  Tasarım sekmesinin Sorgu Ayarları grubunda Oluşturucu'ya düğme görüntüsü tıklayarak İfade Oluşturucusu'nu başlatıp ifadenizi oluşurun.

Not : Ölçüt tanımlayan ifadeler oluştururken ifadelerin önüne = işleci koymayın.

İfade Oluşturucusu'nu kullanma hakkında daha fazla bilgi için İfade oluşturma makalesine bakın.

Tam veya kısmi metin değerlerini eşleştiren ifadeler

Bu tablodaki örnek ifadeler, tam veya kısmi metin değerlerini eşleştiren ölçütleri gösterir.

Alan

İfade

Açıklama

SevkiyatŞehri

“Londra”

Londra’ya sevk edilen siparişleri görüntüler.

SevkiyatŞehri

"Londra" Or "Hedge End"

Or işlecini kullanarak, Londra’ya veya Hedge End’e sevk edilen siparişleri görüntüler.

SevkiyatÜlkesiBölgesi

In("Kanada", "İngiltere")

In işlecini kullanarak, Kanada’ya veya İngiltere’ye sevk edilen siparişleri görüntüler.

SevkiyatÜlkesiBölgesi

Not "ABD"

Not işlecini kullanarak, ABD dışındaki ülkelere/bölgelere sevk edilen siparişleri görüntüler.

ÜrünAdı

Not Like "C*"

Not işlecini ve * joker karakterini kullanarak, adları C ile başlamayan ürünleri görüntüler.

ŞirketAdı

>="N"

Adları N-Z aralığındaki harflerle başlayan şirketlere sevk edilen siparişleri görüntüler.

ÜrünKodu

Right([ÜrünKodu], 2)="99"

Right işlevini kullanarak, ÜrünKodu değerleri 99 ile biten siparişleri görüntüler.

SevkiyatAdı

Like "S*"

Adı S harfiyle başlayan müşterilere sevk edilen siparişleri görüntüler.

Eşleştirme ölçütlerinde tarih kullanan ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, ölçüt ifadelerinde tarihlerin ve ilgili işlevlerin kullanımını gösterir.

Tarih değerlerinin girilmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Tarih veya saat değeri girme makalesine bakın. Bu örnek ifadelerdeki işlevlerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için çeşitli işlev konularının bağlantılarına tıklayın.

Alan

İfade

Açıklama

SevkiyatTarihi

#2/2/2007#

2 Şubat 2007’de sevk edilen siparişleri görüntüler.

SevkiyatTarihi

Date()

Bugün sevk edilen siparişleri görüntüler.

GereklilikTarihi

Between Date( ) And DateAdd("m", 3, Date( ))

Between...And işleci ile DateAdd ve Date işlevlerini kullanarak, bugünün tarihi ile bugünün tarihinden üç ay sonrası arasındaki dönem için gereken siparişleri görüntüler.

SiparişTarihi

< Date( ) - 30

Date işlevini kullanarak, 30 günden daha eski olan siparişleri görüntüler.

SiparişTarihi

Year([SiparişTarihi])=2007

Year işlevini kullanarak, sipariş tarihi 2007’de olan siparişleri görüntüler.

SiparişTarihi

DatePart("q", [SiparişTarihi])=4

DatePart işlevini kullanarak, takvimin dördüncü üç aylık dönemine ait siparişleri görüntüler.

SiparişTarihi

DateSerial(Year ([SiparişTarihi]), Month([SiparişTarihi])+1, 1)-1

DateSerial, Year ve Month işlevlerini kullanarak, her ayın son gününe ait siparişleri görüntüler.

SiparişTarihi

Year([SiparişTarihi])= Year(Now()) And Month([SiparişTarihi])= Month(Now())

Year ve Month işlevleri ile And işlecini kullanarak, geçerli yıl ve aya ait siparişleri görüntüler.

SevkiyatTarihi

Between #1/5/2007# And #1/10/2007#

Between...And işlecini kullanarak, 5 Ocak 2007’den sonra ve 10 Ocak 2007'den önce sevk edilen siparişleri görüntüler.

GereklilikTarihi

Between Date( ) And DateAdd("M", 3, Date( ))

Between...And işlecini kullanarak, bugünün tarihi ile bugünün tarihinden üç ay sonrası arasındaki dönemde gereken siparişleri görüntüler.

DoğumTarihi

Month([DoğumTarihi])=Month(Date())

Month ve Date işlevlerini kullanarak, doğum günü bu ay olan çalışanları görüntüler.

