Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะแสดงรายการของผู้ใช้และกลุ่มที่มีสิทธิ์การใช้ไซต์

Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของไซต์ของคุณ เมื่อคุณคลิกชื่อของผู้ใช้ คุณเห็นหน้าที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้

ถ้าองค์กรของคุณได้กำหนดค่าการโต้ตอบแบบทันทีบริการส่งข้อความ เช่น Microsoft Windows Messenger หรือ Microsoft Office Communicator การทำงานกับไซต์คอลเลกชัน ตัวบ่งชี้สถานะการแสดงตนปรากฏถัดจากชื่อของผู้ใช้ตลอดทั้งไซต์ คุณสามารถคลิตัวบ่งชี้สถานะการส่งข้อความอีเมล จัดกำหนดการประชุม โทร ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือเพิ่มผู้ใช้ลงในสมุดรายชื่อในโปรแกรมอีเมลของคุณ

Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์ปรากฏบนโฮมเพจของการไซต์เวิร์กสเปซเอกสาร โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่ม Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์เพื่อทุกหน้าของ Web Part

ถ้าไซต์มีสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน (ไม่สืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่), Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์รวมถึงคำสั่งสำหรับการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ไปยังไซต์

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์

คุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Web Part สำหรับผู้ใช้ไซต์จะแสดงที่ด้านล่าง คุณสมบัติบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับวิธีตั้งค่าไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขคุณสมบัติที่กำหนดเองเหล่านี้ในมุมมองส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

จำนวนรายการที่จะแสดง

ระบุจำนวนชื่อผู้ใช้สูงสุดที่จะแสดงใน Web Part จำนวนนี้ต้องอยู่ระหว่าง 1 และ 1,000

ชนิดการแสดง

ระบุชนิดของบุคคลหรือกลุ่มที่จะปรากฏใน Web Part

ชนิดแถบเครื่องมือ

ระบุว่าการเชื่อมโยง เพิ่มผู้ใช้ใหม่ จะปรากฏสำหรับ Web Part หรือไม่

คุณสมบัติทั่วไปของ Web Part

Web Part ทั้งหมดจะใช้ชุดคุณสมบัติทั่วไปร่วมกันซึ่งจะควบคุมลักษณะที่ปรากฏ เค้าโครง และลักษณะขั้นสูงอื่นๆ

หมายเหตุ: คุณสมบัติร่วมของ Web Part ที่คุณเห็นในบานหน้าต่างเครื่องมืออาจต่างไปจากที่ได้อธิบายในส่วนนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • เมื่อต้องการดูส่วน ขั้นสูง ในบานหน้าต่างเครื่องมือ คุณต้องมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

  • สำหรับ Web Part ที่เฉพาะเจาะจง นักพัฒนา Web Part อาจเลือกที่จะไม่แสดงอย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติทั่วไปเหล่านี้ หรืออาจเลือกที่จะสร้างและแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงรายการไว้ด้านล่างในส่วน ลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และ ขั้นสูง ของบานหน้าต่างเครื่องมือ

  • ลักษณะที่ปรากฏ

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ชื่อเรื่อง

ระบุชื่อของ Web Part ที่ปรากฏในแถบชื่อ Web Part

ความสูง

ระบุความสูงของ Web Part

ความกว้าง

ระบุความกว้างของ Web Part

สถานะของกรอบ

ระบุว่าทั้ง Web Part จะปรากฏบนเพจเมื่อผู้ใช้เปิดเพจของ Web Part หรือไม่ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว สถานะของกรอบจะตั้งค่าไว้เป็น ปกติ และทั้ง Web Part จะปรากฏขึ้น เฉพาะแถบชื่อเรื่องเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นเมื่อสถานะถูกตั้งค่าไว้เป็น ย่อเล็กสุด

ชนิดของกรอบ

เค้าโครง

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ระบุว่าจะมองเห็น Web Part ได้หรือไม่เมื่อผู้ใช้เปิดเพจ ถ้าเลือกกล่องกาเครื่องหมายนั้นไว้ Web Part จะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณกำลังออกแบบเพจ และจะมีคำต่อท้าย (ถูกซ่อน) ผนวกอยู่กับชื่อเรื่อง

ระบุว่าผู้ใช้จะสามารถมองเห็น Web Part ได้หรือไม่ เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าของ Web Part ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Web Part จะสามารถมองเห็นได้เมื่อคุณกำลังออกแบบหน้า และมีคำต่อท้าย (ซ่อน) ถัดจากชื่อเรื่อง

คุณสามารถซ่อน Web Part ได้ถ้าคุณต้องการใช้ Web Part เพื่อให้ข้อมูลแก่ Web Part อื่นผ่านทางการเชื่อมต่อ Web Part แต่ไม่ต้องการแสดง Web Part

