Özet Tablo veya Özet Grafik raporlarındaki değerlere, özel hesaplamalara ve formüllere genel bakış

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Özet Tablo ve Özet Grafik raporları verinin hesaplanması için çeşitli yollar sunar. Veri alanları, alttaki kaynak veriden gelen değerleri birleştirmek için özetleme fonksiyonlarını kullanır. Veri değerlerini karşılaştırmak veya raporun öğelerini veya başka çalışma sayfasının verilerini kullanan kendi formüllerinizi eklemek için özel hesaplamaları kullanabilirsiniz.

Bu makalede

PivotTable raporları ve PivotChart raporları nasıl verileri hesaplama

Veri kaynağı türü hesaplamaları nasıl etkiler

Formül söz dizimi

PivotChart raporlarında formülleri kullanma

Özet Tablo raporları ve Özet Grafik raporları verileri nasıl hesaplar

Özet Tablo raporunda veya Özet Grafik raporunda yapabileceğin üç tür hesaplama vardır.

Değerler ve işlevler

Değerler alanındaki veri, temel kaynak verisini Özet Tablo raporunda aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi özetler. Özet Grafiği raporundaki değerler ve hesaplamalar bunları ilişkili Özet Tablo raporu gösterir (veya tam tersi).

Aşağıdaki kaynak veri:

Özet Tablo kaynak verileri örneği

Aşağıdaki Özet Tablo ve Özet Grafik raporlarını üretir.

Özet Tablo raporu örneği

Özet Grafik raporu örneği

Özet Tablo raporunda Ay sütun alanı, Mart ve Nisan öğelerini sağlar. Bölge satır alanı, Kuzey, Güney, Doğu ve Batı öğelerini sağlar. Nisan sütunu ile Kuzey satırının kesişimindeki değer, Nisan'ın Ay değerlerini ve Kuzey'in Bölge değerlerini içeren kaynak verilerindeki kayıtlardan gelen toplam satış gelirleridir.

Özet Grafik raporunda, Bölge alanı Kuzey, Güney, Doğu ve Batı kategorileri gösteren bir kategori alanı olabilir. Ay alanı Mart, Nisan ve Mayıs öğelerini göstergede seri olarak gösteren bir seri alanı olabilir. Satış Toplamı adlı bir değer alanı, her ay için her bölgedeki toplam geliri gösteren veri işaretçileri içerebilir. Örneğin, bir veri işaretçisi, değer eksenindeki konumuyla Kuzey bölgesindeki Nisan için toplam satışları temsil eder.

Özel hesaplamalar

Özel bir hesaplama, veri alanındaki diğer öğeleri veya hücreleri temel alan değerleri gösterir. Örneğin, Satışlar Toplamı veri alanındaki değerleri, Mart satışlarının bir yüzdesi olarak veya Ay alanındaki öğelerin cari toplamı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Formüller

Özetleme fonksiyonları ve özel hesaplamalar istediğiniz sonuçları sağlamıyorsa, hesaplanan alanlarda ve hesaplanan öğelerde kendi formüllerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, her bölgeye göre farklı olabilen satış komisyonu formülü ile, hesaplanan bir öğe ekleyebilirsiniz. Rapor, daha sonra komisyonu otomatik olarak alt toplamlara ve genel toplamlara ekler.

Sayfanın Başı

Kaynak verilerin türü hesaplamaları nasıl etkiler?

Raporda kullanılabilen hesaplamalar ve seçenekler, kaynak verilerin bir OLAP veritabanından veya OLAP olmayan kaynak verisinden geliyor olmasına bağlıdır.

OLAP kaynak veri

Hesaplamalar     Alınan OLAP küpleri oluşturulan raporlar için Microsoft Office Excel sonuçları görüntülemeden önce özetlenmiş değerleri OLAP sunucusunda önceden hesaplanır. Bu nedenle, nasıl şu değerleri raporu içinde hesaplanan değiştiremezsiniz. Veri alanlarını veya alt toplamları hesaplamak için kullanılan özet işlevini değiştirme veya hesaplanan alanlar veya hesaplanan öğeler ekleyin. OLAP sunucusu hesaplanan alanlar, hesaplanan üyeler olarak bilinen sağlıyorsa, bu alanları PivotTable Alan listesini görürsünüz. Herhangi bir hesaplanan alanlar ve Visual Basic for Applications yazılmış ve çalışma kitabınızda saklanan makroları tarafından oluşturulan hesaplanan öğeler de görürsünüz, ancak bu alanlar veya öğeler değiştirmek kullanamazsınız. Ek hesaplama türlerine gerekiyorsa, OLAP veritabanı yöneticinize başvurun.

