SQL.REQUEST (ฟังก์ชัน SQL.REQUEST)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SQL.REQUEST ใน Excel

สิ่งสำคัญ: 

 • เริ่มต้นใน Excel 2010 ประสบการณ์การใช้งาน Get & Transform (Power Query) มีฟังก์ชันการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก และแทนที่ฟังก์ชัน SQL.REQUEST อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฟังก์ชัน SQL.REQUEST ไม่ได้รับการสนับสนุนในเวอร์ชันที่เก่ากว่า Microsoft Excel 2007

 • เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน SQL.REQUEST เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและเรียกใช้คิวรีจากเวิร์กชีต จากนั้น จะส่งกลับผลลัพธ์เป็นอาร์เรย์โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมแมโคร ถ้าฟังก์ชันนี้ไม่พร้อมใช้งาน คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรม Add-in Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA)

ไวยากรณ์

SQL.REQUEST(connection_string,[output_ref],[driver_prompt],[query_text],[col_names_logical])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SQL.REQUEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • connection_string    (ต้องระบุ) คือการให้ข้อมูล เช่น ชื่อแหล่งข้อมูล, ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน ซึ่งจำเป็นสำหรับโปรแกรมควบคุมที่ใช้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล และจะต้องเป็นไปตามรูปแบบของโปรแกรมควบคุม ตารางดังต่อไปนี้จะมีตัวอย่างสตริงการเชื่อมต่อสามรายการสำหรับโปรแกรมควบคุมสามโปรแกรม

โปรแกรมควบคุม

connection_string

dBASE

DSN=NWind;PWD=test

SQL Server

DSN=MyServer;UID=dbayer; PWD=123;Database=Pubs

ORACLE

DNS=My Oracle Data Source;DBQ=MYSER VER;UID=JohnS;PWD=Sesame

 • คุณจะต้องกำหนดชื่อแหล่งข้อมูล (DSN) ที่ใช้ใน connection_string ก่อนจะพยายามเชื่อมต่อ

 • คุณสามารถใส่ connection_string เป็นอาร์เรย์หรือสตริงก็ได้ ถ้า connection_string ยาวเกิน 250 อักขระ คุณจะต้องใส่เป็นอาร์เรย์

 • ถ้า SQL.REQUEST ไม่สามารถเข้าสู่แหล่งข้อมูลโดยการใช้ connection_string จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • output_ref    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือเซลล์อ้างอิงที่คุณต้องการวางสตริงการเชื่อมต่อที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ถ้าคุณใส่ SQL.REQUEST บนเวิร์กชีตแล้ว output_ref จะถูกละเว้น

  • ใช้ output_ref เมื่อคุณต้องการให้ SQL.REQUEST ส่งกลับค่าสตริงการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์ (ในกรณีนี้คุณจะต้องใส่ SQL.REQUEST บนแผ่นงานแมโคร)

  • ถ้าคุณละ output_ref ไว้ SQL.REQUEST จะไม่ส่งกลับค่าสตริงการเชื่อมต่อแบบสมบูรณ์

 • driver_prompt    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือการระบุว่าจะให้แสดงกล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุมเมื่อใดและให้มีตัวเลือกใดบ้าง ให้ใช้ตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ ถ้าละ driver_prompt ไว้ SQL.REQUEST จะใช้ 2 เป็นค่าเริ่มต้น

Driver_prompt

คำอธิบาย

1

กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุม จะแสดงไว้เสมอ

2

กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุม จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อข้อมูลที่มาจากสตริงการเชื่อมต่อ และสเปคแหล่งข้อมูล มีไม่เพียงพอที่จะทำให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ตัวเลือกทั้งหมดในกล่องโต้ตอบจะใช้งานได้

3

กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุม จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อข้อมูลที่มาจากสตริงการเชื่อมต่อ และสเปคแหล่งข้อมูล มีไม่เพียงพอที่จะทำให้การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ กล่องโต้ตอบตัวเลือกจะปรากฏเป็นสีจางและจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้

