ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

CELL (ฟังก์ชัน CELL)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CELL ใน Microsoft Excel ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบข้อมูลในเซลล์และการใช้สไตล์เซลล์ในส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือเนื้อหาของเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าเซลล์มีค่าที่เป็นตัวเลขไม่ใช่ข้อความ ก่อนที่คุณจะทำการคำนวณในเซลล์ดังกล่าว คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

= IF( CELL("type", A1) = "v", A1 * 2, 0)

สูตรนี้จะคำนวณ A1*2 ก็ต่อเมื่อเซลล์ A1 มีค่าที่เป็นตัวเลข แต่ถ้า A1 มีข้อความหรือว่างอยู่จะส่งกลับค่า 0

ไวยากรณ์

CELL(info_type, [reference])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CELL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • info_type    (ต้องระบุ) คือค่าข้อความที่ระบุชนิดข้อมูลของเซลล์ที่คุณต้องการส่งกลับ รายการต่อไปนี้จะแสดงค่าที่เป็นไปได้สำหรับอาร์กิวเมนต์ info_type และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน

info_type

ส่งกลับ

"ที่อยู่"

การอ้างอิงของเซลล์แรกในการอ้างอิง ซึ่งเป็นข้อความ

"คอลัมน์"

หมายเลขคอลัมน์ของเซลล์ในการอ้างอิง

"สี"

ค่า 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยสีที่เป็นค่าลบ มิฉะนั้นให้ส่งกลับค่า 0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"contents"

ค่าของเซลล์ด้านบนซ้ายในการอ้างอิง ซึ่งไม่ใช่สูตร

"filename"

ชื่อไฟล์ (ซึ่งรวมเส้นทางแบบเต็ม) ของไฟล์ที่มีเซลล์ที่อ้างอิงนั้น เป็นข้อความ ส่งกลับค่าข้อความว่างเปล่า ("") ถ้าเวิร์กชีตที่มีเซลล์ที่อ้างอิงนั้นยังไม่ถูกบันทึก

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"รูปแบบ"

ค่าของข้อความที่สอดคล้องกับรูปแบบตัวเลขของเซลล์ มีการแสดงค่าของข้อความสำหรับรูปแบบต่างๆ ในตารางดังต่อไปนี้ ส่งกลับค่า "-" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์เป็นสีสำหรับค่าลบ ส่งกลับค่า "()" ที่ท้ายของค่าข้อความถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือค่าทั้งหมด

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"วงเล็บ"

ค่า 1 ถ้ามีการจัดรูปแบบเซลล์ด้วยวงเล็บสำหรับค่าบวกหรือค่าทั้งหมด มิฉะนั้นให้ส่งกลับค่า 0

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"คำนำหน้า"

ค่าของข้อความที่สอดคล้องกับ "คำนำหน้าป้ายชื่อ" ของเซลล์ ส่งกลับค่าเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ถ้าเซลล์มีข้อความชิดขอบซ้าย เครื่องหมายอัญประกาศคู่ (") ถ้าเซลล์มีข้อความชิดขอบขวา เครื่องหมายตก (^) ถ้าเซลล์มีข้อความที่อยู่กึ่งกลาง เครื่องหมายแบคสแลช (\) ถ้าเซลล์มีข้อความแบบเต็มเซลล์ และข้อความว่างเปล่า ("") ถ้าเซลล์มีลักษณะอื่นๆ

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"ป้องกัน"

ค่า 0 ถ้าไม่มีการล็อกเซลล์ มิฉะนั้นให้ส่งกลับค่า 1 ถ้ามีการล็อกเซลล์

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

"แถว"

หมายเลขแถวของเซลล์ในการอ้างอิง

"ประเภท"

ค่าข้อความที่สอดคล้องกับชนิดของข้อมูลในเซลล์ ส่งกลับค่าเป็น "b" แทนคำว่า blank ถ้าเป็นเซลล์ว่างเปล่า จะส่งกลับค่าเป็น "l" แทนคำว่า label ถ้าเซลล์มีค่าคงที่ของข้อความ และส่งกลับค่า "v" แทนคำว่า value ถ้าเซลล์มีค่าเป็นอย่างอื่น

"ความกว้าง"

ความกว้างคอลัมน์ของเซลล์ที่ปัดเป็นจำนวนเต็ม หนึ่งหน่วยของความกว้างคอลัมน์มีค่าเท่ากับความกว้างของหนึ่งตัวอักขระในขนาดฟอนต์เริ่มต้น

หมายเหตุ: ค่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel สำหรับเว็บ, Excel Mobile และ Excel Starter

  • Reference    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือเซลล์ที่คุณต้องการทราบข้อมูล ถ้าคุณละค่านี้ ข้อมูลที่ระบุไว้ในอาร์กิวเมนต์ info_type จะถูกส่งกลับมาสำหรับเซลล์สุดท้ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงเป็นช่วงของเซลล์ ฟังก์ชัน CELL จะส่งกลับข้อมูลของเซลล์ที่อยู่ด้านซ้ายบนของช่วงนั้นเท่านั้น

รหัสรูปแบบ CELL

รายการดังต่อไปนี้อธิบายถึงค่าข้อความที่ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับ เมื่ออาร์กิวเมนต์ info_type เป็น "format" และอาร์กิวเมนต์อ้างอิงคือเซลล์ที่จัดรูปแบบด้วยรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายใน

ถ้ารูปแบบของ Excel เป็น

ฟังก์ชัน CELL ส่งกลับค่า

ทั่วไป

"G"

0

"F0"

#,##0

",0"

0.00

"F2"

#,##0.00

",2"

$#,##0_);($#,##0)

"C0"

$#,##0_);[Red]($#,##0)

"C0-"

$#,##0.00_);($#,##0.00)

"C2"

$#,##0.00_);[Red]($#,##0.00)

"C2-"

0%

"P0"

0.00%

"P2"

0.00E+00

"S2"

# ?/? หรือ # ??/??

"G"

m/d/yy หรือ m/d/yy h:mm หรือ mm/dd/yy

"D4"

d-mmm-yy หรือ dd-mmm-yy

"D1"

d-mmm หรือ dd-mmm

"D2"

ดดด-ปป

"D3"

ดด/วว

"D5"

h:mm AM/PM

"D7"

h:mm:ss AM/PM

"D6"

ชม.:นาที

"D9"

ชม.:นาที:วินาที

"D8"

หมายเหตุ: ถ้าอาร์กิวเมนต์ info_type ในฟังก์ชัน CELL คือ "format" และคุณนำรูปแบบอื่นไปใช้กับเซลล์อ้างอิงนั้นในภายหลัง คุณจะต้องคำนวณเวิร์กชีตใหม่เพื่ออัปเดตผลลัพธ์ของฟังก์ชัน CELL

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

75

Hello, world!

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CELL("row", A20)

หมายเลขแถวของเซลล์ A20

20

=CELL("contents", A3)

เนื้อหาของเซลล์ A3

Hello, world!

=CELL("type", A2)

ชนิดข้อมูลของเซลล์ A2 ชนิดข้อมูลของ "v" จะระบุว่าเป็นค่า

V

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนรูปแบบของเซลล์
สร้างหรือเปลี่ยนแปลง
ฟังก์ชัน
ที่อยู่การอ้างอิงเซลล์เพิ่มเปลี่ยนแปลงค้นหาหรือล้างการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเซลล์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×