ROUND (ฟังก์ชัน ROUND)

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษตัวเลขตามจำนวนหลักที่ระบุ

ไวยากรณ์

ROUND(number,num_digits)

number    คือตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ

num_digits    ระบุจำนวนหลักที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้า num_digits มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) ตัวเลขจะถูกปัดเศษตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

  • ถ้า num_digits เป็น 0 ตัวเลขจะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

  • ถ้า num_digits น้อยกว่า 0 จะเป็นการปัดค่าจำนวนทางซ้ายของจุดทศนิยม

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ROUND(2.15, 1)

ปัด 2.15 ให้เหลือทศนิยม 1 ตำแหน่ง (2.2)

=ROUND(2.149, 1)

ปัด 2.149 ให้เหลือทศนิยม 1 ตำแหน่ง (2.1)

=ROUND(-1.475, 2)

ปัด -1.475 ให้เหลือทศนิยม 2 ตำแหน่ง (-1.48)

=ROUND(21.5, -1)

ปัด 21.5 ให้เหลือทศนิยม 1 ตำแหน่งไปทางซ้ายของจุดทศนิยม (20)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×