Toplamlardaki gizlenmiş öğeler     OLAP kaynak verileri için, alt toplamları ve genel toplamları hesaplarken gizlenmiş öğelerle ilgili değerleri içerebilir veya dışlayabilirsiniz.

OLAP olmayan kaynak veri

Hesaplamalar     Excel, diğer dış veri türlerine veya çalışma sayfası verilerine dayanan raporlarda, sayısal verileri içeren değer alanlarını hesaplamak için Toplam özetle fonksiyonunu, metin içeren veri alanlarını hesaplamak için de Sayı özetle fonksiyonunu kullanır. Verilerinizi daha fazla çözümlemek ve özelleştirmek için, farklı bir özetleme fonksiyonu (Ortalama, En büyük veya En küçük gibi ) seçebilirsiniz. Bir alan içinde, hesaplanan alan veya hesaplanan öğe oluşturarak, raporun öğelerini veya diğer çalışma sayfası verilerini kullanan kendi formüllerinizi de oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Formül sözdizimi

Formülleri ancak OLAP kaynak verilerine dayanmayan raporlarda oluşturabilirsiniz.

Özet Grafik raporlarında kullanılan formüller, Özet Tablo raporlarındaki formüllerle aynı sözdizimini kullanır. Bir Özet Grafik raporunda çalışırken en iyi sonuçları elde etmek için, formülleri, verilerinizi oluşturan ayrı ayrı değerleri görebildiğiniz ilişkili Özet Tablo raporunda oluşturun ve düzenleyin ve daha sonra sonuçları Özet Grafik raporunda görüntüleyin.

Formül öğeleri     Oluşturduğunuz formüllerde hesaplanan alanlar ve hesaplanan öğeler için diğer çalışma sayfası formüllerinde olduğu gibi işleçleri ve ifadeleri kullanabilirsiniz. Sabitleri ve verilere rapordan başvurabilirsiniz kullanabilirsiniz, ancak tanımlanan adlar veya hücre başvurularını kullanamazsınız. Hücre başvuruları veya gerektiren bağımsız değişken olarak tanımlanan adlar çalışma sayfası işlevleri kullanamazsınız ve dizi işlevleri kullanamazsınız.

Raporlardaki adlar       Excel, formüllerinizde bir raporun öğelerini tanımlamak için adlar sağlar. Bu adlar, alan ve öğe adlarından oluşur. Aşağıdaki örnekte C3:C9 aralığındaki veriler Süt olarak adlandırılır.

Özet Tablo raporu örneği

Özet Grafik raporunda, alan adları Özet Tablo alan listesi içinde görüntülenir, öğe adları ise alan aşağı açılır listelerin her birinde görülebilir. Bu adları, dizi ve veri noktası adlarını yansıtan grafik ipuçlarında gördüklerinizle karıştırmayın.

Örnekler       Tahmin adındaki hesaplanmış alan, aşağıdaki gibi bir formülün yardımıyla, gelecek siparişleri tahmin edebilir:

=Satışlar * 1,2

Tür alanındaki, yeni bir ürünün satışlarını, Süt satışlarına dayanarak tahmin eden bir hesaplanan öğe, şu formülü kullanabilir:

=Süt * %115

Formüller tekil kayıtlar üzerinde değil, genel toplamlar üzerinde işlem yapar       Hesaplanan alanların formülleri, formüldeki herhangi bir alanın temel verilerinin toplamı üzerinde işlem yapar. Örneğin, =Satışlar * 1,2 formülü, her bir tür ve bölge için satışların toplamını 1,2 ile çarpar; her bir satışı 1,2 ile çarpıp, sonra çarpılan miktarları toplamaz. Bununla birlikte, hesaplanan öğeler için formüller, bağımsız kayıtlar üzerinde işlem yapar; hesaplanan öğe formülü =Süt *%115, Süt için her bir satışı %115'le çarpar, bundan sonra çarpılan miktarlar, bir arada Değerler alanında özetlenir.

