FINV (ฟังก์ชัน FINV)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับค่าผกผันของค่า F ของการแจกแจงความน่าจะเป็น ถ้า p = FDIST(x,...) แล้วค่า FINV(p,...) = x

การแจกแจงค่า F สามารถใช้ใน F-test สำหรับเปรียบเทียบระดับความแปรผันในชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่างเช่น ใช้วิเคราะห์การแจกแจงรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพื่อกำหนดว่าทั้งสองประเทศนี้มีระดับความหลากหลายของรายได้คล้ายคลึงกันหรือไม่

ไวยากรณ์

FINV(probability,degrees_freedom1,degrees_freedom2)

Probability     คือความน่าจะเป็นที่ได้จากการแจกแจงสะสม F

Degrees_freedom1     คือองศาความเป็นอิสระตัวเศษ

degrees_freedom2     คือองศาความเป็นอิสระของตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดก็ตามไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability < 0 หรือ probability > 1 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom1 หรือ degrees_freedom2 ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า degrees_freedom1 < 1 หรือ degrees_freedom1 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า degrees_freedom2 < 1 หรือ degrees_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

FINV สามารถใช้ในการส่งกลับค่าวิกฤตจากการแจกแจง F ได้ ตัวอย่างเช่น บ่อยครั้งที่ผลลัพธ์จากการคำนวณ ANOVA จะมีข้อมูลสำหรับสถิติ F, ความน่าจะเป็น F และค่าวิกฤต F ที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ 0.05 เมื่อต้องการให้ส่งกลับค่าวิกฤตของ F ให้ใช้ระดับนัยสำคัญเป็นอาร์กิวเมนต์ความน่าจะเป็นใน FINV

ฟังก์ชัน FINV จะใช้เทคนิคการวนซ้ำในการคำนวณฟังก์ชัน จากค่าความน่าจะเป็นที่กำหนดให้ FINV จะคำนวณวนซ้ำจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ที่คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 3x10^-7 ถ้า FINV ไม่ลู่เข้าหลังจากทำซ้ำครบ 100 ครั้งแล้ว ฟังก์ชันนี้ก็จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

Probability

Degrees_freedom1

Degrees_freedom2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

0.01

6

4

=FINV([Probability],[Degrees1],[Degrees2])

ค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F ของอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (15.20675)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×