ศูนย์ความช่วยเหลือ Excel

แผนภูมิแผนที่

เปรียบเทียบค่าและระบุข้อมูลเชิงลึก แนวโน้ม และโอกาสทางการขายในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ แผนภูมิแผนที่จะแปลงข้อมู,ทางภูมิศาสตร์เป็นการแสดงภาพแบบมืออาชีพ

สร้างแผนภูมิแผนที่