SKEW (ฟังก์ชัน SKEW)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจง ความเบ้แสดงลักษณะระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย ความเบ้เชิงบวกแสดงถึงการแจกแจงที่มีด้านไม่สมมาตรที่ขยายไปทางค่าที่เป็นบวกมากขึ้น ความเบ้เชิงลบแสดงถึงการแจกแจงที่มีด้านไม่สมมาตรที่ขยายไปทางค่าที่เป็นลบมากขึ้น

ไวยากรณ์

SKEW(number1,number2,...)

number1,number2...     เป็นอาร์กิวเมนต์ที่ 1 ถึง 30 ซึ่งคุณต้องการคำนวณค่าความเบ้

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรืออ้างอิงคอลัมน์ที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อ้างอิงไปยังคอลัมน์ที่มีข้อความ ค่าตรรกะ หรือว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น อย่างไรก็ตาม อาร์กิวเมนต์ที่มีค่าเป็นศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้ามีจุดข้อมูลไม่มากนัก หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน SKEW จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #DIV/0!

  • สมการของความเบ้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้

    สมการ

ตัวอย่าง

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

=SKEW([D1], [D2], [D3], [D4], [D5], [D6], [D7], [D8], [D9], [D10])

ค่าความเบ้ของการแจกแจงของชุดข้อมูล (0.359543)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×