GETPIVOTDATA (ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับข้อมูลที่เก็บไว้ใน PivotTable คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA เพื่อเรียกดูข้อมูลสรุปจาก PivotTable มีข้อมูลสรุปจะมองเห็นได้ในรายงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใส่ GETPIVOTDATA สูตรอย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วโดยพิมพ์= (เครื่องหมายเท่ากับ) ในเซลล์คุณต้องการส่งกลับค่าเมื่อต้องการแล้ว คลิกเซลล์ใน PivotTable ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการส่งกลับ

ไวยากรณ์

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน GETPIVOTDATA มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Data_field    (ต้องระบุ) ชื่อที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ของเขตข้อมูลที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้

 • Pivot_table    ต้องระบุ การอ้างอิงเซลล์ ช่วงของเซลล์ หรือใด ๆ ช่วงของเซลล์ใน PivotTable ที่มีชื่อ ข้อมูลนี้จะถูกใช้เพื่อกำหนดซึ่ง PivotTable ที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้

 • Field1, Item1, Field2, Item2    เพิ่มเติม 1 เพื่อ 126 คู่ของชื่อเขตข้อมูลและรายการชื่อที่อธิบายถึงข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ สามารถคู่ในลำดับใดก็ เขตข้อมูลชื่อและชื่อสำหรับรายการอื่นที่ไม่ใช่วันและตัวเลขอยู่ในอัญประกาศ สำหรับ OLAP Pivottable รายการสามารถประกอบด้วยชื่อแหล่งมาของมิติ และชื่อแหล่งข้อมูลของรายการ จับคู่เขตข้อมูลและรายการสำหรับ PivotTable ที่มี OLAP อาจมีลักษณะดังนี้:

  "[Product]","[Product].[All Products].[Foods].[Baked Goods]"

ข้อสังเกต

 • เขตข้อมูลหรือรายการจากการคำนวณ และการคำนวณแบบกำหนดเองจะมีอยู่ในการคำนวณ GETPIVOTDATA

 • ถ้า pivot_table เป็นช่วงที่มีอย่าง น้อยสอง PivotTables ข้อมูลจะถูกดึงมาจากรายงานใดก็ตามสร้างไว้ล่าสุดในช่วง

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์เขตข้อมูลและรายการเป็นเซลล์เซลล์เดียว ค่าของเซลล์นั้นจะถูกส่งกลับไม่ว่าค่านั้นจะเป็นสตริง ตัวเลข ค่าข้อผิดพลาด และอื่นๆ ใดก็ตาม

 • ถ้ารายการข้อมูลมีวันที่อยู่ จะต้องใส่ค่าเป็นเลขลำดับหรือแปลงค่าโดยใช้ฟังก์ชัน DATE เพื่อคงค่านั้นไว้ในกรณีที่นำเวิร์กชีตไปเปิดในระบบภาษาอื่น ตัวอย่างเช่น รายการที่อ้างถึงวันที่ 5 มีนาคม 1999 สามารถใส่ค่าเป็น 36224 หรือ DATE (1999,3,5) ส่วนเวลาสามารถใส่ค่าได้ในรูปแบบทศนิยมหรือใช้ฟังก์ชัน TIME

 • ถ้า pivot_table ไม่ใช่ช่วงที่พบ PivotTable ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA ส่งกลับ #REF

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ไม่ได้อธิบายเขตข้อมูลที่มองเห็นได้ หรือถ้าอาร์กิวเมนต์มีตัวกรองรายงานซึ่งจะไม่แสดงข้อมูลที่กรองแล้ว ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA จะส่งกลับค่า #REF! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติ ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้จะไม่มีข้อมูล PivotTable ที่แท้จริง แต่เป็น snapshot ของข้อมูล สูตรและผลลัพธ์จะแสดงในตัวอย่าง

เวิร์กชีต PivotTable

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

ผลลัพธ์

GETPIVOTDATA("ยอดขาย",$A$4)

ส่งกลับค่าผลรวมทั้งหมดของเขตข้อมูลยอดขาย ซึ่งเท่ากับ $49,325

GETPIVOTDATA("ผลรวมยอดขาย",$A$4)

นอกจากนี้ยังส่งกลับค่าผลรวมทั้งหมดของเขตข้อมูลยอดขาย ซึ่งเท่ากับ $49,325 โดยสามารถใส่ชื่อเขตข้อมูลแบบเดียวกับที่ปรากฏอยู่บนแผ่นงาน หรือใส่เฉพาะชื่อเขตข้อมูลนั้น (โดยไม่ต้องมีข้อความ "ผลรวมของ" "จำนวนของ" และอื่นๆ) ก็ได้

GETPIVOTDATA("ยอดขาย",$A$4,"เดือน","มีนาคม")

ส่งกลับค่าผลรวมทั้งหมดของเดือนมีนาคม ซึ่งเท่ากับ $30,337

GETPIVOTDATA("ยอดขาย",$A$4,"เดือน","มีนาคม","ผลิตภัณฑ์","การผลิต","พนักงานขาย","เลิศชัย")

ส่งกลับค่า $10,201

GETPIVOTDATA("ยอดขาย",$A$4,"ภูมิภาค","ใต้")

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #REF! เนื่องจากข้อมูลของภูมิภาคทางใต้ไม่ได้แสดงให้เห็น

GETPIVOTDATA("ยอดขาย",$A$4,"ผลิตภัณฑ์","เครื่องดื่ม","พนักงานขาย","สุริยา")

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #REF! เนื่องจากไม่มีค่าผลรวมของยอดขายเครื่องดื่มสำหรับสุริยา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×