WEIBULL (ฟังก์ชัน WEIBULL)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเวย์บูล (Weibull) ใช้การแจกแจงนี้ในการวิเคราะห์ความเชื่อถือ เช่น การคำนวณเวลาเฉลี่ยของความล้มเหลวของอุปกรณ์

ไวยากรณ์

WEIBULL(x,alpha,beta,cumulative)

X     คือค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

Alpha     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

Beta     คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

cumulative     ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลขแล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 แล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 แล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของฟังก์ชัน Weibull คือ

  สมการ

 • สมการสำหรับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเวย์บูล (Weibull probability density) คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 แล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL จะส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

ตัวอย่าง

X

Alpha

Beta

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[Beta],TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสม Weibull ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.929581)

105

20

100

=WEIBULL([X],[Alpha],[Beta],FALSE)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น Weibull ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.035589)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×