4

กล่องโต้ตอบโปรแกรมควบคุม จะไม่แสดงขึ้น ถ้าการเชื่อมต่อไม่สำเร็จ จะส่งกลับข้อผิดพลาด

 • query_text    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือคำสั่ง SQL ที่คุณต้องการดำเนินการบนแหล่งข้อมูล

  • ถ้า SQL.REQUEST ไม่สามารถเรียกใช้งาน query_text บนแหล่งข้อมูลที่ระบุได้ จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

  • คุณสามารถปรับปรุงแบบสอบถามโดยการต่อการอ้างอิงเข้ากับ query_text ในตัวอย่างต่อไปนี้ ทุกครั้งที่ $A$3 เปลี่ยนแปลง SQL.REQUEST จะใช้ค่าใหม่เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม

SELECT Name FROM Customers WHERE Balance > "&$A$3&""

Microsoft Excel จะจำกัดความยาวของสตริงเอาไว้ 255 อักขระ ถ้า query_text ยาวมากกว่านั้น ให้ใส่แบบสอบถามในช่วงแนวตั้งของเซลล์ และให้ใช้ช่วงทั้งหมดเป็น query_text ค่าของเซลล์จะต่อกันเพื่อกลายเป็นคำสั่ง SQL อย่างสมบูรณ์

 • Column_names_logical    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือการระบุว่าจะส่งกลับชื่อคอลัมน์เป็นแถวแรกของผลลัพธ์หรือไม่ ให้กำหนดอาร์กิวเมนต์นี้เป็น TRUE ถ้าคุณต้องการส่งกลับชื่อคอลัมน์เป็นแถวแรกของผลลัพธ์ ให้ใช้ FALSE ถ้าคุณไม่ต้องการส่งกลับชื่อคอลัมน์ ถ้าละ column_names_logical ไว้ SQL.REQUEST จะไม่ส่งกลับชื่อคอลัมน์

ค่าที่ส่งกลับ

 • ถ้าฟังก์ชันนี้ดำเนินการทั้งหมดสมบูรณ์แล้ว จะส่งกลับค่าอาร์เรย์ของผลลัพธ์แบบสอบถามหรือจำนวนของแถวที่ได้รับผลกระทบจากแบบสอบถาม

 • ถ้า SQL.REQUEST ไม่สามารถเข้าสู่การใช้แหล่งข้อมูล connection_string ก็จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ข้อสังเกต

 • สามารถใส่ SQL.REQUEST เป็นอาร์เรย์ เมื่อคุณใส่ SQL.REQUEST เป็นอาร์เรย์ ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าอาร์เรย์ครบตามช่วงนั้นๆ

 • ถ้าช่วงของเซลล์ใหญ่กว่าชุดผลลัพธ์ SQL.REQUEST จะเพิ่มเซลล์ว่างไปที่อาร์เรย์ที่ส่งกลับค่ามาเพื่อเพิ่มขนาดตามความจำเป็น

 • ถ้าชุดผลลัพธ์ใหญ่กว่าช่วงที่ใส่เป็นอาร์เรย์ SQL.REQUEST จะส่งกลับค่าอาร์เรย์ทั้งหมด

 • อาร์กิวเมนต์ของ SQL.REQUEST อยู่ในลำดับที่แตกต่างจากอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน SQLRequest ใน Visual Basic for Applications

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณต้องการทำแบบสอบถามฐานข้อมูล dBASE ที่ชื่อว่า DBASE4 เมื่อคุณใส่สูตรต่อไปนี้ในเซลล์ อาร์เรย์ของผลลัพธ์แบบสอบถามจะถูกส่งกลับโดยที่แถวแรกเป็นชื่อคอลัมน์

SQL.REQUEST("DSN=NWind;DBQ=c:\msquery;FIL=dBASE4", c15, 2, "Select Custmr_ID, Due_Date from Orders WHERE order_Amt>100", TRUE)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×