STANDARDIZE (ฟังก์ชัน STANDARDIZE)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่ามาตรฐานจากการแจกแจงโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไวยากรณ์

STANDARDIZE(x,mean,standard_dev)

X     คือค่าที่คุณต้องการทำให้เป็นค่ามาตรฐาน

Mean     คือมัชฌิมเลขคณิตของการแจกแจง

standard_dev     คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้า standard_dev ≤ 0, STANDARDIZE จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

  • สมการของค่ามาตรฐานคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

X

Mean

StdDev

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

42

40

1.5

=STANDARDIZE([X],[Mean],[StdDev])

ค่ามาตรฐานของ 42 ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (1.333333)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×