×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

Enable or disable safety tips in Office 365

Exchange Online Protection (EOP) adds, or stamps, a safety tip to email messages that it delivers. These safety tips provide recipients with a quick, visual way to determine if a message is from a safe, verified sender, if the message has been marked as spam by Office 365, if the message contains something suspicious such as a phishing scam, or if external images have been blocked. Office 365 and EOP-standalone admins can edit a spam policy setting to enable or disable safety tips from being displayed in email in Outlook and other desktop email clients.

Office 365 enables safety tips by default for your organization and we recommend that you leave them enabled to help combat spam and phishing attacks. You can't disable safety tips for Outlook on the web.

To see examples and to learn about the information displayed in safety tips, see Safety tips in email messages in Office 365.

In this topic:

To enable or disable safety tips by using the Office 365 Security & Compliance Center

 1. Go to https://protection.office.com.

 2. Sign in to Office 365 with your work or school account.

 3. Choose Threat Management > Policy

 4. On the Policy page, choose Anti-Spam.

  This screenshot shows how to get to the Anti-spam settings page in the Security & Compliance Center.
 5. On the Anti-spam settings page choose the Custom tab.

  This screenshot shows the location of the Custom tab on the Anti-spam settings page in the Security & Compliance Center.
 6. If necessary, choose the Custom settings switch to turn on custom settings. If the custom settings switch is set to Off, you won't be able to modify spam filter policies.

  This screenshot shows custom anti-spam filter policy settings turned off.
 7. Expand the spam policy you want to modify and then choose Edit policy. For example, choose the down arrow next to Default spam filter policy. Or, if you want, you can create a new policy by choosing Add a policy.

 8. Expand Spam and bulk actions.

 9. To enable safety tips, under Safety Tips, check the On checkbox. To disable safety tips, clear the On checkbox.

 10. Choose Save.

To enable or disable safety tips by using PowerShell

Admins can use Exchange Online PowerShell to enable or disable safety tips. Use the Set-HostedContentFilterPolicy cmdlet to enable or disable safety tips in a spam filter policy.

 1. Connect to Exchange Online PowerShell. For information, see Connect to Exchange Online PowerShell.

 2. Run the Set-HostedContentFilterPolicy cmdlet to enable or disable safety tips:

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "policy name" -InlineSafetyTipsEnabled <$true|$false>

  Where:

  • policy name is the name of the policy you want to modify, for example default.

  • $true enables safety tips for the spam filter policy.

  • $false disables safety tips for the spam filter policy.

  For example, to disable safety tips for the default spam filter policy, run the following command:

  PS C:\> Set-HostedContentFilterPolicy -Identity "default" -InlineSafetyTipsEnabled $false

  For more information about this cmdlet, see Set-HostedContentFilterPolicy.

Still need help?

If you disabled safety tips but are still seeing them in your email messages, check these things:

 • You can't disable safety tips for Outlook on the web. Try viewing the same email in another client, such as Outlook.

 • Safety tips are on by default for every one who uses EOP, this includes everyone who has Office 365. In order to disable safety tips from showing up in email, you must disable them by using a spam filter policy as described in this topic. Once you've set up the policy, ensure that it is enabled. For information on enabling spam filter policies, see Configure your spam filter policies.

For more ways to combat spam and phishing, see Office 365 Email Anti-Spam Protection.

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×