MEDIAN (ฟังก์ชัน MEDIAN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน MEDIAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่ามัธยฐานของตัวเลขที่กำหนด ค่ามัธยฐานคือจำนวนที่อยู่ตรงกลางของชุดตัวเลข

ไวยากรณ์

MEDIAN(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MEDIAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, number2, ...     จำเป็นต้องมี Number1 ส่วน number อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ คือตัวเลข 1 ถึง 255 ซึ่งเป็นจำนวนที่คุณต้องการหาค่ามัธยฐาน

ข้อสังเกต

  • ถ้าในชุดข้อมูลมีจำนวนเลขคู่ ฟังก์ชัน MEDIAN จะคำนวณค่าเฉลี่ยจากตัวเลขสองตัวที่อยู่ตรงกลาง ให้ดูจากสูตรที่สองในตัวอย่าง

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน MEDIAN จะวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นตำแหน่งกึ่งกลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลางโดยทั่วไปมี 3 วิธีคือ:

  • ค่าเฉลี่ย    ซึ่งหมายถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคำนวณได้ด้วยการบวกตัวเลขในกลุ่มแล้วหารด้วยจำนวนตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งเท่ากับ 5

  • ค่ามัธยฐาน    คือตัวเลขที่อยู่กึ่งกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขจำนวนครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยฐาน และอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยฐาน ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยฐานของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

  • ฐานนิยม    คือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดในกลุ่มของตัวเลขกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ฐานนิยมของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

สำหรับการแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางทั้งสามวิธีนี้จะเหมือนกันทั้งหมด สำหรับการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข การวัดทั้งสามวิธีนี้อาจแตกต่างกันได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1

2

3

4

5

6

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MEDIAN(A2:A6)

ค่ามัธยฐานของจำนวน 5 จำนวนที่อยู่ในช่วง A2:A6 เนื่องจากมี 5 ค่า ค่าที่สามจะเป็นค่ามัธยฐาน

3

=MEDIAN(A2:A7)

ค่ามัธยฐานของจำนวน 6 จำนวนที่อยู่ในช่วง A2:A7 เนื่องจากมี 6 จำนวน ค่ามัธยฐานจะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างจำนวนที่สามและจำนวนที่สี่

3.5

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×