RATE (ฟังก์ชัน RATE)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับอัตราดอกเบี้ยต่องวดของเงินกู้หรือเงินรายปี ฟังก์ชัน RATE จะคำนวณโดยการวนซ้ำและสามารถมีการแก้ปัญหาได้ 0 วิธีหรือหลายวิธี ถ้าผลลัพธ์ของฟังก์ชัน RATE ที่ต่อเนื่องไม่เข้าใกล้ค่า 0.0000001 หลังจากมีการทำซ้ำถึง 20 ครั้ง ฟังก์ชัน RATE จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM!

ไวยากรณ์

R ATE (nper,pmt,pv,fvชนิดค่า guess)

สำหรับคำอธิบายของอาร์กิวเมนต์ nper, pmt, pv, fv และ type ที่ครบถ้วน ให้ดูที่ PV

Nper     คือจำนวนงวดทั้งหมดของการชำระเงินรายปี

Pmt     คือการชำระเงินในแต่ละงวดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปี โดยทั่วไป pmt ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ หรือภาษี ถ้าไม่ระบุ pmt คุณจะต้องใส่อาร์กิวเมนต์ fv ไว้ด้วย

pv     คือมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งเป็นเงินก้อนในปัจจุบันที่ต้องแบ่งชำระเป็นงวดในอนาคต (เงินต้น)

Fv     คือมูลค่าอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าละไว้จะถือว่า fv เท่ากับ 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าอนาคตของหนี้สินเท่ากับ 0)

type     คือตัวเลข 0 หรือ 1 ซึ่งจะระบุว่ากำหนดชำระเงินเป็นเมื่อใด

ตั้งค่า type เป็น

ถ้าการชำระเงินจะ du e

0 หรือละค่าไว้

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

Guess    คือค่าประมาณของอัตราดอกเบี้ย ถ้าไม่ใส่ค่าให้กับอาร์กิวเมนต์นี้ ก็จะถือว่าเป็น 10% ถ้าฟังก์ชัน RATE ไม่มีค่าเข้าใกล้คำตอบ ให้ลองค่าประมาณอื่นของ guess โดยปกติแล้ว RATE จะลู่เข้าหาคำตอบ ถ้า guess อยู่ระหว่าง 0 และ 1

ข้อสังเกต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยที่คุณใช้เพื่อระบุ guess และ nper สอดคล้องกัน ถ้าคุณชำระเงินกู้เป็นรายเดือนโดยมีกำหนดเวลา 4 ปี ที่ระดับอัตราดอกเบี้ย 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ให้ใส่ guess เป็น 12%/12 และใส่ nper เป็น 4*12 แต่ถ้าคุณชำระเงินกู้ก้อนเดียวกันนี้เป็นรายปี ให้ใส่ guess เป็น 12% และใส่ nper เป็น 4

ตัวอย่าง

ในตัวอย่างนี้ จำนวนปีของเงินกู้คูณด้วย 12 เพื่อให้ได้จำนวนเดือน

Nper

Pmt

PV

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

4

-200

8000

=RATE([Nper]*12, [Pmt], [PV])

อัตราดอกเบี้ยรายเดือนของเงินกู้ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (1%)

4

-200

8000

=RATE([Nper]*12, [Pmt], [PV])*12

อัตราดอกเบี้ยรายปีของเงินกู้ตามอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ (0.09241767 หรือ 9.24%)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×