LOGEST (ฟังก์ชัน LOGEST)

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOGEST ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ในการวิเคราะห์การถดถอย ให้คำนวณเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียลที่เหมาะสมกับข้อมูลของคุณ แล้วส่งกลับอาร์เรย์ของค่าที่ใช้ระบุเส้นโค้ง เนื่องจากฟังก์ชันนี้ส่งกลับอาร์เรย์ของค่าต่างๆ ดังนั้นจึงต้องใส่ค่าในรูปแบบของสูตรอาร์เรย์

สมการสำหรับเส้นโค้งคือ

y = b*m^x

หรือ

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

กรณีที่มีค่า x อยู่หลายค่า เมื่อค่าตัวแปรตาม y คือฟังก์ชันของตัวแปร x ที่เป็นตัวแปรอิสระ ค่า m เป็นฐานที่ตรงกับแต่ละค่า x ที่เป็นเลขชี้กำลัง และ b เป็นค่าคงที่ สังเกตว่า y, x และ m สามารถเป็นเวกเตอร์ได้ อาร์เรย์ที่ LOGEST ส่งกลับค่าจะเป็น {mn,mn-1,...,m1,b}

LOGEST(known_y's, [known_x's], [const], [stats])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOGEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Known_y's    (ต้องระบุ) คือชุดของค่า y ที่คุณทราบอยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในคอลัมน์เดียว แต่ละคอลัมน์ของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

  • ถ้าอาร์เรย์ known_y's อยู่ในแถวเดียว แต่ละแถวของ known_x's จะถูกแปลงเป็นตัวแปรแยกต่างหาก

 • Known_x's    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชุดค่า x ตัวเลือกที่รู้อยู่แล้วในความสัมพันธ์ y = b*m^x

  • อาร์เรย์ known_x's อาจประกอบด้วยชุดของตัวแปรหนึ่งชุดหรือมากกว่า กรณีที่มีการใช้ตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว อาร์เรย์ known_y's และ known_x's อาจจะเป็นช่วงที่มีรูปร่างแบบใดก็ได้ ตราบใดที่ยังมีขนาดของอาร์เรย์เท่ากันอยู่ ถ้ามีการใช้ตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัวแปร known_y's ต้องเป็นช่วงของเซลล์ที่มีความสูงหนึ่งแถวหรือความกว้างหนึ่งคอลัมน์ (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เวกเตอร์)

  • กรณีที่ไม่ได้ใส่ค่าอาร์เรย์ known_x's อาร์เรย์จะถูกกำหนดเป็นอาร์เรย์ {1,2,3,...} ที่มีขนาดเท่ากับอาร์เรย์ known_y's

 • Const    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือค่าตรรกะที่ระบุว่าให้บังคับให้ค่าคงที่ b เท่ากับ 1 หรือไม่

  • ถ้า const เป็น TRUE หรือละไว้ ค่า b จะถูกคำนวณตามวิธีปกติ

  • ถ้า const เป็น FALSE ค่า b จะถูกตั้งค่าเท่ากับ 1 และค่า m ถูกทำให้พอดีกับ y = m^x

 • Stats    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือค่าตรรกะที่ใช้ระบุว่าจะส่งกลับค่าสถิติการถดถอยเพิ่มเติมหรือไม่

  • ถ้า stats เป็น TRUE แล้ว LOGEST จะส่งกลับค่าสถิติการถดถอยเพิ่มเติม ดังนั้นอาร์เรย์ที่ได้จะเป็น {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}

  • ถ้า stats เป็น FALSE หรือไม่ใส่ค่าอะไรไว้ LOGEST จะส่งกลับเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์ m และค่าคงที่ b เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติการถดถอยเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฟังก์ชัน LINEST

 • ยิ่งมีการลงจุดข้อมูลของคุณที่เหมือนกับเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียล ก็ยิ่งทำให้การคำนวณเส้นยิ่งเหมาะกับข้อมูลของคุณ เช่นเดียวกับ LINEST คือ LOGEST จะส่งกลับค่าอาร์เรย์ของค่าที่บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างค่า แต่ LINEST เหมาะกับเส้นตรงในข้อมูลของคุณ ส่วน LOGEST จะเหมาะกับเส้นโค้งเอ็กซ์โพเนนเชียล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู LINEST

 • เมื่อคุณมีตัวแปร x อิสระเพียงตัวเดียว คุณสามารถหาค่าจุดตัดแกน y (b) ได้โดยตรงด้วยการใช้สูตรต่อไปนี้

  จุดตัดแกน Y (b):
  INDEX(LOGEST(known_y's,known_x's),2)

  คุณสามารถใช้สมการ y = b*m^x เพื่อทำนายค่าในอนาคตของ y แต่ Microsoft Excel กำหนดฟังก์ชัน GROWTH เพื่อทำสิ่งนี้ให้คุณแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ฟังก์ชัน GROWTH

 • สูตรที่ส่งกลับค่าอาร์เรย์ต้องถูกใส่เป็นสูตรอาร์เรย์

  หมายเหตุ: ใน Excel Online คุณไม่สามารถสร้างสูตรอาร์เรย์ได้

 • เมื่อใส่ค่าคงที่อาร์เรย์ (เช่น known_x's) ให้เป็นอาร์กิวเมนต์ ให้ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างค่าแต่ละค่าที่อยู่ในแถวเดียวกัน และใช้เครื่องหมายอัฒภาคคั่นระหว่างแถวแต่ละแถว อักขระตัวคั่นอาจมีความแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ

 • ควรระลึกไว้ว่าค่า y ที่ได้รับการทำนายโดยสมการการถดถอยอาจจะไม่ถูกต้องถ้าค่า y เหล่านั้นอยู่นอกช่วงค่า y ที่คุณใช้ในการกำหนดสมการ

ตัวอย่างที่ 1--ฟังก์ชัน LOGEST

คุณต้องใส่สูตรที่ด้านบนเป็นสูตรอาร์เรย์ใน Excel เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณใส่สูตรแล้วให้กดenterถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Office ๓๖๕ปัจจุบัน มิฉะนั้นให้กดCtrl + Shift + Enter ถ้าสูตรไม่ได้ใส่เป็นสูตรอาร์เรย์ผลลัพธ์เดียวคือ๑.๔๖๓๓

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี Office 365 เวอร์ชันปัจจุบัน คุณเพียงแค่ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม ดยเลือกช่วงผลลัพธ์ก่อน ใส่สูตรในเซลล์ด้านซ้ายบนของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL+SHIFT+ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×