DAYS360 (ฟังก์ชัน DAYS360)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่โดยถือว่าปีหนึ่งมี 360 วัน (สิบสองเดือน เดือนละ 30 วัน) ซึ่งใช้ในการคำนวณทางบัญชีบางอย่าง ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อช่วยคำนวณการจ่ายเงินถ้าระบบบัญชีของคุณใช้รูปแบบสิบสองเดือน เดือนละ 30 วัน

ไวยากรณ์

DAYS36 0 (start_date,end_dateวิธี)

start_date และ end_date     คือวันที่สองวันซึ่งคุณต้องการทราบจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสองนี้ ถ้า start_date อยู่หลัง end_date ฟังก์ชัน DAYS360 จะส่งกลับจำนวนที่เป็นลบ

method     เป็นค่าตรรกะที่ระบุว่าต้องการใช้วิธีแบบสหรัฐฯ หรือยุโรปในการคำนวณ

Method

ระบุ

FALSE หรือละไว้

วิธีแบบสหรัฐฯ (NASD) ถ้าวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ 31 ของเดือน วันที่เริ่มต้นจะถูกทำให้เท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน ถ้าวันที่สิ้นสุดเป็นวันที่ 31 ของเดือนและวันที่เริ่มต้นอยู่ก่อนหน้าวันที่ 30 ของเดือน วันที่สิ้นสุดจะกลายเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้น วันที่สิ้นสุดจะมีค่าเท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน

TRUE

วิธีแบบยุโรป วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ของเดือนจะมีค่าเท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน


ข้อสังเกต

ค่าวันที่จะถูกจัดเก็บเป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 31 ธันวาคม 1899 มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2008 มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 1900

ตัวอย่าง

Col1

Col2

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

1/30/2008

2/1/2008

=DAYS360([Col1],[Col2])

จำนวนวันระหว่างวันที่สองวันโดยยึดตามปีที่มี 360 วัน (1)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×