MINVERSE (ฟังก์ชัน MINVERSE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MINVERSE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าเมทริกซ์ผกผันสำหรับเมทริกซ์ที่เก็บอยู่ในอาร์เรย์

ไวยากรณ์

MINVERSE(array)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MINVERSE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ตัวเลขที่มีจำนวนแถว และจำนวนคอลัมน์เท่ากัน

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใส่อาร์เรย์เป็นแบบช่วงเซลล์ เช่น A1:C3 ใส่เป็นค่าคงที่แบบอาร์เรย์ เช่น {1,2,3;4,5,6;7,8,9} หรือใส่ชื่อที่ใช้แทนช่วงเซลล์หรือค่าคงที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

  • ถ้าเซลล์ใดๆ ในอาร์เรย์นั้นว่างหรือมีข้อความอยู่ ฟังก์ชัน MINVERSE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน MINVERSE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาดด้วยเช่นกัน ถ้าอาร์เรย์มีจำนวนแถวและจำนวนคอลัมน์ไม่เท่ากัน

  • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

  • เมทริกซ์ผกผันต่างๆ เช่น ดีเทอร์มิแนนต์ โดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับการแก้ปัญหาระบบของสมการคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายตัวแปร ผลคูณของเมทริกซ์กับเมทริกซ์ผกผันคือเมทริกซ์เอกลักษณ์ ซึ่งเป็นอาร์เรย์จัตุรัสที่มีค่าตามแนวทแยงมุมเท่ากับ 1 และค่าอื่นๆ ทั้งหมดเท่ากับ 0

  • เพื่อแสดงตัวอย่างให้เห็นถึงการคำนวณเมทริกซ์ขนาดสองแถว สองคอลัมน์ สมมติว่าช่วง A1:B2 มีตัวอักษร a b c และ d ที่แทนตัวเลขสี่ตัวใดๆ ตารางต่อไปนี้แสดงค่าผกผันของเมทริกซ์ A1:B2

คอลัมน์ A

คอลัมน์ B

แถวที่ 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

แถวที่ 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • ฟังก์ชัน MINVERSE จะคำนวณได้ถูกต้องที่ความแม่นยำประมาณ 16 หลัก ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดจำนวนเล็กน้อยเมื่อการหักล้างทำได้ไม่สมบูรณ์

  • เมทริกซ์จัตุรัสบางตัวไม่สามารถหาเมทริกซ์ผกผันได้ และจะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาดด้วย MINVERSE ดีเทอร์มิแนนต์สำหรับเมทริกซ์ที่ไม่สามารถผกผันได้คือ 0

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

4

-1

2

0

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MINVERSE(A2:B3)

หมายเหตุ: เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ในโปรแกรม Excel

หลังจากคัดลอกตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่าแล้ว ให้เลือกช่วง C5:D6 ที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ของสูตร กด F2 แล้วกด Ctrl+Shift+Enter ถ้าไม่ได้ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับผลลัพธ์ค่าเดียว (0) ใน C5

0

0.5

-1

2

ตัวอย่าง 2

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MINVERSE(A2:C4)

เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ในโปรแกรม Excel

หลังจากคัดลอกตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่าแล้ว ให้เลือกช่วง C6:E8 ที่เริ่มต้นด้วยเซลล์ของสูตร กด F2 แล้วกด Ctrl+Shift+Enter ถ้าไม่ได้ใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ จะส่งกลับผลลัพธ์ค่าเดียว (0.25) ใน C6

0.25

0.25

-0.75

0

0

0.5

0.75

-0.25

-0.25

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×