Multiply and divide numbers in Excel

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การคูณและการลบใน Excel ทำได้ง่าย แต่คุณต้องสร้างสูตรแบบง่ายก่อนจึงจะสามารถคำนวณได้ โปรดจำไว้ว่าสูตรทั้งหมดใน Excel จะเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) แล้วคุณจึงจะสามารถใช้แถบสูตรเพื่อสร้างสูตรได้

การคูณตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณว่าคุณจำเป็นต้องมีน้ำดื่มกี่ขวดสำหรับการประชุมกับลูกค้า (จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด × 4 วัน × 3 ขวดต่อวัน) หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจ (ระยะไมล์รวม × 0.46) การคูณจำนวนเหล่านี้ทำได้หลายวิธีด้วยกัน

คูณตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ * (เครื่องหมายดอกจัน)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =5*10 ในเซลล์ เซลล์ดังกล่าวจะแสดงผลลัพธ์เท่ากับ 50

คูณคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่

สมมติว่าคุณต้องการคูณเซลล์แต่ละเซลล์ในคอลัมน์ที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในเซลล์อื่น ในตัวอย่างนี้ ตัวเลขที่คุณต้องการใช้เป็นตัวคูณคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

Multiply numbers with a constant
 1. ชนิด= A2 * $B$ 2ในคอลัมน์ใหม่ในกระดาษคำนวณของคุณ (ตัวอย่างข้างต้นใช้คอลัมน์ D) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวมสัญลักษณ์$ ก่อน B และ ก่อน 2 ในสูตร แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์$บอก Excel ว่า การอ้างอิงถึง B2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์ ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงจะยังคงเป็นเซลล์ B2 ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์$ในสูตรคุณลากสูตรลงไปยังเซลล์ B3, Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตร = A3 * C3 ซึ่งจะไม่ทำงาน เนื่องจากไม่มีค่าใน B3

 2. ลากสูตรลงไปยังเซลล์ในคอลัมน์

  หมายเหตุ: Excel 2016 สำหรับ Windows ในเซลล์จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

คูณตัวเลขในเซลล์ต่างๆ ด้วยการใช้สูตร

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน PRODUCTการคูณตัวเลข เซลล์ และช่วง

Multiply numbers using the PRODUCT function

คุณสามารถใช้การผสมกันของตัวเลขได้ถึง 255 หรือการอ้างอิงเซลล์ในฟังก์ชันPRODUCT ตัวอย่างเช่น สูตร=PRODUCT(A2,A4:A15,12,E3:E5,150,G4,H4:J6)คูณสองเซลล์เดียว (A2 และ G4), สองตัวเลข (12 และ 150), และช่วงที่สาม (A4:A15, E3:E5 และ H4:J6)

การหารตัวเลข

สมมติว่า คุณต้องการค้นหาบุคคลจำนวนชั่วโมงตใช้เพื่อเสร็จสิ้นโครงการ (โครงการรวมชั่วโมง÷รวมบุคคลในโครงการของ) หรือไมล์แท้จริงต่อแกลลอนอัตราการล่าสุด cross-country เดินทาง (ไมล์รวม÷รวมแกลลอน) มีหลายวิธีในการหารตัวเลข

หารตัวเลขในเซลล์

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ / (เครื่องหมายทับ)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =10/5 ในเซลล์ เซลล์ก็จะแสดง 2

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในเซลล์ก่อนที่จะพิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการ / มิฉะนั้น Excel จะตีความสิ่งที่คุณพิมพ์ว่าเป็นวันที่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ 30/7 Excel อาจแสดง 30 ก.ค. ในเซลล์ได้ หรือถ้าคุณพิมพ์ 12/36 Excel ก็จะแปลงค่าเป็น 1/12/1936 ก่อน แล้วจึงแสดง 1 ธ.ค. ในเซลล์

หมายเหตุ: ใน Excel ไม่มีฟังก์ชัน DIVIDE

หารตัวเลขโดยใช้การอ้างอิงเซลล์

แทนที่จะพิมพ์ตัวเลขลงในสูตรโดยตรง คุณสามารถใช้การอ้างอิงเซลล์ เช่น A2 และ A3 เพื่ออ้างถึงจำนวนที่คุณต้องการหารและใช้เป็นตัวหารได้

ตัวอย่าง:

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

วิธีการคัดลอกตัวอย่าง

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

 2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

  หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

  การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้

 3. กด CTRL+C

 4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

 5. เมื่อต้องการสลับ ระหว่างการดูผลลัพธ์ดูสูตรที่ส่งกลับค่าผลลัพธ์ กด CTRL +' (เกรฟ), หรือบนแท็บสูตร ให้คลิกปุ่มแสดงสูตร

A

B

C

1

ข้อมูล

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

2

15000

=A2/A3

หาร 15000 ด้วย 12 (1250)

3

12

หารคอลัมน์ของตัวเลขด้วยตัวเลขคงที่

สมมติว่าคุณต้องการหารแต่ละเซลล์ในคอลัมน์หนึ่งที่มีตัวเลขเจ็ดจำนวนด้วยตัวเลขที่อยู่ในอีกเซลล์หนึ่ง ในตัวอย่างนี้ จำนวนที่คุณต้องการใช้เป็นตัวหารคือ 3 ซึ่งอยู่ในเซลล์ C2

A

B

C

1

ข้อมูล

สูตร

ค่าคงที่

2

15000

=A2/$C$2

3

3

12

=A3/$C$2

4

48

=A4/$C$2

5

729

=A5/$C$2

6

1534

=A6/$C$2

7

288

=A7/$C$2

8

4306

=A8/$C$2

 1. ชนิด= A2 / $C$ 2ในเซลล์ B2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรวมสัญลักษณ์$ ก่อน C และ ก่อน 2 ในสูตร

 2. ลากสูตรใน B2 ลงไปยังเซลล์อื่นๆ ในคอลัมน์ B

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์$บอก Excel ว่า การอ้างอิงไปยัง C2 เป็น "ค่าสัมบูรณ์ ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อคุณคัดลอกสูตรไปยังเซลล์อื่น การอ้างอิงจะยังคงเป็นเซลล์ C2 ถ้าคุณไม่ได้ใช้สัญลักษณ์$ในสูตรคุณลากสูตรลงไปยังเซลล์ B3, Excel จะเปลี่ยนแปลงสูตร = A3/C3 ซึ่งจะไม่ทำงาน เนื่องจากไม่มีค่าใน C3

ดูเพิ่มเติม

ตัวดำเนินการคำนวณและลำดับของการดำเนินการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×