Eksik bir değeri (null) veya sıfır uzunluklu dizeyi eşleştiren ifadeler

Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, olası eksik bilgileri bulunan alanlarla çalışır. Bu alanlar, null değer veya sıfır uzunluklu dize içerebilir. Null değer, bilginin mevcut olmadığı anlamına gelir. Sıfırı veya herhangi bir değeri temsil etmez. Eksik bilgi kavramı, veritabanının bütünlüğü açısından çok önemli olduğundan Access tarafından desteklenir. Gerçek dünyada bilgiler, geçici olarak da olsa sık sık eksik kalır (yeni bir ürünün henüz belirlenmemiş olan fiyatı gibi). Bu nedenle, bir işletme gibi gerçek dünyaya ait bir varlığı temsil eden veritabanlarının, bilgiyi eksik olarak kaydedebilmesi gerekir. IsNull işlevini kullanara, bir alan veya denetimin null değer içerip içermediğini belirleyebilir ve Nz işlevini kullanarak bir null değeri sıfıra dönüştürebilirsiniz.

Alan

İfade

Açıklama

SevkiyatBölgesi

Is Null

SevkiyatBölgesi alanı null (eksik) olan müşterilerin siparişlerini görüntüler.

SevkiyatBölgesi

Is Not Null

SevkiyatBölgesi alanı değer içeren müşterilerin siparişlerini görüntüler.

Faks

""

Faks makinesi olmayan müşterilerin siparişlerini görüntüler. Faks makinesinin yokluğu, Faks alanında null (eksik) değer yerine sıfır uzunluklu dize değeri tarafından gösterilmiştir.

Kayıtları eşleştirmek için düzen kullanan ifadeler

Belirli bir düzene uyan satırları eşleştirmeye çalıştığınız durumlarda Like işleci büyük bir esneklik sağlar, çünkü Like işlecini joker karakterlerle kullanabilir ve Access’in eşleştireceği düzenler tanımlayabilirsiniz. Örneğin, * (yıldız) joker karakteri tüm türlerden bir dizi karakterle eşleşir ve belirli bir harfle başlayan adların hepsini bulmayı kolaylaştırır. Örneğin, Like "S*" ifadesini kullanarak S harfi ile başlayan tüm adları bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Like İşleci makalesine bakın.

Alan

İfade

Açıklama

SevkiyatAdı

Like "S*"

SevkiyatAdı alanındaki S harfi ile başlayan tüm kayıtları bulur.

SevkiyatAdı

Like "*İthalat"

SevkiyatAdı alanındaki "İthalat" kelimesi ile biten tüm kayıtları bulur.

SevkiyatAdı

Like "[A-D]*"

SevkiyatAdı alanındaki A, B, C veya D harfi ile başlayan tüm kayıtları bulur.

SevkiyatAdı

Like "*ar*"

SevkiyatAdı alanındaki "ar" harf dizisini içeren tüm kayıtları bulur.

SevkiyatAdı

Like "Ahmet Özgü?"

SevkiyatAdı alanındaki değerinin ilk kısmı "Ahmet" olan ve ilk dört harfi "Özgü" olup son harfi bilinmeyen beş harfli bir dize içeren tüm kayıtları bulur.

SevkiyatAdı

Not Like "A*"

SevkiyatAdı alanındaki A harfi ile başlamayan tüm kayıtları bulur.

Bir etki alanı kümesel işlevinin sonucuna göre satır eşleştiren ifadeler

Değerlerin seçmeli olarak toplanması, sayılması veya ortalamalarının alınması gerektiğinde, bir etki alanı kümesel işlevi kullanılır. Örneğin, yalnızca belirli bir aralıkta yer alan veya değerlendirmelerinin sonucu Evet olan değerleri saymak isteyebilirsiniz. Başka bir zamanda da farklı bir tablodan değer arayıp görüntülemeye gerek duyabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yer alan örnek ifadeler, etki alanı kümesel işlevlerini kullanarak bir değer kümesi üzerinde bir hesaplama gerçekleştirip sonucu sorgu ölçütleri olarak kullanmaktadır.

Alan

İfade

Açıklama

Navlun

> (DStDev("[Navlun]", "Siparişler") + DAvg("[Navlun]", "Siparişler"))

DStDev ve DAvg işlevlerini kullanarak, navlun maliyetine ilişkin ortalama değer ile standart sapma toplamından daha yüksek navlun maliyeti bulunan tüm siparişleri görüntüler.

