YEARFRAC (ฟังก์ชัน YEARFRAC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน YEARFRAC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

คำนวณเศษส่วนของปีที่แสดงด้วยจำนวนเต็มของวันระหว่างวันที่สองวันที่ (start_date และ end_date) โดยใช้ฟังก์ชันของเวิร์กชีต YEARFRAC ในการหาสัดส่วนของผลกำไรหรือข้อผูกมัดของทั้งปีเพื่อกำหนดให้ระยะเวลาที่ระบุไว้

ไวยากรณ์

YEARFRAC(start_date, end_date, [basis])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน YEARFRAC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่เริ่มต้น

  • End_date    (ต้องระบุ) คือวันที่ที่ใช้แทนวันที่สิ้นสุด

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • อาร์กิวเมนต์ทั้งหมดถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม

  • ถ้า start_date หรือ end_date ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Basis < 0 หรือถ้า Basis > 4 ฟังก์ชัน YEARFRAC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

1/1/2555

วันที่เริ่มต้น

30/7/2555

วันที่สิ้นสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=YEARFRAC(A2,A3)

เศษส่วนของปีที่อยู่ระหว่างวันที่ 1/1/2012 และ 30/7/2012 โดยตัดอาร์กิวเมนต์ Basis ออก

0.58055556

=YEARFRAC(A2,A3,1)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis แบบ ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง เนื่องจากปี 2012 เป็นปีอธิกสุรทิน ซึ่งมี 366 วัน

0.57650273

=YEARFRAC(A2,A3,3)

เศษส่วนของวันที่เดียวกัน โดยใช้อาร์กิวเมนต์ Basis ตามที่เป็นจริง/365 ใช้ Basis แบบ 365 วัน

0.57808219

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×