ROUNDDOWN (ฟังก์ชัน ROUNDDOWN)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันนี้จะปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ไวยากรณ์

ROUNDDOWN(number,num_digits)

Number     คือจำนวนจริงใดๆ ที่คุณต้องการปัดเศษลง

num_digits     คือจำนวนหลักที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน ROUNDDOWN มีลักษณะการทำงานเหมือนฟังก์ชัน ROUND แต่จะปัดเศษตัวเลขลงเสมอ

  • ถ้า num_digits มากกว่า 0 (ศูนย์) ตัวเลขจะถูกปัดเศษลงตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

  • ถ้า num_digits เป็น 0 จำนวนจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

  • ถ้า num_digits น้อยกว่า 0 จำนวนจะถูกปัดเศษลงไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=ROUNDDOWN(3.2, 0)

ปัด 3.2 ลงเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง (3)

=ROUNDDOWN(76.9,0)

ปัด 76.9 ลงเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง (76)

=ROUNDDOWN(3.14159, 3)

ปัด 3.14159 ลงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง (3.141)

=ROUNDDOWN(-3.14159, 1)

ปัด -3.14159 ลงเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง (-3.1)

=ROUNDDOWN(31415.92654, -2)

ปัดค่าตัวเลขหลักร้อย (หน้าจุดทศนิยมสองตำแหน่ง) ของ 31415.92654 (31400)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×