Miktar

> DAvg("[Miktar]", "[Sipariş Detayları]")

DAvg işlevini kullanarak, ortalama sipariş miktarının üzerinde bir miktarda sipariş edilmiş ürünleri görüntüler.

Alt sorgu sonuçlarına göre eşleştiren ifadeler

Ölçüt olarak kullanılacak değeri hesaplamak için iç içe sorgu olarak da adlandırılan bir alt sorgu kullanılır. Aşağıdaki tabloda yer alan örnek ifadeler, bir alt sorgu tarafından döndürülen sonuçlara dayalı olarak satır eşleştirmektedir.

Alan

İfade

Görüntülediği

BirimFiyat

(SELECT [BirimFiyat] FROM [Ürünler] WHERE [ÜrünAdı] = "Anason Şurubu")

Fiyatı, Anason Şurubu fiyatına eşit olan ürünler.

BirimFiyat

>(SELECT AVG([BirimFiyat]) FROM [Ürünler])

Birim fiyatı, ortalamanın üzerinde olan ürünler.

Maaş

> ALL (SELECT [Maaş] FROM [Çalışanlar] WHERE ([Unvan] LIKE "*Yönetici*") OR ([Unvan] LIKE "*Başkan Yardımcısı*"))

Maaşı, iş unvanında "Yönetici" veya "Başkan Yardımcısı" geçen tüm çalışanların maaşlarından daha yüksek olan satış temsilcilerinin hepsinin maaşları.

SiparişToplamı: [BirimFiyat] * [Miktar]

> (SELECT AVG([BirimFiyat] * [Miktar]) FROM [Sipariş Detayları])

Toplamları ortalama sipariş değerinden daha yüksek olan siparişler.

Güncelleştirme sorgularında kullanılacak ifadeler

Güncelleştirme sorguları, veritabanındaki bir veya birden çok alanda bulunan mevcut verileri değiştirmek için kullanılır. Örneğin, değerleri değiştirebilir veya tamamen silebilirsiniz. Bu tabloda, ifadeleri güncelleştirme sorgularında kullanmanın bazı yöntemleri gösterilmektedir. Bu ifadeler, sorgu tasarımı kılavuzunda güncelleştirmek istenilen alana ilişkin Güncelleştirme Hedefi satırında kullanılır.

Güncelleştirme sorguları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için Bir güncelleştirme sorgusu oluştur ve çalıştır makalesine bakın.

Alan

İfade

Sonuç

Unvan

"Satış Görevlisi"

Metin değerini Satış Görevlisi olarak değiştirir.

ProjeBaşlangıcı

#10/8/07#

Tarih değerini 10-Ağu-07 olarak değiştirir.

Kullanımdan kaldırıldı

Evet

Evet/Hayır alanında, Hayır değerini Evet olarak değiştirir.

ParçaNumarası

"PN" & [ParçaNumarası]

Belirtilen her parça numarasının başına PN ekler.

KalemToplamı

[BirimFiyat] * [Miktar]

BirimFiyat ve Miktar çarpımını hesaplar.

Navlun

[Navlun] * 1.5

Navlun ücretlerini yüzde 50 artırır.

Satış

DSum("[Miktar] * [BirimFiyat]",
"Sipariş Detayları", "[ÜrünKimliği]=" & [ÜrünKimliği])

Geçerli tablodaki ÜrünKimliği değerleri Sipariş Detayları tablosundaki ÜrünKimliği değerleriyle eşleştiğinde, satış toplamını Miktar ve BirimFiyat çarpımına göre güncelleştirir.

SevkiyatPostaKodu

Sağdan([SevkiyatPostaKodu], 5)

Sol taraftaki karakterleri keserek en sağdaki beş karakteri bırakır.

BirimFiyat

Nz([BirimFiyat])

BirimFiyat alanındaki null (tanımsız veya bilinmeyen) bir değeri sıfır (0) olarak değiştirir.

SQL deyimlerinde kullanılan ifadeler

SQL olarak da bilinen Yapılandırılmış Sorgu Dili, Access’in kullandığı sorgu dilidir. Sorgu Tasarım görünümünde oluşturduğunuz her sorgu, SQL kullanılarak da ifade edilebilir. Herhangi bir sorgunun SQL deyimini görmek için Görünüm menüsünde SQL Görünümü’ne tıklayın. Aşağıdaki tabloda, bir ifade kullanan örnek SQL deyimleri gösterilmektedir.

