×
อังกฤษ
ขออภัย บทความนี้ไม่พร้อมใช้งานในภาษาของคุณ

PerformancePoint Server 2007 End of Life Roadmap

Office 2007 servers and applications are reaching their End of Life soon, including servers and applications that you might be using as part of your business intelligence (BI) solutions.

Microsoft BI Applications

Date Support Ends

ProClarity Analytics Server 6.3 Service Pack 3

ProClarity Desktop Professional 6.3

ProClarity SharePoint Viewer 6.3

July 11, 2017

SharePoint Server 2007 Service Pack 3

October 10, 2017

PerformancePoint Server 2007 Service Pack 3

January 9, 2018

For more information about Office 2007 servers reaching retirement, see Plan your upgrade for Office 2007 servers.

What does End of Life mean?

Microsoft products, such as PerformancePoint Server 2007 SP3, ProClarity software, and SharePoint Server 2007 SP3 all have a support lifecycle during which Microsoft provides new features, bug fixes, and security updates. The lifecycle for a product typically lasts for 10 years from the date of the product’s initial release, and the end of that lifecycle is known as the product’s End of Life. When ProClarity, PerformancePoint Server, and SharePoint Server reach their End of Life, Microsoft will no longer provide:

 • Technical support for problems that may occur

 • Bug fixes for issues that are discovered and that may impact the stability and usability of servers

 • Security fixes for vulnerabilities that are discovered and that may make servers or applications vulnerable to security breaches

 • Time zone updates

Your installation of ProClarity, SharePoint Server 2007 SP3, and PerformancePoint Server 2007 SP3 will continue to run after the date support ends. However, we strongly recommend that you migrate from these applications as soon as possible.

What are my options?

With these BI applications reaching the end of support, this is a great time to explore your options and prepare an upgrade plan. There have been lots of changes to Microsoft BI applications since 2007, and you have several options to consider, as summarized in the following table:

If you were using this...

Explore these options...

And keep this in mind...

PerformancePoint Server 2007 Monitoring & Analytics capabilities, including:

 • PerformancePoint Monitoring Server

 • PerformancePoint Dashboard Designer

 • Dashboard Viewer for SharePoint Services (used for rendering PerformancePoint dashboards, scorecards, and reports)

Excel with Excel Online (in the cloud or on-premises). For an overview, see BI capabilities in Excel and Office 365

Power BI (in the cloud or on-premises). For an overview, see What is Power BI?

SQL Server Reporting Services (on-premises). For an overview, see SQL Server Reporting Services (SSRS): Create, deploy, and manage mobile and paginated reports

PerformancePoint Services (on-premises). For an overview, see What's new for PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010)

Excel and Excel Online are available as either online (cloud-based) or on-premises solutions. Many reporting and dashboard needs can be met with the capabilities of Excel with Excel Online.

Power BI is available as either an online or an on-premises solution. Power BI is not included in Office 365, but you can get started using Power BI for free, and then, depending on your data usage and business needs, upgrade to Power BI Pro.

Reporting Services and PerformancePoint Services are both on-premises solutions.

PerformancePoint Services is available in SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013, and SharePoint Server 2016.

Some features and report types that were available in PerformancePoint Server 2007 are not available in Excel, Power BI, Reporting Services, or PerformancePoint Services. You’ll want to review the available features to determine the best solution for your business needs.

ProClarity software, including:

 • ProClarity Desktop Professional

 • ProClarity Analytics Server

 • ProClarity SharePoint Viewer

Work with a Microsoft partner to identify a solution that best meets your needs. Visit the Microsoft Partner Center

You can also consider using Excel with Excel Online, Power BI, SQL Server Reporting Services, or PerformancePoint Services.

Several, but not all, features and capabilities that were available in ProClarity software are available in other Microsoft offerings, including Excel, Power BI, Reporting Services, and PerformancePoint Services.

SharePoint Server 2007 KPIs (also called MOSS KPIs)

Excel with Excel Services (Excel Services is now referred to as Excel Online). For an overview, see Business intelligence in Excel and Excel Services (SharePoint Server 2013)

MOSS KPIs that were created using SharePoint Server 2007 can be used in SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013, and SharePoint Server 2016; however, new MOSS KPIs cannot be created.

Excel 2007

Excel with Excel Online (in the cloud or on-premises). For an overview, see BI capabilities in Excel and Office 365

Power BI (in the cloud or on-premises). For an overview, see What is Power BI?

Both Excel with Excel Online and Power BI offer your organization cloud-based and on-premises solutions, with support for a wide variety of data sources.

What if I need help selecting a solution?

With so many BI choices available, it might seem overwhelming to determine which option is best. We have an online guide available to help you. See Choosing Microsoft Business Intelligence (BI) tools for analysis and reporting.

What happens if I don't upgrade now?

You can choose to not upgrade at this time. Your existing servers and applications will continue to run. However, you won’t receive any further updates – including security updates – after support has ended. And, if something goes wrong with your server applications, you won’t be able to get help from Microsoft technical support.

How do I plan my upgrade?

After you have explored your upgrade options, your next step is to prepare an upgrade plan. The following sections include information and links to additional resources to help you plan your solution. When it comes to Microsoft BI applications, you have four main options, including two that work both in the cloud or on-premises, and two that are on-premises-only solutions:

Option

In the cloud or on-premises?

Use Excel with Excel Online

Both

Use Power BI

Both

Use Reporting Services

On-premises only

Use PerformancePoint Services

On-premises only

Use Excel with Excel Online (in the cloud or on-premises)

With Excel Online—also known as Excel Services in SharePoint Server—people can view and use workbooks in a browser window, even if Excel is not installed on their computer. You can use Excel to create reports, scorecards, and dashboards, and then share your workbooks with others by using Excel Online, whether you’re using SharePoint Online as part of Office 365, or SharePoint Server on-premises. And, you can use data stored on-premises or in the cloud, which gives you the ability to use a wide variety of data sources.

