TIME (ฟังก์ชัน TIME)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่ระบุ ตัวเลขทศนิยมที่ส่งกลับโดย TIME จะเป็นค่าที่อยู่ในช่วงจาก 0 (ศูนย์) ถึง 0.99999999 ซึ่งจะแทนค่าของเวลาจาก 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

TIME(hour,minute,second)

Hour     คือตัวเลขตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 32767 ที่ใช้แทนชั่วโมง ค่าใดๆ ที่มากกว่า 23 จะถูกหารด้วย 24 และจะถือว่าเศษที่เหลือเป็นค่าชั่วโมง ตัวอย่างเช่น TIME(27,0,0) = TIME(3,0,0) = .125 หรือ 3:00 AM

Minute     คือตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 32767 ที่ใช้แทนนาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมงและนาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,750,0) = TIME(12,30,0) = .520833 หรือ 12:30 PM

second     คือจำนวนจาก 0 ถึง 32767 ซึ่งแทนวินาที ค่าใดๆ ที่มากกว่า 59 จะถูกแปลงเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ตัวอย่างเช่น TIME(0,0,2000) = TIME(0,33,22) = .023148 หรือ 12:33:20 AM

ข้อสังเกต

ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่และถูกแทนด้วยตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะถูกแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

Hour

นาที

วินาที

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

12

0

0

=TIME([Hour],[Minute],[Second])

แสดงทศนิยมของเวลาในหนึ่งวัน สำหรับเวลาที่ระบุ (0.5)

16

48

10%

=TIME([Hour],[Minute],[Second])

แสดงทศนิยมของเวลาในหนึ่งวัน สำหรับเวลาที่ระบุ (0.700115741)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×