İfade kullanan SQL deyimi

Sonuç

SELECT [Ad],[Soyadı] FROM [Çalışanlar] WHERE [Soyadı]="Elmas"

Soyadı Elmas olan çalışanlara ilişkin Ad ve Soyadı alanlarındaki değerleri görüntüler.

SELECT [ÜrünKimliği],[ÜrünAdı] FROM [Ürünler] WHERE [KategoriKimliği]=Formlar![Yeni Ürünler]![KategoriKimliği];

Ürünler tablosundaki KategoriKimliği değeri, açık bir Yeni Ürünler formunda belirtilen KategoriKimliği değeriyle eşleşen kayıtlar için Ürünler tablosundaki ÜrünKimliği ve ÜrünAdı alanlarında yer alan değerleri görüntüler.

SELECT Avg([GenişletilmişFiyat]) AS [Ortalama Genişletilmiş Fiyat] FROM [Sipariş Detayları Genişletilmiş] WHERE [GenişletilmişFiyat]>1000;

GenişletilmişFiyat alanındaki değerin 1000'den fazla olduğu siparişler için ortalama genişletilmiş fiyatı hesaplar ve Ortalama Genişletilmiş Fiyat adlı bir alanda görüntüler.

SELECT [KategoriKimliği], Count([ÜrünKimliği]) AS [ÜrünKimliğiSayısı] FROM [Ürünler] GROUP BY [KategoriKimliği] HAVING Count([ÜrünKimliği])>10;

10'dan fazla ürün bulunan kategorilerdeki toplam ürün sayısını ÜrünKimliğiSayısı adlı bir alanda görüntüler.

Sayfanın Başı

Varsayılan değer ifadesi örnekleri

Veritabanı tasarlarken, bir alana veya denetime varsayılan bir değer atamak isteyebilirsiniz. Alanı içeren yeni bir kayıt veya denetimi içeren bir nesne oluşturulduğunda Access, varsayılan değeri sağlar. Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeler, bir alan veya denetime ilişkin varsayılan değer örneklerini temsil etmektedir.

Tablodaki bir alan için varsayılan değer ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz alana tıklayın ve Genel sekmesinde Varsayılan Değer özellik kutusuna tıklayın.

 3. İfadeyi yazın veya özellik kutusunun sağındaki Oluştur düğmesine Oluşturucu düğmesi tıklayarak İfade Oluşturucusu ile ifadeyi oluşturun.

Denetim bir tablodaki bir alana bağlıysa ve alanın varsayılan bir değeri varsa, denetimin varsayılan değeri alanın varsayılan değerine göre öncelikli olur.

Alan

İfade

Varsayılan alan değeri

Miktar

1

1

Bölge

"MT"

MT

Bölge

"New York, N.Y."

New York, N.Y. (Değer noktalama işareti içeriyorsa, değeri tırnak işaretleri içine almanız gerektiğini unutmayın.)

Faks

""

Null bir değer içermek yerine bu alanın varsayılan olarak boş olması gerektiğini göstermek üzere sıfır uzunluklu bir dize

Sipariş Tarihi

Date( )

Bugünün tarihi

SonTarih

Date() + 60

Bugünden 60 gün sonraki tarih

Sayfanın Başı

Alan geçerlilik kuralı ifadesi örnekleri

İfade kullanarak, bir alana veya denetime yönelik bir geçerlilik kuralı oluşturabilirsiniz. Böylece Access, alan veya denetime veri girildiğinde kuralın uygulanmasını zorunlu tutar. Geçerlilik kuralı oluşturmak için alan veya denetimin ValidationRule özelliği değiştirilir. Geçerlilik kuralı ihlal edildiğinde Access tarafından görüntülenen metni saklayan ValidationText özelliğini de ayarlayabilirsiniz. ValidationText özelliğini ayarlamazsanız, Access varsayılan bir hata iletisi görüntüler.

Tabloya geçerlilik kuralı ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz tabloyu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Tasarım Görünümü seçeneğini tıklatın.

 2. Değiştirmek istediğiniz alana tıklayın.

 3. Tablo tasarımcısının alt bölümünde yer alan ValidationRule özellik kutusuna tıklayın.

 4. İfadeyi yazın veya özellik kutusunun sağındaki Oluştur düğmesine Oluşturucu düğmesi tıklayarak İfade Oluşturucusu ile ifadeyi oluşturun.

