FIXED (ฟังก์ชัน FIXED)

ปัดค่าตัวเลขเป็นเลขทศนิยมตามที่ระบุ จัดรูปแบบตัวเลขเป็นรูปแบบทศนิยมที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาค (.) และจุลภาค (,) และส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นข้อความ

ไวยากรณ์

FIXED(number,decimals,no_commas)

Number     คือตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยมแล้วแปลงเป็นข้อความ

Decimals     คือจำนวนตัวเลขทางขวาของจุดทศนิยม

no_commas     คือค่าตรรกะ ซึ่งถ้ามีค่าเป็น TRUE จะกำหนดให้ฟังก์ชัน FIXED แสดงผลลัพธ์เป็นข้อความที่ไม่มีเครื่องหมายจุลภาค

ข้อสังเกต

  • ถ้า decimals เป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนทางซ้ายของจุดทศนิยม

  • ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ decimals การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของระบบของคุณจะถูกใช้เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยม

  • ถ้า no_commas เป็น FALSE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ข้อความที่ส่งกลับจะมีเครื่องหมายจุลภาคเหมือนปกติ

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=FIXED(1234.567, 1)

ปัดเศษทศนิยมให้เหลือหนึ่งตำแหน่ง (1,234.6)

=FIXED(1234.567, -1)

ปัดค่าตัวเลขหลักสิบ (1,230)

=FIXED(-1234.567, -1, TRUE)

ปัดค่าตัวเลขหลักสิบโดยไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาค (-1230)

=FIXED(44.332)

ปัดเศษไปทางขวาของจุดทศนิยม 2 หลัก (44.33)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×