MODE.SNGL (ฟังก์ชัน MODE.SNGL)

ส่งกลับค่าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือเกิดบ่อยที่สุดในอาร์เรย์หรือช่วงข้อมูล

ไวยากรณ์

MODE.SNGL(number1,[number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MODE.SNGL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1    (ต้องระบุ) คืออาร์กิวเมนต์แรกที่คุณต้องการคำนวณค่าฐานนิยม

  • Number2, ...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คืออาร์กิวเมนต์ที่ 2 ถึง 254 ที่คุณต้องการคำนวณค่าฐานนิยม คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้าชุดข้อมูลไม่มีจุดข้อมูลที่ซ้ำกัน MODE.SNGL จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน MODE.SNGL จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ:

  • ค่าเฉลี่ย    ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการบวกตัวเลขในกลุ่มแล้วหารด้วยจำนวนตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

  • ค่ามัธยฐาน    คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

  • ฐานนิยม    คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามวิธีนี้จะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนี้อาจแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

5.6

4

4

3

2

4

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MODE.SNGL(A2:A7)

ฐานนิยม หรือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดด้านบน

4

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×