  Not : Geçerlilik kuralı oluşturuyorsanız, ifadenin önüne = işleci eklemeyin.

Aşağıdaki tablodaki örneklerde, ValidationRule özelliğine ait geçerlilik kuralı ifadeleri ve ValidationText özelliğinin ilişkili metni gösterilmektedir.

ValidationRule özelliği

ValidationText özelliği

<> 0

Lütfen sıfırdan farklı bir değer girin.

0 veya > 100

Değer 0’a eşit veya 100'den büyük olmalıdır.

Like "K???"

Değer K harfi ile başlamalı ve dört karakter uzunluğunda olmalıdır.

< #1/1/2007#

1/1/2007'den önceki bir tarih girin.

>= #1/1/2007# And < #1/1/2008#

Tarih, 2007 yılında olmalı.

Veri doğrulama hakkında daha fazla bilgi için Alandaki verileri doğrulamak için bir geçerlilik kuralı oluşturma makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Makro koşul ifadesi örnekleri

Bazı durumlarda, bir makroda bulunan bir eylemi veya eylem dizisini yalnızca belirli bir koşul geçerli olduğunda gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, bir eylemin yalnızca Sayaç metin kutusundaki değer 10 olduğu zaman çalıştırılmasını istediğinizi varsayalım. Bir ifade kullanarak [Counter]=10 makrosunun Koşul sütununda koşulu tanımlarsınız.

Makro eylemi için koşul ekleme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, değiştirmek istediğiniz makroya sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Tasarım Görünümü’ne tıklayın.

 2. Makro tasarımcısında Koşul sütununu görmüyorsanız, Tasarım sekmesinin Göster/Gizle grubunda Koşullar'a tıklayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz makro eylemine ait Koşul hücresine tıklayıp koşullu ifadenizi yazın.

 4. Değişikliklerinizi kaydedip makroyu kapatın.

ValidationRule özelliğinde olduğu gibi Koşul sütun ifadesi de koşullu bir ifadedir. Doğru veya Yanlış değerine çözümlenmesi gerekir. Eylem, ancak koşul doğru olduğunda gerçekleştirilir.

Eylemi gerçekleştirmek için kullanılacak ifade

Bu durumda

[Şehir]="Paris"

Makronun çalıştırıldığı formdaki alanda Şehir değeri Paris.

DCount("[SiparişKimliği]", "Siparişler") > 35

Siparişler tablosunun SiparişKimliği alanında 35'den fazla giriş var.

DCount("*", "[Sipariş Detayları]", "[SiparişKimliği]=" & Formlar![Siparişler]![SiparişKimliği]) > 3

Sipariş Detayları tablosunda, tablonun SiparişKimliği alanının Siparişler formundaki SiparişKimliği alanıyla eşleştiği üçten fazla giriş var.

[SevkiyatTarihi] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

Makronun çalıştırıldığı formdaki SevkiyatTarihi alanının değeri 2-Şub-2007 ile 2-Mar-2007 tarihleri arasında.

Formlar![Ürünler]![StoktakiBirimSayısı] < 5

Ürünler formundaki StoktakiBirimSayısı alanının değeri 5'ten az.

IsNull([Ad])

Makronun çalıştırıldığı formdaki Ad değeri null (değer yok). Bu ifade, [Ad] Is Null ifadesinin eşdeğeridir.

[ÜlkeBölge]="İngiltere" And Formlar![SatışToplamları]![ToplamSiparişler] > 100

Makronun çalıştırıldığı formdaki ÜlkeBölge alanının değeri İngiltere ve SatışToplamları formundaki ToplamSiparişler alanının değeri 100’den büyük.

[ÜlkeBölge] In ("Fransa", "İtalya", "İspanya") And Uzunluk([PostaKodu])<>5

Makronun çalıştırıldığı formdaki ÜlkeBölge alanının değeri Fransa, İtalya veya İspanya ve posta kodunun uzunluğu 5 karakter değil.

İletiKutusu("Değişiklikleri onaylıyor musunuz?",1)=1

MsgBox işlevinin görüntülediği bir iletişim kutusunda Tamam’a tıklayın. İletişim kutusunda İptal’e tıklarsanız Access eylemi yoksayar.

Not : Access’i geçici olarak bir eylemi yoksaymaya zorlamak için koşul olarak False yazın. Access’i geçici olarak bir eylemi yoksaymaya zorlamak bir makrodaki sorunları bulmaya çalışırken yararlı olabilir.

Sayfanın Başı

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×