ACCRINTM (ฟังก์ชัน ACCRINTM)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACCRINTM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับดอกเบี้ยค้างรับสำหรับหลักทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ไวยากรณ์

ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACCRINTM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Issue    (ต้องระบุ) คือวันที่ออกจำหน่ายของหลักทรัพย์

 • Settlement    (ต้องระบุ) คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์

 • Rate    (ต้องระบุ) คืออัตราค่าธรรมเนียมตราสารรายปีของหลักทรัพย์

 • Par    (ต้องระบุ) คือมูลค่าที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ ถ้าคุณละ par ไว้ ACCRINTM จะใช้ค่า $1,000

 • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

 • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

 • Issue, settlement และ basis จะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า issue หรือ settlement มีค่าวันที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า rate ≤ 0 หรือถ้า par ≤ 0 ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า issue ≥ settlement ฟังก์ชัน ACCRINTM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ฟังก์ชัน ACCRINTM สามารถคำนวณได้ดังนี้

  ฟังก์ชัน ACCRINTM = par x rate x A/D

  โดยที่:

  • A = จำนวนวันค้างรับที่นับตามหลักเกณฑ์เป็นรายเดือน สำหรับดอกเบี้ยตามรายการครบกำหนดจ่ายเงิน ให้ใช้จำนวนวันนับแต่วันที่ออกจำหน่ายถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

  • D = หลักเกณฑ์ประจำปี

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

39539

วันที่ออกจำหน่าย

39614

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

0.1

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

1000

มูลค่าที่ตราไว้

3

หลักเกณฑ์ตามที่เป็นจริง/365 (ดูเนื้อหาข้างบน)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACCRINTM(A2,A3,A4,A5,A6)

อัตราดอกเบี้ยค้างรับตามเงื่อนไขข้างบน

20.54794521

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×