Adlardaki boşluklar, sayılar ve simgeler       Birden fazla alan içeren bir adda, alanlar, herhangi bir sırada olabilir. Yukarıdaki örnekte, hücreler C6:D6 'Nisan Kuzey' veya 'Kuzey Nisan' olabilir. Birden fazla sözcük içeren veya sayılar ya da simgeler içeren adları tek tırnak işareti içine alın.

Toplamlar       Formüller, toplamlara başvuramaz (örnekteki, Mart Toplamı, Nisan Toplamı ve Genel Toplam gibi).

Öğe başvurularındaki alan adları       Alan adını, bir öğeye yapılan başvuruya ekleyebilirsiniz. Öğe adının, köşeli ayraç içinde olması gerekir (örneğin, Bölge[Kuzey]). Bu biçimi, bir raporun iki farklı alanındaki iki öğe aynı ada sahip olduğunda #AD? hatalarından kaçınmak için kullanın. Örneğin, bir raporda, Tür alanında, Et adlı bir öğe varsa ve Kategori alanında Et adlı başka bir öğe varsa, ürünlere Tür[Et] ve Kategori[Et] olarak başvurarak, #AD? hatalarını önleyebilirsiniz.

Öğelere konumlarına göre başvurma       Bir öğeye, rapordaki konumuna göre, geçerli olarak sıralandığı ve görüntülendiği biçimde başvurabilirsiniz. Tür[1] Süt, Tür[2] ise Deniz Ürünleridir. Bu şekilde başvurulan öğe, öğelerin yerleri değiştiğinde veya farklı öğeler görüntülenip gizlendiğinde değiştirilebilir. Bu dizinde, gizli öğeler sayılmaz.

Öğelere başvurmak için göreli konumlar kullanabilirsiniz. Konumlar, formülü içeren hesaplanan öğeye göre belirlenir. Geçerli bölge Güney ise, Bölge[-1] Kuzey'dir; geçerli bölge Kuzey ise, Bölge[+1] Güney'dir. Örneğin, hesaplanan öğe =Bölge[-1] * %3 formülünü kullanabilir. Verdiğiniz konum, alandaki ilk öğeden önce veya son öğeden sonra ise, formül sonuç olarak #BAŞV! hatası verir.

Sayfanın Başı

Özet Grafik raporlarındaki formülleri kullanma

Özet Grafik raporlarında formül oluşturmak için kullanılan yöntem ve kurallar, Özet Tablo raporlarının kurallarıyla aynıdır. Özet Grafik raporunda hesaplanmış alan veya hesaplanmış öğe oluşturduğunuzda, hesaplamalar ilişkili Özet Tablo raporunda gösterilir veya bunun tam tersi olur. En iyi sonuçları elde etmek için, verilerinizi oluşturan ayrı ayrı değerleri görebildiğiniz ilişkili Özet Tablo raporunda Özet Grafik raporu için formüller oluşturun ve daha sonra sonuçları Özet Grafik raporunda grafik olarak görüntüleyin.

Örneğin, aşağıdaki Özet Grafik raporu her bölgedeki satış görevlisinin satışlarını gösterir:

Özet Grafik raporunda her bölgedeki satış görevlisinin satışlarını gösterme

Satışlar yüzde 10 arttığında nasıl olacağını görmek için, aşağıdaki formülü içeren bir hesaplanmış alan oluşturabilirsiniz:

=Satışlar * %110

Sonuç, grafikte şu şekilde gösterilir:

Özet Grafik raporunda her bölgedeki satışları yüzde 10 artmış olarak gösterme

Yüzde 8 ulaşım gideri eksiği ile Kuzey bölgesindeki satışları ayrı bir veri işaretçisiyle görmek istiyorsanız, Bölge alanında, aşağıdaki formülle hesaplanmış bir öğe oluşturabilirsiniz:

=Kuzey – (Kuzey * %8)

Sonuç şu şekilde görünecektir:

Hesaplanmış öğe içeren Özet Grafik raporu

Satış Görevlisi alanında oluşturulan bir hesaplanmış öğe, göstergede dizi olarak gösterilir ve grafikte her kategori için bir veri noktası olarak görünür.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×