The following table compares key advantages of using Excel with Office 365 to using Excel with SharePoint Server, with additional information below.

Excel with Office 365 (in the cloud)

Excel with SharePoint Server (on-premises)

You get the latest, greatest version of Excel. With Office 365, you get the latest version of Excel, which includes powerful, new chart types, the ability to create charts and tables quickly and easily, and support for more data sources.

Setup is much simpler. Excel Online is included with Office 365 for business, so there’s no heavy lifting on your part. Sign up and sign in, and you’ll be up and running faster and more efficiently than upgrading your on-premises servers.

People have everywhere access to their workbooks. People can securely view workbooks from wherever they are, using their computer, smart phone, and tablet.

There’s more! See BI capabilities in Excel and Office 365

You manage your global settings. As a SharePoint administrator, you can specify global settings, such as security, load balancing, session management, workbook caching, and external data connections.

You can use Excel Services with PerformancePoint Services. You can configure Excel Services and PerformancePoint Services as part of your SharePoint Server installation, and include Excel Services reports in your PerformancePoint dashboards.

There’s more! See Business intelligence in Excel and Excel Services (SharePoint Server 2013)

Excel with Office 365 (in the cloud)

If you move to Office 365, you’ll have the most up-to-date services and applications, including Excel 2016 and Excel Online. PerformancePoint Services is not available in Office 365, so you’ll be replacing your PerformancePoint dashboard content with Excel workbooks or other reports. The good news is, Excel 2016 has lots of new chart types and creating impressive dashboards in Excel is easier than ever. And, new features are being added regularly. To learn more, see What's New in Excel 2016 for Windows.

And, when you purchase 50 seats or more of Office 365, the Microsoft FastTrack team can help you get set up. To learn more, see Microsoft FastTrack.

Excel with SharePoint Server (on-premises)

If you upgrade to a newer version of SharePoint, you can use Excel with Excel Services or Excel Online, as follows:

 • Excel Services in SharePoint Server 2010

 • Excel Services in SharePoint Server 2013

 • Excel Online, which is part of Office Online Server, installed separately from SharePoint Server 2016

You can configure PerformancePoint Services in your new version of SharePoint Server as well, and use that together with Excel Services or Excel Online.

To learn more about your SharePoint upgrade options, see SharePoint Server 2007 End of Life Roadmap.

To learn more about Excel Services, see Excel Services overview (SharePoint Server 2010).

Use Power BI (in the cloud or on-premises)

Power BI is a suite of business analytics tools to analyze data and share insights. With Power BI, you can create interactive reports and dashboards using on-premises or online data sources. People can view and use your reports and dashboards using their computers or mobile devices.

Power BI is not included in Office 365 or SharePoint Server, but is a separate offering that includes Power BI Desktop, Power BI gateways, and the Power BI service. Power BI also integrates with SharePoint Online. You can get started with Power BI for free, and depending on your data usage and business needs, upgrade to Power BI Pro. To learn more, see What is Power BI?

Use Reporting Services (on-premises)

SQL Server Reporting Services provides a robust reporting solution, along with the ability to install and configure Reporting Services in either native mode or SharePoint integrated mode. You can author reports using several tools, including Report Designer, Report Builder, and Power View. With the latest release of SQL Server, you can also use SQL Server Mobile Report Publisher to deliver reports that scale to any screen size, giving your organization the ability to consume reports on their mobile devices. To learn more, see SQL Server Reporting Services (SSRS): Create, deploy, and manage mobile and paginated reports.

Use PerformancePoint Services (on-premises)

As you know, PerformancePoint Server 2007 was purchased separately from SharePoint Server 2007. Beginning with SharePoint Server 2010, PerformancePoint Services is a service application in SharePoint Server. This means that you do not have to purchase separate server licenses or hardware in order to use PerformancePoint Services.

To move from PerformancePoint Server 2007 to PerformancePoint Services, you move to a more recent version of SharePoint Server, and configure PerformancePoint Services. The version of SharePoint Server you're moving to will determine whether you can import your existing dashboard content from PerformancePoint Server 2007 to PerformancePoint Services.

 • If you're upgrading to SharePoint Server 2010, you can import your PerformancePoint dashboard content from PerformancePoint Server 2007 to PerformancePoint Services in SharePoint Server 2010. To learn more about how this works, see Import Wizard: PerformancePoint Server 2007 content to SharePoint Server 2010.

 • If you're moving to SharePoint Server 2013 or to SharePoint Server 2016, you'll most likely need to create new dashboard content (data sources, reports, scorecards, and dashboard pages).

To get started on your PerformancePoint Services upgrade plan, see the following resources:

 1. SharePoint Server 2007 End of Life Roadmap

 2. When you know which version of SharePoint you're moving to, see the corresponding article for PerformancePoint Services:

When you upgrade to PerformancePoint Services, you’ll enjoy several new features and enhancements. PerformancePoint Services offers improved scorecards, new visualizations, such as the Decomposition Tree, and KPI Details report, and more chart types, better Time Intelligence filtering capabilities, and improved accessibility compliance. To learn more, see What's new for PerformancePoint Services (SharePoint Server 2010).

Where can I get help with my upgrade?

Whether you’re upgrading on-premises or moving to Office 365, we recommend that you work with a Microsoft partner. A qualified partner can help you identify the solution that best meets your business needs and assist with your deployment. Visit the Microsoft Partner Center.

Related topics

Resources to help you upgrade from Office 2007 servers and clients
Office Retirement Group (Microsoft Tech Community)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×