QUARTILE (ฟังก์ชัน QUARTILE)

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล โดยทั่วไปแล้วจะใช้ควอร์ไทล์ในยอดขายและข้อมูลสำรวจเพื่อแบ่งประชากรให้เป็นกลุ่มๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน QUARTILE ในการหาระดับรายได้ที่อยู่ในช่วง 25 เปอร์เซ็นต์แรกของประชากร

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน QUARTILE.EXC และ ฟังก์ชัน QUARTILE.INC

ไวยากรณ์

QUARTILE(array,quart)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน QUARTILE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คือ อาร์เรย์หรือช่วงเซลล์ของค่าตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าควอร์ไทล์

  • Quart    (ต้องระบุ) ระบุว่าจะส่งกลับค่าใด

ถ้า quart เท่ากับ

QUARTILE จะส่งกลับค่า

0

ค่าน้อยที่สุด

1

ควอร์ไทล์แรก (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25)

2

ค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50)

3

ควอร์ไทล์ที่สาม (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75)

4

ค่ามากที่สุด


ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์เรย์ว่างเปล่า ฟังก์ชัน QUARTILE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า quart ไม่ใช่จำนวนเต็มก็จะปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า quart < 0 หรือถ้า quart > 4 ฟังก์ชัน QUARTILE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MIN, MEDIAN และ MAX จะส่งกลับค่าเดียวกับ QUARTILE เมื่อ quart เท่ากับ 0 (ศูนย์) 2 และ 4 ตามลำดับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1

2

4

7

8

9

10

12

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=QUARTILE(A2:A9,1)

ควอร์ไทล์แรก (เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25) ของข้อมูลข้างบน (3.5)

3.5

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×