Office

VLOOKUP (ฟังก์ชัน VLOOKUP)

ใช้ VLOOKUP เมื่อคุณต้องการค้นหาสิ่งต่างๆในตารางหรือช่วงตามแถว ตัวอย่างเช่นค้นหาราคาของชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยหมายเลขชิ้นส่วนหรือค้นหาชื่อพนักงานโดยยึดตาม ID พนักงานของพวกเขา

เคล็ดลับ: ดูวิดีโอ YouTube จากผู้เชี่ยวชาญของชุมชน Excel สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VLOOKUP!

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน VLOOKUP จะระบุว่า:

= VLOOKUP (สิ่งที่คุณต้องการค้นหาในตำแหน่งที่คุณต้องการค้นหาหมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าที่จะส่งกลับให้ส่งกลับค่าที่ตรงกันโดยประมาณหรือค่าที่ตรงกันซึ่งระบุว่าเป็น 1/TRUE หรือ 0/FALSE)

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: ความลับของ VLOOKUP คือการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ เพื่อให้ค่าที่คุณค้นหา (ผลไม้) อยู่ทางด้านซ้ายของค่าที่ส่งกลับ (จำนวน) ที่คุณต้องการค้นหา

ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อหาค่าในตาราง

ไวยากรณ์

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

ตัวอย่างเช่น

  • = VLOOKUP (A2, A10: C20, 2, TRUE)

  • =VLOOKUP("กิจจาการ",B2:E7,2,FALSE)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

lookup_value    (จำเป็น)

ค่าที่คุณต้องการค้นหา ค่าที่คุณต้องการค้นหาต้องอยู่ในคอลัมน์แรกของช่วงของเซลล์ที่คุณระบุในอาร์กิวเมนต์table_array

ตัวอย่างเช่นถ้าอาร์เรย์ของตารางครอบคลุมเซลล์ B2: D7 แล้ว lookup_value ของคุณจะต้องอยู่ในคอลัมน์ B

Lookup_value อาจเป็นค่าหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์

table_array    (จำเป็น)

ช่วงของเซลล์ที่ VLOOKUP จะค้นหา lookup_value และส่งกลับค่า

คอลัมน์แรกในช่วงของเซลล์ต้องมีlookup_value ช่วงของเซลล์ยังจำเป็นต้องมีค่าส่งกลับที่คุณต้องการค้นหา

เรียนรู้วิธีเลือกช่วงในเวิร์กชีต

col_index_num    (จำเป็น)

หมายเลขคอลัมน์ (เริ่มต้นด้วย1สำหรับคอลัมน์ซ้ายสุดของtable_array) ที่มีค่าส่งกลับ

range_lookup    (มีหรือไม่มีก็ได้)

ค่าตรรกะที่ระบุว่าคุณต้องการให้ VLOOKUP ค้นหาค่าที่ตรงกันโดยประมาณหรือค่าที่ตรงกันพอดี:

  • ค่าที่ตรงกันโดยประมาณ-1/TRUEจะถือว่าคอลัมน์แรกในตารางมีการเรียงลำดับอย่างใดอย่างหนึ่งตัวเลขหรือตามลำดับตัวอักษรแล้วค้นหาค่าที่ใกล้เคียงที่สุด นี่คือวิธีการเริ่มต้นถ้าคุณไม่ได้ระบุหนึ่ง ตัวอย่างเช่น = VLOOKUP (90, A1: B100, 2, TRUE)

  • ตรงกับการค้นหาค่าที่แน่นอน-0/FALSEสำหรับค่าที่แน่นอนในคอลัมน์แรก ตัวอย่างเช่น = VLOOKUP ("Smith", A1: B100, 2, FALSE)

เริ่มต้นอย่างไร

มีข้อมูลสี่อย่างที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อที่จะสร้างไวยากรณ์ VLOOKUP:

  1. ค่าที่คุณต้องการค้นหา หรือที่เรียกว่าค่าการค้นหา

  2. ช่วงที่มีค่าการค้นหา โปรดทราบว่าค่าการค้นหาควรอยู่ในคอลัมน์แรกในช่วง เพื่อให้ฟังก์ชัน VLOOKUP สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น ถ้าค่าการค้นหาของคุณอยู่ในเซลล์ C2 แสดงว่าช่วงของคุณควรเริ่มด้วย C

  3. หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าส่งกลับ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณระบุ B2: D11 เป็นช่วงคุณควรนับ B เป็นคอลัมน์แรก C เป็นอันดับที่สองและอื่นๆ

  4. นอกจากนี้ คุณสามารถระบุค่าเป็น TRUE ถ้าคุณต้องการค่าส่งกลับเป็นที่ตรงกันโดยประมาณ หรือ FALSE ถ้าคุณต้องการค่าส่งกลับเป็นที่ตรงกันพอดี ถ้าคุณไม่ระบุค่าใดๆ ค่าเริ่มต้นจะเป็น TRUE หรือค่าที่ตรงกันโดยประมาณเสมอ

ในตอนนี้ ให้นำค่าทั้งหมดทางด้านบนมารวมกันตามตัวอย่างทางด้านล่าง:

= VLOOKUP (ค่าการค้นหา, ช่วงที่มีค่าการค้นหา, หมายเลขคอลัมน์ในช่วงที่มีค่าส่งกลับ, ค่าที่ตรงกันโดยประมาณ (TRUE) หรือแมตช์ที่ตรงกัน (FALSE))

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเล็กน้อยของฟังก์ชัน VLOOKUP:

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง VLOOKUP 1

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง VLOOKUP 2

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่าง VLOOKUP 3

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง VLOOKUP 4

ตัวอย่าง 5

ตัวอย่าง VLOOKUP 5

ปัญหา

สิ่งที่ผิดพลาด

ค่าที่ส่งกลับไม่ถูกต้อง

ถ้า range_lookup เป็น TRUE หรือไม่ได้รวมไว้ คอลัมน์แรกต้องถูกเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตามตัวเลข ถ้าไม่ได้เรียงลำดับคอลัมน์แรก ค่าที่ส่งกลับอาจเป็นบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดไว้ ให้เรียงลำดับคอลัมน์แรก หรือใช้ FALSE สำหรับค่าที่ตรงกันพอดี

#N/A ในเซลล์

  • ถ้า range_lookup เป็น TRUE และถ้าค่าใน lookup_value น้อยกว่าค่าที่น้อยที่สุดในคอลัมน์แรกของ table_array คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #N/

  • ถ้า range_lookup เป็น FALSE ค่าความผิดพลาด #N/A จะหมายความว่า ไม่พบตัวเลขที่ตรงกันทุกประการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#REF! ในเซลล์

ถ้า col_index_num มากกว่าตัวเลขของคอลัมน์ใน table-array คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #REF!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด#REF! ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #REF! ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#VALUE! ในเซลล์

ถ้า table_array น้อยกว่า 1 คุณจะได้รับค่าความผิดพลาด #VALUE!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ใน VLOOKUP ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน VLOOKUP

#NAME? ในเซลล์

#NAME? โดยปกติแล้ว ค่าความผิดพลาดจะหมายความว่า สูตรไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับการค้นหาชื่อของบุคคล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เครื่องหมายอัญประกาศครอบชื่อในสูตร ตัวอย่างเช่น ให้ใส่ชื่อ "กิจจาการ" ใน=VLOOKUP("กิจจาการ",B2:E7,2,FALSE)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #NAME!

ข้อผิดพลาด #SPILL! ในเซลล์

ข้อผิดพลาดนี้เฉพาะ #SPILL! โดยปกติแล้วจะหมายความว่าสูตรของคุณจะอยู่บนจุดตัดโดยนัยสำหรับค่าการค้นหาและการใช้ทั้งคอลัมน์เป็นการอ้างอิง ตัวอย่างเช่น = VLOOKUP (A:A, A:C, 2, FALSE) คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการสร้างจุดยึดการอ้างอิงการค้นหาด้วยตัวดำเนินการ @ เช่นนี้: = VLOOKUP (@ A:A, A:C, 2, FALSE) อีกวิธีหนึ่งคือคุณสามารถใช้วิธีการ VLOOKUP แบบดั้งเดิมและอ้างอิงไปยังเซลล์เดียวแทนที่จะเป็นทั้งคอลัมน์: = VLOOKUP (A2, A:C, 2, FALSE)

ให้ทำสิ่งนี้

สาเหตุ

ใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์สำหรับ range_lookup

การใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์นั้นจะช่วยคุณกรอกสูตร ดังนั้นสูตรจะค้นหาช่วงการค้นหาเดียวกันเสมอ

เรียนรู้วิธีใช้การอ้างอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์

ไม่ได้จัดเก็บตัวเลขหรือค่าวันที่เป็นข้อความ

เมื่อค้นหาตัวเลขหรือค่าวันที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในคอลัมน์แรกของ table_array ไม่ได้ถูกเก็บเป็นค่าข้อความ มิฉะนั้น ฟังก์ชัน VLOOKUP อาจให้ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือค่าที่ไม่คาดคิด

เรียงลำดับคอลัมน์แรก

เรียงลำดับคอลัมน์แรกของ table_array ก่อนจะใช้ VLOOKUP เมื่อ range_lookup เป็น TRUE

ใช้อักขระตัวแทน

ถ้าrange_lookup เป็น FALSE และ llookup_value เป็นข้อความ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน ได้แก่ เครื่องหมายคำถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ใน lookup_value ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจัน ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่างเช่น = VLOOKUP ("Fontan", B2: E7, 2, FALSE) จะค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของฟอนที่มีตัวอักษรสุดท้ายที่อาจแตกต่างกันออกไป

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณไม่มีอักขระที่ผิด

เมื่อค้นหาค่าข้อความในคอลัมน์แรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในคอลัมน์แรกไม่มีช่องว่างอยู่ข้างหน้า ไม่มีช่องว่างอยู่ข้างหลัง ไม่มีการใช้เครื่องหมายอัญประกาศแบบตรง ( ' หรือ " ) และแบบโค้ง ( ‘ หรือ “) อย่างไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีการใช้อักขระที่ไม่พิมพ์ออกมา ถ้ามีกรณีเหล่านี้ ฟังก์ชัน VLOOKUP อาจให้ค่าที่ไม่คาดคิดได้

เมื่อต้องการรับผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ให้ลองใช้ ฟังก์ชัน CLEAN หรือ ฟังก์ชัน TRIM เพื่อเอาช่องว่างที่อยู่ข้างหลังค่าตารางในเซลล์ออก

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

บัตรอ้างอิงโดยสรุป: ทบทวน VLOOKUP
บัตรอ้างอิงโดยสรุป: เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา VLOOKUP
YouTube: วิดีโอ VLOOKUP จากผู้เชี่ยวชาญของชุมชน Excel
ทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ VLOOKUP
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน VLOOKUP
วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #N/A ในฟังก์ชัน VLOOKUP
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)
VLOOKUP (การแสดงตัวอย่างฟรี)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×