POWER (ฟังก์ชัน POWER)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งกลับผลลัพธ์ของเลขยกกำลัง

ไวยากรณ์

POWER(number,power)

Number     เป็นเลขฐาน อาจเป็นจำนวนจริงใดๆ ก็ได้

power     คือเลขชี้กำลังของเลขฐาน

ข้อสังเกต

ตัวดำเนินการ "^" สามารถใช้แทน POWER เพื่อระบุให้รู้ว่าเลขฐานยกกำลังเท่าไร เช่น 5^2

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=POWER(5,2)

5 ยกกำลัง 2 (25)

=POWER(98.6,3.2)

98.6 ยกกำลัง 3.2 (2401077)

=POWER(4,5/4)

4 ยกกำลัง 5/4 (5.656854)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×