ทิศทาง

โซน

ระบุโซนบนเพจที่มี Web Part อยู่

ระบุโซนบน เพจของ Web Part ที่ Web Part อยู่

หมายเหตุ: โซนในหน้าของ Web Part จะไม่ปรากฏในกล่องรายการ เมื่อคุณไมมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโซน

ระบุตำแหน่งของ Web Part ในโซนเมื่อโซนมีมากกว่าหนึ่ง Web Part

เมื่อต้องการระบุลำดับ ให้พิมพ์จำนวนเต็มบวกในกล่องข้อความ

ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากบนลงล่าง ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านบนสุดของโซน ถ้า Web Parts ในโซนเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา ค่า 1 หมายถึง Web Part นั้นจะปรากฏที่ด้านซ้ายของโซน

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนเปล่าที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซนจะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ลงในโซนว่างที่เรียงลำดับจากบนลงล่าง ดัชนีโซน จะเป็น 0 เมื่อคุณเพิ่ม Web Part ที่สองไปที่ด้านล่างสุดของโซน ดัชนีโซนจะเป็น 1 เมื่อต้องการย้าย Web Part ที่สองไปที่ด้านบนสุดของโซน ให้พิมพ์ 0 แล้วพิมพ์ 1 สำหรับ Web Part แรก

หมายเหตุ: Web Part แต่ละรายการในโซนต้องมีค่าดัชนีโซนที่ไม่ซ้ำกัน ดังนั้น การเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part ปัจจุบัน อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนค่าดัชนีโซนสำหรับ Web Part อื่นในโซนได้

คุณสมบัติ

คำอธิบาย

คำอธิบาย

อนุญาตให้ย่อเล็กสุด

อนุญาตให้ปิด

ระบุว่าต้องการให้สามารถเอา Web Part ออกจากเพจได้หรือไม่

ระบุว่าจะสามารถเอา Web Part ออกจาก เพจของ Web Part ได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการซ่อน

อนุญาตให้เปลี่ยนโซน

ระบุว่าจะสามารถย้าย Web Part ไปยังโซนอื่นได้หรือไม่

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้มีการแก้ไข ใน มุมมองส่วนบุคคล

ระบุว่าคุณสมบัติ Web Part สามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองส่วนบุคคลได้หรือไม่

โหมดส่งออก

ระบุระดับข้อมูลที่อนุญาตให้ส่งออกได้สำหรับ Web Part นี้ การตั้งค่านี้อาจไม่พร้อมใช้งาน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคุณ

URL ของชื่อเรื่อง

ระบุ URL ของแฟ้มที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Web Part นั้น แฟ้มจะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกชื่อเรื่องของ Web Part

คำอธิบาย

คำอธิบาย

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอที่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์บนชื่อเรื่องของ Web Part หรือไอคอนของ Web Part ค่าของคุณสมบัตินี้จะถูกใช้เมื่อคุณค้นหา Web Part โดยใช้คำสั่ง ค้นหา บนเมนู ค้นหา Web Part ของบานหน้าต่างเครื่องมือในแกลเลอรี Web Part ต่อไปนี้ คือ ไซต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน และหน้าของ Web Part

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับ Web Part นั้น ข้อมูลวิธีใช้จะแสดงในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหาก เมื่อคุณคลิกคำสั่ง วิธีใช้ บนเมนู Web Part

โหมดวิธีใช้

ระบุวิธีที่เบราว์เซอร์จะแสดงเนื้อหาวิธีใช้สำหรับ Web Part

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • โมดอล เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ

  • ไม่มีโหมด เปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากในกรณีที่เบราว์เซอร์สามารถทำได้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปิดหน้าต่างก่อนจะกลับไปยังเว็บเพจ นี่เป็นค่าเริ่มต้น

  • นำทาง เปิดเว็บเพจในหน้าต่างเบราว์เซอร์ปัจจุบัน

หมายเหตุ: Windows SharePoint Services 3.0 แม้ว่า Web Part ของ Microsoft ASP.NET แบบกำหนดเองจะสนับสนุนคุณสมบัตินี้ แต่หัวข้อ วิธีใช้ SharePoint ตามค่าเริ่มต้นจะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์แยกต่างหากเท่านั้น

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้เป็นไอคอน Web Part ในรายการ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

URL ของรูปไอคอนชื่อเรื่อง

ระบุตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่มีรูปที่จะใช้ในแถบชื่อเรื่องของ Web Part ขนาดรูปต้องเป็น 16 คูณ 16 พิกเซล

นำเข้าข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ระบุข้อความที่ปรากฏในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

ระบุข้อความที่ปรากฏขึ้นในกรณีที่มีปัญหาในการนำเข้า Web Part

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×