XIRR (ฟังก์ชัน XIRR)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน XIRR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) สำหรับกำหนดการช่วงหนึ่งของกระแสเงินสดที่ไม่จำเป็นต้องเป็นงวด เมื่อต้องการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในสำหรับชุดข้อมูลของสภาพคล่องตัวทางการเงินในแต่ละคาบทางการเงิน ให้ใช้ฟังก์ชัน IRR

ไวยากรณ์

XIRR(values, dates, [guess])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน XIRR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Values    (ต้องระบุ) ชุดข้อมูลของกระแสเงินสดที่มีวันที่สัมพันธ์กับการชำระเงินในช่วงเวลาหนึ่ง การชำระเงินงวดแรกนั้นสามารถเลือกได้ และสอดคล้องกับต้นทุนหรือการชำระเงินที่เกิดขึ้นในตอนต้นของการลงทุน ถ้าค่าแรกเป็นต้นทุนหรือการชำระเงิน จะต้องเป็นค่าลบ การชำระเงินในงวดต่อไปทั้งหมดจะมีส่วนลดตามปีที่มี 365 วัน ชุดค่าจะต้องประกอบด้วยค่าบวกอย่างน้อยหนึ่งค่าและค่าลบอย่างน้อยหนึ่งค่า

 • Dates    (ต้องระบุ) คือวันที่การชำระเงินในช่วงเวลาหนึ่งที่สัมพันธ์กับการชำระเงินสด วันที่สามารถเรียงลำดับอย่างไรก็ได้ ควรใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

 • Guess    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลขที่คุณคาดว่าใกล้เคียงกับผลลัพธ์ของ XIRR

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

 • ตัวเลขต่างๆ ใน dates จะถูกตัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

 • ต้องมีอย่างน้อยสภาพคล่องตัวทางการเงินค่าบวกหนึ่งตัวและสภาพคล่องตัวทางการเงินติดลบหนึ่งตัวสำหรับ XIRR มิฉะนั้น XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates เป็นค่าวันที่ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าตัวเลขใดก็ตามใน dates ถึงก่อนวันที่เริ่มต้น ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า values และ dates มีจำนวนค่าที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน XIRR จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • โดยส่วนมากคุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่า guess สำหรับการคำนวณ XIRR ถ้าไม่ใส่ค่า guess ไว้ จะถือว่ามีค่าเท่ากับ 0.1 (10 เปอร์เซ็นต์)

 • ฟังก์ชัน XIRR ใกล้เคียงกับฟังก์ชัน XNPV ซึ่งก็คือฟังก์ชันมูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนที่คำนวณด้วย XIRR ก็คืออัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับฟังก์ชัน XNPV = 0

 • Excel จะใช้เทคนิคการวนซ้ำในการคำนวณ XIRR การใช้อัตราที่เปลี่ยนแปลง (เริ่มจากการคาดเดา) XIRR จะคำนวณไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผลลัพธ์จะถูกต้องใน 0.000001 เปอร์เซ็นต์ ถ้า XIRR ไม่สามารถหาผลลัพธ์ได้หลังจากการคำนวณ 100 ครั้ง ก็จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด โดยจะเปลี่ยนแปลงอัตรานั้นจนกว่า

  สมการ

  โดยที่:

  • di = วันชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

  • d1 = วันชำระเงินครั้งที่ 0

  • Pi = การชำระเงินครั้งที่ i หรือครั้งสุดท้าย

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

ค่า

วันที่

-10,000

1-ม.ค.-51

2,750

1-ม.ค.-51

4,250

30-ต.ค.-51

3,250

15-ก.พ.-52

2,750

1-เม.ย.-52

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=XIRR(A3:A7, B3:B7, 0.1)

IRR (Internal Rate of Return) (0.373362535 หรือ 37.34%)

37.34%

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×