CONFIDENCE.T (ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T ใน Microsoft Excel

ส่งกลับช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากรโดยใช้การแจกแจงแบบ T

ไวยากรณ์

CONFIDENCE.T(alpha,standard_dev,size)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONFIDENCE.T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Alpha    (ต้องระบุ) ระดับนัยสำคัญที่ใช้ในการคำนวณระดับความเชื่อมั่น โดยที่ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 100*(1 - alpha)% หรืออีกนัยหนึ่งคือ alpha ที่เท่ากับ 0.05 จะแสดงถึงระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

  • Standard_dev    (ต้องระบุ) คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรสำหรับช่วงข้อมูลและถือว่าน่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้ว

  • ขนาด    (ต้องระบุ) ขนาดของตัวอย่าง

ข้อสังเกต

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ alpha ≥ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า size ไม่เป็นจำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า size เท่ากับ 1 ฟังก์ชัน CONFIDENCE.T จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CONFIDENCE.T(0.05,1,50)

ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของจำนวนประชากรโดยใช้ขนาดของตัวอย่าง 50 โดยมีระดับนัยสำคัญ 5% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 ซึ่งใช้การแจกแจงแบบ t

0.284196855

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×